ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 143
  Izdano svezaka: 1088
 stranica:82712
 digitalizirano (GB):13,24
 
Obrađeno članaka:

15900
  Pronađeno autora: 2961
  - od toga u Imeniku: 824
  Pisano o šumara: 762
 
Indeksirano pojmova:

15857879
  Različitih riječi: 1386733
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      50
3 Croatia      44
4 hrast lužnjak      37
5 pedunculate oak      31
6 šumarstvo      20
7 biomasa      20
8 forestry      18
9 GIS      18
10 obična bukva      15
11 biomass      15
12 bukva      14
13 flora      12
14 varijabilnost      12
15 damage      11
16 alepski bor      11
17 Slovenija      10
18 invasive species      10
19 silver fir      10
20 rast      10
21 growth      10
22 Slovenia      10
23 poljski jasen      10
24 Baranja      10
25 obična jela      10
26 zaštita prirode      10
27 common beech      10
28 stand structure      9
29 stanište      9
30 tlo      9
31 drvna zaliha      9
32 beech      9
33 struktura sastojine      9
34 pošumljavanje      9
35 dieback      8
36 florni sastav      8
37 habitat      8
38 prirast      8
39 izoenzimi      8
40 proizvodnost      8
41 harvester      8
42 Abies alba Mill.      8
43 njega      8
44 monitoring      7
45 Šumski požari      7
46 quercus robur      7
47 biodiversity      7
48 šuma      7
49 productivity      7
50 lovište      7
51 variability      7
52 Growing stock      7
53 Turkey      7
54 rasprostranjenost      7
55 Turska      7
56 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      7
57 visina      7
58 hrast kitnjak      7
59 introdukcija      7
60 narrow-leaved ash      7
61 visinski rast      6
62 klima      6
63 mortality      6
64 grmlje      6
65 sortimentna struktura      6
66 Hunting      6
67 bukove šume      6
68 Hrvatska.      6
69 soil      6
70 Lika      6
71 podzemna voda      6
72 struktura      6
73 distribution      6
74 fauna      6
75 intenzitet zaraze      6
76 remote sensing      6
77 forest inventory      6
78 Fenologija      6
79 šumarska politika      6
80 sessile oak      6
81 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      6
82 provenijencije      6
83 phenology      6
84 morfologija lista      6
85 stanje ishrane      6
86 prirodna obnova      6
87 forest fires      6
88 rasadnik      6
89 ICP Forests      6
90 jela      6
91 daljinska istraživanja      6
92 energija      6
93 šume      6
94 biološka raznolikost      6
95 šumska vegetacija      6
96 density      6
97 šumske ceste      6
98 forests      6
99 leaf morphology      6
100 populacija      6
101 forest management      6
102 Loranthus europaeus Jacq.      6
103 gospodarenje      6
104 feromonske klopke      5
105 Uspijevanje      5
106 klimatske promjene      5
107 aklimatizacija      5
108 assortment structure      5
109 Model      5
110 shrubs      5
111 zglobni traktor      5
112 forest      5
113 četinjače      5
114 trees      5
115 Abies alba      5
116 razvoj      5
117 Quercus robur L.      5
118 nizinske šume      5
119 divljač      5
120 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
121 Pinus nigra      5
122 tending      5
123 šumski požar      5
124 Aleppo pine      5
125 vibration      5
126 vibracije      5
127 skidder      5
128 pomladak      5
129 management      5
130 regeneration      5
131 crni bor      5
132 privlačenje drva      5
133 pomlađivanje      5
134 Lepidoptera      5
135 vegetacija Hrvatske      5
136 mortalitet      5
137 drveće      5
138 forest roads      5
139 vrijeme prijelaza      5
140 invazivne vrste      5
141 climate      5
142 obična smreka      5
143 European beech      5
144 preživljavanje      5
145 increment      5
146 height growth      5
147 Bosna i Hercegovina      5
148 smreka      5
149 alien species      5
150 privlačenje      5
151 floral composition      5
152 nature protection      5
153 survival      5
154 sitni glodavci      5
155 nursery      5
156 šumska biomasa      4
157 Ursus arctos      4
158 sušenje      4
159 Fagus sylvatica      4
160 crna joha      4
161 troškovi      4
162 forest policy      4
163 rogovlje      4
164 lovstvo      4
165 oplodna sječa      4
166 Hrvatske šume d.o.o.      4
167 štete      4
168 požari      4
169 Laudonov Gaj      4
170 produkcija      4
171 mikrosateliti      4
172 GPS      4
173 forest vegetation      4
174 preference ratio index      4
175 pitomi kesten      4
176 Norway spruce      4
177 seed      4
178 ergonomija      4
179 Coleoptera      4
180 ISPM 15      4
181 normala      4
182 Viscum album L.      4
183 štetnost      4
184 Dabar      4
185 vegetacija      4
186 Castanea sativa      4
187 environmental protection      4
188 Timberjack 1270B      4
189 Spačva      4
190 microclimate      4
191 provenijencija      4
192 LiDAR      4
193 invazivna vrsta      4
194 krš      4
195 ergonomics      4
196 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
197 muflon      4
198 population dynamics      4
199 odumiranje stabala      4
200 Q. robur L.      4
201 Hymenoptera      4
202 climate change      4
203 održivi razvoj      4
204 pionirske vrste      4
205 zaštićena područja      4
206 mikroklima      4
207 Srbija      4
208 production      4
209 gustoća populacije      4
210 modeliranje      4
211 šumski resursi      4
212 šumsko tlo      4
213 Hemiptera      4
214 groundwater      4
215 opća vitalnost      4
216 ekologija      4
217 Acari      4
218 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
219 thinning      4
220 Serbia      4
221 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      4
222 afforestation      4
223 Bosnia and Herzegovina      4
224 forest fire      4
225 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
226 zaštita okoliša      4
227 oborine      4
228 sustainable development      4
229 precipitation      4
230 zaštita      4
231 požar      4
232 bioenergy      4
233 šumska cesta      4
234 Red deer      4
235 introduction      4
236 rekreacija      4
237 lowland forests      4
238 hunters      4
239 ponik      4
240 forest management planning      4
241 forest soil      4
242 trophy      4
243 Parčine      3
244 primorski bor      3
245 forest communities      3
246 klaster analiza      3
247 private forests      3
248 wild cherry      3
249 volumen      3
250 $glavna skupština      3
251 gustoća drva      3
252 exposure      3
253 voda      3
254 transition time      3
255 humus      3
256 Dalmatinska zagora      3
257 lowland forest ecosystems      3
258 Posavina      3
259 potrajno gospodarenje      3
260 DNA      3
261 Populus nigra      3
262 mine      3
263 height      3
264 nasljednost      3
265 divlja svinja      3
266 jelen obični      3
267 šumski ekosustavi      3
268 entrepreneurship      3
269 fire      3
270 ritske šume      3
271 sjeme      3
272 reforestation      3
273 strana vrsta      3
274 Histiostomatidae      3
275 recreation      3
276 bukove sječe      3
277 texture      3
278 Diptera      3
279 turizam      3
280 hrast      3
281 dušik      3
282 numerical analysis      3
283 mistletoe      3
284 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
285 Biluša      3
286 volume      3
287 poplar clones      3
288 biljna zajednica      3
289 hrast medunac      3
290 poplar      3
291 Internet      3
292 preživljenje      3
293 phosphorus      3
294 Obični orah      3
295 provenance trial      3
296 anketa      3
297 šumske prometnice      3
298 protection      3
299 areal      3
300 šumske zajednice      3
301 genetska raznolikost      3
302 obnova      3
303 structure      3
304 defoliation      3
305 crna topola      3
306 lovno gospodarenje      3
307 poduzetništvo      3
308 inventura šuma      3
309 energy      3
310 fosfor      3
311 sanacija      3
312 Thaumetopoea pityocampa      3
313 natural regeneration      3
314 vegetation      3
315 Prunus avium L.      3
316 diameter      3
317 tekstura      3
318 Dalmacija      3
319 Balkan      3
320 forest tending      3
321 cluster analysis      3
322 Brižine      3
323 efficiency      3
324 forest road      3
325 market      3
326 Sawmilling      3
327 Logging      3
328 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      3
329 rasadnička proizvodnja      3
330 temperatura      3
331 općekorisne funkcije      3
332 culture      3
333 fruit      3
334 young growth      3
335 izloženost      3
336 sukcesija vegetacije      3
337 brijest      3
338 planiranje      3
339 upravljanje šumama      3
340 aerosnimke      3
341 sweet chestnut      3
342 nizinski šumski ekosustavi      3
343 development      3
344 prvi nalaz      3
345 parkovni objekti      3
346 phytoremediation      3
347 potrajnost      3
348 prašuma      3
349 izmjera šuma      3
350 karst      3
351 forest cultures      3
352 bioraznolikost      3
353 ratne štete      3
354 crown damage      3
355 forest floor      3
356 mouflon      3
357 intensity of infestation      3
358 short rotation crops      3
359 Croatian Forests Co. Ltd.      3
360 Mediterranean      3
361 Pilanarstvo      3
362 dinamika populacije      3
363 smeđi medvjed      3
364 trofej      3
365 temperature      3
366 geografski informacijski sustav      3
367 Podravina      3
368 adaptabilnost      3
369 promjer      3
370 Prunus avium      3
371 tržište      3
372 propadanje šuma      3
373 small rodents      3
374 kukac      3
375 Vareš      3
376 ekotipska varijabilnost      3
377 šumski rad      3
378 population      3
379 vegetacijska karta      3
380 Roe deer      3
381 seedlings      3
382 numerička analiza      3
383 Fire Weather Index      3
384 Populus nigra L.      3
385 skidding      3
386 fir      3
387 biljne zajednice      3
388 genetic diversity      3
389 Gorski kotar      3
390 Ivanščica      3
391 listinac      3
392 kultura      3
393 topola      3
394 CO2      3
395 fitoremedijacija      3
396 nitrogen      3
397 zelena duglazija      3
398 debljinski prirast      3
399 vrt u klaustru      3
400 Preborna šuma      3
401 šumski radovi      3
402 Sphaeropsis sapinea      3
403 protected areas      3
404 fitocenologija      3
405 obnova šuma      3
406 mladi naraštaj      3
407 Divlja trešnja      3
408 reintrodukcija      3
409 insect      3
410 Hunting Management      3
411 sortimentne tablice      3
412 fenologija listanja      3
413 ecology      3
414 black poplar      2
415 Ćićarija      2
416 Plant Patent Act      2
417 regeneration priority      2
418 sitni sisavci      2
419 relativna otvorenost      2
420 Slavonija      2
421 test provenijencija      2
422 Portugal      2
423 war loses      2
424 šumska zemljišta      2
425 Czech Republic      2
426 morphological variability      2
427 sječa i izrada      2
428 Populetalia albae      2
429 rodents      2
430 zaštita drva      2
431 Koelreuteria      2
432 mrtvo drvo      2
433 prirodni resursi      2
434 Equiseto%20hyemali-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Equiseto hyemali-Alnetum incanae      2
435 PEEN      2
436 selective thinning      2
437 Planning system      2
438 Forsythia      2
439 and hunting management      2
440 socio-economic factors      2
441 nutritional status      2
442 provenances      2
443 P. curvidens      2
444 fungus      2
445 black locust      2
446 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
447 Hymenoptera: Platygastridae      2
448 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
449 shelterwood cutting      2
450 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
451 Fraxinus%20angustifolia STYLE="text-decoration:none">Fraxinus angustifolia      2
452 biološka kontrola      2
453 Pythium STYLE="text-decoration:none">Pythium      2
454 reintroduction      2
455 Aphididae      2
456 Nadzemna biomasa      2
457 produktivnost      2
458 Cinara%20cedri STYLE="text-decoration:none">Cinara cedri      2
459 Castor fiber L.      2
460 Josip Ettinger      2
461 inovativnost      2
462 GC      2
463 Scolytinae      2
464 Calabrian pine      2
465 seed dormancy      2
466 arboretum Trsteno      2
467 fitoplazme      2
468 Trade Mark      2
469 višekori­sničko šumarstvo      2
470 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
471 digitalni ortofoto      2
472 Ruscus hypoglossum      2
473 drvni ostatak      2
474 Canadian experts report      2
475 Phyllonorycter robiniella      2
476 gustoća primarne šumske prometne infrastrukture      2
477 Pinus heldreichii (Christ)      2
478 carbon sequestration      2
479 Mosor      2
480 prirodno pomlađivanje      2
481 šumski genetski resursi      2
482 benediktinski samostan      2
483 Q. cerris L.      2
484 CIC      2
485 učinkovitost      2
486 Carpinus L.      2
487 Žumberak      2
488 Vojvodina      2
489 Metcalfa pruinosa      2
490 Šumarski fakultet      2
491 sekundarne šumske prometnice      2
492 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
493 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
494 Brandt      2
495 Game      2
496 P. deltoides      2
497 Sophora      2
498 Lamio%20orvalae-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Lamio orvalae-Alnetum incanae      2
499 Komrčar      2
500 Ips%20sexdentatus STYLE="text-decoration:none">Ips sexdentatus      2
501 prsni promjer      2
502 šumoposjednici      2
503 energy value      2
504 zakonska regulativa      2
505 korelacijska veza      2
506 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
507 adaptirani poljoprivredni traktori      2
508 pellets      2
509 alpine watershed      2
510 osnovni fondovi divljači      2
511 Pula      2
512 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
513 zakorjenjivanje      2
514 kalabrijski bor      2
515 Cameraria ohridella      2
516 Pelješac      2
517 inovacije u šumarstvu      2
518 plantaže      2
519 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
520 Kopački rit      2
521 srednji promjer      2
522 obični bor      2
523 kljove      2
524 Maksimir Park      2
525 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      2
526 mjere asimetrije      2
527 odumiranje      2
528 nedrvni šumski proizvodi      2
529 bionomija      2
530 mtDNA      2
531 topole      2
532 Sječa      2
533 testing      2
534 egzote      2
535 Lespedeza      2
536 djelotvornost      2
537 model vrednovanja      2
538 šumski rubovi      2
539 debljina kore      2
540 Economic development      2
541 Japage      2
542 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
543 geomorfologija      2
544 forest habitat      2
545 hrast crnika (Quercus ilex)      2
546 Pohorje      2
547 površinsko otjecanje      2
548 Cupressus sempervirens      2
549 Castanea%20sativa STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa      2
550 Bieger      2
551 prioritet obnove      2
552 Alnus%20incana STYLE="text-decoration:none">Alnus incana      2
553 žuta imela      2
554 golosjemenjače      2
555 gubar      2
556 correlation      2
557 stanje u prošlosti      2
558 health      2
559 Douglas fir      2
560 lizimetri      2
561 "Hrvatske šume"      2
562 burned area      2
563 razvojni stadiji      2
564 euroazijski ris      2
565 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
566 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
567 creativity      2
568 abonos      2
569 biljka      2
570 even-aged beech stands      2
571 Phyllonorycter issikii      2
572 root collar diameter      2
573 Lisičine Arboretum      2
574 multivariate analysis      2
575 Sarcococca      2
576 quality      2
577 growth and increment      2
578 biološko-ekološka valorizacija      2
579 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
580 Operational Planning      2
581 Thurn-Taxis.      2
582 dendroflora      2
583 Hvar      2
584 plod      2
585 Cornus      2
586 Juniperus%20drupacea STYLE="text-decoration:none">Juniperus drupacea      2
587 POPAN model      2
588 anti-vibration gloves      2
589 insect pests      2
590 klijavost      2
591 Cembräwit®      2
592 zaštita šuma      2
593 amorfa      2
594 oštećenost šuma      2
595 time of flowering      2
596 antivibracijske rukavice      2
597 ugroženost      2
598 hortikulturna vrijednost      2
599 digitalna fotogrametrija      2
600 spruce      2
601 vrijeme cvjetanja      2
602 Pinus heldreichii      2
603 germination      2
604 dead wood      2
605 fires      2
606 Anthyllis barba-jovis      2
607 fenološka motrenja      2
608 conifers      2
609 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
610 Oštrica      2
611 fuel types      2
612 Dinaric mountains      2
613 Tropske kišne šume      2
614 timber extraction      2
615 hosts      2
616 Sustainable forest management      2
617 težina i volumen drva      2
618 produkcija biomase      2
619 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
620 strojna sječa      2
621 Peduncled oak      2
622 Landsat      2
623 Šibenik      2
624 zaraza      2
625 YaraMila Complex      2
626 volumen krupnoga drva      2
627 morfologija      2
628 suitability evaluation      2
629 Bjelovarska Bilogora      2
630 recovery time      2
631 planning of regeneration felling      2
632 parkovi prirode      2
633 hibridi      2
634 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
635 inflammability and combustibility of fuel types      2
636 promjene      2
637 Stolarstvo      2
638 transformacija      2
639 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
640 PCA      2
641 upravljanje rizicima      2
642 biometrical parameters      2
643 klonovi bijele vrbe      2
644 Tarsenomidae      2
645 poplars      2
646 indicators      2
647 stabilizacija tla      2
648 Fagus L.      2
649 sadnica      2
650 EUFORGEN      2
651 EN 1316-1      2
652 arenosol      2
653 Joinery and Cabinet making      2
654 katastar vodnih potencijala      2
655 onečišćenje zraka      2
656 odstrjel      2
657 bark thickness      2
658 osutost krošanja      2
659 Tischeria ekebladella      2
660 gnojidba      2
661 Rab      2
662 reliktna      2
663 gustoća      2
664 predators      2
665 game breeding enclosure Kunjevci      2
666 Parectopa robinella      2
667 Timberjack 1070      2
668 deposition      2
669 Uzorak      2
670 gradacija      2
671 Bečov nad Teplou      2
672 lovstvo i lovno gospodarenje      2
673 oštećenost      2
674 floodplain forest      2
675 UPOV      2
676 klonska sjemenska plantaža      2
677 oblik debla      2
678 A. rubra      2
679 vegetation structure      2
680 peleti      2
681 Đurđevački pijesci      2
682 vremenske serije      2
683 weight and foliage volume      2
684 Bioproizvodnost amorfe      2
685 RAPD      2
686 Taxus%20baccata STYLE="text-decoration:none">Taxus baccata      2
687 traktori      2
688 containers      2
689 šumska taksa      2
690 Rock partridge      2
691 quantitative traits      2
692 Populus alba L.      2
693 opožarena površina      2
694 changes      2
695 dominant height      2
696 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
697 uređivanje šuma      2
698 clonal seed orchards      2
699 zoniranje      2
700 HTRS96/TM      2
701 kora      2
702 tourism      2
703 yield      2
704 Crataegus nigra      2
705 crnika      2
706 povoljan status očuvanja      2
707 vrijednost šuma      2
708 klonske sjemenske plantaže      2
709 beta-function      2
710 Ips typographus      2
711 posjećivanje      2
712 Fallow deer      2
713 Sus scrofa      2
714 Zagreb Zoo Garden      2
715 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
716 aerial photographs      2
717 spinosad      2
718 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
719 UPGMA      2
720 transport      2
721 Preborno gospodarenje      2
722 dormantnost sjemena      2
723 Clerodendrum      2
724 ectomycorrhiza      2
725 Heterobasidion STYLE="text-decoration:none">Heterobasidion      2
726 kalij      2
727 in utero      2
728 tip staništa      2
729 beech felling      2
730 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
731 mladik      2
732 gypsy moth      2
733 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
734 Dunav      2
735 organizacijska kultura      2
736 rast i prirast      2
737 management of      2
738 drvni sortimenti      2
739 hrastov ponik      2
740 Danube      2
741 Lymantria monacha      2
742 Catalpa      2
743 promjer krošnje      2
744 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
745 požar krošnji      2
746 Lonicera      2
747 hydrological role      2
748 analitički prikaz florističkog sastava      2
749 florni elementi      2
750 Sphaerulina%20berberidis STYLE="text-decoration:none">Sphaerulina berberidis      2
751 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
752 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
753 divlji kesten      2
754 dendroclimatology      2
755 environment protection      2
756 Tilia spp.      2
757 PowerCem      2
758 lovci      2
759 Histiostoma%20piceae STYLE="text-decoration:none">Histiostoma piceae      2
760 forest lands      2
761 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
762 crvenica      2
763 Pruno-Fraxinetum      2
764 plant communities      2
765 FSC logo      2
766 Indigofera      2
767 infestation      2
768 P. x euramericana      2
769 dominantna visina      2
770 bionomy      2
771 granične vrijednosti      2
772 težina i volumen lišća      2
773 horse chestnut      2
774 defolijacija      2
775 dobna struktura      2
776 Obedska Bara      2
777 krupnoća žira      2
778 imela      2
779 Black Walnut      2
780 trend opadanja gustoće drva      2
781 Corylopsis      2
782 black alder      2
783 horticul­tural value      2
784 hunting district      2
785 forest value      2
786 licensing      2
787 ispitivanje      2
788 Alternaria%20sp. STYLE="text-decoration:none">Alternaria sp.      2
789 EA 300      2
790 Fraxinus angustifolia Vahl      2
791 Crown condition assessment      2
792 allometric equations      2
793 Chimonanthus      2
794 Obrenovački Zabran      2
795 sintaksonomska analiza      2
796 Quercus L.      2
797 CNS 2000      2
798 renta      2
799 digitalni ortofoto (DOF)      2
800 normal model      2
801 basic stocks of the games      2
802 taxonomy      2
803 valorizacija      2
804 licenciranje      2
805 svjetlo      2
806 time series      2
807 population size      2
808 radial increment      2
809 otpad      2
810 hiperparazitoid      2
811 Lymantria dispar      2
812 Krapinsko-zagorska županija      2
813 broj lanadi      2
814 bijela imela      2
815 evergreen oak      2
816 dendrokronološka analiza      2
817 nutrient status      2
818 dendrološka vrijednost      2
819 provenance      2
820 osa listarica      2
821 agresija na RH      2
822 Dinaridi      2
823 unmixed regular beech forest      2
824 Aboveground biomass      2
825 povijest šumarstva      2
826 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
827 Bursaphelenchus spp.      2
828 oak      2
829 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
830 Callicarpa      2
831 Hamamelis      2
832 postotak prirasta      2
833 Theysohn®      2
834 procjena      2
835 distribucija prsnih promjera      2
836 altitude      2
837 Pinus halepensis      2
838 Sezonska procjena žestine požara      2
839 Obolodiplosis robiniae      2
840 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
841 bioindikatori      2
842 Dryocosmus kuriphilus      2
843 Bacillus thuringiensis      2
844 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
845 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
846 wood industry      2
847 disjunktan      2
848 antler      2
849 fuel load      2
850 stabilnost sastojine      2
851 brojnost      2
852 Pinus sylvestris L.      2
853 Maceljsko gorje      2
854 Beli Manastir      2
855 riparian forests      2
856 bonitet      2
857 Crni Lug      2
858 forest operations      2
859 Zavižan      2
860 ecosystem      2
861 Populus L.      2
862 zajednice hrasta lužnjaka      2
863 Carex pilosa      2
864 seedling quality      2
865 alpski sliv      2
866 imovna općina      2
867 Gymnocladus%20dioicus(L.)K.%20Koch STYLE="text-decoration:none">Gymnocladus dioicus(L.)K. Koch      2
868 Kalnik      2
869 sadni materijal      2
870 brown bear      2
871 organizational culture      2
872 Senjska draga      2
873 Parectopa robiniella      2
874 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
875 ljetna suša      2
876 nova nalazišta      2
877 common ash      2
878 Robinia L.      2
879 morphology      2
880 kulture kratkih ophodnji      2
881 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
882 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
883 Liocourtova distribucija      2
884 Italian oak      2
885 environment      2
886 Hippophao-Berberidetum      2
887 obični jasen      2
888 Histiostoma piceae      2
889 sapling      2
890 timber volume      2
891 Campsis      2
892 Osmocote Exact Standard      2
893 Republika Hrvatska      2
894 humofluvisol      2
895 Sječa šuma      2
896 height increment      2
897 Diptera: Cecidomyiidae      2
898 Punica      2
899 bijeli grab      2
900 Monochamus galloprovincialis      2
901 sadnice      2
902 površina      2
903 new record      2
904 Fraxinus L.      2
905 small mammals      2
906 kriging      2
907 decision support systems      2
908 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
909 drvna industrija      2
910 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
911 korijen      2
912 obnova sastojina      2
913 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
914 clonal seed orchard      2
915 otok Mljet      2
916 jednodobne bukove sastojine      2
917 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
918 Innovativeness      2
919 sjeverozapadna Hrvatska      2
920 indigobush bioproductivity      2
921 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
922 flammability      2
923 drvenaste egzote      2
924 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
925 koljik      2
926 iskorištenje      2
927 modelling      2
928 privatne šume      2
929 povijesna vrijednost      2
930 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
931 yield tables      2
932 mediterranean karst area      2
933 poplava      2
934 "Osmocote Sierrablen"      2
935 multiple-use fo­restry      2
936 ekosustav      2
937 microsatellites      2
938 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
939 nursery production      2
940 renewable energy sources      2
941 light      2
942 višekriterijsko odlučivanje      2
943 organizacija      2
944 Prunus L.      2
945 Milan Stribrny      2
946 prirodni neprijatelji      2
947 Abieti-Fagetum      2
948 Celtis%20australis STYLE="text-decoration:none">Celtis australis      2
949 Alnus subcordata      2
950 sustavi privlačenja drva      2
951 strukturni elementi      2
952 AHP      2
953 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
954 Ixodidae      2
955 acorn      2
956 šumske sadnice      2
957 PPP      2
958 Medetera STYLE="text-decoration:none">Medetera      2
959 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
960 zdravlje      2
961 iskorištavanje šuma      2
962 uređivanje      2
963 rent      2
964 simulacija      2
965 prirodno sušenje prostornog drva      2
966 Ceanothus      2
967 sintaksonomija      2
968 tercijarna      2
969 plant      2
970 lužnjak      2
971 Cyanistes%20caeruleus STYLE="text-decoration:none">Cyanistes caeruleus      2
972 vegetation quotient      2
973 photointerpretation key      2
974 P. thunbergiana Franco      2
975 WinRhizo      2
976 morfološka varijabilnost      2
977 breeding      2
978 vegetacijski kvocijent      2
979 secondary forest roads      2
980 taksonomija      2
981 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
982 Tenthredinidae      2
983 Juglans L.      2
984 bark beetles      2
985 cikličke snimke      2
986 drying period      2
987 Forest resources      2
988 značajna oštećenost      2
989 forestry biomass      2
990 fenološka opažanja      2
991 A. glutinosa      2
992 lovni trupčići      2
993 adaptability      2
994 teški metali      2
995 izvoditelji šumskih radova      2
996 Lynx lynx      2
997 uzgajalište divljači Kunjevci      2
998 MIMIC model      2
999 digitalni model terena      2
1000 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
1001 kvaliteta sadnica      2
1002 srnjak      2
1003 STYLE="text-decoration:none">Trox perrisii      2
1004 primjerne plohe      2
1005 Istra      2
1006 population density      2
1007 Fraxinus excelsior      2
1008 sawfly      2
1009 pravoužitnici      2
1010 basal area      2
1011 evaluation model      2
1012 Oak Downy      2
1013 Taxus baccata L.      2
1014 strane vrste      2
1015 Lekenik      2
1016 polifenoli      2
1017 maslinik      2
1018 visiting      2
1019 genetska varijabilnost      2
1020 P. nigra Arnold      2
1021 Bonomoia%20pini STYLE="text-decoration:none">Bonomoia pini      2
1022 selekcija      2
1023 obrast      2
1024 Noctuidae      2
1025 time study      2
1026 Fraxinus angustifolia      2
1027 Tijat      2
1028 GC/MS      2
1029 ocjenjivanje prikladnosti      2
1030 Jasminum      2
1031 diversity      2
1032 općekorisne funkcije šuma      2
1033 Hungavit      2
1034 0 m      2
1035 Indigobush      2
1036 Phytopythium STYLE="text-decoration:none">Phytopythium      2
1037 crni bor (Pinus nigra)      2
1038 zdravstveno stanje      2
1039 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
1040 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
1041 biological diversity      2
1042 šumska prostirka      2
1043 VRS      2
1044 Quercus%20crenata STYLE="text-decoration:none">Quercus crenata      2
1045 Iponemus%20gaebleri STYLE="text-decoration:none">Iponemus gaebleri      2
1046 Pinus pinea      2
1047 tipovi goriva      2
1048 refugijalno      2
1049 valorisation      2
1050 Milan Knežević      2
1051 Phryganophilus%20ruficollis STYLE="text-decoration:none">Phryganophilus ruficollis      2
1052 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
1053 beta-distribucija      2
1054 Ostryo-Abietetum      2
1055 zametak      2
1056 heavy metals      2
1057 II-G-10      2
1058 Pityokteines spinidens      2
1059 planirani prirast      2
1060 obnovljivi izvori energije      2
1061 fotointerpretacijski ključ      2
1062 potassium      2
1063 Gospodarski razvitak      2
1064 Zoološki vrt grada Zagreba      2
1065 forestry operation      2
1066 dužine sortimenata      2
1067 Populus      2
1068 area      2
1069 management plan      2
1070 adaptation      2
1071 "Osmocote Mini"      2
1072 promidžba      2
1073 GNSS      2
1074 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
1075 favourable conservation status      2
1076 habitat type      2
1077 pokazatelj      2
1078 Croatian Forests Co.Ltd.      2
1079 očuvanje prirode      2
1080 Krasno      2
1081 šumske kulture      2
1082 makija      2
1083 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
1084 Vaclav L. Anderle      2
1085 Q. frainetto Ten.      2
1086 defoliators      2
1087 risk management      2
1088 Hippophaë rhamnoides      2
1089 rasadnici      2
1090 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
1091 GDD      2
1092 Robinia pseudoacacia L.      2
1093 wild game      2
1094 šumarska profesija      2
1095 innovations in forestry      2
1096 promjer vrata korijena      2
1097 vector      2
1098 postotak drvnih sortimenata      2
1099 WinSEEDLE      2
1100 Dalmatia      2
1101 plodovi      2
1102 srneća divljač      2
1103 selection forest      2
1104 Salix L.      2
1105 slatka voda      2
1106 body weight      2
1107 spolni indeks      2
1108 šumska zajednica      2
1109 gljiva      2
1110 Drava      2
1111 Curculionidae      2
1112 Međimurje      2
1113 nizina      2
1114 eko­nomika šumarstva      2
1115 Abies albaMill.      2
1116 Seasonal Severity Rating      2
1117 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
1118 GRASS GIS      2
1119 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
1120 alepski bor (Pinus halepensis)      2
1121 kreativnost      2
1122 podrivanje tla      2
1123 damages      2
1124 makedonski hrast      2
1125 P. vorontzowi      2
1126 prijedlog uređenja      2
1127 resursi      2
1128 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
1129 zapaljivost      2
1130 DNK      2
1131 Tomicus destruens      2
1132 embryo      2
1133 sadašnje stanje šuma      2
1134 studij vremena      2
1135 crni jasen      2
1136 Hibiscus      2
1137 ozljede na radu      2
1138 Drosophilidae      2
1139 višestruka regresijska analiza      2
1140 sample plots      2
1141 izvješće eksperata iz Kanade      2
1142 Myrto-Quercetum ilicis      2
1143 ponašanje požara      2
1144 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
1145 fluvisol      2
1146 koncepcija      2
1147 nizinsko područje      2
1148 preciznost      2
1149 II-G-20      2
1150 semivariogram.      2
1151 pollination      2
1152 struktura vegetacije      2
1153 prognoza širenja      2
1154 Quercus%20×%20viridis STYLE="text-decoration:none">Quercus × viridis      2
1155 Armillaria STYLE="text-decoration:none">Armillaria      2
1156 Tropical rain forests      2
1157 syntaxonomy      2
1158 promotion      2
1159 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
1160 yellow mistletoe      2
1161 TE Plomin 2      2
1162 Phyllonorycter issiki      2
1163 aggression on the RC      2
1164 Francisella STYLE="text-decoration:none">Francisella      2
1165 hidrološka uloga      2
1166 poplavna šuma      2
1167 limit values      2
1168 šumske protupožarne ceste      2
1169 ECOLURE      2
1170 Leptoglossus occidentalis      2
1171 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
1172 virus      2
1173 pheromone trap      2
1174 Phytophthora      2
1175 njega šuma      2
1176 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
1177 perivoj Ma­ksimir      2
1178 historical value      2
1179 sitkanska smreka      2
1180 concrete and theoretical distribution      2
1181 intensity of infection      2
1182 nadzor      2
1183 elm      2
1184 increment percentage      2
1185 kvaliteta      2
1186 odstrel      2
1187 Cerambyx%20cerdo STYLE="text-decoration:none">Cerambyx cerdo      2
1188 simulation      2
1189 accuracy      2
1190 Alno-Quercion roboris      2
1191 oplodne sječe      2
1192 trophy assessment      2
1193 suzbijanje      2
1194 Crni orah      2
1195 Landsat 7      2
1196 izlučivanje sastojina      2
1197 degree of damage      2
1198 fotosinteza      2
1199 site index curves      2
1200 pohrana ugljika      2
1201 Chrysomelidae      2
1202 Mura      2
1203 biomass production      2
1204 treatment      2
1205 klonovi topola      2
1206 osnova gospodarenja      2
1207 srednja visina      2
1208 distribucija      2
1209 Cultivar      2
1210 geomorphology      2
1211 meteorološki indeks požara      2
1212 digital photogrammetry      2
1213 dendrological value      2
1214 RapidEye      2
1215 Spačvanski bazen      2
1216 natural resources      2
1217 history of forestry      2
1218 temeljnica      2
1219 Fagus sylvatica L.      2
1220 CORS      2
1221 dendroklimatologija      2
1222 hybrids      2
1223 forest economics      2
1224 Q. pubescens Willd.      2
1225 plantations      2
1226 Podunavlje – Podravlje      2
1227 Čorkova uvala      2
1228 ektomikoriza      2
1229 brucijski bor      2
1230 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
1231 proreda      2
1232 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
1233 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
1234 virgin forest      2
1235 Mediteran      2
1236 control      2
1237 ground and flood water      1
1238 black poplar (Populus nigra)      1
1239 posječena drvna masa      1
1240 distribucija stabala      1
1241 study of forest roads maintenance      1
1242 sowing and planting sessile oaks      1
1243 globalization      1
1244 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
1245 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
1246 horns      1
1247 parent fund      1
1248 vizualna i digitalna interpretacija      1
1249 almond willow (Salix triandra)      1
1250 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
1251 gorivost      1
1252 germinated seed      1
1253 hrastova oblovina      1
1254 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
1255 stručno osposobljavanje      1
1256 etat      1
1257 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
1258 vrste domaćini      1
1259 srednjo- i dugoročno planiranje      1
1260 original project method      1
1261 šumski prijevoz      1
1262 indicators of productivity      1
1263 interest associations      1
1264 klon      1
1265 Paulownia Siebold et Zucc.      1
1266 europska tisa      1
1267 kavkaska jela      1
1268 rezanje grana      1
1269 olive grove      1
1270 fertility      1
1271 padaline      1
1272 pokusna ploha Br gola površina      1
1273 šumski ekosustav      1
1274 multivarijacijska analiza      1
1275 dvodomna      1
1276 safety      1
1277 standardisation of time      1
1278 plan upravljanja risom      1
1279 težišna metoda      1
1280 scenariji razvoja      1
1281 menadžment      1
1282 suha biomasa sadnica      1
1283 Šumski sortimenti      1
1284 spermatophytes      1
1285 pinija (Pinus pinea)      1
1286 forestry policy      1
1287 saplings      1
1288 quantity and value yield      1
1289 pomotehnički zahvati.      1
1290 tercijar      1
1291 drvni elementi      1
1292 alochtonous species      1
1293 browsing      1
1294 brst      1
1295 animal artist      1
1296 ptice      1
1297 poljoprivredna tla      1
1298 islands      1
1299 genetic gain      1
1300 selected plus trees      1
1301 weed      1
1302 bioecology      1
1303 sociološka analiza      1
1304 parkovi      1
1305 multidimenzionalno skaliranje      1
1306 produljenje požarne sezone      1
1307 prigušena i prisilna gibanja      1
1308 kemijska analiza ksilemovog soka      1
1309 selection forests      1
1310 leachate      1
1311 cadastre      1
1312 spacial distribution      1
1313 dimenzija zrelosti      1
1314 Hauling and transportation of timber      1
1315 podzemne vode      1
1316 poplar clone      1
1317 acorn plumpness      1
1318 očuvanje staništa      1
1319 allowable cut indicator      1
1320 pioneering species      1
1321 hidrotehničke mjere      1
1322 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
1323 visinski gradijent      1
1324 vertical accuracy      1
1325 private forest owners      1
1326 stand damaging      1
1327 zagađenje okoliša      1
1328 vineyard cottage      1
1329 respiracija tla      1
1330 mixed plantations      1
1331 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
1332 transformacije koordinata      1
1333 optimalna otvorenost      1
1334 oštećivanje šuma      1
1335 jadransko područje      1
1336 poljoprivredne površine      1
1337 morphometric leaf analysis      1
1338 poslovanje      1
1339 red oak      1
1340 me­teorološki indeks požara      1
1341 digital aerial images      1
1342 režijski troškovi      1
1343 phytosanitary system      1
1344 traditional architecture      1
1345 morfološka raščlamba      1
1346 znanstvenoistraživački rad      1
1347 damage trees      1
1348 stare sastojine      1
1349 invasive pest      1
1350 Mountainous Region of Croatia      1
1351 Crataegus%20monogyna%20community STYLE="text-decoration:none">Crataegus monogyna community      1
1352 forest fee      1
1353 surface runoff      1
1354 degradacija šuma      1
1355 oak round timber      1
1356 povijest požara      1
1357 borov četnjak      1
1358 bivariatna i multivariatna analiza      1
1359 fruits      1
1360 bukovo-jelova prašuma      1
1361 paša      1
1362 correlation link      1
1363 digitalni model reljefa      1
1364 smolarenje      1
1365 pest      1
1366 digitization      1
1367 phytocoenology (phytosociology)      1
1368 fungal-like organisms      1
1369 gustoća peleta      1
1370 Reservoirs      1
1371 vlasnička i posjedovna struktura      1
1372 digitalni model reljefa (DMR)      1
1373 prophylaxis      1
1374 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
1375 trophy value      1
1376 kukavica      1
1377 spolni dimorfizam      1
1378 vjerojatna i binarna vidljivost      1
1379 ozljede na stablima      1
1380 economic importance      1
1381 stone pine seed      1
1382 landscape diversity      1
1383 lovno stablo      1
1384 plant geographical division      1
1385 salinisation      1
1386 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
1387 Jarebica kamenjarka grivna      1
1388 wide planting      1
1389 Non wood forest products and services      1
1390 principal component analysis      1
1391 bor      1
1392 gospodarska jedinica      1
1393 cultivation method      1
1394 horse chestnut protection      1
1395 njegovanje      1
1396 zonation      1
1397 intrapopulation and interpopulation variability      1
1398 chainsaw mounted debarking tool      1
1399 struktura troškova proizvodnje      1
1400 Macedonian oak      1
1401 forest work      1
1402 šumska staništa      1
1403 trofejna struktura      1
1404 biljni virusi      1
1405 forest manage­ment      1
1406 glodavci      1
1407 seed orchard management      1
1408 island Mljet      1
1409 pitka voda      1
1410 Donja Austrija      1
1411 matični supstrat      1
1412 Blacksea region      1
1413 jake prorjede      1
1414 Distribution of forests      1
1415 spread      1
1416 zimotrenost      1
1417 mehanizirana bušilica      1
1418 trgovina drvom      1
1419 spectrophotometry      1
1420 Eco-labels      1
1421 razdoblje sušenja      1
1422 nad zor stanja sastojina.      1
1423 šumarstvo.      1
1424 spol fetusa      1
1425 stratifikacija      1
1426 seedlings morphology      1
1427 chilling      1
1428 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
1429 sprout diameter      1
1430 reindtrodukcija      1
1431 sustav gospodarenja otpadom      1
1432 forest utilization      1
1433 zaštita voda i mora      1
1434 zlatni rez      1
1435 prirodno pomlađivanje.      1
1436 soil erosion      1
1437 Gymnosperms      1
1438 Populus%20nigra%20subsp.caudina STYLE="text-decoration:none">Populus nigra subsp.caudina      1
1439 Lovstvo i ribarstvo      1
1440 test potomstava      1
1441 stablaste vrbe      1
1442 juvenilno drvo      1
1443 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
1444 urod bukvice      1
1445 acidofilne šume      1
1446 sustainable forests management      1
1447 oštećenost krošanja      1
1448 hydro-technical interventions      1
1449 plodnost tla      1
1450 man activities      1
1451 proizvodnja drvnih ploča      1
1452 suistainability of revenue      1
1453 climatological characteristics      1
1454 genetski polimorfizam      1
1455 mitotske i subkromatidne aberacije      1
1456 trend of density decrease      1
1457 Lovran marron      1
1458 Republic of Srpska      1
1459 cutter      1
1460 jednodobne bukove sastojine      1
1461 native deciduous plants      1
1462 incomplete development      1
1463 hvatanje dabra      1
1464 metoda tetrazola      1
1465 disjunct      1
1466 visinski i volumni rast      1
1467 Scots pine      1
1468 klimatske karakteristike      1
1469 root      1
1470 number of kids      1
1471 kadmij      1
1472 Ellenbergove indikatorske vrijednosti      1
1473 volumen sastojine      1
1474 razdoblje sušenja.      1
1475 cyclic records      1
1476 ocjena trofeja      1
1477 atlaski cedar      1
1478 dipl. ing. šumarstva      1
1479 comparative research method      1
1480 osutost iglica      1
1481 park-forest Komrčar      1
1482 half-shrubs      1
1483 Program aktivnosti      1
1484 natural reforestation (reestablishment)      1
1485 phenotypic stability      1
1486 forest damage.      1
1487 usporedba vrsta      1
1488 virusi      1
1489 bočna stabilnost lista      1
1490 funkcije tražnje      1
1491 interakcija genotip × okolina      1
1492 Sava River      1
1493 bijela topola (Populus alba)      1
1494 livelihoods      1
1495 public opinion      1
1496 spring migration      1
1497 mikroreljef      1
1498 lapor      1
1499 šumske površine      1
1500 uvjeti čuvanja      1
1501 forwarder      1
1502 prostorno širenje      1
1503 eksperimentalni požari      1
1504 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
1505 marking      1
1506 telemorph      1
1507 average value of body weight of bucks and does      1
1508 geographic information system      1
1509 travnjak      1
1510 hard ticks      1
1511 Tramontana and Punta Križa on the island of Cres      1
1512 molekularne analize      1
1513 felled stemwood      1
1514 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
1515 prorijede      1
1516 tusks      1
1517 biological control agent      1
1518 posebni/prostorni kriteriji      1
1519 contour line 98      1
1520 mobile cable crane      1
1521 krpelj      1
1522 navigation      1
1523 erozija tla      1
1524 reservoirs of pathogens      1
1525 planovi      1
1526 rast promjera srednjeg stabla      1
1527 obični grab      1
1528 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
1529 plantation      1
1530 population.      1
1531 height and height increment      1
1532 evenaged stands      1
1533 Biomass Energy Europe      1
1534 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
1535 drift fauna      1
1536 past condition      1
1537 hidromeliorativni zahvati      1
1538 landscape.      1
1539 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
1540 genetska diferencijacija      1
1541 gustoća u standardno suhom stanju      1
1542 organizational protection system      1
1543 energy benefit      1
1544 kraniometrija      1
1545 spatial association      1
1546 klonovi topole      1
1547 number of adult roe deer does      1
1548 skidding      1
1549 %20šume STYLE="text-decoration:none"> šume      1
1550 gljive truležnice      1
1551 sawmilling products      1
1552 motorne pile      1
1553 devitalizacija      1
1554 trovanje      1
1555 vrijednosno iskorištenje      1
1556 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
1557 Indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću      1
1558 asocijacija      1
1559 genetska analiza      1
1560 the transitional probability matrix      1
1561 visoke šume      1
1562 automatic analyser      1
1563 Utjecaj kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave      1
1564 lovačka udruga kotara senjskog      1
1565 planiranje sječe      1
1566 supstrat za ukorjenjivanje      1
1567 parazitoid      1
1568 Plains      1
1569 indeks zaraze      1
1570 shelterwood cutting system      1
1571 počinitelj      1
1572 pedološke analize      1
1573 plant breeding      1
1574 biogorivo      1
1575 phytosociology      1
1576 lowland forest      1
1577 site quality      1
1578 nedostatak vode      1
1579 fuzija snimki      1
1580 host      1
1581 ekološke značajke      1
1582 silk as a cultural phenomenon      1
1583 normalna raspodjela stabala      1
1584 vinodolsko zaleđe      1
1585 selection      1
1586 surveying      1
1587 poštanske marke      1
1588 crown transparency      1
1589 tehničko-kamuflažne metode      1
1590 Populationsdichte      1
1591 biološki položaj stabala      1
1592 korološke i fitocenološke značajke      1
1593 maklen      1
1594 Pinus%20sylvestris%20L.) STYLE="text-decoration:none">obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
1595 Production exports and imports of lumber      1
1596 multivarijatna analiza      1
1597 izvoženje drva.      1
1598 type of damage      1
1599 taxonomic and phytogeographical analysis      1
1600 Herzegovina      1
1601 games      1
1602 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
1603 essential elements      1
1604 režim vlage      1
1605 cultures      1
1606 pedophysiographic features      1
1607 prirodna ognjišta      1
1608 morphometry      1
1609 forest resource      1
1610 mountainous areas      1
1611 glavne vrste drveća      1
1612 Bojčinska šuma      1
1613 potkornjaci      1
1614 šumski i vodeni ekosustavi      1
1615 Faza - II      1
1616 arboriculture      1
1617 makrogljive      1
1618 preventivne metode zaštite      1
1619 zrelost      1
1620 European brown bear (Ursus arctos)      1
1621 bioindikacijske plohe      1
1622 windmills      1
1623 prirodnost ("hemeroby ")      1
1624 sijanje      1
1625 planovi upravljanja      1
1626 forest machines      1
1627 šumske prosjeke      1
1628 ciste in      1
1629 mixed and pure stands of beech      1
1630 Taurus cedar      1
1631 Mountainous Croatia      1
1632 Forest rails      1
1633 korištenje zemljišta      1
1634 Paulownia 9501      1
1635 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
1636 level of knowledge.      1
1637 daljinomjer Vertex      1
1638 digital photogrammetric workstation      1
1639 početnice      1
1640 Beta distribution      1
1641 discontinued areal      1
1642 voles      1
1643 klon topole I-214      1
1644 sastojinska struktura      1
1645 container type      1
1646 ustrojstvo      1
1647 War damages      1
1648 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
1649 mitochondrial control region      1
1650 borealna šuma      1
1651 geographic information systems      1
1652 rasprostranjenost šuma      1
1653 Španjolska      1
1654 Nadzorni odbor      1
1655 prirasno prihodne tablice      1
1656 electric radiator      1
1657 AHP metoda      1
1658 fungicide      1
1659 pomotechnical treatments.      1
1660 Forest Genetics resaurces      1
1661 Fairs      1
1662 epidop­tera      1
1663 izmjera šumskog drveća      1
1664 Greece      1
1665 biljke domaćini      1
1666 parent material      1
1667 N-fixation      1
1668 srna      1
1669 A- horizon      1
1670 obična tisa      1
1671 fertilization      1
1672 welfare functions      1
1673 slojnica 98      1
1674 regeneracija tla      1
1675 Hunting and fishing      1
1676 index of infestation      1
1677 heavy thinning      1
1678 postotni udjel drvnih sortimenata      1
1679 density trend decrease      1
1680 sokolarske tehnike      1
1681 faunalni drift      1
1682 new locality      1
1683 hydrology      1
1684 uzgojne staze      1
1685 zrakoplovi      1
1686 tržišni odnosi      1
1687 organizacijski ustroj zaštite      1
1688 acorn-collecting traps method      1
1689 EU FLEGTAkcijski plan      1
1690 štetni insekti      1
1691 communicative action      1
1692 Northwestern Croatia      1
1693 woodprocesing      1
1694 zaliha ugljika Cpool      1
1695 input-output analyses      1
1696 planska jedinica İkisu      1
1697 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
1698 seasonality      1
1699 prime cost      1
1700 zatezna sila      1
1701 vrijednost općekorisnih funkcija      1
1702 elementarni anlitaor      1
1703 root volume      1
1704 modificirana skala      1
1705 the gravity centered method      1
1706 equipment for training bird of prey.      1
1707 pesticid      1
1708 selo Gradište      1
1709 genetic variability      1
1710 Rooting media      1
1711 fire lines with elements of roadways      1
1712 forest laws      1
1713 forestry disciplines      1
1714 the border of total dieback zone      1
1715 debarking activity      1
1716 Alepo pine      1
1717 model sustava informacija      1
1718 genetic diversity and diff erentiation      1
1719 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
1720 impact      1
1721 availability and direction of Sava flood water      1
1722 European larch      1
1723 drainage system      1
1724 seed production      1
1725 rotositnilice      1
1726 Botanički vrt Bečov      1
1727 Endemic areas      1
1728 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
1729 globalne klimatske promjene      1
1730 nizinska šumska područja      1
1731 prirodni uvjeti življenja      1
1732 novi pristup korištenja podataka      1
1733 Biber      1
1734 naplodni sijek      1
1735 facilitation      1
1736 pilanska prerada drva      1
1737 acorn quality      1
1738 raspon promjera      1
1739 Alnus glutinosa      1
1740 epoksidna smola      1
1741 stanišni čimbenici      1
1742 domovinski rat      1
1743 električna energija      1
1744 inferior and superior model trees      1
1745 otok Čiovo      1
1746 Non-Monetary services from forests      1
1747 štetne sovice      1
1748 starost sa­stojine      1
1749 jestive gljive      1
1750 forest timber product      1
1751 grey alder (Alnus incana)      1
1752 ekonomika šumskih resursa      1
1753 determining tree height      1
1754 selektivna proreda      1
1755 game loss      1
1756 Wild      1
1757 oakwood      1
1758 brusači      1
1759 accessibility indicator      1
1760 hollow-horned animal      1
1761 UŠP Našice      1
1762 melioracija      1
1763 p.o. Zagreb      1
1764 motorna pila      1
1765 Istria      1
1766 Vinodol      1
1767 continental Croatia      1
1768 prevalencija      1
1769 grm      1
1770 normals      1
1771 autoktone listače      1
1772 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
1773 one-year-old seedlings      1
1774 pre­brojavanje      1
1775 Feulgen squash method      1
1776 laurel      1
1777 globalizacija u Hrvatskoj      1
1778 prirodno širenje      1
1779 tehničke značajke      1
1780 fizikalna svojstva      1
1781 oxidative stress      1
1782 Rijeka Sava      1
1783 Pinus%20sylvestris%20L.) STYLE="text-decoration:none">Scot pine (Pinus sylvestris L.)      1
1784 tretiranje      1
1785 management unit "Česma"      1
1786 sustavi modeliranja požara      1
1787 departure angle      1
1788 Wood as an energent      1
1789 analiza ugroženosti      1
1790 sawmil­ling production      1
1791 infiltracija      1
1792 eksploatacijska polja      1
1793 forest transport systems      1
1794 biomass potential assessment      1
1795 selektivna prorjeda      1
1796 fenofaze      1
1797 planiranje gospodarenja      1
1798 visine biljaka      1
1799 poisoning      1
1800 legislation      1
1801 karantenski štetnik      1
1802 grupno odlučivanje      1
1803 udio vode      1
1804 pridobivanje drva      1
1805 Abies pardei      1
1806 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
1807 obična jela (Abies alba Mill.)      1
1808 environmental drivers      1
1809 a sum of effective temperatures      1
1810 Balkanski poluotok      1
1811 new silvicultural options      1
1812 working environment      1
1813 sukcesija niska proreda      1
1814 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
1815 oprema za pticu grabljivicu      1
1816 klimatska promjena      1
1817 Monolit      1
1818 tršlja      1
1819 microsatellite markers      1
1820 oplemenjivanje samooplodnjom      1
1821 illegal felling      1
1822 ektomikorizne gljive      1
1823 wood pellets      1
1824 Spitzentrophäen      1
1825 bjelogorične šume topola i vrba      1
1826 socijalno-geografska skupina      1
1827 naknada za općekorisne funkcije      1
1828 permanent experiments      1
1829 arborikultura      1
1830 Požega valley      1
1831 NPK fertlizer 7:14:21      1
1832 visine sadnica      1
1833 hrastova pepelnica      1
1834 Istočna Slavonija      1
1835 multiklonske kulture      1
1836 uređajni razred      1
1837 datum nesenja      1
1838 zimzelena      1
1839 index values of common beech trees      1
1840 entomophilic      1
1841 felling control      1
1842 soil regeneration      1
1843 bioassays      1
1844 masena koncentracija      1
1845 nursery germination      1
1846 debljinska struktura      1
1847 razvoj i prirast sastojina      1
1848 ground water      1
1849 katastar      1
1850 trajna pokusna ploha      1
1851 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
1852 skelet      1
1853 fiksiranje dušika      1
1854 enegrija klijavosti i klijavost      1
1855 elemental analyser      1
1856 otok Plavnik      1
1857 ISTA rules      1
1858 adaptacijske strategije      1
1859 gorivi materijal      1
1860 oblični broj      1
1861 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
1862 Croatian Forests Ltd. b      1
1863 nonwood forest products and servised      1
1864 šumski reprodukcijski materijal      1
1865 zagrebačka škola uzgajanja šuma      1
1866 dormice      1
1867 gospodarski razredi      1
1868 rezervoari uzročnika      1
1869 insecticides      1
1870 sječivi etat      1
1871 lowland region      1
1872 soil type      1
1873 kultivari tise      1
1874 nepravilan klijanac      1
1875 sovice      1
1876 socio-gospodarski aspekti      1
1877 Sediment Yield      1
1878 hranljiva      1
1879 jednakokutna spirala      1
1880 životni oblik      1
1881 precision      1
1882 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
1883 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
1884 Romans      1
1885 ophodnjica      1
1886 structural elements      1
1887 morfometrijska analiza lista      1
1888 plant density      1
1889 Energy transition      1
1890 dispersion      1
1891 first record      1
1892 učinci privlačenja drva      1
1893 vodni režim      1
1894 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
1895 geostatistics      1
1896 stocks      1
1897 proizvodne linije      1
1898 Hrvatsko Podunavlje      1
1899 phytocoenology      1
1900 stjenica listolikog stopala      1
1901 beech communities.      1
1902 state of nutrition      1
1903 ecological conditions.      1
1904 omjer smjese      1
1905 quality of trees      1
1906 Hrvatska – Dalmacija      1
1907 rarity in Požega mountains      1
1908 site degradation      1
1909 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
1910 lovranski marun      1
1911 upravljanje ljudskim potencijalima      1
1912 drvenaste biljke      1
1913 mulching flail mower      1
1914 mycoses      1
1915 uzroci stradavanja      1
1916 metode vrednovanja      1
1917 subpopulacije      1
1918 regulatori razvoja kukaca      1
1919 hunting area      1
1920 white alder      1
1921 preventive measures      1
1922 current cutting edges value associations      1
1923 optimalna mreža šumskih prometnica      1
1924 heat treatment (HT)      1
1925 javni šumarski instituti      1
1926 vrijednost drva      1
1927 propadanje stabala      1
1928 hantaviruses      1
1929 specific/spatial criteria      1
1930 anti - cancerous drug      1
1931 essential oils      1
1932 upravljanje      1
1933 drvna prašina      1
1934 characteristics of micro-locality.      1
1935 prijenos topline.      1
1936 pedosfera      1
1937 Nemonetarne usluge šuma      1
1938 Phase III      1
1939 Increment and cut      1
1940 stand height curve      1
1941 park prirode      1
1942 Illegal timber trade      1
1943 hrast oštrika      1
1944 vodoprivreda      1
1945 photosynthesis      1
1946 Cryphonectria parasitica      1
1947 area with the vegetative cover      1
1948 Croatian kuna      1
1949 geokodiranje      1
1950 timber extraction system      1
1951 ponuda      1
1952 razvoj i prirast stabala      1
1953 percentage of wood assortments      1
1954 low-lying areas      1
1955 cikličko snimanje      1
1956 grasses      1
1957 Nacionalni park      1
1958 grivasti skakač      1
1959 Foreign timber trade      1
1960 a change in the floral composition      1
1961 rasadničarstvo      1
1962 National Park Plitvička Jezera      1
1963 real recruitment rate      1
1964 procjena sastojinskih elemenata      1
1965 clearing fire lines      1
1966 finalna prerada drva      1
1967 turistička      1
1968 reintroduction of chamois      1
1969 socio-geographic group      1
1970 analiza glavnih komponenti      1
1971 težište      1
1972 diameter growth      1
1973 Eutrični ranker      1
1974 winter moth      1
1975 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
1976 heretability      1
1977 seed delineation      1
1978 nitrogen accumulation      1
1979 strategija eksploatacije šuma      1
1980 akumulacija hraniva u bimasi      1
1981 injuries at work      1
1982 vapnenac      1
1983 seed felling      1
1984 panjače      1
1985 plodnost      1
1986 Plitvice Lakes      1
1987 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
1988 proizvodne funkcije      1
1989 Barbary sheep      1
1990 organizacija gašenja      1
1991 održavanje šumskih cesta      1
1992 Economic achievements      1
1993 Law      1
1994 Vertex telemeter      1
1995 forest tracks      1
1996 stjenice STYLE="text-decoration:none">stjenice      1
1997 nested PCR      1
1998 linear trend      1
1999 short rotation.      1
2000 unutarklonska varijabilnost      1
2001 Auxin      1
2002 prirodni pomladak      1
2003 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
2004 beech-fir forests      1
2005 provodno tkivo      1
2006 preciznost.      1
2007 machine´s own resistance power      1
2008 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
2009 duljina tuljca      1
2010 Populus alba      1
2011 oleoptera      1
2012 waste management system      1
2013 herbaceous species of the forest edge      1
2014 genetska raznolikost uroda      1
2015 EUFORGEN Networks      1
2016 thinning of hard-broadleaved stands      1
2017 Republic of Croatia      1
2018 stand structure elements      1
2019 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
2020 socio­demografske promjene      1
2021 šumsko zemljište      1
2022 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
2023 estate      1
2024 Paulovnija Shan Tong      1
2025 seed physiology      1
2026 benzaldehyde      1
2027 vatrogasna oprema      1
2028 afforestation of karst      1
2029 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
2030 national parks nature parks      1
2031 Picea abies (L.) Karst.      1
2032 Semi-final Wood Products      1
2033 spore gljiva      1
2034 ramp (break-over) angle      1
2035 kukci      1
2036 rooting cuttings      1
2037 flood      1
2038 procjedne vode      1
2039 fire behaviour      1
2040 ekološki indikatori      1
2041 mammal      1
2042 false beech heartwood      1
2043 proljeće i ljeto 2000.      1
2044 troškovi izgradnje      1
2045 arboretum      1
2046 autohtone vrste      1
2047 obuka      1
2048 General Directorate of Forestry      1
2049 metoda pokusnih ploha      1
2050 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
2051 longitudinal clearance radius      1
2052 hunting illustration      1
2053 local community      1
2054 mješovite i čiste sastojine      1
2055 adaptation strategies      1
2056 energy scenario      1
2057 stres      1
2058 trofičke asocijacije      1
2059 strogi šumski rezervat      1
2060 zbroj efektivnih temperatura      1
2061 automatski analizator      1
2062 hunting club rules      1
2063 enzyme activity      1
2064 terebinth tree      1
2065 melioracijski učinci      1
2066 numeričko bonitiranje      1
2067 database      1
2068 social characteristics      1
2069 zastupljenost      1
2070 prodajna (ostvarena) cijena      1
2071 Središnja Europa      1
2072 stereofotogrametrija      1
2073 prirašćivanje kvalitete      1
2074 volumno iskorištenje      1
2075 deciduous      1
2076 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
2077 visinske krivulje      1
2078 Park šuma Marjan      1
2079 soil temperature      1
2080 pioneer tree species      1
2081 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
2082 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
2083 Production of marketable goods      1
2084 the Adriatic region      1
2085 biodizel      1
2086 secondary succession      1
2087 forest value assessment      1
2088 forest community of beech and fir      1
2089 BEP or the break-even level of income.      1
2090 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
2091 research activities      1
2092 uspjeh pošumljavanja      1
2093 informacijski sustav      1
2094 microorganism functional groups in the soil      1
2095 clonal archive      1
2096 g.j. "Česma"      1
2097 ökologische Faktoren      1
2098 forestry legislative      1
2099 uzroci ugroženosti staništa      1
2100 nizinski brijest      1
2101 flight activity      1
2102 veličina kontejnera      1
2103 proicirana sasto­jina      1
2104 normal seedling      1
2105 ecological network      1
2106 održivi razvitak      1
2107 plavetna sjenica      1
2108 označavanje      1
2109 Castanea sativa Mill.      1
2110 izrada i privlačenje drva      1
2111 geografsko porijeklo      1
2112 esencijalni elementi      1
2113 auksin      1
2114 soil carbon and carbon      1
2115 koštunica      1
2116 sjemenka      1
2117 šumarske informacije      1
2118 slope      1
2119 realised production      1
2120 Ellenberg’s indicator values      1
2121 modified Brink’s function      1
2122 Endosperm in development      1
2123 Common Hornbeam      1
2124 vizualno kontrolna metoda – VTA.      1
2125 machine felling      1
2126 Na-heksametafosfat      1
2127 surface digging      1
2128 İkisu planning unit      1
2129 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
2130 svilarenje      1
2131 forest woody assortments      1
2132 colluvial soil      1
2133 bioakumulacijski potencijal      1
2134 Pinija      1
2135 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
2136 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2137 vitalitet sjemena      1
2138 solar energy      1
2139 multiple regression analyses      1
2140 razmaci sadnje      1
2141 Jadran      1
2142 horn length      1
2143 Našice      1
2144 otok Krk      1
2145 kamenolom Očura II      1
2146 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
2147 šuma Macelj      1
2148 potrajnost gospodarenja      1
2149 educational technology      1
2150 forest seeds      1
2151 root system      1
2152 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
2153 Lokalne populacije      1
2154 vegetacijski klimaks      1
2155 proliferation      1
2156 assessment of ecosystem services      1
2157 fenologija.      1
2158 vrijeme cvatnje      1
2159 jugoistočna Europa      1
2160 stara šumarska karta      1
2161 growing conditions      1
2162 magistarski rad      1
2163 Šumarska škola Karlovac      1
2164 model predviđanja cijena      1
2165 elektrana      1
2166 tokovi ugljika      1
2167 micoses of needles      1
2168 threatens      1
2169 trap tree      1
2170 truffles      1
2171 Europska crna topola      1
2172 mass concentration      1
2173 discoloration      1
2174 double-entry volume tables      1
2175 square whirl.      1
2176 plan uzgajanja šuma      1
2177 %20sezonske%20promjene STYLE="text-decoration:none"> sezonske promjene      1
2178 Gospodarska postignuća      1
2179 dendroekologija      1
2180 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
2181 monthly severity ratings      1
2182 fenotipska varijabilnost      1
2183 division of forests in the Republic of Croatia      1
2184 nature preservation      1
2185 oplemenjivanje      1
2186 zamatanje plodova      1
2187 biljna sistematika      1
2188 Viscum album ssp. abietis      1
2189 Sequoiadendron giganteum      1
2190 Erannis defoliaria      1
2191 sociological analysis      1
2192 pheromone baited traps      1
2193 analiza varijance      1
2194 iskorišćivanje šuma      1
2195 jednodobno gospodarenje      1
2196 uzgoj      1
2197 šumsko drveće      1
2198 biljne vrste      1
2199 aktivnost čovjeka.      1
2200 the USA      1
2201 preborne šume      1
2202 forest biomass      1
2203 economic activities in Croatia      1
2204 Conservations      1
2205 Paulownia Shan Tong      1
2206 Wildverlust      1
2207 Faculty of Forestry Zagreb      1
2208 red heart formation      1
2209 morfometrija      1
2210 relizirani etat      1
2211 progression      1
2212 work and time study      1
2213 referentni uzorak      1
2214 small spruce bark beetle      1
2215 ekološka stabilnost      1
2216 dimension stock      1
2217 causes of leks endanger­ment      1
2218 edukacija      1
2219 mineral raw materials      1
2220 maintenance of forest roads      1
2221 wood protection      1
2222 statistical models      1
2223 brzina unosa      1
2224 prognoze      1
2225 seedling heights      1
2226 nouctuid moths      1
2227 seed morphology      1
2228 naknada      1
2229 volume increment      1
2230 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
2231 močenje plodova      1
2232 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
2233 biological position of trees      1
2234 vjetroizvale      1
2235 buldožer      1
2236 euglej      1
2237 catchment      1
2238 njega pomlatka      1
2239 morphometric ash leaf analysis      1
2240 simulacijski model      1
2241 klijanci      1
2242 Budapest      1
2243 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
2244 present situation and possibilities of cultivation.      1
2245 natural stockwood drying      1
2246 Arboretum Lisičine      1
2247 SAD      1
2248 tablice drvnih sortimenata      1
2249 stabilizacija šumskog tla      1
2250 šumarske discipline.      1
2251 modeli rasta      1
2252 uzroci i posljedice ranjavanja      1
2253 insecticide      1
2254 šumarska povijest      1
2255 prevođenje      1
2256 questionnaire      1
2257 coefficient of integral growth      1
2258 šuma visokog uzgojnog oblika      1
2259 donje i gornje sastojinsko stablo      1
2260 contamination soil      1
2261 endemic species      1
2262 fungicidi      1
2263 nenosivo tlo      1
2264 trophic associations      1
2265 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
2266 number of fawns      1
2267 Quercus ilex L.      1
2268 Bribir Forest      1
2269 stupanj oštećenja      1
2270 stability of stand      1
2271 Quercus spp.      1
2272 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
2273 Primary wood conversion      1
2274 forest interest rate (forest annuity)      1
2275 površinska voda      1
2276 Croatian forestry      1
2277 bakterija      1
2278 žuto tijelo      1
2279 Crikvenica -Vinodol area      1
2280 vegetation process in forest      1
2281 effective clone number      1
2282 čestice      1
2283 asocijacije gljiva      1
2284 Češka Republika      1
2285 the factor for horizontal bypassing.      1
2286 sex of the foetus      1
2287 quality class structure      1
2288 sortiment length      1
2289 haul.      1
2290 usporedba      1
2291 sjemenjače      1
2292 prostorna valorizacija      1
2293 managed beech forests      1
2294 morfologija ploda      1
2295 penjačice      1
2296 rehabilitation.      1
2297 iznošenje drva      1
2298 moufflon (Ovis ammon L.)      1
2299 sowing method      1
2300 model normally      1
2301 ocjena stanja      1
2302 acorn size      1
2303 tarife      1
2304 javno podsticanje šumarstva      1
2305 Conservation      1
2306 plant heights      1
2307 brnistra      1
2308 energijska tranzicija      1
2309 žute ljepljive klopke      1
2310 growth of mean stand diameter      1
2311 hvatanje      1
2312 rehabilitacija.      1
2313 kriteriji za investiranje      1
2314 pioneer species.      1
2315 determinacija      1
2316 integrated timber protection      1
2317 produktivnost guljenja kore      1
2318 hydro-melioration treatments      1
2319 crni grab      1
2320 kvalitet      1
2321 dissipative structures      1
2322 halbsib-progeny tests.      1
2323 wildlife      1
2324 razvoj fitocenoza      1
2325 sezonska ocjena žestina      1
2326 indikator dostupnosti      1
2327 ekološke indikatorske vrijednosti      1
2328 progressive sucession      1
2329 Bečov Botanical Garden      1
2330 otvaranje šuma      1
2331 promotion of forest management and biodiversity      1
2332 opasni otpad      1
2333 plants      1
2334 varijabilnost uroda po godinama      1
2335 korjenov sustav      1
2336 integral management with ecosystems in space      1
2337 kitnjak      1
2338 eroded terrain recoveri      1
2339 zonal vegetation      1
2340 procjene usluga ekosustava      1
2341 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
2342 dormantnost      1
2343 kvaliteta staništa      1
2344 poplavne šume      1
2345 ograničavajući faktori gospodarenja      1
2346 bioproduction      1
2347 pests      1
2348 validation method      1
2349 the Island of Vrgada and Its Islets      1
2350 novi ekološki trend      1
2351 magnezij      1
2352 vjetrenjače      1
2353 molekularno-biološke metode      1
2354 standardisation      1
2355 Crataegus%20monogyna STYLE="text-decoration:none">zajednica Crataegus monogyna      1
2356 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
2357 carbon stock Cpool      1
2358 digital orthophotographies      1
2359 Gradiaton      1
2360 Šumske pruge      1
2361 profesor šumarstva      1
2362 impacts of silvicultural measures      1
2363 logistic regression      1
2364 natural heritage      1
2365 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
2366 sjevernojadransko područje      1
2367 Natural conditions of life      1
2368 planning      1
2369 historical outbreaks      1
2370 modificirana Brinkova funkcija      1
2371 business relationships      1
2372 social geographical features. openland      1
2373 Južna Afrika      1
2374 visina izbojka      1
2375 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
2376 Europe      1
2377 Silkworm (Bombyx mori)      1
2378 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
2379 zdravstveni turizam      1
2380 first and second order histograms      1
2381 kakvoća drvnih sortimenata      1
2382 spojevi dušika      1
2383 visina stabla      1
2384 oštećenost stabala      1
2385 Logging operations      1
2386 WWW      1
2387 duljina korijena      1
2388 beach forest      1
2389 obujam stabala      1
2390 zemlja u tranziciji      1
2391 honey plants      1
2392 side compensation of large ground loads      1
2393 konzervacija vlage      1
2394 fitohormoni      1
2395 Abies%20alba%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">obična jela (Abies alba Mill.)      1
2396 zones and units (regions)      1
2397 ekstrakcija      1
2398 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
2399 Biokovo      1
2400 transversal clearance radius      1
2401 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2402 svojstva profila tla      1
2403 sanacija erodiranog zemljišta      1
2404 mikoze iglica      1
2405 health tourism      1
2406 height of sprout      1
2407 rural development      1
2408 homogenizacija      1
2409 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
2410 razvoj sastojine      1
2411 Postotak šumovitosti      1
2412 učinci uzgojnih mjera      1
2413 Querco-Fagetea      1
2414 Querco-Fage­tea      1
2415 pheromone dispenser      1
2416 Lower Austria      1
2417 kultura crnog bora      1
2418 tree pests and pathogens      1
2419 quality criteria      1
2420 jestiva      1
2421 rijeke      1
2422 kvarter      1
2423 planski sustav      1
2424 soil morphology      1
2425 Bosnia-Herzegovina      1
2426 funkcije upravljanja: planiranje      1
2427 šmrika      1
2428 positioning accuracy      1
2429 edible      1
2430 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
2431 taksacijski elementi      1
2432 nursery plant production      1
2433 Forest Administration Delnice      1
2434 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
2435 proizvodnja trgovačkih dobara      1
2436 tehnologija podučavanja      1
2437 stereo measurement      1
2438 model of departmental research      1
2439 promjer izbojka      1
2440 norme vremena      1
2441 deciduous forests of poplar and willow      1
2442 Tertiary relict      1
2443 duljina odgriženog dijela izbojka      1
2444 područje provenijencije      1
2445 input-output analiza      1
2446 forest history      1
2447 Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae      1
2448 objektno – orijentirana klasifikacija šuma      1
2449 šumarska nastava      1
2450 sp.      1
2451 As. Populo tremulae-Betuletum      1
2452 FBP System      1
2453 očuvanje okoliša      1
2454 adapted agricultural tractors      1
2455 historical presentation      1
2456 Lovački dio izložbe      1
2457 visoka šuma      1
2458 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
2459 četverodimenzijski sustav      1
2460 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
2461 riper      1
2462 širina goda      1
2463 norma ISO 11277.      1
2464 preventivne mjere      1
2465 Nacionalni park Plitvička jezera      1
2466 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
2467 a register of primary forest roads      1
2468 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
2469 financijska politika      1
2470 čivitnjača      1
2471 biološko-ekološka valorizacija.      1
2472 microsatelites SSR      1
2473 sustavsko-dinamički pristup      1
2474 hyperphoresy      1
2475 ženka      1
2476 Šumarski list      1
2477 coins      1
2478 the North Adriatic area      1
2479 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
2480 ukusna      1
2481 seedling growth and dimensions      1
2482 lubanja      1
2483 pisana dokumentacija      1
2484 operativno vrijeme      1
2485 poaching      1
2486 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
2487 maturity dimension      1
2488 wounds      1
2489 black pine (Pinus nigraArn.)      1
2490 uzgajivački zahvati      1
2491 opseg šumskouzgojnih radova      1
2492 tectonic dolines      1
2493 Trends      1
2494 prognoza      1
2495 computerized information system      1
2496 Nature Parks      1
2497 jadranski otoci      1
2498 maquis      1
2499 forest ecosystem services      1
2500 drvni peleti      1
2501 protection at work      1
2502 biomass yield      1
2503 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
2504 mastic tree      1
2505 predatori      1
2506 preciznost procjene      1
2507 horticultural elements      1
2508 selection structure and selection menangement      1
2509 forest privatization      1
2510 gospodarenje šumama      1
2511 accumulation of nutrients in the biomass      1
2512 flammable material      1
2513 gubar (Lymantria dispar L.)      1
2514 visinska krivulja      1
2515 varijabilnost rameta      1
2516 timber skidding      1
2517 nanotehnologija      1
2518 Mahaleb cherry tree      1
2519 Propadanje hrastovih biljaka      1
2520 successional pathways on abandoned land      1
2521 Bojčin Forest      1
2522 genetic diversity of crops      1
2523 information system      1
2524 proizvodnja piljene građe      1
2525 substrates      1
2526 ruža vjetrova      1
2527 intra- and interpopulation variability      1
2528 uporaba biomase      1
2529 amelioration      1
2530 Medvednica      1
2531 fire line      1
2532 hrast crnike      1
2533 čistoća debla      1
2534 stand production potential      1
2535 rožište      1
2536 vlaga u sjemenu      1
2537 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
2538 pilanska sirovina      1
2539 rašeljka      1
2540 number of sprouts on the trunk.      1
2541 selection of management scenarios      1
2542 architectural elements      1
2543 obnova vrtova      1
2544 prebornašuma      1
2545 javno mišljenje      1
2546 existing state      1
2547 Eastern Slavonia      1
2548 types of maps scales      1
2549 trajanje razvojnih stadija      1
2550 molekularna dijagnostika      1
2551 ekološki problemi      1
2552 dendroflora vrta      1
2553 wooden supply      1
2554 snags      1
2555 genetički test polusrodnika      1
2556 silver pine      1
2557 silk factory      1
2558 Gross domestic product      1
2559 educating personnel      1
2560 Haljevo forest      1
2561 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
2562 EU ETS shema      1
2563 Vinodol valley      1
2564 selekcionirani klonovi      1
2565 variability of the amounts of crops in different years      1
2566 Bosna i Hercegovina.      1
2567 uzgojne stazice i šljukarice      1
2568 tehnologija i tehnika      1
2569      1
2570 prirodnogeografske karakteristike      1
2571 comparative trials      1
2572 species richness      1
2573 linearni trend      1
2574 stand extraction      1
2575 field plot      1
2576 zapremnina po ha      1
2577 tertiary      1
2578 percent share of wood along thickness classes      1
2579 intraspecific      1
2580 kontejner      1
2581 stand age      1
2582 crna joha (Alnus glutinosa)      1
2583 Mala Kapela      1
2584 superphosphate      1
2585 4dimensional space      1
2586 zimska retencija lišća      1
2587 amage      1
2588 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
2589 bespilotna letjelica      1
2590 fungal isolation      1
2591 as. Pteridio-Betuletum      1
2592 shrub layer      1
2593 Prirast i sječa      1
2594 tree analysis      1
2595 ozljede      1
2596 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
2597 antioxidant capacity      1
2598 graničice      1
2599 nominalna gustoća      1
2600 kemizam biljnog materijala.      1
2601 natural regeneration and management.      1
2602 temperature tla      1
2603 folijarna aplikacija      1
2604 šuma Haljevo      1
2605 PP Medvednica      1
2606 kramp      1
2607 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
2608 nature park      1
2609 Final use of wood products industry      1
2610 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
2611 Lymantriidae      1
2612 overhead costs      1
2613 combustion      1
2614 Homeland war      1
2615 forest of high silvicultural form      1
2616 pinj      1
2617 korovska vegetacija      1
2618 sociogeografske karakteristike      1
2619 bioproizvodnja      1
2620 Rhododendron%20ponticum;%20klijavost;%20rast%20sadnica;%20varijabilnost%20provenijencije STYLE="text-decoration:none">Rhododendron ponticum; klijavost; rast sadnica; varijabilnost provenijencije      1
2621 Trsteno Arboretum      1
2622 predacija      1
2623 Telemetry      1
2624 specifična lisna masa      1
2625 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
2626 Austrian pine      1
2627 Sustav planiranja      1
2628 oksidacijski stres      1
2629 pasivna zaštita      1
2630 ornamental plants trade      1
2631 satelitska snimka IKONOS      1
2632 površina ha      1
2633 bagrem      1
2634 pedofiziografske značajke      1
2635 preventiva      1
2636 šumskogospodarska osnova      1
2637 kriterij kvaliteta      1
2638 drupe      1
2639 granatiranje      1
2640 bruto domaći proizvod      1
2641 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
2642 nacionalni parkovi      1
2643 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
2644 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
2645 Izložbe-sajmovi      1
2646 water regime      1
2647 clone      1
2648 forming pioneer stands      1
2649 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
2650 Sea Buckthorn      1
2651 imidaclopride      1
2652 comparative analysis      1
2653 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
2654 vitality      1
2655 Networks      1
2656 court      1
2657 cork production      1
2658 fuel wood.      1
2659 demografske karakteristike      1
2660 kontejneri      1
2661 assortment tables      1
2662 bilance      1
2663 svilana      1
2664 krški fenomeni      1
2665 dendrology      1
2666 technological process capability and stability      1
2667 gubici      1
2668 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
2669 otvoreni sustav      1
2670 pripravnost      1
2671 pokretna drobilica kamena      1
2672 jednogodišnje sadnice      1
2673 stream invertebrates      1
2674 aktivna zaštita      1
2675 biološka revitalizacija      1
2676 obalna vegetacija      1
2677 legislative      1
2678 peripheral population      1
2679 Pašarenje      1
2680 šumski strojevi      1
2681 root neck diameter      1
2682 funkcije za izjednačenje      1
2683 the horse-chestnut miner      1
2684 databases      1
2685 intellectual ownership      1
2686 effects of thinning      1
2687 sjeverni Velebit.      1
2688 gospodarenje šumama i lovištima      1
2689 the comparison of the conditions in 2009      1
2690 bademasta vrba (Salix triandra)      1
2691 sastojina bukve i jele      1
2692 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
2693 potencijal oporavka      1
2694 gradski park      1
2695 fizičke i mineralne značajke tla      1
2696 management plans      1
2697 Juglans nigra      1
2698 NPK gnojivo 7:14:21      1
2699 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
2700 Eurasion lynx      1
2701 autohtone vrste drveća i grmlja      1
2702 pokusno polje      1
2703 cable crane      1
2704 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
2705 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
2706 coastal population      1
2707 višekriterijska analiza odlučivanja      1
2708 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
2709 biomass calculation      1
2710 fitohormones      1
2711 ekološki osjetljivo      1
2712 Paulovnija 9501      1
2713 business analysis      1
2714 valuated methods      1
2715 Zadarska županija      1
2716 rogovi      1
2717 crown structure      1
2718 sjekači      1
2719 međulaboratorijske usporedbe      1
2720 sanacijska sječa      1
2721 refugium      1
2722 vrijednosti parka      1
2723 kontinentalna Hrvatska      1
2724 artiodactyl      1
2725 iptera      1
2726 obnovljivi prirodni resurs      1
2727 procjena biomase      1
2728 forvarder      1
2729 drvna i lisna masa      1
2730 National park “Fruška gora”      1
2731 planina Tušnica      1
2732 nurseries      1
2733 srčika      1
2734 FACE facility      1
2735 listanje      1
2736 flushing      1
2737 genetic differentiation      1
2738 matični fond      1
2739 povijesni prikaz      1
2740 zaštite popu­lacija rijetkih vrsta      1
2741 flowing down trunk      1
2742 process automation      1
2743 kopulacija      1
2744 vremensko uređivanje      1
2745 sea spray      1
2746 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
2747 bolest      1
2748 Nacionalni park “Fruška gora”      1
2749 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
2750 preventive protection measures      1
2751 traktorska vlaka      1
2752 key to larvae and protonymphs of Histiostomatidae      1
2753 Privlačenje i transport drveta      1
2754 written documentation      1
2755 zajednice ptica pjevica      1
2756 carbon accumulation      1
2757 zamočvarivanje      1
2758 Zagreb      1
2759 rizik od požara      1
2760 GIS (Geographic Information System)      1
2761 forestry development      1
2762 the Atlas Mountains      1
2763 genetska raznolikost.      1
2764 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
2765 sjeverozapadni Jadran      1
2766 bioaccumulation potential      1
2767 Lumber operations      1
2768 znanstveni i stručni pisac      1
2769 norme za čvrsta biogoriva      1
2770 crown diameter of the sprout      1
2771 silvo-pastoralni sustav      1
2772 biološka ispitivanja      1
2773 Tularemia      1
2774 inventarizacija drveća i grmlja      1
2775 provisional volume tarff      1
2776 survey      1
2777 otjecanje      1
2778 proljetna%20temperatura%20zraka STYLE="text-decoration:none">proljetna temperatura zraka      1
2779 zakretni moment na PV traktora      1
2780 antlers      1
2781 The Republic of Croatia      1
2782 socio-demographic changes      1
2783 white mistletoe      1
2784 suha tvar      1
2785 privatni šumoposjednici      1
2786 excange value      1
2787 capture-mark-recapture      1
2788 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
2789 nova šumskouzgojna rješenja      1
2790 Steyr tractors      1
2791 greenhouse gases      1
2792 rak kestenove kore      1
2793 ITS2 region      1
2794 macrofungi      1
2795 Woodworking Employment in forestry and forest industries      1
2796 troškovi zemljanih radova      1
2797 Production and consumption of forest and wood products      1
2798 activity      1
2799 planiranje obnove sastojina      1
2800 američki jasen      1
2801 stohastika      1
2802 suša      1
2803 rameta      1
2804 litter      1
2805 age-class distribution      1
2806 certification      1
2807 proportion between height and diameter (h/d)      1
2808 rekultiviranje      1
2809 fitosanitarni sustav      1
2810 sanacija odlagališta      1
2811 biological-ecological valorization      1
2812 uređenje otočića      1
2813 antioksidacijska aktivnost      1
2814 tjelesne težine      1
2815 morphological characteristics      1
2816 system-dynamic approach      1
2817 populacijsko usko grlo      1
2818 Kermes oak      1
2819 Peter‘s mountain      1
2820 prirodni zeoliti      1
2821 concentrations and contents of nutrients      1
2822 Salvage logging      1
2823 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
2824 konverzija panjača      1
2825 eterična ulja      1
2826 Hercegovina      1
2827 Forest transportation      1
2828 sunčeva energija      1
2829 percentage increments of values      1
2830 isoenzyme      1
2831 seed quality      1
2832 piravost      1
2833 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2834 subjective and objective measures      1
2835 diagnose      1
2836 smrekove kulture      1
2837 Centralna šumarska uprava      1
2838 damages on the young plants      1
2839 vrtložni pravokutnik.      1
2840 oštećenje stabala      1
2841 fitocenološke značajke      1
2842 biomass estimation      1
2843 prediction model      1
2844 coniferous trees      1
2845 seed coat      1
2846 Arborescent Willows      1
2847 klizna sredina      1
2848 Insectivores      1
2849 oak seedlings      1
2850 akumulacija dušika      1
2851 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
2852 piezometer      1
2853 openings      1
2854 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
2855 rojenje      1
2856 šumski radnik      1
2857 polyphagous parasitoids      1
2858 hereditary basis      1
2859 bibliography      1
2860 Quercus%20robur. STYLE="text-decoration:none">Quercus robur.      1
2861 heredity      1
2862 studij rada i vremena      1
2863 štitaste uši      1
2864 sječa i izradba      1
2865 woody plants      1
2866 GPS i GIS      1
2867 variability of leaves      1
2868 static state of tree      1
2869 Turkish red pine      1
2870 stupanj oštećenosti      1
2871 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
2872 phytoplasmas      1
2873 rivers      1
2874 uređenje otočića.      1
2875 medljikovac      1
2876 sjeverni Velebit      1
2877 bibliografija      1
2878 dinamika dušika u lišću      1
2879 slivno područje      1
2880 abiotički stres      1
2881 cultural landscape      1
2882 wild apple      1
2883 kukcojedi      1
2884 srednji vijek      1
2885 zajednica hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem      1
2886 mikroelementi      1
2887 morfologija tla      1
2888 posušena stabla      1
2889 validacija metode      1
2890 stabilnost      1
2891 blade lateral movement      1
2892 proljetna selidba      1
2893 Steering Committee      1
2894 kanader i demon      1
2895 estimation precision      1
2896 Multiple criteria decision making      1
2897 Geographical and relief characteristics      1
2898 mišoliki glodavci      1
2899 tajnik      1
2900 program sanacije      1
2901 AOMP      1
2902 Croatian Poplar Commission      1
2903 chestnut gall wasp      1
2904 biological forest regeneration      1
2905 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
2906 dieback of pedunculate oak      1
2907 xerophytic      1
2908 globalization in Croatia      1
2909 town of Omiš      1
2910 rannis defoliaria      1
2911 bank interest rate      1
2912 water and sea protection      1
2913 točka pokrića.      1
2914 melioracija krša      1
2915 polyphenols      1
2916 kemijski sastav sjemena      1
2917 Forest management plan      1
2918 ekološke orijentacije      1
2919 chlorophyll content      1
2920 posolica      1
2921 Boreal forest      1
2922 crownfire      1
2923 ptice kao indikator      1
2924 bosal area      1
2925 aromatično i ljekovito bilje      1
2926 auxins      1
2927 osnovni/eleminacijski kriteriji      1
2928 dendrological evaluation      1
2929 development of phytocoenosis      1
2930 Swedish method      1
2931 Entomopatogena gljiva      1
2932 sadržaj klorofila      1
2933 forest certification      1
2934 northern Velebit      1
2935 subject of research      1
2936 establishment rate      1
2937 Common Beech.      1
2938 satellite imagery      1
2939 postojanost drva      1
2940 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
2941 percentage of moderately to severely damaged trees      1
2942 zeljanice      1
2943 logging as sylvicultural care of stands      1
2944 bukovo-jelove šume      1
2945 revitalizacija staništa      1
2946 phytosanitary inspection      1
2947 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
2948 proljetna temperatura zraka      1
2949 pine resin production      1
2950 equalization functions.      1
2951 regular forests      1
2952 Jelen lopatar      1
2953 leaf third-flush      1
2954 progala      1
2955 ornitologija      1
2956 younger developmental phases of forest      1
2957 radne tehnike      1
2958 švedska metoda      1
2959 muflon (Ovis ammon L.)      1
2960 forest ecosystem      1
2961 jelen fratar      1
2962 CP Forests      1
2963 gospodarska vrijednost šume      1
2964 Tramontana i Punta Križa na otoku Cresu      1
2965 the parameters of the calibration equations      1
2966 suzbijanje požara      1
2967 Longe-range      1
2968 modified scale      1
2969 the spring and summer      1
2970 obrazovanje kadrova      1
2971 genetski diverzitet      1
2972 genetic test      1
2973 Number of flowers and fruits      1
2974 bogatstvo vrsta      1
2975 borova imela      1
2976 povijest HŠD-a      1
2977 povijesni razvoj      1
2978 monokultura      1
2979 zonalna vegetacija      1
2980 nabonos      1
2981 planinski turizam      1
2982 organski ugljik OC      1
2983 uprava šuma Podružnica Senj      1
2984 različiti tipovi sadnica      1
2985 Helleboro nigri-Piceetum      1
2986 water deficit      1
2987 fictional rotation      1
2988 Climate model      1
2989 pejsažist      1
2990 mehanička svojstva drva      1
2991 obični bagrem      1
2992 konkretna distribucija prsnih promjera      1
2993 health and safety      1
2994 phytosanitary measures      1
2995 mehanička svojstva      1
2996 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
2997 monoculture      1
2998 njega šume      1
2999 forest fire protection      1
3000 ecological characteristic      1
3001 štitasta uš crnike      1
3002 positional accuracy      1
3003 pedotransfer funkcija PTF      1
3004 dendrochronology      1
3005 rezervoari      1
3006 137Cs      1
3007 hilly area      1
3008 CirConcomputer model      1
3009 IGRs      1
3010 oštećenje      1
3011 šteta      1
3012 godišnji sječivi prihod      1
3013 species composition      1
3014 tehnicizam      1
3015 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
3016 lisymeters      1
3017 tree decline      1
3018 unutarnja sjemenska ljuska      1
3019 measuring procedure      1
3020 caterpillars      1
3021 Socio-economic drivers      1
3022 critical loads      1
3023 energetika      1
3024 oxygen market      1
3025 exhibit      1
3026 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
3027 auksini      1
3028 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
3029 vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova      1
3030 pedological analyses      1
3031 triangulation      1
3032 obnovljivi prirodni resursi      1
3033 litter mass loss      1
3034 phenotypic plasticity.      1
3035 ecological indicatory values      1
3036 Plitvička jezera      1
3037 modeli procjene volumena      1
3038 carbon stocks      1
3039 programatski i operativni zadaci      1
3040 costs      1
3041 šuma Žutica      1
3042 complex systems      1
3043 weeds      1
3044 sigurnost      1
3045 razmjena tvari i energije      1
3046 okoliš      1
3047 originalna metoda projektiranja      1
3048 animalist      1
3049 pH precipitation      1
3050 group-selection cutting      1
3051 farmer cables      1
3052 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
3053 Hrvatske šume d.o.o      1
3054 white-berried mistletoe      1
3055 conception      1
3056 Spain      1
3057 ekoznak      1
3058 površina krošanja      1
3059 half-sib potomstvo      1
3060 dormancy      1
3061 integrirana zaštita šuma      1
3062 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
3063 hantavirusi      1
3064 biogoriva      1
3065 uzgoj i zaštita divljači      1
3066 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
3067 timber assortment tables      1
3068 računalni model CirCon      1
3069 Istra (Hrvatska)      1
3070 energetska korisnost      1
3071 Correspondence Analysis      1
3072 prirodna šuma      1
3073 urban green spaces (UGS)      1
3074 doznaka u grupama      1
3075 contamination      1
3076 morphometric traits      1
3077 root length      1
3078 Spačva basin      1
3079 broad-leaved trees      1
3080 selling price      1
3081 Basic Map of Croatia (BMC)      1
3082 volumne tablice      1
3083 broj izbojaka na panju      1
3084 black poplar clonal tests      1
3085 šuma alepskog bora      1
3086 South-East Europe      1
3087 Mediterranean regions      1
3088 ilegalni odstrel      1
3089 umjetni otoci      1
3090 Fagus silvatica      1
3091 ulov-markiranje-ponovni ulov      1
3092 drought      1
3093 dripping through      1
3094 the Forest Administration Senj                1
3095 invazivni štetnik      1
3096 weight and wood volume      1
3097 yellow necked mouse      1
3098 sukcesija šumske vegetacije      1
3099 radijalni prirast      1
3100 ecological plasticity      1
3101 suppressed and forced motions      1
3102 invasive trees      1
3103 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
3104 zajednice bukve.      1
3105 muncipality      1
3106 nanoindentacija      1
3107 jelovina (Abies alba Mill)      1
3108 Freilassung      1
3109 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
3110 Ash flowering      1
3111 necrosis      1
3112 erosion      1
3113 stand parameters assessment      1
3114 Simulation model      1
3115 cut-to-length      1
3116 associated fungi      1
3117 istraživanja      1
3118 age classes      1
3119 promjena flornoga sastava.      1
3120 zakrivljenost      1
3121 gospodarstvo      1
3122 procjena vrijednosti šuma      1
3123 GFIS      1
3124 alluvial wetlands      1
3125 energetska vrijednost      1
3126 numerousness natural new growth and stand age.      1
3127 strain force      1
3128 faze razmnožavanja      1
3129 non-bearing soil      1
3130 autovegetativno razmnožavanje      1
3131 operativno planiranja      1
3132 %20gospodarenje%20šuma STYLE="text-decoration:none"> gospodarenje šuma      1
3133 Urus MII skyline yarder      1
3134 sanacija posljedica      1
3135 Baranja riparian forests      1
3136 height and root collar diameter      1
3137 genetski parametri      1
3138 privlačenje.      1
3139 vegetative propagation      1
3140 zeleni hrast      1
3141 srednja udaljenost privlačenja      1
3142 quick sands      1
3143 bioplin      1
3144 morphometric variability      1
3145 bioklimati      1
3146 Sredozemni krš      1
3147 Vatrogasni operativni centar      1
3148 Šumarstvo i šumarska politika      1
3149 klet      1
3150 certifikacija      1
3151 forestry occupation      1
3152 Papuk Natural Reserve      1
3153 Izvoz i Uvoz      1
3154 Participatory management      1
3155 ulančavanje šteta.      1
3156 range      1
3157 active protection      1
3158 theory of hunting      1
3159 grad Zagreb      1
3160 time standard      1
3161 pejsažno oblikovanje      1
3162 upravljanje sjemenskom plantažom      1
3163 industrija celuloze i papira      1
3164 cultivars of yew      1
3165 grazing      1
3166 automatska digitalna fotokamera      1
3167 non-wood forest products      1
3168 štetnici i bolesti drveća      1
3169 frost-crack      1
3170 genetic polymorphism      1
3171 lightweight unmanned aerial vehicles      1
3172 plastični lijevak      1
3173 ekološka karakteristika      1
3174 vrhunske trofeje      1
3175 South Africa      1
3176 middle-aged stand      1
3177 natural rege­neration      1
3178 Phyllonorycter spp.      1
3179 Cervus elaphus      1
3180 Emisije SO2      1
3181 Procjena oštećenosti šuma      1
3182 edukativni panoi      1
3183 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
3184 izvješćivanje      1
3185 vjetar      1
3186 cost      1
3187 EU ETS scheme      1
3188 ten - year increment      1
3189 seed zones      1
3190 Persian walnut      1
3191 strukturni čimbenici      1
3192 Republika Srpska      1
3193 cadastral plots      1
3194 karotenoidi      1
3195 mastic      1
3196 trahiandeziti      1
3197 Whitebark Pine (Pinus heldreichii Christ)      1
3198 prezimljavanje      1
3199 morfologija sjemena      1
3200 biosphere reserve      1
3201 Viscum album L. ssp. album (bjelogorična bijela imela)      1
3202 Finska      1
3203 pedology      1
3204 nourishing      1
3205 kružne primjerne plohe      1
3206 studenti      1
3207 slenderness      1
3208 large wood of Italian oak      1
3209 Fire history      1
3210 litače      1
3211 crude oil contamination      1
3212 endemsko područje      1
3213 regresijska analiza      1
3214 osnovni fond      1
3215 voluharice      1
3216 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
3217 šumovitost      1
3218 Eco-labele      1
3219 timber quality      1
3220 visinske krivulje stabala      1
3221 determination      1
3222 analiza vidljivosti      1
3223 sloj grmlja      1
3224 stress      1
3225 spatial trap design      1
3226 Fast Furier method      1
3227 žičare dizalice      1
3228 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
3229 GPS and GIS      1
3230 Tilio-Taxetum      1
3231 zbirka      1
3232 haustorij      1
3233 analysis of variance      1
3234 sadržaj pepela      1
3235 proizvodnja sjemenja      1
3236 Programme of activities      1
3237 mezofilne kestenove šume      1
3238 state support to forestry      1
3239 image fusion      1
3240 jasen      1
3241 habitat suitability      1
3242 elementi rasta      1
3243 sjetva i sadnja kitnjaka      1
3244 gradation      1
3245 diversity indices      1
3246 wood residuals      1
3247 hlapljive komponente      1
3248 significant crown damage      1
3249 lisni mineri      1
3250 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
3251 protected area      1
3252 Forest genetic resources      1
3253 crveni hrast      1
3254 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
3255 sile rasta      1
3256 public institutes      1
3257 floristic composition      1
3258 pedicle      1
3259 stabljika      1
3260 spatial spread      1
3261 Lymnatria monacha      1
3262 površina projekcije krošnje      1
3263 tehnička svojstva      1
3264 equilateral spiral      1
3265 genetska raznolikost i diferencijacija      1
3266 Ph u pirofosfatu      1
3267 selection management      1
3268 ekološke i socijalne funkcije      1
3269 phenological variability of flowering      1
3270 vektor      1
3271 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
3272 triangulacija      1
3273 genofond      1
3274 road network planning      1
3275 fruit morphology      1
3276 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
3277 izvozni putovi      1
3278 iglice      1
3279 klasterska analiza      1
3280 Erico-Fagetum      1
3281 site conditions      1
3282 tanini      1
3283 carotenoids      1
3284 Osnovna državna karta (ODK)      1
3285 afforestation success      1
3286 demand      1
3287 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
3288 bush      1
3289 klonovi stablastih vrba      1
3290 degradirani krš      1
3291 landscape artist      1
3292 silvicultural methods      1
3293 GeoWEPP)      1
3294 forest reproductive material      1
3295 jelovina (Abies alba Mill.)      1
3296 consensus      1
3297 NW Adriatic      1
3298 mezijska bukva      1
3299 physical and mineral soil properties      1
3300 cyclic aerial photographs      1
3301 AHP method      1
3302 mature stands      1
3303 dominance      1
3304 obnovljivi resursi      1
3305 Wooden bord production      1
3306 price list      1
3307 izlučenje      1
3308 post-introductory expansion      1
3309 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
3310 varijabilnost sjemena      1
3311 uzgojne prosjeke      1
3312 forest and wildlife management      1
3313 predation      1
3314 posjed      1
3315 spring air temperature      1
3316 inferencijalna statistika      1
3317 mikrosatelitni biljezi SSR      1
3318 oppenes of forest roads.      1
3319 Quercus virgiliana      1
3320 vjetrozaštita      1
3321 progresija      1
3322 digitalne aerosnimke      1
3323 Bosnia and Herzegovina.      1
3324 factors to vertical terrain corrections      1
3325 visine i promjeri vrata korijena      1
3326 forest property plan      1
3327 Sveučilište u Zagrebu      1
3328 bolesti divljači      1
3329 rasplodni fond srna      1
3330 čempres      1
3331 termički modificirano drvo      1
3332 corpus luteum      1
3333 phytomass      1
3334 transformation      1
3335 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
3336 enzimatska aktivnost      1
3337 tip tla      1
3338 ugrožava.      1
3339 crown cover      1
3340 gospodarske djelatnosti RH      1
3341 vocational training      1
3342 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
3343 policy instruments      1
3344 zimske inaktivne temperature      1
3345 Yelow sticky traps      1
3346 burza      1
3347 coppice      1
3348 Eutric Rankers      1
3349 propadanje drva      1
3350 beech mast      1
3351 overwintering niches      1
3352 grivasta ovca      1
3353 ecological divergence      1
3354 procjenjena vrijednost šuma      1
3355 a regular cross profile      1
3356 skull      1
3357 Biokovo Mountain      1
3358 dehydrated zone      1
3359 imidakloprid      1
3360 transplanted plants      1
3361 CIC-točke      1
3362 common spruce      1
3363 taloženje      1
3364 šumsko stanište      1
3365 the Haloze region.      1
3366 damage indicators      1
3367 hydro-technical measures      1
3368 filogenija      1
3369 Liocourt´s distribution      1
3370 exploitation fields      1
3371 Finland      1
3372 ecological production      1
3373 izbojci      1
3374 education      1
3375 zaobilaženje šumarske struke      1
3376 proizvodnja biomase      1
3377 cijena koštanja      1
3378 pH oborina      1
3379 Studija primarnog otvaranja šuma      1
3380 joint- stock company in forestry      1
3381 root perimeter      1
3382 polyphenolic compounds      1
3383 deciduous forest      1
3384 turistička djelatnost      1
3385 neaktivni šumoposjednici      1
3386 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
3387 čudni atraktor      1
3388 motorni čistač      1
3389 kratke ophodnje.      1
3390 šumski transportni sustavi      1
3391 klima-požarna područja.      1
3392 čistina      1
3393 damages from the game      1
3394 rijetkost u Požeškom gorju      1
3395 lowland forests of pedunculate oak      1
3396 Europa      1
3397 učinci prorjede      1
3398 ovaries      1
3399 ritska šuma      1
3400 Lyme borreliosis      1
3401 suppression      1
3402 log volume yield      1
3403 macroclimatic adaptedness      1
3404 Europski ariš      1
3405 sustav odvodnje      1
3406 sample      1
3407 djelovanje      1
3408 fiziološki parametri      1
3409 erozija      1
3410 herbicidi      1
3411 disperzija      1
3412 morphological features of seedlings      1
3413 Zapadna Anatolija      1
3414 bazofilne šume      1
3415 correction factors      1
3416 Ariš      1
3417 razina meha- niziranosti      1
3418 kestenov moljac miner      1
3419 postage stamps      1
3420 raznodobno gospodarenje      1
3421 niska gustoća      1
3422 dabrovo jezero      1
3423 Piljena građa četinjača i listača      1
3424 Berberidion      1
3425 Entwicklung      1
3426 Učka Nature park      1
3427 kamenjarka.      1
3428 cjeloživotno obrazovanje      1
3429 točnost određivanja položaja      1
3430 čišćenje mladih sastojina      1
3431 karte      1
3432 Jagdausstellungen      1
3433 natural spreading      1
3434 global climate changes      1
3435 fire modeling systems      1
3436 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
3437 ultrasonic hypsometer      1
3438 climate scenarios      1
3439 hiperforezija      1
3440 simulirana sječa      1
3441 integrirana zaštita oblovine      1
3442 stem      1
3443 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
3444 taper      1
3445 volatile component      1
3446 prevencija šumskih požara      1
3447 normalitet      1
3448 granična linija      1
3449 estimation of distance      1
3450 forest and water ecosystems      1
3451 work equipment      1
3452 exploitation      1
3453 forest worker      1
3454 implementation of H1 and H2      1
3455 root/shoot ratio      1
3456 standardizacija      1
3457 chain saw      1
3458 karakteristike mikrolokaliteta.      1
3459 usable timber      1
3460 secondary openness      1
3461 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
3462 %20true%20bugs STYLE="text-decoration:none"> true bugs      1
3463 Izvanredna stanja      1
3464 forest ecosystems      1
3465 dendrograms      1
3466 štete na divljači      1
3467 Parasitenkomplex      1
3468 micro-relief      1
3469 microrelief      1
3470 reforestation and protection      1
3471 prostorni raspored      1
3472 kraška polja      1
3473 plantažni uzgoj      1
3474 metoda sjemenomjera      1
3475 gospodarska inspekcija      1
3476 zaštita na radu      1
3477 jablan      1
3478 western conifer seed bug      1
3479 the brown bear      1
3480 poplar clone I-214      1
3481 unutarklonska i međuklonska varijabilnost      1
3482 Weibulova funkcija gustoće      1
3483 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
3484 ekosustavi      1
3485 producibility      1
3486 laboratory rearing      1
3487 morfologija češera i sjemena      1
3488 oštećivanje sastojine      1
3489 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
3490 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
3491 A- horizont      1
3492 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
3493 hrvatska flora      1
3494 Histiostoma ulmi      1
3495 park forest      1
3496 bivariate and multivariate analysis      1
3497 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
3498 recentno drvo      1
3499 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
3500 Beograd      1
3501 climbing plants      1
3502 number of trees      1
3503 Montpellier      1
3504 ekološka niša      1
3505 land mines      1
3506 multiclonal cultures      1
3507 otvoreni prostor      1
3508 nagib terena      1
3509 Nezakonita trgovina drvom      1
3510 circular sample plots      1
3511 land use      1
3512 total chlorophylls      1
3513 huminske kiseline      1
3514 supply      1
3515 mediteranska područja      1
3516 shelling      1
3517 superfosfat      1
3518 inventarisation of woody plants      1
3519 State of German forestry      1
3520 Dalmactia      1
3521 cut-to-length harvesting method      1
3522 the actual average distance of attraction      1
3523 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
3524 root decay      1
3525 automatic digital camera      1
3526 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
3527 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
3528 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
3529 trupci hrasta kitnjaka i bukve      1
3530 occupational injuries      1
3531 mikrobiološke značajke tala      1
3532 Trachyandesite      1
3533 Bitterlich sampling      1
3534 modifikacije      1
3535 middle breast diameter      1
3536 trgovina kisikom      1
3537 obnova i održavanje      1
3538 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
3539 elaborat održavanja šumskih cesta      1
3540 bioindicators      1
3541 omjer suhe mase nadzemnih organa i korijena      1
3542 ogrjevna vrijednost      1
3543 sjemenjača      1
3544 biological control      1
3545 uvjeti pridobivanja drva      1
3546 mali alati      1
3547 stability      1
3548 fitosanitarne mjere      1
3549 zaštićena područja prirode      1
3550 phylogeny      1
3551 sawnwood production      1
3552 stanište medvjeda      1
3553 Tehnički odbor 55      1
3554 economic silk production      1
3555 forest trees      1
3556 hyperparasitoid      1
3557 faktori staništa      1
3558 pioneer species      1
3559 proizvodnja energije      1
3560 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
3561 komparativna analiza      1
3562 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
3563 bark beetle      1
3564 oak lace bug      1
3565 primers      1
3566 floral elements      1
3567 Chlorophyll content index      1
3568 clinal variation      1
3569 forest damage      1
3570 formiranje pionirskih sastojina      1
3571 Kappa statistika      1
3572 Blue Tit      1
3573 dioecious      1
3574 old towns and settlements      1
3575 common points      1
3576 estimated value of forests      1
3577 kariotip      1
3578 bijela joha      1
3579 leaf unfolding      1
3580 sagorijevanje      1
3581 centralna Bosna      1
3582 distribucija prsnih promjera i volumena      1
3583 ekološka proizvodnja      1
3584 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
3585 genetic origin      1
3586 plus stabla      1
3587 fishing      1
3588 introgresija      1
3589 morfometrija rogovlja      1
3590 Information Means and State of Croatian Forests.      1
3591 infrared digital orthophoto(DOP)      1
3592 naturalizam      1
3593 Osijek      1
3594 Forsterferuf      1
3595 mediteranske šume      1
3596 Drava River valley      1
3597 leaf photosynthetic traits      1
3598 damage of needles      1
3599 old forestry map      1
3600 lišće perasto      1
3601 relict      1
3602 FAO      1
3603 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
3604 istraživanje tržišta      1
3605 common beech leaves      1
3606 globalna promjena      1
3607 Wood Products for Final Use      1
3608 staklenički plinovi      1
3609 Industrial Round Timber in the Rough      1
3610 slijevanje niz deblo      1
3611 dodatno vrijeme      1
3612 determining horizontal distances      1
3613 Čeh      1
3614 early and late ecotypic forms      1
3615 hrvatska kuna      1
3616 linear correlation      1
3617 faza isključivanja stabala      1
3618 registar primarnih šumskih prometnica      1
3619 obnova šumskih krajolika.      1
3620 diameter increment      1
3621 ukupni dušik i ugljik      1
3622 the area of Kaštela      1
3623 rekonstrukcija šumske ceste      1
3624 pretraživanje Interneta      1
3625 ecological conditions      1
3626 the hunting share of the exhibition      1
3627 recreation.      1
3628 krajobrazna raznolikost      1
3629 economics of forest resources      1
3630 GeoWEPP      1
3631 forest regeneration      1
3632 precipitated water      1
3633 coloration and winter leaf retention      1
3634 probable and binary viewshed      1
3635 linearna korelacija.      1
3636 maquis of strawberry tree      1
3637 ITS2 regije      1
3638 biološka svojstva      1
3639 Polufinalni drvni proizvodi      1
3640 evaluation of natural resources      1
3641 master´s thesis      1
3642 lovačke izložbe      1
3643 resources      1
3644 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
3645 pošumljavanje i zaštita      1
3646 brucijski crveni bor      1
3647 visinski prirast      1
3648 progresivna sukcesija      1
3649 glavna sastojina      1
3650 plant potential      1
3651 sakupljanje drva      1
3652 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
3653 entomofilna      1
3654 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3655 biomass standards      1
3656 beech felling areas      1
3657 drveni materijal za paki ranje      1
3658 forest area      1
3659 šumska voluharica      1
3660 forest landlords      1
3661 listopadne šume      1
3662 pomladak mladik      1
3663 Castanea%20sativa%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">European sweet chestnut (Castanea sativa Mill.)      1
3664 pheno­logy.      1
3665 poljski pokus      1
3666 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
3667 Adriatic      1
3668 težište odjela — odsjeka      1
3669 zec      1
3670 prenositelj      1
3671 arborescent willow clones      1
3672 fitogeografsko raščlanjenje      1
3673 pollution      1
3674 Phyllonorycter sp.      1
3675 ornithology      1
3676 technical features      1
3677 plemenite listače      1
3678 prirast i kakvoća.      1
3679 %20increment STYLE="text-decoration:none">basal area increment      1
3680 present conditions of forests      1
3681 odlaganje      1
3682 energy production      1
3683 germinability      1
3684 mali osmerozubi smrekov pisar      1
3685 određivanje horizontalne udaljenosti      1
3686 opterećenje šumskih ekosustava      1
3687 CO      1
3688 landfill gas      1
3689 aerial photographs (APs)      1
3690 sekundarna sukcesija      1
3691 Natura 2000 Ecological Network      1
3692 Aesculus L.      1
3693 economic orientation      1
3694 Fast Furier metoda      1
3695 varijabilnost.      1
3696 natural newgrowth      1
3697 normizacija      1
3698 the Golden section      1
3699 košćela      1
3700 European beaver (Castor fiber L.)      1
3701 phytocoeno­logical community      1
3702 općekorisna funkcija šume      1
3703 particle size distribution      1
3704 zdravstveno stanje šuma.      1
3705 clone fructification balance      1
3706 plovidba      1
3707 number and size of stomata      1
3708 bankovni kamatnjak      1
3709 logistička regresija      1
3710 Šumarski muzej Krasno      1
3711 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
3712 moesian beech      1
3713 laying date      1
3714 Spacva      1
3715 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
3716 ash content      1
3717 mechanical felling      1
3718 fitosanitarni pregled      1
3719 economics of natural resources      1
3720 visitors      1
3721 Poslovna analiza      1
3722 Hrvatski udio      1
3723 Uredba o drvu      1
3724 insekticidi      1
3725 gljivama slični organizmi      1
3726 utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja      1
3727 Zelena potkova grada Zagreba      1
3728 heritability      1
3729 položaj centromere      1
3730 mediteransko krško područje      1
3731 flight dynamics      1
3732 Viscum album L. ssp. album (white berried mistletoe)      1
3733 trgovina drvetom      1
3734 cjenik      1
3735 therapeutical herbs and aromatic plants      1
3736 ekonomske promjene u šumarstvu      1
3737 formiranje šumskih zajednica      1
3738 Air Pollution      1
3739 Runoff      1
3740 management constraining factors      1
3741 B. Sc.      1
3742 clonal forestry      1
3743 odnos visine i promjera      1
3744 fitocenoza      1
3745 chemical components      1
3746 digital terrain models (DTM)      1
3747 open strips      1
3748 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
3749 jednadžbe rasta      1
3750 or­ganska tvar tla      1
3751 development of research      1
3752 statičko stanje stabala      1
3753 plumate leaves      1
3754 ilovača      1
3755 korovi      1
3756 supplemental feeding      1
3757 geometric distortions      1
3758 oprema za sokolara      1
3759 life forms      1
3760 production lines      1
3761 ženski gametofit      1
3762 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
3763 oštećenja      1
3764 herbaceous plants      1
3765 forest-based industries      1
3766 Karyotypes      1
3767 protected natural areas      1
3768 size structure of forest estates      1
3769 Salix alba clones      1
3770 rasti vitalnost      1
3771 international standards      1
3772 cutting and processing      1
3773 normal structure      1
3774 infestation intensity      1
3775 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
3776 due diligence      1
3777 sastojina izmjere      1
3778 group decision making      1
3779 pedogeneza      1
3780 multi-criteria decision making      1
3781 munika      1
3782 biodiversity.      1
3783 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
3784 sjemenska područja (oblasti)      1
3785 vapnenci      1
3786 zelena infrastruktura      1
3787 nisko drvo      1
3788 white willow (Salix alba)      1
3789 human resources in forestry      1
3790 nanotechnology      1
3791 propadanje staništa      1
3792 kermes berry      1
3793 bijela vrba (Salix alba)      1
3794 rutting      1
3795 seed variability      1
3796 sustainable management.      1
3797 visoka proreda      1
3798 digital cadastral map      1
3799 traktorski put      1
3800 Southern/Central Europe      1
3801 šumsko gorivo      1
3802 ogrijevno drvo.      1
3803 the Fibonacci series      1
3804 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
3805 pheromone traps      1
3806 potražnja      1
3807 Srednji prsni promjer      1
3808 natural foci      1
3809 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
3810 noctuids      1
3811 Beta distribucija      1
3812 16x16 km grid plots      1
3813 clonal samples      1
3814 common pistachio      1
3815 trave      1
3816 CIC-points      1
3817 Metoda vrtložne kovarijance      1
3818 new host      1
3819 pokretna žičara      1
3820 experimental plot B bare ground      1
3821 potrajno gospodarenje tartufima      1
3822 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
3823 raznodobne šume      1
3824 exchangeable development      1
3825 Parasiten      1
3826 ruminant      1
3827 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
3828 obrana od poplave      1
3829 prilagodba      1
3830 tradicijska arhitektura      1
3831 mjesto lanjenja      1
3832 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
3833 kukci potkornjaci      1
3834 usefulness evaluation      1
3835 preživač      1
3836 indeksi diverziteta      1
3837 cluster analiza.      1
3838 pubescent oak      1
3839 tjelesna masa      1
3840 dry biomass of seedlings      1
3841 sirova svila      1
3842 hrast crnika      1
3843 privatni šumoposjed      1
3844 Forest education      1
3845 Crikveničko-vinodolsko područje      1
3846 ekonomika prirodnih resursa      1
3847 strojevi      1
3848 sanacija.      1
3849 hrastovi županije bjelovarske      1
3850 patologija      1
3851 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
3852 multidisciplinaran pristup      1
3853 otvorenost      1
3854 Test citotoksičnosti      1
3855 mehanička svojstava drva      1
3856 #glavna skupština      1
3857 lowland      1
3858 sustainability      1
3859 oprema za trening ptice grabljivice.      1
3860 Forestry Museum in Krasno      1
3861 kvaliteta žira      1
3862 ISTA pravila      1
3863 mineralne sirovine      1
3864 diapause      1
3865 suzbijanje potkornjaka      1
3866 tree stem diameter changes      1
3867 economic changes      1
3868 radna okolina      1
3869 etat međuprihoda      1
3870 matičnjak plemki      1
3871 seedling      1
3872 pilanska tehnologija      1
3873 varijante      1
3874 site-class      1
3875 prirodno obnavljanje      1
3876 osnovne plohe      1
3877 vo­dotehnički zahvati      1
3878 akumulacija hraniva u biomasi      1
3879 statistički modeli      1
3880 North America      1
3881 historical development      1
3882 otpornost      1
3883 trofejna vrijednost      1
3884 ukupna i obrasla površina      1
3885 mlada sastojina      1
3886 monografija “Divokoza”      1
3887 wood density      1
3888 tasty      1
3889 information system model      1
3890 physical and mechanical properties of recent oak      1
3891 električno grijalo      1
3892 forest association      1
3893 sjevernoistočna Anatolija      1
3894 biljnogeografsko raščlanjenje      1
3895 proizvodni potencijal sastojine      1
3896 Eurasian lynx      1
3897 numerousness/abundance      1
3898 phytocenosis      1
3899 primary forest traffic infrastructure density      1
3900 proreda sastojina tvrdih listača      1
3901 Forest cover      1
3902 Osvrti na izložbu      1
3903 degradacija ekosustava      1
3904 izoenzymes      1
3905 količine goriva      1
3906 growth elements      1
3907 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
3908 DNA analysis      1
3909 ekonomika svilarenja      1
3910 lovačka ilustracija      1
3911 relative openness      1
3912 struktura krošanja      1
3913 krivulje indeksa staništa      1
3914 work study      1
3915 Mottled Umber Moth      1
3916 seed viability      1
3917 dispersal prognosis      1
3918 Atlas Cedar      1
3919 županijski nadšumar      1
3920 planting      1
3921 stand      1
3922 standardization      1
3923 mr. sc.      1
3924 privredne promjene      1
3925 physiological parameters      1
3926 novounesena vrsta      1
3927 efficacy      1
3928 Cutting propagation      1
3929 Shannon indeks      1
3930 low tree      1
3931 razvoj šumarstva      1
3932 plantaža      1
3933 Faculty of Forestry      1
3934 white poplar (Populus alba)      1
3935 financial resources      1
3936 investments      1
3937 DEA      1
3938 climatic change      1
3939 nearest neighbor analysis      1
3940 plant species      1
3941 studij rada      1
3942 mehaniziranje uzgojnih radova      1
3943 ass. Laserpitio Fagetum      1
3944 promjena šumskih staništa      1
3945 chip production      1
3946 žutogrli šumski miš      1
3947 organska tvar      1
3948 types of planting      1
3949 krupno drvo      1
3950 biljezi      1
3951 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
3952 biljke zaštitnice      1
3953 Forest opening      1
3954 ree damages      1
3955 karst phenomena      1
3956 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
3957 modelni normalitet      1
3958 trajni pokusi      1
3959 object-oriented forest classification      1
3960 feromonski mamac      1
3961 decaying fungi      1
3962 bank vole      1
3963 Sawnwood coniferous and hardwood      1
3964 photosynthesis intensity      1
3965 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
3966 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
3967 volume model estimation      1
3968 cycle      1
3969 pi­lanska proizvodnja      1
3970 klasična otvorenost      1
3971 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
3972 fotosintetski pigmenti      1
3973 tanka oblovina      1
3974 zaštita . .      1
3975 arhitektonski elementi      1
3976 šumski ostatak      1
3977 klima-požarna područja      1
3978 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
3979 drvno-prerađivačka industrija      1
3980 bukove sječine      1
3981 dob      1
3982 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
3983 alkali earth and alkali metals      1
3984 moisture regime      1
3985 digital orthophoto (DOP)      1
3986 Adriatic islands      1
3987 adaptive genetic differentiation and diversity      1
3988 Modeliranje goriva      1
3989 primjena rezolucija H1 i H2      1
3990 bura      1
3991 regeneration gap      1
3992 breeding measures      1
3993 spontaneous dynamics      1
3994 guljač kore koji se montira na motornu pilu      1
3995 protupožarne prosjeke      1
3996 ovlasti      1
3997 monetary value of wood assortments      1
3998 C-index      1
3999 oaks in the Bjelovar County      1
4000 City of Zagreb      1
4001 trava      1
4002 prostorni raspored klopki      1
4003 putevi unošenja      1
4004 Exports and Imports      1
4005 karbonatnenaslage      1
4006 crown biomass      1
4007 protupožarna linija      1
4008 sezonske promjene koncentracija      1
4009 felling cycle      1
4010 projekcija razvoja sastojina      1
4011 zakonske podloge preustrojstva      1
4012 bark beetle life stages      1
4013 unošenje      1
4014 birds of prey      1
4015 geographical features      1
4016 kontrola      1
4017 resorno istraživanje      1
4018 recovery.      1
4019 fitomasa      1
4020 reparable natural resource      1
4021 sjemenska plan­taža      1
4022 Rimljani      1
4023 klonovi      1
4024 community of pedunculate oak      1
4025 urban parks      1
4026 utjecaj tehničkih zahvata na sušenje hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Hrvatske      1
4027 park-šuma »Komrčar«      1
4028 DNA barcoding      1
4029 reviews of the exhibition      1
4030 mediterranean vegetation      1
4031 Krapinsko-zagorska Count      1
4032 populations      1
4033 model of middle-aged forest      1
4034 hunt      1
4035 soil respiration      1
4036 sustainable truffle management      1
4037 produkcija nanosa      1
4038 visual interpretation      1
4039 time management      1
4040 populacijska dinamika      1
4041 Quercusspp.      1
4042 spring temperature      1
4043 urbane zelene površine (UZP)      1
4044 Samoborsko gorje      1
4045 šumski kamatnjak      1
4046 tourist      1
4047 herbicid      1
4048 konsenzus      1
4049 zaliha      1
4050 devitalisation      1
4051 nepotpuni razvoj      1
4052 Balkan Peninsula      1
4053 alder (Alnus glutinosa)      1
4054 prognosis of dispersal      1
4055 brdsko-planinskopodručje      1
4056 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
4057 Park-šume Grada Zagreba      1
4058 ograda      1
4059 granulometrijski sastav tla      1
4060 soil preparation      1
4061 silvicultural trails      1
4062 digitalni model reljefa (DTM)      1
4063 Sljeme      1
4064 high forest      1
4065 atmosferska taloženja      1
4066 kovanice      1
4067 osutost stabala      1
4068 subassotiation      1
4069 aluvijalna vlažna staništa      1
4070 šumska tla      1
4071 alien species inventory      1
4072 the island of Plavnik      1
4073 nalazišta tartufa      1
4074 maps      1
4075 Technical Committee 55      1
4076 fire-climate regions      1
4077 stanje šuma.      1
4078 Reintroduktion      1
4079 biljke      1
4080 roe deer productivity      1
4081 UŠP Bjelovar.      1
4082 zaštićene prirodne vrijednosti      1
4083 rezervat biosfere      1
4084 koluvij      1
4085 gallery      1
4086 Überschwemmungsschutz      1
4087 felling and processing of wood assortments      1
4088 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
4089 ekološka mreža      1
4090 Atlas gorje      1
4091 brtvljenje odlagališta      1
4092 lišće obične bukve      1
4093 Fagus%20sylvatica STYLE="text-decoration:none">Fagus sylvatica      1
4094 forestry work      1
4095 band saw efficiency      1
4096 felling      1
4097 insekticid      1
4098 spruce cultures      1
4099 edukacija vatrogasaca      1
4100 percentage of the nibbled part of the shoot      1
4101 long-term mean values of seasonal severity rating      1
4102 low quality and small-sized diameter logs      1
4103 artificial neural networks      1
4104 Klorofilmetar CCM-200      1
4105 kakvoća      1
4106 usufruct      1
4107 biološki gubici divljači      1
4108 mjereni postupak      1
4109 silver fir decline and expansion      1
4110 S-Topsis      1
4111 metode      1
4112 diameter increment      1
4113 Silvopasture      1
4114 layout proposal      1
4115 bukva (Fagus sylvatica)      1
4116 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
4117 Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none">Picea abies /L./ Karst.      1
4118 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
4119 daily growth rate of fawns      1
4120 SWOT analiza      1
4121 seed areas (districts)      1
4122 Final consumption wood products industries      1
4123 restitucija vlasništva      1
4124 oplošje korijena      1
4125 modelna srednjodobna sastojina      1
4126 mjerila      1
4127 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
4128 dnevna stopa prirasta lanadi      1
4129 segmented regression      1
4130 lumber value yield      1
4131 prirast temeljnice      1
4132 rijetka sadnja      1
4133 jedinstveni model      1
4134 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
4135 vodeni beskralješnjaci      1
4136 spruce bark beetle      1
4137 experimental fires      1
4138 oštećenje iglica      1
4139 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
4140 obična bukva.      1
4141 distribution of beneficial functions of forests      1
4142 RRP soil stabilization material      1
4143 mreža      1
4144 the island of Mljet      1
4145 mulberry (Morus alba)      1
4146 drvenaste egzote      1
4147 red deer hummel      1
4148 zastrtost      1
4149 nature      1
4150 Na-pirofosfat      1
4151 Liburnian karst      1
4152 menagement klas      1
4153 reproductive felling      1
4154 development and increment      1
4155 volume tables      1
4156 zaposlenost u šumarstvu i šumskim industrijama      1
4157 hrastovina      1
4158 estimation      1
4159 forest soil stabilization      1
4160 silvicultural pass and trail      1
4161 skidding road      1
4162 taktičko planiranje primarnih šumskih prometnica      1
4163 utilization      1
4164 span      1
4165 stanje njemačkog šumarstva      1
4166 pesticide      1
4167 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
4168 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
4169 spektralni odraz      1
4170 nature protection areas      1
4171 ecotypic variation      1
4172 komparacija stanja za 2009.      1
4173 garden in the cloister      1
4174 duboka sadnja      1
4175 diversity index      1
4176 kaštelansko područje      1
4177 forest protection.      1
4178 čišćenje      1
4179 očuvanje genofonda      1
4180 plastična folija      1
4181 posljedice agresije na RH      1
4182 čista regularna bukova sastojina      1
4183 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4184 weight and volume of wood      1
4185 Slavonia      1
4186 urod      1
4187 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
4188 plant community      1
4189 the center of gravity      1
4190 Forest exploitation      1
4191 Winter chilling      1
4192 zaštita šuma od požara      1
4193 pravila udruge      1
4194 forest assortments      1
4195 Quercus pubescens      1
4196 selected seed      1
4197 bird of prey equipment      1
4198 annual presceibed yield      1
4199 Analytical hierarchy process (AHP)      1
4200 kakvoća stabala      1
4201 kulturno povijesna baština      1
4202 sjekač      1
4203 smrtnost      1
4204 bioraznolikost.      1
4205 razmjenski razvitak      1
4206 ecological indicators      1
4207 računalni informacijski sustav      1
4208 neprava srž      1
4209 europski dabar (Castor fiber L.)      1
4210 alkaloid taksin antikancerogen      1
4211 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
4212 Forestry school Karlovac      1
4213 sjeme pinije      1
4214 regularne šume      1
4215 Spačvanski šumski bazen      1
4216 ručno-strojna sječa      1
4217 pčelarstvo      1
4218 kemijski sastav tla      1
4219 lovno-demografski intenzitet      1
4220 ciklus      1
4221 čimbenici korekcije      1
4222 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
4223 protection . .      1
4224 kontrolne pokusne plohe      1
4225 percent share      1
4226 prometna vrijednost      1
4227 sokolarska oprema      1
4228 broj i veličina puci      1
4229 dendroflora Hrvatske      1
4230 Abies biokovoensis      1
4231 Forest Genetic Resources Programme      1
4232 Liburnijski krš      1
4233 invazivni štetni organizam      1
4234 Zračno onečišćenje      1
4235 opterećenost olovom      1
4236 radijalni prirasti      1
4237 rodoslovlje      1
4238 srednja udaljenost privlačenja      1
4239 natural drying of stockwood      1
4240 coast      1
4241 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
4242 meteorological factors      1
4243 losses      1
4244 rooting      1
4245 narrow-leaved ash tree      1
4246 debarking productivity      1
4247 gubici tla      1
4248 logging residue      1
4249 galerije      1
4250 oplodna sječe      1
4251 visina debla      1
4252 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
4253 Spačva forest      1
4254 fire-risk      1
4255 fotosintetičke osobine lista      1
4256 Zagreb School of Silviculture      1
4257 ublaživanje      1
4258 uneven- aged management      1
4259 modeling      1
4260 pre-chilling      1
4261 phenotypic variation      1
4262 Public subsidisation of forestry      1
4263 Phase I and II      1
4264 winter leaf retention      1
4265 Europe Slovenia      1
4266 kvantitativna obilježja      1
4267 physical strain      1
4268 tick      1
4269 protected natural values      1
4270 a new ecological trend      1
4271 Drvni građevni elementi      1
4272 renewables      1
4273 falconry equipment      1
4274 stara sastojina      1
4275 Pinus nigra      1
4276 village Gradište      1
4277 Lisičine      1
4278 preborne sastojine bukve i jele      1
4279 bioekologija      1
4280 zdravlje i sigurnost      1
4281 private entrepreneurship      1
4282 tlačna čvrstoća      1
4283 recultivation      1
4284 lovor      1
4285 medunac      1
4286 županije      1
4287 hunting ground      1
4288 volumen korijena      1
4289 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
4290 ugniježđeni PCR      1
4291 tipovi sadnje      1
4292 ravnoteža uroda klonova      1
4293 optimum opennes      1
4294 korelacija      1
4295 place of birth      1
4296 indeksi točnosti      1
4297 gljivični patogen      1
4298 Intraclonal and interclonal variability      1
4299 sladun      1
4300 histogrami prvoga i drugoga reda      1
4301 nelegalne sječe      1
4302 accidents at work      1
4303 zagađenje.      1
4304 vođenje      1
4305 half-sib progenies      1
4306 orografijski pojasi      1
4307 Forest Fire Prevention      1
4308 final cut      1
4309 relict indicators      1
4310 history of HŠD      1
4311 spektrofotometrija      1
4312 Feulgen squash metoda      1
4313 forest Macelj      1
4314 onečišćenje      1
4315 current felling values      1
4316 road density      1
4317 prokopavanje      1
4318 space valorization      1
4319 morfološka obi lježja      1
4320 te meljnica      1
4321 digitalni katastarski plan      1
4322 grass      1
4323 silk pro­duction      1
4324 reconstruction of forest roads      1
4325 iskoristavački pokazatelj      1
4326 selekcionirano sjeme      1
4327 edible mushrooms      1
4328 estimate      1
4329 listopadna      1
4330 globalizacija      1
4331 Fang      1
4332 dubinsko snimanje      1
4333 lovac      1
4334 Na-hexametaphosphate      1
4335 reljef - karte i tumači      1
4336 spaljena površina      1
4337 bušilica »ST1HL 08«      1
4338 biologija      1
4339 monitoring u šumarstvu.      1
4340 ispuštanje      1
4341 water status      1
4342 drone      1
4343 gospodarska politika      1
4344 uzgojne mjere.      1
4345 country in transition      1
4346 hidrologija      1
4347 broj cvjetova i plodova      1
4348 sanitarna sječa      1
4349 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
4350 genetska struktura      1
4351 strawberry tree coppice      1
4352 panjača planike      1
4353 inventura      1
4354 natural enemies      1
4355 populacija.      1
4356 floristička struktura      1
4357 oštećenja stabala      1
4358 Czech      1
4359 reljefne morfološke cjeline      1
4360 stanje prehrane      1
4361 crni glog      1
4362 genetic structure      1
4363 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
4364 gene pool      1
4365 beneficial organisms      1
4366 vrste tvrdog drva      1
4367 insolacija      1
4368 malati      1
4369 vegetacije Hrvatske.      1
4370 dovršna sječa      1
4371 complexity      1
4372 skidders      1
4373 total forest reserve      1
4374 digital ortophoto      1
4375 dendrološka analiza      1
4376 compensation      1
4377 Benedictine monastery      1
4378 dimenzije češera      1
4379 šumski rezervat      1
4380 Common alder      1
4381 bioenergija.      1
4382 poljski jasen—suši tip      1
4383 površinska obrada drva      1
4384 %20soil%20compaction STYLE="text-decoration:none"> soil compaction      1
4385 4x4 km grid plots      1
4386 kvaliteta života      1
4387 hunting associations      1
4388 spaljivanje biomase      1
4389 sile otpora rastu      1
4390 Moving average      1
4391 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
4392 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4393 fizičko opterećenje      1
4394 10-godišnji volumni prirast      1
4395 Mean breast diameter      1
4396 molecular-biological methods      1
4397 nurse plants      1
4398 illegal killing      1
4399 ecotypes      1
4400 poslovni odnosi      1
4401 turistički proizvod.      1
4402 WitaTrap Delta PQ      1
4403 hrana      1
4404 pellet density      1
4405 borove kulture      1
4406 response      1
4407 makroklimatska prilagodba      1
4408 lawn      1
4409 park Tašmajdan      1
4410 koranje      1
4411 mechanized of silvicultural works      1
4412 density of individuals      1
4413 Quercus      1
4414 craniometry      1
4415 sezonski rast promjera debla      1
4416 eucalyptus plantations      1
4417 herbicides      1
4418 veliki mrazovac      1
4419 zemaljski podaci      1
4420 gorsko reljefno područje      1
4421 jednodobne sastojine      1
4422 komparativna metoda istraživanja      1
4423 primarna prerada drva      1
4424 Study of Primary Forest Opening      1
4425 Pinus%20sylvestris. STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris.      1
4426 Viburnum L.      1
4427 natural reforestation      1
4428 fungicides      1
4429 Guide curve method      1
4430 in situ and ex situ methods      1
4431 Spanish broom      1
4432 skider      1
4433 štete od divljači      1
4434 tehnical-camouflage methods      1
4435 vegetational map      1
4436 staništa tartufa      1
4437 biological properties      1
4438 Global change      1
4439 prijenosna vitla      1
4440 unapređenje upravljačke prakse      1
4441 biological revitalisation      1
4442 gap      1
4443 Forested Areas      1
4444 upravljanje šumom      1
4445 daylilies      1
4446 konzervacija vlage u tlu      1
4447 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
4448 changes in water relations      1
4449 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
4450 bacteria      1
4451 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
4452 namnožio      1
4453 državna financijska potpora šumarstvu      1
4454 sjetva žira      1
4455 passive conservation      1
4456 harvesteri i procesori      1
4457 zeljaste svojte šumskog ruba      1
4458 humizacija      1
4459 price of stem wood      1
4460 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
4461 gorsko područje      1
4462 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
4463 parasitoid      1
4464 kestenova osa šiškarica      1
4465 Na-pyrophosphate      1
4466 Austrian pine plantation      1
4467 pokus provenijencija obične bukve      1
4468 new truffle locality      1
4469 epoxy resin. Collection of works      1
4470 small terrestrial mammals      1
4471 Hohenadel´s method      1
4472 mountain tourisms      1
4473 porodice      1
4474 Malus Mill.      1
4475 domaćini      1
4476 Zadar county      1
4477 climate-growth relationships      1
4478 Zasoljavanje      1
4479 sjemenske plantaže      1
4480 unique planning strategy      1
4481 juniper      1
4482 vizualna interepretacija      1
4483 WEPP      1
4484 šume Kalnika      1
4485 felling thinning volume      1
4486 dobni razredi      1
4487 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
4488 novosti: plan kapaciteta      1
4489 otvoreno lovište      1
4490 bioetanol      1
4491 forest Žutica      1
4492 seed orchards      1
4493 diclinous      1
4494 market research.      1
4495 Hrvatska vojna granica      1
4496 clear cut of willow culture      1
4497 normal models      1
4498 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
4499 phaeropsis sapinea      1
4500 prozirnost krošnje      1
4501 Chrysowit.      1
4502 production functions demand functions      1
4503 beginning of organised forestry.      1
4504 računalne simulacije      1
4505 textbook      1
4506 kompromis      1
4507 hardwood-broadleaf species      1
4508 forestry contractors      1
4509 cluster analysis.s      1
4510 klimatski model      1
4511 reintrodukcija dabra      1
4512 tractor PTO torque      1
4513 supstrati za staklenike      1
4514 Percentage of forest cover      1
4515 intenzitet prorede      1
4516 indices about forests      1
4517 hunting-demographic intensity      1
4518 komunikacijske aktivnosti      1
4519 Magnolia L.      1
4520 panjača      1
4521 Hohenadlova metoda      1
4522 prednji      1
4523 specific leaf mass      1
4524 promjer na vratu korijena      1
4525 Krapinsko-zagorska County      1
4526 urednik      1
4527 revitalizacija      1
4528 Grčka      1
4529 alometrijska jednadžba      1
4530 stem form      1
4531 sapwood      1
4532 forest dieback      1
4533 soil stabilisation      1
4534 increment and quality      1
4535 method of thinning of regular forest      1
4536 makija planike      1
4537 transormation      1
4538 pedigree      1
4539 haulage tracks      1
4540 prebroja­vanje divljači      1
4541 traktori Steyr      1
4542 sisavci      1
4543 Tašmajdan Park      1
4544 drvoprerađivačka industrija      1
4545 wood assortments      1
4546 zvjerokradstvo      1
4547 mikocenoza      1
4548 skid road      1
4549 novi nalaz      1
4550 harvesting conditions      1
4551 Uprava šuma podružnica Delnice      1
4552 multi-dimensional scaling      1
4553 Quercus coccifera      1
4554 ispuštanje dabra      1
4555 Phase II      1
4556 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
4557 broj vrhova korijena      1
4558 Western Anatolia      1
4559 timber extraction systems      1
4560 gora i planina      1
4561 socijalne listače      1
4562 park prirode Telašćica      1
4563 ekonomija      1
4564 C. hungarica      1
4565 klimatski scenariji      1
4566 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
4567 morphological analysis      1
4568 quick sand      1
4569 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
4570 eksperimentalni laboratorij      1
4571 Vinodol hinterland      1
4572 digital elevation model      1
4573 Projekt predviđanja vodene erozije (WEPP      1
4574 indeks relativnoga sadržaja klorofila u lišću      1
4575 pedunculate oak       1
4576 visina grma      1
4577 Co­leoptera      1
4578 storage conditions      1
4579 habitat factors      1
4580 prirasno-prihodne tablice      1
4581 osutost      1
4582 kadrovi u šu­marstvu      1
4583 pošumljavanje krša      1
4584 sjeverna Hrvatska      1
4585 sud      1
4586 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
4587 novčanice      1
4588 Density of primary forest traffic infrastructure      1
4589 rak kore javora      1
4590 privatizacija šuma      1
4591 ultrazvučni visinomjer      1
4592 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
4593 potrajno gospodarenje šumom      1
4594 Thanasimus      1
4595 forests stand      1
4596 biological methods      1
4597 gospodarska depresija      1
4598 Viscum album ssp. abietis.      1
4599 beaver      1
4600 operativno planiranje      1
4601 vegetation inversion      1
4602 zastupljenost vrsta      1
4603 developemnt and increment of stands      1
4604 šumoposjed      1
4605 natječajna (početna) cijena      1
4606 normalni volumen prije i poslije sječe      1
4607 the Middle Ages      1
4608 nonwood forest function.      1
4609 jela.      1
4610 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
4611 dendrochronological analysis      1
4612 defolijatori      1
4613 pH – solution      1
4614 forest estate      1
4615 realised etat      1
4616 students      1
4617 tercijarni relikt      1
4618 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
4619 baze podataka      1
4620 diferencijacija      1
4621 new localities      1
4622 ocjena primjenjivosti      1
4623 genetic parameters      1
4624 izgorena površina      1
4625 smrdljika      1
4626 harvest scheduling      1
4627 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
4628 sječka      1
4629 IPGRI      1
4630 nagib      1
4631 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
4632 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
4633 prostorna povezanost      1
4634 novoutvrđene vrste      1
4635 negativna selekcija      1
4636 trunk height      1
4637 preborne sastojine jele      1
4638 visina i visinski rast      1
4639 gospodarski značaj – učinci      1
4640 učinkovitost tračne pile      1
4641 Medvednica Mount      1
4642 planiranje mreže šumskih cesta      1
4643 stil rukovođenja      1
4644 divlja kruška      1
4645 šumska vegetacija Hrvatske      1
4646 korov      1
4647 ugljik      1
4648 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
4649 white ash (F. americana L.)      1
4650 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
4651 Economic policy      1
4652 mogućnost razlikovanja      1
4653 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
4654 library      1
4655 basis of vegetational unit      1
4656 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
4657 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
4658 svjetle pruge      1
4659 geografske i reljefne značajke      1
4660 skideri      1
4661 ostvarena proizvodnja      1
4662 novi domaćin      1
4663 klimatski čimbenici      1
4664 Fruit set      1
4665 polugrmovi      1
4666 ribarstvo      1
4667 zone i jedinice (rajoni)      1
4668 metoda prorede      1
4669 chemical composition      1
4670 water-logging      1
4671 desulphurization      1
4672 postotak odgriženog dijela izbojka      1
4673 Wild boars      1
4674 Međunarodne konvencije      1
4675 odlagalište      1
4676 problemi u procesu promjena      1
4677 gusjenica      1
4678 leaf nitrogen dynamic      1
4679 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
4680 raznolikost      1
4681 potencijalna staništa      1
4682 Geographical Information System      1
4683 gospodarsko usmjerenje      1
4684 physical and mechanical properties of abonos      1
4685 insect growth regulators      1
4686 sawmilling technology      1
4687 geocoding      1
4688 morfometrijska analiza lista jasena      1
4689 Social Broadleaves      1
4690 karta šumskih zajednica      1
4691 Hornbeam hop      1
4692 Nemozoma      1
4693 Common Cuckoo      1
4694 usable science      1
4695 causes casualties      1
4696 benzaldehid      1
4697 sječa i izradba drva      1
4698 obični čempres      1
4699 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
4700 Timber regulation      1
4701 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
4702 brojno stanje      1
4703 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
4704 fiziologija sjemena      1
4705 the point of proftability (break-even point).      1
4706 edafski uvjeti      1
4707 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
4708 Geographic Information System.      1
4709 number of root tips      1
4710 soil conditioner      1
4711 inactive forest owners      1
4712 fire-climate regions.      1
4713 šumski otvori      1
4714 akumulacija ugljika      1
4715 beach forests      1
4716 seed orchard      1
4717 udruge privatnih šumoposjednika      1
4718 vegetation of northern Croatia      1
4719 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">trčka Perdix perdix L.      1
4720 karta staništa      1
4721 tularemija      1
4722 šumarija      1
4723 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
4724 forest user´s unit      1
4725 stanje voda      1
4726 shoots      1
4727 beta-funkcija      1
4728 geostatistika      1
4729 procjena potencijala biomase      1
4730 regija Crnog mora      1
4731 TOPSIS      1
4732 forest fire prevention roads      1
4733 forces of resistance to growth      1
4734 abandoned agricultural land      1
4735 Timber trade      1
4736 humic acids      1
4737 Green oak      1
4738 fungal spores      1
4739 udžbenik      1
4740 natprosječni debljinski prirast      1
4741 growth forces and suppressed forces      1
4742 Carex brizoides      1
4743 prosjeke      1
4744 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
4745 CA analiza      1
4746 permanent experiment plot      1
4747 terpeni      1
4748 pravilnik      1
4749 overwintering      1
4750 regular forest association      1
4751 biomasa.      1
4752 food      1
4753 Crvanj planina      1
4754 ISO 11277      1
4755 Castor fiber      1
4756 rak ariša      1
4757 nasljedne osnove      1
4758 kompleksnost      1
4759 homogenization      1
4760 debljinski rast      1
4761 kvantitativna svojstva      1
4762 criteria for determining density of primary forest road infrastructure      1
4763 vertikalna točnost      1
4764 drveni materijal za pakiranje      1
4765 lovno područje      1
4766 register of primary forest traffic infrastructure      1
4767 zajednica hrasta lužnjaka i običnog graba      1
4768 satelitske snimke      1
4769 geosintetici      1
4770 coppice conversion      1
4771 Ulmus pinnato-ramosa      1
4772 priobalno stanovništvo      1
4773 forest owners’ cooperation      1
4774 climatic factors      1
4775 Greenwich      1
4776 young crop      1
4777 odlagališni plin      1
4778 širenje nakon unašanja      1
4779 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
4780 preuzimanje      1
4781 uporabna vrijednost      1
4782 two-parameter volume tables      1
4783 Samobor      1
4784 hrvatsko šumarstvo      1
4785 površinski kopovi      1
4786 sweetgum stand      1
4787 Ovis ammon musimon      1
4788 digitalizacija      1
4789 park forest      1
4790 vrsta oštećenja      1
4791 public awareness      1
4792 položajna točnost      1
4793 duration of development stages      1
4794 srednja Bosna      1
4795 spiroplazme      1
4796 priobalje      1
4797 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
4798 crown fire      1
4799 health status      1
4800 foliar threatment      1
4801 razvoj istraživanja      1
4802 so­cijalne karakteristike      1
4803 zalihe ugljika      1
4804 calorific value      1
4805 geometrijske distorzije      1
4806 Ekološka mreža Natura 2000      1
4807 opening up of forests      1
4808 zaštita od poplave      1
4809 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
4810 Eddy covariance method      1
4811 Sequoia sempervirens      1
4812 reliktni indikatori      1
4813 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4814 ground and surface water monitoring      1
4815 interception      1
4816 Trypodendron      1
4817 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
4818 Forest Administration Bjelovar.      1
4819 pomladna jezgra      1
4820 fizika      1
4821 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
4822 birds      1
4823 galls      1
4824 poplavne zone      1
4825 forest development strategy      1
4826 water pollution      1
4827 Hornbeam oriental      1
4828 crown diameter      1
4829 heat transfer.      1
4830 Kunstinseln      1
4831 rare species population’s conservation      1
4832 dabrova brana      1
4833 dendrološko vrednovanje      1
4834 Rhododendron%20ponticum;%20germination;%20seedling%20growth;%20provenance%20variation STYLE="text-decoration:none">Rhododendron ponticum; germination; seedling growth; provenance variation      1
4835 basal area increment      1
4836 jarebica kamenjarka – grivna      1
4837 kemijski sastav      1
4838 žir      1
4839 stabilizacija cementom      1
4840 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
4841 different seedling types      1
4842 popis stranih vrsta      1
4843 revitalisation      1
4844 intenzitet fotosinteze      1
4845 mala i srednja poduzeća      1
4846 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
4847 total nitrogen and carbon      1
4848 nature conservation      1
4849 auction price      1
4850 uvjeti za rast      1
4851 Gorska Hrvatska      1
4852 Pinienprozessionspinner      1
4853 izložak (eksponat)      1
4854 supstitucija      1
4855 provenance test      1
4856 prorjeđivanje      1
4857 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
4858 jela obična      1
4859 carbon      1
4860 peletizacija sjemena      1
4861 istovjetne točke      1
4862 trgovina ukrasnim biljem      1
4863 propadanje brijesta      1
4864 decision support system      1
4865 fenotipska plastičnost.      1
4866 abnormal seedling      1
4867 cadmium      1
4868 pokazatelji proizvodnosti      1
4869 šumski drvni sortimenti      1
4870 genetic variation      1
4871 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
4872 šumsko područje      1
4873 mean skidding distance      1
4874 kronika      1
4875 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
4876 pionirske vrste drveća      1
4877 G.J. "Žutica"      1
4878 Gehörn      1
4879 climate changes      1
4880 biotopic factors      1
4881 sinergističke prirode      1
4882 Pulp and paper industries      1
4883 FACE      1
4884 methods      1
4885 forest management resystematization      1
4886 provenance region      1
4887 zaštita kestenovih sastojina      1
4888 body weight of fawns in litter      1
4889 ecosystems      1
4890 klijanje      1
4891 structural factors      1
4892 adaptacija      1
4893 transformiranje      1
4894 gubitak mase      1
4895 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
4896 seedling height      1
4897 ammonia      1
4898 hidropedološke karakteristike      1
4899 dvoulazne volumne tablice      1
4900 Budimpešta      1
4901 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
4902 syntaxonomic      1
4903 planned recruitment      1
4904 combustibility      1
4905 mycocoenosis      1
4906 web-based online services      1
4907 dendrological analysis      1
4908 Forestry and forest policy      1
4909 središnji i stražnji kut prohodnosti      1
4910 dobni razred      1
4911 planning of forest roads      1
4912 jedinstvena metoda      1
4913 Sječa oštećenih stabala      1
4914 couning      1
4915 roedeer      1
4916 šume posebne namjene      1
4917 protection of nature      1
4918 alometrijske funkcije      1
4919 distribution of diameter at breast height      1
4920 klimatski ekscesi      1
4921 lokalna zajednica      1
4922 cone and seed morphology      1
4923 training      1
4924 chain of damage.      1
4925 leafminers      1
4926 soil texture      1
4927 digitalna fotogrametrijska stanica      1
4928 dvoulazne tablice obujma      1
4929 keficijent unutarnjeg rasta      1
4930 certifikacija šuma      1
4931 back cross and transgression      1
4932 električni otpor kambijalne zone      1
4933 bushes      1
4934 industrija      1
4935 multivariatne meto­de      1
4936 Local population      1
4937 height and volume growth      1
4938 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
4939 zaštita divljeg kestena      1
4940 planiranje šumskih prometnica      1
4941 nadmorska visina      1
4942 strict forest reserve      1
4943 Southern Celtics      1
4944 ekološkai fitogeografska analiza      1
4945 produktivnost srna      1
4946 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
4947 kserofitna      1
4948 broj biljaka      1
4949 nonlinear dynamical systems      1
4950 propadanje i širenje obične jele      1
4951 Primary Forest Traffic Infrastructure Registry      1
4952 landforms      1
4953 die Kiefer      1
4954 Transboundary      1
4955 stabilisation with cement      1
4956 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
4957 fizička svojstva      1
4958 profil gospodarstvene grane      1
4959 model resornoga istraživanja      1
4960 aktivnost      1
4961 feromonski raspršivači      1
4962 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
4963 bijelj      1
4964 šiške      1
4965 40K      1
4966 agroforestry      1
4967 piezometar      1
4968 fitocenološka snimka      1
4969 Ph. D.      1
4970 trulež korijena      1
4971 otvorenost šumskim cestama.      1
4972 curvature      1
4973 obojenost i zimska retencija lišća      1
4974 posjetitelji      1
4975 bioraznovrsnost      1
4976 approach angle      1
4977 age structure      1
4978 degradation      1
4979 fino šumsko gorivo      1
4980 struktura privatnih šuma      1
4981 libanonski cedar      1
4982 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
4983 Pubescens oak      1
4984 intensive      1
4985 soil fertility      1
4986 felling and processing      1
4987 wind      1
4988 ownership and property conditions      1
4989 projektiranje      1
4990 improving management practices      1
4991 lithological unit      1
4992 stands exclusion      1
4993 grinders      1
4994 merkan-lilizam      1
4995 prorede      1
4996 Sjeverna Amerika      1
4997 promjer krošnje izbojka.      1
4998 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
4999 lysimeters      1
5000 zaštita prirode i okoliša      1
5001 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
5002 mean extraction distance      1
5003 organic carbon OC      1
5004 kartiranje šumskog drveća      1
5005 park      1
5006 sušenje šuma      1
5007 forest contractors      1
5008 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
5009 querry Očura II      1
5010 parametri kalibracijske jednadžbe      1
5011 variability.