autor: Nikola Vrh
1 Željko Španjol, Boris Dorbić, Nikola Vrh, Ivana Gašparović, Ivan Tolić, Milan Vojinović, 2020: Vegetacijska i dendrološka obilježja park-šume Hober u Korčuli. Š.L. 7-8, s.409    pdf
2 Željko Španjol, Boris Dorbić, Sanja Končar, Martina Kičić, Nikola Vrh, 2022: Razvoj sastojina hrasta crnike (Quercus ilex l.) na trajnim pokusnim plohama Nacionalnog parka Brijuni . Š.L. 1-2, s.67     pdf
3 Ivana Gašparović, Željko Španjol, Boris Dorbić, Nikola Vrh, Ivan Tolić, Milan Vojinović, Sanja Stevanović, 2022: Krajobrazno-ekološka valorizacija u kontekstu zaštite i revitalizacije Park šume Hober u Korčuli - R. Hrvatska. Š.L. 5-6, s.225    pdf


                UNDER CONSTRUCTION