autor: Dianovszky, Pavao
1Na zemaljskoj šumarskoj skupštini predavao Šandor Horvath, kr. ug. nadsavjetnik. Preveo Dianovski., 1897: O preustrojstvu magjarske više šumarske strukovne nauke.. Š.L. 1, s.22     PDF
2Priobćio Dianovszky, kr. šumar u Nemcih, 1897: O ustrojstvu šumarskih pokusnih postaja.. Š.L. 5, s.207    PDF
3Piše Pavao Dianovszky, kr. drž. nadšumarm, 1901: Različiti načini unovčivanja drva sa šumsko i narodno-gospodarstvenog gledišta.. Š.L. 9-10, s.472    PDF
4Piše Pavao Dianovszky, kr. drž. nadšumar, 1902: O onim uzrocima, koji su na umanjivanje vriednosti privatnih šuma uplivali.. Š.L. 7, s.437    PDF
5Po Karlu Gaulu, priobćio P. Dianovszky, 1902: Domaći drvarski obrt zemalja sv. krune ugarske.. Š.L. 9-10, s.582    PDF
6Saobćuje: Pavao Dianovszky, kr. drž šumarnik, 1908: O uzgoju sastojinah.. Š.L. 10, s.375    PDF


                UNDER CONSTRUCTION