autor: Pezdirc, N.
1Pezdirc, N., 1980: Prilog poznavanju određivanja željeza, mangana i cinka atomsko-apsorpcionom spektrofotometrijom u biljnom materijalu spaljivanjem sumpornom i dušičnom kiselinom. Š.L. 11-12, s.471    PDF
2Komlenović, N. i Pezdirc, N., 1987: Koncentracija sumpora u lišću nekih vrsta drveća u Istri i Hrvatskom primorju. Š.L. 1-2, s.5     PDF
3Gračan, J. i dr., 1988: Šumsko sjemenarstvo, oplemenjivanje šumskog drveća, rasadnička proizvodnja i sušenje šuma u Čehoslovačkoj. Š.L. 3-4, s.143    PDF
4Komlenović, N., Gračan, J., Pezdirc, N. i Rastovski, P., 1988: Utjecaj polutanata na bukove šume i kulture smreke u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.217    PDF
5Mayer, B., Pezdirc, N., 1990: Teški metali (Pb, Zn, Cu) u tlima nizinskih šuma sjeverozapadne Hrvatske. Š.L. 6-8, s.251    PDF
6Pezdirc, N., Komlenović, N., 1991: Određivanje sumpora u biljnom materijalu i tlu infracrvenom spektrometrijom. Š.L. 10-12, s.467    PDF


                UNDER CONSTRUCTION