ključ: GIS
1 Kušan, V., 1996: Pristup daljinskim istraživanjima i GIS-u u hrvatskome šumarstvu. Š.L. 3-4, s.171    pdf
2 Štorga, D., 2004: Primjena GIS-a pri izlučivanju sastojina prema dendrometrijskim parametrima. Š.L. 5-6, s.287    pdf
3 Pentek,T., H. Nevečerel, K. Dasović,T. Poršinsky, M. Šušnjar, I. Potočnik, 2010: Analiza sekundarne otvorenosti šuma gorskog područja kao podloga za odabir duljine uža vitla. Š.L. 5-6, s.241    pdf
4 Ivan Tekić, Borna Fuerst-Bjeliš, Anamarija Durbešić, 2014: RASPROSTRANJENOST ALEPSKOG BORA (Pinus halepensis Mill.) I NJEGOV UTJECAJ NA VEGETACIJU I STRUKTURU PEJZAŽA ŠIREG ŠIBENSKOG PODRUČJA. Š.L. 11-12, s.593    pdf
5 Adrian Enache, Tibor Pentek, Valentina Doina Ciobanu, Karl Stampfer, 2015: PRIMJENA RAZLIČITIH METODA PODRŽANIH GIS-OM PRI ODREĐIVANJU SREDNJE UDALJENOSTI PRIVLAČENJA DRVA I PRIPADAJUĆIH FAKTORA KOREKCIJE U PLANINSKIM ŠUMAMA RUMUNJSKE. Š.L. 1-2, s.35     pdf
6 Erhan ÇALIŞKAN, Uzay KARAHALIL, 2017: PROCJENA MREŽE ŠUMSKIH CESTA I ODREĐIVANJE SUSTAVA PRIVLAČENJA DRVA POMOĆU GIS-a: STUDIJA SLUČAJA U PLANSKOJ JEDINICI ANBARDAG. Š.L. 3-4, s.163    pdf
7 Snježana MALIĆ-LIMARI, Sanja TIŠMA, Anamarija PISAROVIĆ, Sven D. JELASKA, 2017: PROSTORNA ANALIZA ZEMLJIŠNOG POKROVA I RELJEFA PARKA PRIRODE MEDVEDNICA – DOPRINOS OPTIMIZACIJI PRITISKA POSJETITELJA. Š.L. 11-12, s.547    pdf
8 Mahmut REIS, Ilknur ALTUN ALADAG, Nursen BOLAT, Hurem DUTAL, 2017: KORIŠTENJE MODELA GEOWEPP ZA ODREĐIVANJE PRODUKCIJE NANOSA I OTJECANJA U SLIVU RIJEKE KEKLIK U KAHRAMANMARASU U TURSKOJ. Š.L. 11-12, s.563    pdf
9 Srđan DRAŽIĆ, Milorad DANILOVIĆ, Dušan STOJNIĆ, Velibor BLAGOJEVIĆ, Radovan LUČIĆ, 2018: OTVORENOST ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U BOSNI I HERCEGOVINI, ENTITETU REPUBLICI SRPSKOJ. Š.L. 3-4, s.183    pdf


                UNDER CONSTRUCTION