autor: Saniga, Milan
1 Saniga, M., 1998: Struktura i regeneracijski procesi izabranih tipova prebornih šuma s pretežitim učešćem smreke u Slovačkoj. Š.L. 5-6, s.221    pdf
2 Račko,V., M. Saniga, I. Čunderlík, 2011: Utjecaj šumskouzgojnih zahvata na strukturu i formiranje neprave srži u bukovim sastojinama. Š.L. 9-10, s.437    pdf
3 Miroslav Balanda, Ján Pittner, Milan Saniga, Ján Jaďuď, Lucia Danková, Marián Ďuriš, 2013: SASTOJINSKA DINAMIKA PRETPLANINSKE ŠUME SMREKE (Picea abies L. Karst) – REZULTAT PRIRODNIH POREMEĆAJA. Š.L. 7-8, s.379    pdf


                UNDER CONSTRUCTION