autor: Godina, Krunoslav
1Godina, K., 2009: Razvoj strukturnih elemenata u mješovitim sastojinama hrasta lužnjaka na području Uprave šuma Bjelovars osvrtom na modeliranje mješovitih prirasno prihodnih tablica. Š.L. 7-8, s.407


                UNDER CONSTRUCTION