autor: ETTINGER, Josip
1 ???, 1880: Hrasti lužnjaci.. Š.L. 4, s.216    PDF
2 piše Ettinger, 1881: Popis zvjeradi i divljači u Hrvatskoj i Slavoniji koncem godine 1880.. Š.L. 1, s.42     PDF
3 piše Ettinger, 1881: Vriednost trske na l rali površine. Š.L. 4, s.170    PDF
4 Josipa Ettingera, kr. kat. šumarskog nadzornika., 1882: Putositnice. Š.L. 3, s.140    pdf
5 bilježio Josip Ettinger, 1882: Izkaz o cvatnji šumskoga drveća i grmlja u okolici zagrebačkoj god. 1882.. Š.L. 4, s.204    PDF
6 Bilježeno po J. Ettingeru, 1883: Izkaz, kada je godine 1882. i 1883. u okolici grada Zagreba i Maximira počimalo cvjetati šumsko drveće i grmlje.. Š.L. 5, s.252    PDF
7 Bilježeno po Josipu Ettingeru g. 1883., 1883: Izkaz o cvatnji i dozrievanju plodi šumskog drveća i grmlja u okolici Zagreba.. Š.L. 6, s.303    PDF
8 Piše Josip Ettinger, kr. katastr. šumarski nadzornik, 1884: K pitanju uredjenja šumarskoga gospodarstva naših obćinskih šuma.. Š.L. 3, s.114    PDF
9 Priobćuje J. Etinger, kr. kat. šum. nadzornik, 1884: Crtice sa hrvatsko-primorskog Krasa.. Š.L. 4, s.176    PDF
10 Piše kr. kat. šum nadzornik Josip Ettinger, 1885: Naše šumsko gospodarstvo i nacrt novog šumskog zakona.. Š.L. 4, s.175    PDF
11 Saobćnje J. Ettinger, kr. katastr. šumarski nadzornik, 1885: Obedska bara, njekoć i sada.. Š.L. 9, s.365    pdf
12 , 1885: Šume prebenda i uredjenje njihovog uživanja.. Š.L. 11, s.436    PDF
13 Piše Josip Ettinger, kr. katastr. šumarski nadzornik., 1886: Budućnost šuma zagrebačke gore.. Š.L. 2, s.74     pdf
14 Od J. Ettingera, 1886: Zašto se obćine zagajenju šuma toli opiru?. Š.L. 6, s.267    PDF
15 Piše Josip Ettinger, kr. kat šum. nadzornik, 1886: Jedna o pepeljarenju. Š.L. 7, s.297    pdf
16 , 1886: Šumsko-uzgojne sitnice. Š.L. 12, s.525    pdf
17 Piše J. Ettinger., 1888: Lovački popriečni prosjeci.. Š.L. 3, s.101    pdf
18 , 1888: Šume zagorske.. Š.L. 4, s.141    PDF
19 Piše J. E., 1888: Praktična razmatranja o kretanju mezgre u drveću.. Š.L. 5, s.201    pdf
20 Od Josipa Ettingera, 1888: Sijaće tačke sa sjetvu hrastovog šira.. Š.L. 12, s.541    pdf
21 Piše Josip Ettinger, 1889: Priegled drveća i grmlja od osobite vrsti, koje raste u perivoju Maksimiru.. Š.L. 3, s.112    PDF
22 Piše Jos. Ettinger., 1889: Upliv imele na prirast drva.. Š.L. 4, s.169    pdf
23 Piše Jos. Ettinger., 1889: Dvie osobite vrsti hrastova iz sjeverne Amerike : crveni hrast (quercus rubra) i kermešasti hrast (qucreus coccinea), koji su prvim plodom rodili u Hrvatskoj.. Š.L. 5, s.208    PDF
24 Ettinger Josip, 1890: Razmatranja o gubaru (Liparis dispar). Š.L. 5, s.229    pdf
25 Piše I. E., 1892: Bukov i cerov trud i bukova guba.. Š.L. 5, s.224    pdf
26 Piše Josip Ettinger, kr. katastr. šumar. nadzornik u miru, 1892: VI. Zemljarinski katastar.. Š.L. 6, s.250    PDF
27 Piše J. Ettinger., 1892: Botanički vrt kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.. Š.L. 9-10, s.409    PDF
28 Piše Josip Ettinger., 1893: Razmatranja o dobi šumskog drveća u raznih periodah njegovoga žirovanja.. Š.L. 6, s.227    pdf
29 Piše J. Ettinger, 1896: Nješto o razvitku lepka (Loranthus europaeus) i imele biele (viscum album) i imele žute (viscum exycedri).. Š.L. 7, s.296    pdf
30 Piše J. Ettinger, 1896: O sukanju stabalja.. Š.L. 8, s.349    pdf
31 Piše Josip Ettinger, 1896: O razgranjivanju drveća.. Š.L. 12, s.521    PDF
32 Piše J. Ettinger, 1897: Kulture na Grobničkom polju.. Š.L. 9-10, s.448    PDF
33 Piše Jos. Ettinger, 1902: Uspomena iz prvih godina mojega praktičnoga službovanja. Š.L. 2, s.106    PDF
34 Ettinger Josip, 1903: O klijanju hrastovog žira.. Š.L. 5, s.212    pdf
35 Piše Jos. Ettinger, 1904: Lišće platana.. Š.L. 1, s.41     PDF


                UNDER CONSTRUCTION