ključ: Croatia
1 Diminić, D., Glavaš, M., Hrašovec, B., 1995: Mikoze i štetni insekti u kulturama crnog bora na Crikveničko-vinodolskom području. Š.L. 7-8, s.245    pdf
2 Sever, S., 1996: Neka iskustva pri pokušaju opojmljenja strategije eksploatacije šuma u Hrvatskoj - zemlje u tranziciji. Š.L. 3-4, s.133    pdf
3 Kušan, V., 1996: Pristup daljinskim istraživanjima i GIS-u u hrvatskome šumarstvu. Š.L. 3-4, s.171    pdf
4 Diminić, D., 1996: Gljiva Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko et Sutton na borovima sjevernojadranskog područja. Š.L. 11-12, s.463    pdf
5 Trinajstić, I., Franjić, J., 1999: Šume bukve s dlakavim šašom (Carici pilosae-fagetum Oberdorfer 1957) u vegetaciji Hrvatske*. Š.L. 7-8, s.311    pdf
6 Gračan, J., 2000: Očuvanje šumskih genetskih resursa u Hrvatskoj – faza I i II. Š.L. 9-10, s.503    pdf
7 Franjić, J., Škvorc, Ž., Čarni, A., 2001: Numerička analiza fitocenoloških snimaka u bukovo-jelovim šumama (Abieti-Fagetum s. l.) u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.19     pdf
8 Kaučić, D., 2001: Anomalije temperatura tla u Hrvatskoj u razdoblju ožujak - kolovoz 2000.. Š.L. 5-6, s.291    pdf
9 Franjić, J., Liber, Z., 2001: Molekularna biologija u šumarstvu. Š.L. 9-10, s.495    pdf
10 Frković, A., 2001: RIS (Lynx lynx L.) u Hrvatskoj - naseljavanje, odlov i brojnost (1974-2000). Š.L. 11-12, s.625    pdf
11 Idžojtić, M., Ivanović, Ž., 2002: Žene u hrvatskom šumarstvu. Š.L. 1-2, s.23     pdf
12 Franjić, J., Škvorc, Ž., Pandža, M., Kekelić, B., 2002: Šumska vegetacija poluotoka Oštrica (Dalmacija, Hrvatska). Š.L. 9-10, s.469    pdf
13 Trinajstić, I., Franjić, J., Škvorc, Ž., 2003: Sintaksonomska analiza bukovih šuma Međimurja (Hrvatska). Š.L. 1-2, s.3     pdf
14 Franjić, J., Pandža, M., Škvorc, Ž., 2003: Rasprostranjenost vrste Anthyllis barba-jovis L. (Fabaceae) u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.45     pdf
15 Idžojtić, M., 2003: Domaćini i rasprostranjenost bjelogorične bijele imele (Viscum album L. ssp. album) u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.439    pdf
16 Tolić, I., 2005: Grivasti skakač (Ammotragus lervia) Morfološko, biološke i ekološke osobine. Š.L. 3-4, s.177    pdf
17 Anić, I., S. Mikac, 2008: Struktura, tekstura i pomlađivanje dinarske bukovo-jelove prašume Čorkova uvala. Š.L. 11-12, s.505    pdf
18 Dakskobler, Igor, 2009: Fitocenološka istraživanja šumskih ekosustava na početku 21. stoljeća. Š.L. 1-2, s.53     pdf
19 Jurjević, P., D. Vuletić, J. Gračan, G. Seletković, 2009: Šumski požari u Republici Hrvatskoj (1992-2007). Š.L. 1-2, s.63     pdf
20 Pašičko,R., D.Kajba, J.Domac, 2009: Konkurentnost šumske biomase u Hrvatskoj u uvjetima tržišta CO2 emisija. Š.L. 7-8, s.425    pdf
21 Farkaš,V., T. Gomerčić, M. Sindičić,V. Slijepčević, Đ. Huber,A. Frković, S. Modrić, 2009: Kraniometrijska analiza i utvrđivanje spolnog dimorfizma u smeđeg medvjeda (Ursus arctos l.) u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.527    pdf
22 Roša, Jadranka, 2010: Koraci do ekoznaka za ljekovito i aromatično bilje. Š.L. 3-4, s.169    pdf
23 Pandža,M., V.Krpina, 2010: Šumska vegetacija vrgadskih otočića i Vrgade (Dalmacija, Hrvatska). Š.L. 9-10, s.447    pdf
24 Vukelić, J., A. Alegro, V. Šegota, I. Šapić, 2010: Nomenklaturno-fitocenološka revizija asocijacije Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975 nom. illeg. u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.559    pdf
25 Šprem, N., M. Piria, H. Novosel,T. Florijančić, B.Antunović,T.Treer, 2011: Morfološka varijabilnost populacije divlje svinje u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.575    pdf
26 Medak, Jasnica, 2011: Šume pitomog kestena s prasećim zeljem (Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova) u Hrvatskoj. Š.L. 13, s.5     pdf
27 Krpan, A. P.B., Ž. Tomašić, P. Bašić Palković, 2011: Biopotencijal amorfe (Amorpha fruticosa L.) – druga godina istraživanja. Š.L. 13, s.103    pdf
28 Igor ANIĆ, Šime MEŠTROVIĆ, Slavko MATIĆ, 2012: Značajniji događaji iz povijesti šumarstva u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.169    pdf
29 Jozo FRANJIĆ, Željko ŠKVORC, Daniel KRSTONOŠIĆ, Krunoslav SEVER, Ivana ALEŠKOVIĆ, 2012: VEGETACIJSKE ZNAČAJKE PRIMORSKIH BUKOVIH ŠUMA (Seslerio autumnali-Fagetum M. Wraber ex Borhidi 1963) I PRETPLANINSKIHBUKOVIH ŠUMA (Ranunculo platanifoliae-Fagetum Marinček et al. 1993) NA PODRUČJU PARKA PRIRODE UČKA. Š.L. 11-12, s.559    pdf
30 Marilena IDŽOJTIĆ, Marko ZEBEC, Igor POLJAK, Zlatko ŠATOVIĆ, Zlatko LIBER, 2012: ANALIZA GENETSKE RAZNOLIKOSTI "LOVRANSKOG MARUNA" (Castanea sativa Mill.) KORIŠTENJEM MIKROSATELITNIH BILJEGA. Š.L. 11-12, s.579    pdf
31 Marilena Idžojtić, Igor Poljak, Marko Zebec, 2013: DETERMINACIJA DRVEĆA I GRMLJA U ARBORETUMU LISIČINE U OKVIRU PROJEKTA OBNOVE – 2. DIO. Š.L. 5-6, s.325    pdf
32 Ante P. B. KRPAN, Željko TOMAŠIĆ, Igor STANKIĆ, 2014: ISTRAŽIVANJA BIOPRODUKCIJSKIH I ENERGETSKIH POTENCIJALA AMORFE (Amorpha fruticosaL.). Š.L. 1-2, s.43     pdf
33 Ivana Vitasović Kosić, Mihaela Britvec, 2014: FLORISTIČKE I VEGETACIJSKE ZNAČAJKE ŠUMSKIH RUBOVA I TRAVNJAKA ĆIĆARIJE (HRVATSKA). Š.L. 3-4, s.167    pdf
34 Stjepan KRČMAR, Marija VEREŠ, Tomi TRILAR, 2014: FAUNA TVRDIH KRPELJA (ACARI: IXODIDAE) RAZLIČITIH STANIŠTA U HRVATSKOM DIJELU BARANJE. Š.L. 5-6, s.309    pdf
35 Željko Lovrinčević, Davor Mikulić, 2014: UTJECAJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE NA GOSPODARSTVO HRVATSKE. Š.L. 11-12, s.551    pdf
36 Ante P. B. Krpan, Željko Tomašić, Željko Zečić, Dijana Vuletić, 2015: BIOPROIZVODNOST AMORFE (Amorpha fruticosa L.) U JEDNOGODIŠNJOJ, DVOGODIŠNJOJ I ČETVEROGODIŠNJOJ OPHODNJI. Š.L. 3-4, s.123    pdf
37 Jozo FRANJIĆ, Gabrijel HORVAT, Daniel KRSTONOŠIĆ, 2016: NOVO NALAZIŠTE I SINTAKSONOMSKE ZNAČAJKE PASJEGA TRNA (Hippophaë rhamnoides L., Elaeagnaceae) U HRVATSKOJ. Š.L. 3-4, s.111    pdf
38 Silvija Krajter OSTOIĆ, Dijana VULETIĆ, 2016: ULOGA INFORMIRANOSTI U POZNAVANJU PROBLEMATIKE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA. Š.L. 5-6, s.215    pdf
39 Tatjana MASTEN MILEK, Gabrijel SELJAK, Mladen ŠIMALA, Maja PINTAR, Vjekoslav MARKOTIĆ#SS, 2016: POPIS ŠTITASTIH UŠI (Hemiptera: Coccomorpha) NA DOMAĆINIMA IZ RODA Quercus L. U HRVATSKOJ S NAGLASKOM NA PRVI NALAZ ŠTITASTE UŠI HRASTA CRNIKE – Kermes vermilio Planchon, 1864. Š.L. 5-6, s.229    pdf
40 Stefan F. WIRTH, Olivia WEIS, Milan PERNEK, 2016: USPOREDBA FORETIČKIH GRINJA NA POTKORNJACIMA Ips typographus I Ips cembrae U SREDIŠNJOJ HRVATSKOJ. Š.L. 11-12, s.549    pdf
41 Nediljko Landeka, Martina Podnar, 2017: NALAZ STRANE VRSTE Cinara (Cinara) cedri (HEMIPTERA; APHIDIDAE) U ISTRI, HRVATSKA. Š.L. 5-6, s.271    pdf
42 Joso Vukelić, Dario Baričević, Igor Poljak, Mario Vrček, Irena Šapić, 2018: FITOCENOLOŠKA ANALIZA ŠUMA BIJELE JOHE (Alnus incana /L./ Moench supsp. incana) U HRVATSKOJ. Š.L. 3-4, s.123    pdf
43 Mirna Mihelčić, Josipa Habuš, Marko Vucelja, Petra Svoboda, Ivan-Christian Kurolt, Alemka Markotić, Nenad Turk, Josip Margaletić, Marina Šantić, 2018: Prevalencija bakterije Francisella tularensis u populaciji sitnih sisavaca u kontinentalnim šumama Hrvatske. Š.L. 9-10, s.481    pdf
44 Marilena Idžojtić, Igor Anić, Ivan Šimić, Maja Anastazija Kovačević, Igor Poljak, 2019: Dendrološke značajke Arboretuma Trsteno. Š.L. 3-4, s.125    pdf
45 Ivana Plišo Vusić, Irena Šapić, Joso Vukelić, 2019: Prepoznavanje i kartiranje šumskih staništa Natura 2000 u Hrvatskoj (I) – 91E0*, aluvijalne šume s crnom johom Alnus glutinosa i običnim jasenom Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Š.L. 5-6, s.255    pdf


                UNDER CONSTRUCTION