ključ: Fagus sylvatica
1 Trinajstić, I., Franjić, J., 1999: Šume bukve s dlakavim šašom (Carici pilosae-fagetum Oberdorfer 1957) u vegetaciji Hrvatske*. Š.L. 7-8, s.311    pdf
2 Pintarić, K., 2000: Analiza strukture i kvalitete prirodnog pomlatka nekih bukovih šuma u Bosni i Hercegovini. Š.L. 11-12, s.627    pdf
3 Bratislav MATOVIĆ, Miloš KOPRIVICA, Bratislav KISIN, Dejan STOJANOVIĆ, Igor KNEGINJIĆ, Stefan STJEPANOVIĆ, 2018: USPOREDBA STRUKTURE SASTOJINA GOSPODARENIH I PRAŠUMSKIH BUKOVIH ŠUMA SRBIJE. Š.L. 1-2, s.47     pdf


                UNDER CONSTRUCTION