ključ: areal
1 Najvirt, Ž., A. Miličević, Š. Meštrović, 2008: Areal hrasta oštrike (Quercus coccifera l.) u zapadnom dijelu poluotoka Pelješca. Š.L. 5-6, s.253    pdf
2 Anić,I., J. Vukelić, S. Mikac, D. Bakšić, D. Ugarković, 2009: Utjecaj globalnih klimatskih promjena na ekološku nišu obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.135    pdf


                UNDER CONSTRUCTION