ključ: biljna zajednica
1 Zelić, J., 1998: Preborni oblik gospodarenja šumskim sastojinama bukve i jele na Papuku (ekološki pristup). Š.L. 7-8, s.339    pdf
2 Tolić, I., 1999: Makedonski hrast - Quercus trojana Webb (Quercus macedonica A.D.C.) u Dalmatinskoj zagori. Š.L. 11-12, s.581    pdf
3 Tuškan, S., 2000: Utjecaj strukture na njegu sastojina prorjedom u šumi hrasta lužnjaka i običnog graba (Querco roboris - Carpinetum illyricum, Anić).. Š.L. 1-2, s.57     pdf


                UNDER CONSTRUCTION