ključ: DNA
1 Hukić, E., A. Dounavi, D. Ballian, 2008: Analiza dna hibridnih platana (Platanus acerifolia /Aiton/ Willd.) drvoreda grada Sarajeva. Š.L. 7-8, s.337    pdf
2 Mirna Mihelčić, Josipa Habuš, Marko Vucelja, Petra Svoboda, Ivan-Christian Kurolt, Alemka Markotić, Nenad Turk, Josip Margaletić, Marina Šantić, 2018: Prevalencija bakterije Francisella tularensis u populaciji sitnih sisavaca u kontinentalnim šumama Hrvatske. Š.L. 9-10, s.481    pdf


                UNDER CONSTRUCTION