autor: Videc, Goran
1 Videc, G., 2005: Primjena novih fitosanitarnih mjera u međunarodnom prometu drvenom ambalažom. Š.L. 9-10, s.511    pdf
2 Videc, G., 2006: IPPC radionica “Planth health risk analysis” Kanada, Niagara Falls, 24 – 28. listopada 2005. godine . Š.L. 1-2, s.72     PDF
3 Videc, G., 2006: Suzbijanje mišolikih glodavaca u šumskim ekosustavima. Š.L. 11-12, s.533    pdf
4 Margaletić, J., M. Grubešić, T. Kalvi, G. Videc, 2007: Utjecaj europskoga dabra (Castor fiber L.) na šumski ekosustav gospodarske jedinice “Turopoljski lug”. Š.L. 5-6, s.257    pdf
5 Videc, G., 2007: 4th International Wildland fire conference. Š.L. 5-6, s.303    PDF


                UNDER CONSTRUCTION