autor: Ballian, Dalibor
1 Ballian, D., Mikić, T., Pintarić, K., 1999: Analiza uspijevanja 5 provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.) u pokusu Batalovo brdo. Š.L. 9-10, s.423    pdf
2 Ballian, D., 2000: Početna istraživanja varijabilnosti morfoloških svojstava sjemena divlje trešnje (Prunus avium L.). Š.L. 5-6, s.271    pdf
3 Ballian, D., 2000: Analiza rasta klijanaca obične jele (Abies alba Mill.) različitih populacija putem Half-sib potomstva. Š.L. 11-12, s.649    pdf
4 Ballian, D., 2001: Uspijevanje sitkanske smreke (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) u IUFRO pokusu na području Kaknja. Š.L. 5-6, s.249    pdf
5 Ballian, D., 2003: Procjena genetičke varijabilnosti obične jele (Abies alba Mill.) analizom izoenzima u dijelu prirodnih populacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Š.L. 3-4, s.135    pdf
6 Ballian, D., 2003: Procjena genetičke varijabilnosti obične jele (Abies alba mill.) analizom cpDNA u dijelu prirodnih populacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Š.L. 7-8, s.347    pdf
7 Ballian, D., 2004: Varijabilnost mikrosatelitne dnk u populacijama divlje trešnje (Prunus avium L.) iz središnje Bosne. Š.L. 11-12, s.649    pdf
8 Ballian, D., 2005: Novi prilog poznavanju obične jele (Abies alba Mill.) s Biokova. Š.L. 1-2, s.63     pdf
9 Ballian, D., Ž. Škvorc, J. Franjić, D. Kajba, S. Bogdan, F. Bogunić, 2005: Procjena nekih morfoloških značajki munike (Pinus heldreichii Christ.) u dijelu areala. Š.L. 9-10, s.475    pdf
10 Dalibor Ballian, 2006: Biljezi i osnovne mjere genetičke varijabilnosti značajne u molekularno genetičkim istraŽivanjima. Š.L. 1-2, s.41     pdf
11 Ballian, Dalibor, 2006: Kontrola podrijetla Pančićeve omorike (Picea omorika /Panč./ Purk.) iz plantaže kod Kaknja pomoću izoenzimskih biljega. Š.L. 7-8, s.295    pdf
12 Ballian, D., F. Bogunić, G. Božič, 2007: Genetička varijabilnost obične smreke(Picea abies /L./ H. Karst.) u bosanskom dijelu Dinarida. Š.L. 5-6, s.237    pdf
13 Hukić, E., A. Dounavi, D. Ballian, 2008: Analiza dna hibridnih platana (Platanus acerifolia /Aiton/ Willd.) drvoreda grada Sarajeva. Š.L. 7-8, s.337    pdf
14 Ballian, D., B. Giersberg, U. Tröber, 2008: Genetička varijabilnost obične tise (Taxus baccata L.) u Bosni i Hercegovini. Š.L. 9-10, s.431    pdf
15 Ballian, Dalibor, 2009: Genetičke strukture obične jele (Abies alba Mill.) iz zapadne i istočne Bosne. Š.L. 9-10, s.501    pdf
16 Ballian, D., E. Mujanović, A. Čabaravdić, 2009: Varijabilnosti običnog bora (Pinus sylvestris L.) u pokusu provenijencija Glasinac – Sokolac (Bosna i Hercegovina). Š.L. 11-12, s.577    pdf
17 Ballian, D., M. Memišević, F. Bogunić, N. Bašić, M. Marković, D. Kajba, 2010: Morfološka varijabilnost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na području Hrvatske i zapadnog Balkana. Š.L. 7-8, s.371    pdf
18 Dalibor BALLIAN, Faruk BOGUNIĆ, Osman MUJEZINOVIĆ, Davorin KAJBA, 2012: GENETSKA DIFERENCIJACIJA OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) U BOSNI I HERCEGOVINI. Š.L. 11-12, s.589    pdf
19 Dalibor Ballian, Alma Hajrudinović, Jozo Franjić, Faruk Bogunić, 2014: MORFOLOŠKA VARIJABILNOST LISTA MAKEDONSKOGA HRASTA (Quercus trojana Webb.) U BOSNI I HERCEGOVINI I CRNOJ GORI. Š.L. 3-4, s.135    pdf


                UNDER CONSTRUCTION