autor: Furlan, J.
1Po izvješću nadšumara J. Furlana, 1885: Šumski uzgoji po urbarno-obćinskih šuma područja kr. podžupanije križevačke u g. 1883.. Š.L. 1, s.14     PDF


                UNDER CONSTRUCTION