ključ: biological position of trees
1 Bobinac, Martin, 2006: Učinak proreda na prirast stabala različitih bioloških položaja u srednjedobnoj sastojini bukve. Š.L. 5-6, s.183    pdf


                UNDER CONSTRUCTION