autor: Perc, Vilim
1Piše Vilim Perc, kr. drž. šumar, 1897: Spomen-knjiga u šumarskoj službi.. Š.L. 6, s.249    PDF
2Priobćuje iz lista „Erdeszeti lapok" kr. šumarnik Vilim Perc, 1909: Stanovište erarskih šumarskih činovnika u predmetu sjedinjenja njihovoga statusa sa statusom ostalih šumarskih činovnika, a koji spadaju u djelokrug kr. ug. ministarstva za poljodjelstvo u Budimpešti.. Š.L. 2, s.62     PDF


                UNDER CONSTRUCTION