ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 143
  Izdano svezaka: 1089
 stranica:82808
 digitalizirano (GB):13,25
 
Obrađeno članaka:

15919
  Pronađeno autora: 2975
  - od toga u Imeniku: 824
  Pisano o šumara: 762
 
Indeksirano pojmova:

15857879
  Različitih riječi: 1386733
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      50
3 Croatia      45
4 hrast lužnjak      37
5 pedunculate oak      31
6 šumarstvo      20
7 biomasa      20
8 forestry      18
9 GIS      18
10 obična bukva      15
11 biomass      15
12 bukva      14
13 varijabilnost      12
14 flora      12
15 damage      11
16 alepski bor      11
17 rast      11
18 growth      11
19 Slovenia      10
20 poljski jasen      10
21 Baranja      10
22 zaštita prirode      10
23 common beech      10
24 obična jela      10
25 Slovenija      10
26 invasive species      10
27 silver fir      10
28 drvna zaliha      9
29 beech      9
30 struktura sastojine      9
31 prirast      9
32 tlo      9
33 stand structure      9
34 stanište      9
35 pošumljavanje      9
36 dieback      8
37 harvester      8
38 Abies alba Mill.      8
39 izoenzimi      8
40 Turkey      8
41 proizvodnost      8
42 njega      8
43 Turska      8
44 habitat      8
45 florni sastav      8
46 visina      7
47 rasprostranjenost      7
48 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      7
49 variability      7
50 productivity      7
51 lovište      7
52 Growing stock      7
53 Šumski požari      7
54 quercus robur      7
55 biodiversity      7
56 hrast kitnjak      7
57 šuma      7
58 monitoring      7
59 introdukcija      7
60 narrow-leaved ash      7
61 morfologija lista      6
62 visinski rast      6
63 klima      6
64 mortality      6
65 grmlje      6
66 populacija      6
67 Loranthus europaeus Jacq.      6
68 gospodarenje      6
69 leaf morphology      6
70 šumske ceste      6
71 forests      6
72 prirodna obnova      6
73 stanje ishrane      6
74 Hymenoptera      6
75 daljinska istraživanja      6
76 forest fires      6
77 rasadnik      6
78 ICP Forests      6
79 jela      6
80 šume      6
81 šumska vegetacija      6
82 density      6
83 forest management      6
84 energija      6
85 biološka raznolikost      6
86 fauna      6
87 intenzitet zaraze      6
88 forest inventory      6
89 remote sensing      6
90 sessile oak      6
91 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      6
92 provenijencije      6
93 phenology      6
94 Fenologija      6
95 šumarska politika      6
96 sortimentna struktura      6
97 Hunting      6
98 bukove šume      6
99 podzemna voda      6
100 struktura      6
101 distribution      6
102 Lika      6
103 Hrvatska.      6
104 soil      6
105 increment      5
106 height growth      5
107 Bosna i Hercegovina      5
108 smreka      5
109 preživljavanje      5
110 privlačenje      5
111 alien species      5
112 survival      5
113 nature protection      5
114 floral composition      5
115 rogovlje      5
116 sitni glodavci      5
117 pomlađivanje      5
118 Lepidoptera      5
119 vegetacija Hrvatske      5
120 crni bor      5
121 privlačenje drva      5
122 drveće      5
123 European beech      5
124 forest roads      5
125 mortalitet      5
126 vrijeme prijelaza      5
127 invazivne vrste      5
128 climate      5
129 obična smreka      5
130 Quercus robur L.      5
131 tending      5
132 vibration      5
133 nizinske šume      5
134 divljač      5
135 šumski požar      5
136 Aleppo pine      5
137 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
138 Pinus nigra      5
139 Abies alba      5
140 razvoj      5
141 trees      5
142 vibracije      5
143 skidder      5
144 management      5
145 pomladak      5
146 regeneration      5
147 Model      5
148 shrubs      5
149 zglobni traktor      5
150 forest      5
151 četinjače      5
152 feromonske klopke      5
153 Uspijevanje      5
154 klimatske promjene      5
155 aklimatizacija      5
156 assortment structure      5
157 nursery      5
158 šumska biomasa      4
159 Ursus arctos      4
160 sušenje      4
161 Fagus sylvatica      4
162 crna joha      4
163 CIC      4
164 odumiranje stabala      4
165 Q. robur L.      4
166 sustainable development      4
167 zaštita      4
168 požar      4
169 bioenergy      4
170 precipitation      4
171 šumska cesta      4
172 rekreacija      4
173 lowland forests      4
174 hunters      4
175 trophy      4
176 forest management planning      4
177 ponik      4
178 forest soil      4
179 introduction      4
180 Red deer      4
181 groundwater      4
182 opća vitalnost      4
183 Acari      4
184 ekologija      4
185 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
186 afforestation      4
187 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      4
188 thinning      4
189 Serbia      4
190 forest fire      4
191 zaštita okoliša      4
192 oborine      4
193 Bosnia and Herzegovina      4
194 održivi razvoj      4
195 population dynamics      4
196 muflon      4
197 climate change      4
198 pionirske vrste      4
199 zaštićena područja      4
200 mikroklima      4
201 Srbija      4
202 modeliranje      4
203 šumski resursi      4
204 Hemiptera      4
205 šumsko tlo      4
206 production      4
207 gustoća populacije      4
208 normala      4
209 Viscum album L.      4
210 ISPM 15      4
211 Dabar      4
212 štetnost      4
213 LiDAR      4
214 invazivna vrsta      4
215 krš      4
216 ergonomics      4
217 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
218 vegetacija      4
219 Castanea sativa      4
220 environmental protection      4
221 Timberjack 1270B      4
222 Spačva      4
223 microclimate      4
224 provenijencija      4
225 lovstvo      4
226 troškovi      4
227 forest policy      4
228 štete      4
229 požari      4
230 oplodna sječa      4
231 Hrvatske šume d.o.o.      4
232 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
233 mikrosateliti      4
234 Laudonov Gaj      4
235 produkcija      4
236 Norway spruce      4
237 ergonomija      4
238 seed      4
239 Coleoptera      4
240 GPS      4
241 forest vegetation      4
242 preference ratio index      4
243 pitomi kesten      4
244 small rodents      3
245 Vareš      3
246 tržište      3
247 propadanje šuma      3
248 šumski rad      3
249 ekotipska varijabilnost      3
250 kukac      3
251 seedlings      3
252 vegetacijska karta      3
253 Roe deer      3
254 population      3
255 numerička analiza      3
256 Mediterranean      3
257 Fire Weather Index      3
258 short rotation crops      3
259 Croatian Forests Co. Ltd.      3
260 Pilanarstvo      3
261 dinamika populacije      3
262 smeđi medvjed      3
263 phytoremediation      3
264 trofej      3
265 temperature      3
266 geografski informacijski sustav      3
267 Podravina      3
268 adaptabilnost      3
269 root collar diameter      3
270 genetic diversity      3
271 fir      3
272 skidding      3
273 biljne zajednice      3
274 Populus nigra L.      3
275 promjer      3
276 Prunus avium      3
277 listinac      3
278 kultura      3
279 Gorski kotar      3
280 Ivanščica      3
281 zelena duglazija      3
282 nitrogen      3
283 CO2      3
284 fitoremedijacija      3
285 topola      3
286 Preborna šuma      3
287 vrt u klaustru      3
288 debljinski prirast      3
289 rasadnička proizvodnja      3
290 temperatura      3
291 općekorisne funkcije      3
292 culture      3
293 fruit      3
294 young growth      3
295 izloženost      3
296 Brižine      3
297 efficiency      3
298 forest road      3
299 market      3
300 Sawmilling      3
301 Logging      3
302 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      3
303 prvi nalaz      3
304 development      3
305 brijest      3
306 planiranje      3
307 upravljanje šumama      3
308 aerosnimke      3
309 sweet chestnut      3
310 nizinski šumski ekosustavi      3
311 potrajnost      3
312 izmjera šuma      3
313 parkovni objekti      3
314 prašuma      3
315 sukcesija vegetacije      3
316 ratne štete      3
317 crown damage      3
318 forest floor      3
319 intensity of infestation      3
320 mouflon      3
321 karst      3
322 forest cultures      3
323 bioraznolikost      3
324 private forests      3
325 wild cherry      3
326 klaster analiza      3
327 šumske zajednice      3
328 genetska raznolikost      3
329 protection      3
330 obnova      3
331 preživljenje      3
332 biljna zajednica      3
333 hrast medunac      3
334 poplar      3
335 numerical analysis      3
336 mistletoe      3
337 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
338 Biluša      3
339 volume      3
340 poplar clones      3
341 anketa      3
342 šumske prometnice      3
343 phosphorus      3
344 Obični orah      3
345 provenance trial      3
346 areal      3
347 structure      3
348 defoliation      3
349 Internet      3
350 energy      3
351 inventura šuma      3
352 crna topola      3
353 lovno gospodarenje      3
354 poduzetništvo      3
355 natural regeneration      3
356 Prunus avium L.      3
357 Thaumetopoea pityocampa      3
358 vegetation      3
359 forest tending      3
360 Republika Hrvatska      3
361 Dalmacija      3
362 sanacija      3
363 fosfor      3
364 cluster analysis      3
365 height      3
366 nasljednost      3
367 jelen obični      3
368 mine      3
369 sjeme      3
370 divlja svinja      3
371 fire      3
372 ritske šume      3
373 reforestation      3
374 entrepreneurship      3
375 šumski ekosustavi      3
376 strana vrsta      3
377 potrajno gospodarenje      3
378 Histiostomatidae      3
379 recreation      3
380 bukove sječe      3
381 texture      3
382 Diptera      3
383 turizam      3
384 hrast      3
385 Parčine      3
386 gustoća drva      3
387 forest communities      3
388 primorski bor      3
389 $glavna skupština      3
390 volumen      3
391 exposure      3
392 voda      3
393 transition time      3
394 dušik      3
395 humus      3
396 lowland forest ecosystems      3
397 Dalmatinska zagora      3
398 Posavina      3
399 Populus nigra      3
400 DNA      3
401 diameter      3
402 Balkan      3
403 tekstura      3
404 Divlja trešnja      3
405 protected areas      3
406 reintrodukcija      3
407 fitocenologija      3
408 obnova šuma      3
409 mladi naraštaj      3
410 šumski radovi      3
411 Hunting Management      3
412 insect      3
413 Sphaeropsis sapinea      3
414 ecology      3
415 sortimentne tablice      3
416 fenologija listanja      3
417 test provenijencija      2
418 sitni sisavci      2
419 relativna otvorenost      2
420 Slavonija      2
421 Plant Patent Act      2
422 regeneration priority      2
423 mrtvo drvo      2
424 prirodni resursi      2
425 Equiseto%20hyemali-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Equiseto hyemali-Alnetum incanae      2
426 Portugal      2
427 war loses      2
428 šumska zemljišta      2
429 black poplar      2
430 Ćićarija      2
431 drvni ostatak      2
432 Canadian experts report      2
433 Trade Mark      2
434 višekori­sničko šumarstvo      2
435 carbon sequestration      2
436 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
437 digitalni ortofoto      2
438 Planning system      2
439 PEEN      2
440 selective thinning      2
441 nutritional status      2
442 Forsythia      2
443 and hunting management      2
444 socio-economic factors      2
445 provenances      2
446 P. curvidens      2
447 fungus      2
448 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
449 black locust      2
450 Hymenoptera: Platygastridae      2
451 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
452 zaštita drva      2
453 Koelreuteria      2
454 Czech Republic      2
455 morphological variability      2
456 sječa i izrada      2
457 Populetalia albae      2
458 rodents      2
459 Mosor      2
460 učinkovitost      2
461 Vojvodina      2
462 Ruscus hypoglossum      2
463 Carpinus L.      2
464 Žumberak      2
465 Phyllonorycter robiniella      2
466 gustoća primarne šumske prometne infrastrukture      2
467 Pinus heldreichii (Christ)      2
468 Nadzemna biomasa      2
469 GC      2
470 seed dormancy      2
471 arboretum Trsteno      2
472 Josip Ettinger      2
473 inovativnost      2
474 produktivnost      2
475 Cinara%20cedri STYLE="text-decoration:none">Cinara cedri      2
476 Castor fiber L.      2
477 prirodno pomlađivanje      2
478 šumski genetski resursi      2
479 benediktinski samostan      2
480 Q. cerris L.      2
481 Fraxinus%20angustifolia STYLE="text-decoration:none">Fraxinus angustifolia      2
482 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
483 Aphididae      2
484 biološka kontrola      2
485 Pythium STYLE="text-decoration:none">Pythium      2
486 shelterwood cutting      2
487 Scolytinae      2
488 Calabrian pine      2
489 fitoplazme      2
490 Monochamus galloprovincialis      2
491 sadnice      2
492 reintroduction      2
493 Sječa šuma      2
494 height increment      2
495 Diptera: Cecidomyiidae      2
496 Punica      2
497 bijeli grab      2
498 promotion      2
499 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
500 Tropical rain forests      2
501 syntaxonomy      2
502 yellow mistletoe      2
503 prognoza širenja      2
504 Quercus%20×%20viridis STYLE="text-decoration:none">Quercus × viridis      2
505 Armillaria STYLE="text-decoration:none">Armillaria      2
506 ECOLURE      2
507 struktura vegetacije      2
508 šumske protupožarne ceste      2
509 Francisella STYLE="text-decoration:none">Francisella      2
510 Leptoglossus occidentalis      2
511 obnovljivi izvori energije      2
512 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
513 virus      2
514 pheromone trap      2
515 hidrološka uloga      2
516 poplavna šuma      2
517 limit values      2
518 odstrel      2
519 njega šuma      2
520 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
521 nadzor      2
522 elm      2
523 increment percentage      2
524 kvaliteta      2
525 aggression on the RC      2
526 TE Plomin 2      2
527 Phyllonorycter issiki      2
528 intensity of infection      2
529 historical value      2
530 perivoj Ma­ksimir      2
531 simulation      2
532 concrete and theoretical distribution      2
533 Phytophthora      2
534 accuracy      2
535 Cerambyx%20cerdo STYLE="text-decoration:none">Cerambyx cerdo      2
536 plantation      2
537 suzbijanje      2
538 oplodne sječe      2
539 klonovi topola      2
540 pohrana ugljika      2
541 Spačvanski bazen      2
542 history of forestry      2
543 temeljnica      2
544 hybrids      2
545 Fagus sylvatica L.      2
546 fotosinteza      2
547 site index curves      2
548 degree of damage      2
549 srednja visina      2
550 izlučivanje sastojina      2
551 Landsat 7      2
552 distribucija      2
553 Crni orah      2
554 treatment      2
555 parazitoid      2
556 sitkanska smreka      2
557 Alno-Quercion roboris      2
558 trophy assessment      2
559 Cultivar      2
560 geomorphology      2
561 meteorološki indeks požara      2
562 digital photogrammetry      2
563 dendrological value      2
564 forest economics      2
565 Q. pubescens Willd.      2
566 plantations      2
567 Podunavlje – Podravlje      2
568 Čorkova uvala      2
569 RapidEye      2
570 proreda      2
571 ektomikoriza      2
572 brucijski bor      2
573 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
574 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
575 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
576 virgin forest      2
577 Mediteran      2
578 control      2
579 natural resources      2
580 CORS      2
581 dendroklimatologija      2
582 Ostryo-Abietetum      2
583 Gospodarski razvitak      2
584 Zoološki vrt grada Zagreba      2
585 zametak      2
586 heavy metals      2
587 II-G-10      2
588 Pityokteines spinidens      2
589 planirani prirast      2
590 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
591 beta-distribucija      2
592 adaptation      2
593 dužine sortimenata      2
594 Populus      2
595 fotointerpretacijski ključ      2
596 potassium      2
597 area      2
598 management plan      2
599 promidžba      2
600 forestry operation      2
601 "Osmocote Mini"      2
602 favourable conservation status      2
603 habitat type      2
604 GNSS      2
605 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
606 selection forest      2
607 šumska zajednica      2
608 Robinia pseudoacacia L.      2
609 Croatian Forests Co.Ltd.      2
610 očuvanje prirode      2
611 Krasno      2
612 Q. frainetto Ten.      2
613 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
614 GDD      2
615 rasadnici      2
616 wild game      2
617 DNK      2
618 sadašnje stanje šuma      2
619 studij vremena      2
620 crni jasen      2
621 Hippophaë rhamnoides      2
622 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
623 Vaclav L. Anderle      2
624 Tomicus destruens      2
625 embryo      2
626 defoliators      2
627 WinSEEDLE      2
628 vector      2
629 postotak drvnih sortimenata      2
630 šumarska profesija      2
631 innovations in forestry      2
632 promjer vrata korijena      2
633 slatka voda      2
634 body weight      2
635 spolni indeks      2
636 Salix L.      2
637 plodovi      2
638 šumske kulture      2
639 pokazatelj      2
640 makija      2
641 Dalmatia      2
642 zapaljivost      2
643 risk management      2
644 gljiva      2
645 srneća divljač      2
646 P. vorontzowi      2
647 prijedlog uređenja      2
648 resursi      2
649 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
650 Abies albaMill.      2
651 Drava      2
652 Curculionidae      2
653 podrivanje tla      2
654 damages      2
655 makedonski hrast      2
656 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
657 GRASS GIS      2
658 izvješće eksperata iz Kanade      2
659 Myrto-Quercetum ilicis      2
660 kreativnost      2
661 Seasonal Severity Rating      2
662 eko­nomika šumarstva      2
663 alepski bor (Pinus halepensis)      2
664 Međimurje      2
665 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
666 nizina      2
667 Hibiscus      2
668 Drosophilidae      2
669 ponašanje požara      2
670 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
671 višestruka regresijska analiza      2
672 sample plots      2
673 pollination      2
674 fluvisol      2
675 koncepcija      2
676 II-G-20      2
677 semivariogram.      2
678 nizinsko područje      2
679 preciznost      2
680 kalabrijski bor      2
681 Robinia L.      2
682 morphology      2
683 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
684 kulture kratkih ophodnji      2
685 Liocourtova distribucija      2
686 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
687 sjeverozapadna Hrvatska      2
688 indigobush bioproductivity      2
689 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
690 flammability      2
691 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
692 drvenaste egzote      2
693 koljik      2
694 iskorištenje      2
695 Campsis      2
696 Osmocote Exact Standard      2
697 timber volume      2
698 Hippophao-Berberidetum      2
699 humofluvisol      2
700 Italian oak      2
701 environment      2
702 obični jasen      2
703 Histiostoma piceae      2
704 sapling      2
705 Fraxinus L.      2
706 površina      2
707 kriging      2
708 decision support systems      2
709 small mammals      2
710 new record      2
711 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
712 clonal seed orchard      2
713 otok Mljet      2
714 jednodobne bukove sastojine      2
715 Innovativeness      2
716 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
717 drvna industrija      2
718 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
719 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
720 korijen      2
721 obnova sastojina      2
722 nursery production      2
723 renewable energy sources      2
724 light      2
725 višekriterijsko odlučivanje      2
726 organizacija      2
727 "Osmocote Sierrablen"      2
728 multiple-use fo­restry      2
729 ekosustav      2
730 microsatellites      2
731 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
732 Prunus L.      2
733 Milan Stribrny      2
734 prirodni neprijatelji      2
735 Abieti-Fagetum      2
736 Celtis%20australis STYLE="text-decoration:none">Celtis australis      2
737 modelling      2
738 privatne šume      2
739 povijesna vrijednost      2
740 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
741 yield tables      2
742 mediterranean karst area      2
743 poplava      2
744 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
745 zdravlje      2
746 iskorištavanje šuma      2
747 uređivanje      2
748 rent      2
749 simulacija      2
750 prirodno sušenje prostornog drva      2
751 Ceanothus      2
752 sintaksonomija      2
753 tercijarna      2
754 plant      2
755 0 m      2
756 Indigobush      2
757 Phytopythium STYLE="text-decoration:none">Phytopythium      2
758 crni bor (Pinus nigra)      2
759 zdravstveno stanje      2
760 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
761 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
762 Alnus subcordata      2
763 sustavi privlačenja drva      2
764 strukturni elementi      2
765 AHP      2
766 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
767 Ixodidae      2
768 acorn      2
769 šumske sadnice      2
770 PPP      2
771 Medetera STYLE="text-decoration:none">Medetera      2
772 lužnjak      2
773 Cyanistes%20caeruleus STYLE="text-decoration:none">Cyanistes caeruleus      2
774 vegetation quotient      2
775 photointerpretation key      2
776 P. thunbergiana Franco      2
777 WinRhizo      2
778 morfološka varijabilnost      2
779 drying period      2
780 Forest resources      2
781 značajna oštećenost      2
782 forestry biomass      2
783 fenološka opažanja      2
784 A. glutinosa      2
785 lovni trupčići      2
786 adaptability      2
787 Bonomoia%20pini STYLE="text-decoration:none">Bonomoia pini      2
788 selekcija      2
789 obrast      2
790 maslinik      2
791 visiting      2
792 genetska varijabilnost      2
793 P. nigra Arnold      2
794 Jasminum      2
795 diversity      2
796 općekorisne funkcije šuma      2
797 Hungavit      2
798 Pinus pinea      2
799 tipovi goriva      2
800 refugijalno      2
801 valorisation      2
802 Milan Knežević      2
803 Phryganophilus%20ruficollis STYLE="text-decoration:none">Phryganophilus ruficollis      2
804 biological diversity      2
805 šumska prostirka      2
806 VRS      2
807 Quercus%20crenata STYLE="text-decoration:none">Quercus crenata      2
808 Iponemus%20gaebleri STYLE="text-decoration:none">Iponemus gaebleri      2
809 Noctuidae      2
810 time study      2
811 Fraxinus angustifolia      2
812 Tijat      2
813 GC/MS      2
814 ocjenjivanje prikladnosti      2
815 antlers      2
816 vegetacijski kvocijent      2
817 secondary forest roads      2
818 taksonomija      2
819 teški metali      2
820 izvoditelji šumskih radova      2
821 Lynx lynx      2
822 uzgajalište divljači Kunjevci      2
823 MIMIC model      2
824 primjerne plohe      2
825 Fraxinus excelsior      2
826 bark beetles      2
827 cikličke snimke      2
828 Juglans L.      2
829 population density      2
830 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
831 Tenthredinidae      2
832 Chrysomelidae      2
833 osnova gospodarenja      2
834 Mura      2
835 Oak Downy      2
836 sawfly      2
837 Taxus baccata L.      2
838 basal area      2
839 Lekenik      2
840 polifenoli      2
841 pravoužitnici      2
842 evaluation model      2
843 strane vrste      2
844 kvaliteta sadnica      2
845 srnjak      2
846 biomass production      2
847 breeding      2
848 Istra      2
849 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
850 digitalni model terena      2
851 STYLE="text-decoration:none">Trox perrisii      2
852 spinosad      2
853 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
854 UPGMA      2
855 transport      2
856 Preborno gospodarenje      2
857 dormantnost sjemena      2
858 Sus scrofa      2
859 Zagreb Zoo Garden      2
860 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
861 aerial photographs      2
862 posjećivanje      2
863 Fallow deer      2
864 Clerodendrum      2
865 ectomycorrhiza      2
866 Heterobasidion STYLE="text-decoration:none">Heterobasidion      2
867 kalij      2
868 in utero      2
869 tip staništa      2
870 beech felling      2
871 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
872 mladik      2
873 gypsy moth      2
874 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
875 klonska sjemenska plantaža      2
876 oblik debla      2
877 A. rubra      2
878 vegetation structure      2
879 peleti      2
880 Đurđevački pijesci      2
881 vremenske serije      2
882 weight and foliage volume      2
883 Bioproizvodnost amorfe      2
884 šumska taksa      2
885 Rock partridge      2
886 quantitative traits      2
887 containers      2
888 clonal seed orchards      2
889 vrijednost šuma      2
890 klonske sjemenske plantaže      2
891 beta-function      2
892 Ips typographus      2
893 tourism      2
894 yield      2
895 Crataegus nigra      2
896 zoniranje      2
897 HTRS96/TM      2
898 kora      2
899 crnika      2
900 povoljan status očuvanja      2
901 dominant height      2
902 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
903 uređivanje šuma      2
904 Populus alba L.      2
905 opožarena površina      2
906 changes      2
907 krupnoća žira      2
908 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
909 hydrological role      2
910 požar krošnji      2
911 Lonicera      2
912 analitički prikaz florističkog sastava      2
913 florni elementi      2
914 promjer krošnje      2
915 organizacijska kultura      2
916 hrastov ponik      2
917 management of      2
918 drvni sortimenti      2
919 Sphaerulina%20berberidis STYLE="text-decoration:none">Sphaerulina berberidis      2
920 rast i prirast      2
921 Dunav      2
922 Danube      2
923 Lymantria monacha      2
924 environment protection      2
925 dendroclimatology      2
926 Tilia spp.      2
927 divlji kesten      2
928 plantaža      2
929 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
930 crvenica      2
931 Pruno-Fraxinetum      2
932 PowerCem      2
933 Histiostoma%20piceae STYLE="text-decoration:none">Histiostoma piceae      2
934 forest lands      2
935 RAPD      2
936 Taxus%20baccata STYLE="text-decoration:none">Taxus baccata      2
937 traktori      2
938 plant communities      2
939 infestation      2
940 P. x euramericana      2
941 dominantna visina      2
942 defolijacija      2
943 dobna struktura      2
944 Obedska Bara      2
945 FSC logo      2
946 Indigofera      2
947 težina i volumen lišća      2
948 horse chestnut      2
949 lovci      2
950 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
951 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
952 bionomy      2
953 granične vrijednosti      2
954 Aboveground biomass      2
955 povijest šumarstva      2
956 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
957 Bursaphelenchus spp.      2
958 oak      2
959 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
960 Callicarpa      2
961 Hamamelis      2
962 postotak prirasta      2
963 Theysohn®      2
964 procjena      2
965 distribucija prsnih promjera      2
966 altitude      2
967 Pinus halepensis      2
968 Sezonska procjena žestine požara      2
969 Obolodiplosis robiniae      2
970 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
971 bioindikatori      2
972 Dryocosmus kuriphilus      2
973 Bacillus thuringiensis      2
974 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
975 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
976 wood industry      2
977 disjunktan      2
978 antler      2
979 fuel load      2
980 stabilnost sastojine      2
981 brojnost      2
982 Pinus sylvestris L.      2
983 Maceljsko gorje      2
984 Beli Manastir      2
985 riparian forests      2
986 bonitet      2
987 Crni Lug      2
988 forest operations      2
989 Zavižan      2
990 ecosystem      2
991 Populus L.      2
992 zajednice hrasta lužnjaka      2
993 Carex pilosa      2
994 seedling quality      2
995 alpski sliv      2
996 imovna općina      2
997 Gymnocladus%20dioicus(L.)K.%20Koch STYLE="text-decoration:none">Gymnocladus dioicus(L.)K. Koch      2
998 Kalnik      2
999 sadni materijal      2
1000 brown bear      2
1001 organizational culture      2
1002 Senjska draga      2
1003 Parectopa robiniella      2
1004 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
1005 ljetna suša      2
1006 nova nalazišta      2
1007 common ash      2
1008 imela      2
1009 Black Walnut      2
1010 trend opadanja gustoće drva      2
1011 Corylopsis      2
1012 black alder      2
1013 horticul­tural value      2
1014 hunting district      2
1015 forest value      2
1016 licensing      2
1017 ispitivanje      2
1018 Alternaria%20sp. STYLE="text-decoration:none">Alternaria sp.      2
1019 EA 300      2
1020 Fraxinus angustifolia Vahl      2
1021 Crown condition assessment      2
1022 allometric equations      2
1023 Chimonanthus      2
1024 Obrenovački Zabran      2
1025 sintaksonomska analiza      2
1026 Quercus L.      2
1027 CNS 2000      2
1028 renta      2
1029 digitalni ortofoto (DOF)      2
1030 normal model      2
1031 basic stocks of the games      2
1032 taxonomy      2
1033 valorizacija      2
1034 licenciranje      2
1035 svjetlo      2
1036 time series      2
1037 population size      2
1038 radial increment      2
1039 otpad      2
1040 hiperparazitoid      2
1041 Lymantria dispar      2
1042 Krapinsko-zagorska županija      2
1043 broj lanadi      2
1044 bijela imela      2
1045 evergreen oak      2
1046 dendrokronološka analiza      2
1047 nutrient status      2
1048 dendrološka vrijednost      2
1049 provenance      2
1050 osa listarica      2
1051 agresija na RH      2
1052 Dinaridi      2
1053 unmixed regular beech forest      2
1054 zakonska regulativa      2
1055 energy value      2
1056 pellets      2
1057 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
1058 korelacijska veza      2
1059 šumoposjednici      2
1060 žuta imela      2
1061 stanje u prošlosti      2
1062 health      2
1063 osnovni fondovi divljači      2
1064 adaptirani poljoprivredni traktori      2
1065 alpine watershed      2
1066 Pula      2
1067 Komrčar      2
1068 Game      2
1069 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
1070 Ips%20sexdentatus STYLE="text-decoration:none">Ips sexdentatus      2
1071 Lamio%20orvalae-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Lamio orvalae-Alnetum incanae      2
1072 Sophora      2
1073 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
1074 Metcalfa pruinosa      2
1075 Šumarski fakultet      2
1076 sekundarne šumske prometnice      2
1077 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
1078 Brandt      2
1079 topole      2
1080 Sječa      2
1081 Lespedeza      2
1082 srednji promjer      2
1083 Maksimir Park      2
1084 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      2
1085 odumiranje      2
1086 obični bor      2
1087 egzote      2
1088 testing      2
1089 P. deltoides      2
1090 kljove      2
1091 Pelješac      2
1092 mjere asimetrije      2
1093 plantaže      2
1094 Kopački rit      2
1095 nedrvni šumski proizvodi      2
1096 bionomija      2
1097 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
1098 mtDNA      2
1099 Cameraria ohridella      2
1100 zakorjenjivanje      2
1101 inovacije u šumarstvu      2
1102 ozljede na radu      2
1103 Platygastridae.      2
1104 Cupressus sempervirens      2
1105 correlation      2
1106 debljina kore      2
1107 Economic development      2
1108 Japage      2
1109 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
1110 Pohorje      2
1111 površinsko otjecanje      2
1112 Castanea%20sativa STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa      2
1113 Bieger      2
1114 gubar      2
1115 golosjemenjače      2
1116 prioritet obnove      2
1117 Alnus%20incana STYLE="text-decoration:none">Alnus incana      2
1118 prsni promjer      2
1119 hrast crnika (Quercus ilex)      2
1120 forest habitat      2
1121 abonos      2
1122 djelotvornost      2
1123 model vrednovanja      2
1124 geomorfologija      2
1125 timber extraction      2
1126 razvojni stadiji      2
1127 euroazijski ris      2
1128 hosts      2
1129 Sustainable forest management      2
1130 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
1131 Douglas fir      2
1132 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
1133 "Hrvatske šume"      2
1134 burned area      2
1135 even-aged beech stands      2
1136 lizimetri      2
1137 Phyllonorycter issikii      2
1138 Sarcococca      2
1139 Lisičine Arboretum      2
1140 multivariate analysis      2
1141 creativity      2
1142 biljka      2
1143 zaraza      2
1144 YaraMila Complex      2
1145 game breeding enclosure Kunjevci      2
1146 upravljanje rizicima      2
1147 klonovi bijele vrbe      2
1148 Tarsenomidae      2
1149 poplars      2
1150 Šibenik      2
1151 recovery time      2
1152 planning of regeneration felling      2
1153 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
1154 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
1155 intenzitet prorede      2
1156 Catalpa      2
1157 promjene      2
1158 Stolarstvo      2
1159 transformacija      2
1160 PCA      2
1161 inflammability and combustibility of fuel types      2
1162 hibridi      2
1163 biometrical parameters      2
1164 parkovi prirode      2
1165 indicators      2
1166 stabilizacija tla      2
1167 Fagus L.      2
1168 EN 1316-1      2
1169 reliktna      2
1170 gustoća      2
1171 predators      2
1172 katastar vodnih potencijala      2
1173 arenosol      2
1174 sadnica      2
1175 EUFORGEN      2
1176 UPOV      2
1177 deposition      2
1178 bark thickness      2
1179 osutost krošanja      2
1180 Tischeria ekebladella      2
1181 gnojidba      2
1182 onečišćenje zraka      2
1183 odstrjel      2
1184 Rab      2
1185 volumen krupnoga drva      2
1186 morfologija      2
1187 suitability evaluation      2
1188 Bjelovarska Bilogora      2
1189 Bečov nad Teplou      2
1190 lovstvo i lovno gospodarenje      2
1191 Parectopa robinella      2
1192 floodplain forest      2
1193 oštećenost      2
1194 Uzorak      2
1195 gradacija      2
1196 Timberjack 1070      2
1197 quality      2
1198 growth and increment      2
1199 insect pests      2
1200 klijavost      2
1201 biološko-ekološka valorizacija      2
1202 anti-vibration gloves      2
1203 Hvar      2
1204 plod      2
1205 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
1206 Operational Planning      2
1207 Thurn-Taxis.      2
1208 Juniperus%20drupacea STYLE="text-decoration:none">Juniperus drupacea      2
1209 POPAN model      2
1210 parasitoid      2
1211 Joinery and Cabinet making      2
1212 Cembräwit®      2
1213 spruce      2
1214 dead wood      2
1215 vrijeme cvjetanja      2
1216 Pinus heldreichii      2
1217 zaštita šuma      2
1218 time of flowering      2
1219 oštećenost šuma      2
1220 hortikulturna vrijednost      2
1221 digitalna fotogrametrija      2
1222 dendroflora      2
1223 ugroženost      2
1224 amorfa      2
1225 Cornus      2
1226 antivibracijske rukavice      2
1227 Dinaric mountains      2
1228 fires      2
1229 CEN EN 1316-1      2
1230 conifers      2
1231 Oštrica      2
1232 germination      2
1233 strojna sječa      2
1234 Peduncled oak      2
1235 fenološka motrenja      2
1236 Anthyllis barba-jovis      2
1237 fuel types      2
1238 težina i volumen drva      2
1239 Tropske kišne šume      2
1240 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
1241 šumski rubovi      2
1242 Landsat      2
1243 produkcija biomase      2
1244 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
1245 pH – solution      1
1246 forest estate      1
1247 realised etat      1
1248 students      1
1249 tercijarni relikt      1
1250 šumoposjed      1
1251 natječajna (početna) cijena      1
1252 normalni volumen prije i poslije sječe      1
1253 the Middle Ages      1
1254 sječka      1
1255 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
1256 baze podataka      1
1257 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
1258 library      1
1259 basis of vegetational unit      1
1260 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
1261 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
1262 svjetle pruge      1
1263 geografske i reljefne značajke      1
1264 skideri      1
1265 ostvarena proizvodnja      1
1266 novi domaćin      1
1267 klimatski čimbenici      1
1268 Fruit set      1
1269 polugrmovi      1
1270 ribarstvo      1
1271 zone i jedinice (rajoni)      1
1272 sawmilling technology      1
1273 geocoding      1
1274 morfometrijska analiza lista jasena      1
1275 Social Broadleaves      1
1276 karta šumskih zajednica      1
1277 Hornbeam hop      1
1278 Nemozoma      1
1279 Common Cuckoo      1
1280 raznolikost      1
1281 potencijalna staništa      1
1282 Geographical Information System      1
1283 visina i visinski rast      1
1284 gospodarski značaj – učinci      1
1285 učinkovitost tračne pile      1
1286 Medvednica Mount      1
1287 planiranje mreže šumskih cesta      1
1288 stil rukovođenja      1
1289 nonwood forest function.      1
1290 jela.      1
1291 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
1292 dendrochronological analysis      1
1293 defolijatori      1
1294 divlja kruška      1
1295 šumska vegetacija Hrvatske      1
1296 single flushing      1
1297 korov      1
1298 ugljik      1
1299 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
1300 white ash (F. americana L.)      1
1301 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
1302 Economic policy      1
1303 mogućnost razlikovanja      1
1304 invasive alien species      1
1305 preborne sastojine jele      1
1306 forest fire prevention roads      1
1307 forces of resistance to growth      1
1308 abandoned agricultural land      1
1309 Timber trade      1
1310 procjena potencijala biomase      1
1311 regija Crnog mora      1
1312 TOPSIS      1
1313 metoda prorede      1
1314 chemical composition      1
1315 water-logging      1
1316 humic acids      1
1317 Green oak      1
1318 soil conditioner      1
1319 inactive forest owners      1
1320 fire-climate regions.      1
1321 šumski otvori      1
1322 akumulacija ugljika      1
1323 beach forests      1
1324 seed orchard      1
1325 udruge privatnih šumoposjednika      1
1326 vegetation of northern Croatia      1
1327 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">trčka Perdix perdix L.      1
1328 karta staništa      1
1329 tularemija      1
1330 šumarija      1
1331 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
1332 forest user´s unit      1
1333 stanje voda      1
1334 usable science      1
1335 causes casualties      1
1336 benzaldehid      1
1337 sječa i izradba drva      1
1338 obični čempres      1
1339 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
1340 Timber regulation      1
1341 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
1342 brojno stanje      1
1343 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
1344 fiziologija sjemena      1
1345 the point of proftability (break-even point).      1
1346 edafski uvjeti      1
1347 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
1348 Geographic Information System.      1
1349 number of root tips      1
1350 negativna selekcija      1
1351 trunk height      1
1352 desulphurization      1
1353 postotak odgriženog dijela izbojka      1
1354 gospodarsko usmjerenje      1
1355 physical and mechanical properties of abonos      1
1356 insect growth regulators      1
1357 Wild boars      1
1358 Međunarodne konvencije      1
1359 odlagalište      1
1360 problemi u procesu promjena      1
1361 gusjenica      1
1362 leaf nitrogen dynamic      1
1363 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
1364 priobalno stanovništvo      1
1365 forest owners’ cooperation      1
1366 climatic factors      1
1367 forest development strategy      1
1368 water pollution      1
1369 Hornbeam oriental      1
1370 two-parameter volume tables      1
1371 Greenwich      1
1372 Ovis ammon musimon      1
1373 digitalizacija      1
1374 park forest      1
1375 vrsta oštećenja      1
1376 public awareness      1
1377 položajna točnost      1
1378 debljinski rast      1
1379 kvantitativna svojstva      1
1380 criteria for determining density of primary forest road infrastructure      1
1381 vertikalna točnost      1
1382 drveni materijal za pakiranje      1
1383 lovno područje      1
1384 register of primary forest traffic infrastructure      1
1385 zajednica hrasta lužnjaka i običnog graba      1
1386 satelitske snimke      1
1387 geosintetici      1
1388 coppice conversion      1
1389 Ulmus pinnato-ramosa      1
1390 young crop      1
1391 crown diameter      1
1392 heat transfer.      1
1393 Kunstinseln      1
1394 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
1395 CA analiza      1
1396 permanent experiment plot      1
1397 terpeni      1
1398 uporabna vrijednost      1
1399 geostatistika      1
1400 odlagališni plin      1
1401 širenje nakon unašanja      1
1402 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
1403 preuzimanje      1
1404 Samobor      1
1405 hrvatsko šumarstvo      1
1406 površinski kopovi      1
1407 sweetgum stand      1
1408 shoots      1
1409 beta-funkcija      1
1410 fungal spores      1
1411 udžbenik      1
1412 natprosječni debljinski prirast      1
1413 growth forces and suppressed forces      1
1414 Carex brizoides      1
1415 prosjeke      1
1416 pravilnik      1
1417 overwintering      1
1418 regular forest association      1
1419 biomasa.      1
1420 food      1
1421 Crvanj planina      1
1422 ISO 11277      1
1423 Castor fiber      1
1424 rak ariša      1
1425 nasljedne osnove      1
1426 kompleksnost      1
1427 homogenization      1
1428 duration of development stages      1
1429 srednja Bosna      1
1430 spiroplazme      1
1431 priobalje      1
1432 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
1433 crown fire      1
1434 health status      1
1435 foliar threatment      1
1436 razvoj istraživanja      1
1437 so­cijalne karakteristike      1
1438 zalihe ugljika      1
1439 calorific value      1
1440 geometrijske distorzije      1
1441 Ekološka mreža Natura 2000      1
1442 opening up of forests      1
1443 zaštita od poplave      1
1444 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
1445 Eddy covariance method      1
1446 državna financijska potpora šumarstvu      1
1447 sjetva žira      1
1448 passive conservation      1
1449 kestenova osa šiškarica      1
1450 Na-pyrophosphate      1
1451 Austrian pine plantation      1
1452 pokus provenijencija obične bukve      1
1453 new truffle locality      1
1454 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
1455 Forest Administration Bjelovar.      1
1456 pomladna jezgra      1
1457 fizika      1
1458 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
1459 birds      1
1460 galls      1
1461 poplavne zone      1
1462 jarebica kamenjarka – grivna      1
1463 kemijski sastav      1
1464 žir      1
1465 different seedling types      1
1466 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
1467 rare species population’s conservation      1
1468 dabrova brana      1
1469 dendrološko vrednovanje      1
1470 Rhododendron%20ponticum;%20germination;%20seedling%20growth;%20provenance%20variation STYLE="text-decoration:none">Rhododendron ponticum; germination; seedling growth; provenance variation      1
1471 basal area increment      1
1472 stabilizacija cementom      1
1473 ground and surface water monitoring      1
1474 interception      1
1475 Trypodendron      1
1476 popis stranih vrsta      1
1477 humizacija      1
1478 Sequoia sempervirens      1
1479 reliktni indikatori      1
1480 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
1481 revitalisation      1
1482 intenzitet fotosinteze      1
1483 mala i srednja poduzeća      1
1484 Common alder      1
1485 bioenergija.      1
1486 poljski jasen—suši tip      1
1487 površinska obrada drva      1
1488 %20soil%20compaction STYLE="text-decoration:none"> soil compaction      1
1489 4x4 km grid plots      1
1490 kvaliteta života      1
1491 hunting associations      1
1492 spaljivanje biomase      1
1493 sile otpora rastu      1
1494 Moving average      1
1495 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
1496 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
1497 fizičko opterećenje      1
1498 ostaci od sječe      1
1499 10-godišnji volumni prirast      1
1500 Mean breast diameter      1
1501 molecular-biological methods      1
1502 nurse plants      1
1503 illegal killing      1
1504 ecotypes      1
1505 poslovni odnosi      1
1506 turistički proizvod.      1
1507 WitaTrap Delta PQ      1
1508 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
1509 gene pool      1
1510 beneficial organisms      1
1511 vrste tvrdog drva      1
1512 insolacija      1
1513 malati      1
1514 floristička struktura      1
1515 potkornjaci drvaši      1
1516 crni glog      1
1517 genetic structure      1
1518 natural enemies      1
1519 populacija.      1
1520 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
1521 namnožio      1
1522 hrana      1
1523 pellet density      1
1524 borove kulture      1
1525 response      1
1526 makroklimatska prilagodba      1
1527 lawn      1
1528 park Tašmajdan      1
1529 koranje      1
1530 mechanized of silvicultural works      1
1531 density of individuals      1
1532 oštećenja stabala      1
1533 Czech      1
1534 reljefne morfološke cjeline      1
1535 stanje prehrane      1
1536 sezonski rast promjera debla      1
1537 eucalyptus plantations      1
1538 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
1539 eksperimentalni laboratorij      1
1540 Vinodol hinterland      1
1541 digital elevation model      1
1542 Projekt predviđanja vodene erozije (WEPP      1
1543 indeks relativnoga sadržaja klorofila u lišću      1
1544 pedunculate oak       1
1545 visina grma      1
1546 Co­leoptera      1
1547 storage conditions      1
1548 habitat factors      1
1549 herbicides      1
1550 veliki mrazovac      1
1551 zemaljski podaci      1
1552 gorsko reljefno područje      1
1553 jednodobne sastojine      1
1554 komparativna metoda istraživanja      1
1555 Spanish broom      1
1556 skider      1
1557 štete od divljači      1
1558 tehnical-camouflage methods      1
1559 vegetational map      1
1560 staništa tartufa      1
1561 weight      1
1562 biological properties      1
1563 Global change      1
1564 prijenosna vitla      1
1565 unapređenje upravljačke prakse      1
1566 changes in water relations      1
1567 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
1568 biological revitalisation      1
1569 gap      1
1570 Forested Areas      1
1571 upravljanje šumom      1
1572 daylilies      1
1573 konzervacija vlage u tlu      1
1574 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
1575 vegetacije Hrvatske.      1
1576 dovršna sječa      1
1577 complexity      1
1578 skidders      1
1579 total forest reserve      1
1580 genetska struktura      1
1581 strawberry tree coppice      1
1582 panjača planike      1
1583 inventura      1
1584 digital ortophoto      1
1585 dendrološka analiza      1
1586 compensation      1
1587 Benedictine monastery      1
1588 dimenzije češera      1
1589 šumski rezervat      1
1590 Zasoljavanje      1
1591 sjemenske plantaže      1
1592 unique planning strategy      1
1593 harvesteri i procesori      1
1594 zeljaste svojte šumskog ruba      1
1595 bacteria      1
1596 primarna prerada drva      1
1597 Study of Primary Forest Opening      1
1598 Pinus%20sylvestris. STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris.      1
1599 Viburnum L.      1
1600 natural reforestation      1
1601 fungicides      1
1602 Guide curve method      1
1603 in situ and ex situ methods      1
1604 epoxy resin. Collection of works      1
1605 small terrestrial mammals      1
1606 Hohenadel´s method      1
1607 mountain tourisms      1
1608 porodice      1
1609 Malus Mill.      1
1610 domaćini      1
1611 Zadar county      1
1612 climate-growth relationships      1
1613 juniper      1
1614 vizualna interepretacija      1
1615 WEPP      1
1616 price of stem wood      1
1617 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
1618 gorsko područje      1
1619 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
1620 šume Kalnika      1
1621 felling thinning volume      1
1622 dobni razredi      1
1623 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
1624 novosti: plan kapaciteta      1
1625 otvoreno lovište      1
1626 sapwood      1
1627 Hrvatska vojna granica      1
1628 market research.      1
1629 normal models      1
1630 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
1631 Grčka      1
1632 alometrijska jednadžba      1
1633 stem form      1
1634 Magnolia L.      1
1635 panjača      1
1636 Hohenadlova metoda      1
1637 phaeropsis sapinea      1
1638 prozirnost krošnje      1
1639 Chrysowit.      1
1640 production functions demand functions      1
1641 beginning of organised forestry.      1
1642 računalne simulacije      1
1643 textbook      1
1644 kompromis      1
1645 hardwood-broadleaf species      1
1646 cluster analysis.s      1
1647 model of middle-aged forest      1
1648 hunt      1
1649 soil respiration      1
1650 sustainable truffle management      1
1651 produkcija nanosa      1
1652 Quercusspp.      1
1653 spring temperature      1
1654 urbane zelene površine (UZP)      1
1655 Samoborsko gorje      1
1656 šumski kamatnjak      1
1657 tourist      1
1658 herbicid      1
1659 indices about forests      1
1660 hunting-demographic intensity      1
1661 komunikacijske aktivnosti      1
1662 reintrodukcija dabra      1
1663 tractor PTO torque      1
1664 supstrati za staklenike      1
1665 Percentage of forest cover      1
1666 prednji      1
1667 specific leaf mass      1
1668 promjer na vratu korijena      1
1669 Krapinsko-zagorska County      1
1670 urednik      1
1671 revitalizacija      1
1672 forestry contractors      1
1673 forest dieback      1
1674 soil stabilisation      1
1675 National habitat classification      1
1676 increment and quality      1
1677 method of thinning of regular forest      1
1678 makija planike      1
1679 transormation      1
1680 pedigree      1
1681 haulage tracks      1
1682 prebroja­vanje divljači      1
1683 traktori Steyr      1
1684 sisavci      1
1685 Tašmajdan Park      1
1686 drvoprerađivačka industrija      1
1687 wood assortments      1
1688 zvjerokradstvo      1
1689 mikocenoza      1
1690 skid road      1
1691 novi nalaz      1
1692 harvesting conditions      1
1693 Uprava šuma podružnica Delnice      1
1694 multi-dimensional scaling      1
1695 Quercus coccifera      1
1696 ispuštanje dabra      1
1697 Phase II      1
1698 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
1699 broj vrhova korijena      1
1700 Western Anatolia      1
1701 timber extraction systems      1
1702 gora i planina      1
1703 socijalne listače      1
1704 park prirode Telašćica      1
1705 ekonomija      1
1706 C. hungarica      1
1707 klimatski scenariji      1
1708 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
1709 morphological analysis      1
1710 quick sand      1
1711 rak kore javora      1
1712 privatizacija šuma      1
1713 ultrazvučni visinomjer      1
1714 bioetanol      1
1715 forest Žutica      1
1716 seed orchards      1
1717 višestruki rast      1
1718 clear cut of willow culture      1
1719 osutost      1
1720 kadrovi u šu­marstvu      1
1721 diclinous      1
1722 Quercus      1
1723 craniometry      1
1724 prirasno-prihodne tablice      1
1725 pošumljavanje krša      1
1726 sjeverna Hrvatska      1
1727 sud      1
1728 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
1729 novčanice      1
1730 Density of primary forest traffic infrastructure      1
1731 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
1732 potrajno gospodarenje šumom      1
1733 Thanasimus      1
1734 forests stand      1
1735 biological methods      1
1736 gospodarska depresija      1
1737 Viscum album ssp. abietis.      1
1738 beaver      1
1739 operativno planiranje      1
1740 vegetation inversion      1
1741 zastupljenost vrsta      1
1742 developemnt and increment of stands      1
1743 G.J. "Žutica"      1
1744 Gehörn      1
1745 climate changes      1
1746 biotopic factors      1
1747 sinergističke prirode      1
1748 Pulp and paper industries      1
1749 FACE      1
1750 methods      1
1751 forest management resystematization      1
1752 provenance region      1
1753 zaštita kestenovih sastojina      1
1754 body weight of fawns in litter      1
1755 ecosystems      1
1756 klijanje      1
1757 structural factors      1
1758 seedling height      1
1759 ammonia      1
1760 hidropedološke karakteristike      1
1761 supstitucija      1
1762 provenance test      1
1763 prorjeđivanje      1
1764 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
1765 total nitrogen and carbon      1
1766 nature conservation      1
1767 auction price      1
1768 uvjeti za rast      1
1769 Gorska Hrvatska      1
1770 Pinienprozessionspinner      1
1771 izložak (eksponat)      1
1772 trgovina ukrasnim biljem      1
1773 propadanje brijesta      1
1774 decision support system      1
1775 fenotipska plastičnost.      1
1776 abnormal seedling      1
1777 cadmium      1
1778 pokazatelji proizvodnosti      1
1779 Southern Celtics      1
1780 ekološkai fitogeografska analiza      1
1781 produktivnost srna      1
1782 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
1783 kserofitna      1
1784 broj biljaka      1
1785 nonlinear dynamical systems      1
1786 šumski drvni sortimenti      1
1787 genetic variation      1
1788 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
1789 šumsko područje      1
1790 mean skidding distance      1
1791 die Kiefer      1
1792 Transboundary      1
1793 stabilisation with cement      1
1794 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
1795 fizička svojstva      1
1796 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
1797 jela obična      1
1798 carbon      1
1799 peletizacija sjemena      1
1800 istovjetne točke      1
1801 kronika      1
1802 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
1803 pionirske vrste drveća      1
1804 leafminers      1
1805 soil texture      1
1806 digitalna fotogrametrijska stanica      1
1807 dvoulazne tablice obujma      1
1808 klimatski ekscesi      1
1809 lokalna zajednica      1
1810 cone and seed morphology      1
1811 training      1
1812 chain of damage.      1
1813 protection of nature      1
1814 alometrijske funkcije      1
1815 40K      1
1816 keficijent unutarnjeg rasta      1
1817 certifikacija šuma      1
1818 back cross and transgression      1
1819 električni otpor kambijalne zone      1
1820 bushes      1
1821 propadanje i širenje obične jele      1
1822 Primary Forest Traffic Infrastructure Registry      1
1823 landforms      1
1824 piezometar      1
1825 fitocenološka snimka      1
1826 Ph. D.      1
1827 profil gospodarstvene grane      1
1828 model resornoga istraživanja      1
1829 aktivnost      1
1830 feromonski raspršivači      1
1831 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
1832 bijelj      1
1833 šiške      1
1834 središnji i stražnji kut prohodnosti      1
1835 dobni razred      1
1836 planning of forest roads      1
1837 jedinstvena metoda      1
1838 Sječa oštećenih stabala      1
1839 couning      1
1840 roedeer      1
1841 šume posebne namjene      1
1842 industrija      1
1843 multivariatne meto­de      1
1844 Local population      1
1845 height and volume growth      1
1846 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
1847 zaštita divljeg kestena      1
1848 planiranje šumskih prometnica      1
1849 nadmorska visina      1
1850 strict forest reserve      1
1851 diferencijacija      1
1852 new localities      1
1853 ocjena primjenjivosti      1
1854 genetic parameters      1
1855 izgorena površina      1
1856 smrdljika      1
1857 distribution of diameter at breast height      1
1858 harvest scheduling      1
1859 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
1860 IPGRI      1
1861 nagib      1
1862 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
1863 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
1864 prostorna povezanost      1
1865 novoutvrđene vrste      1
1866 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
1867 metoda tetive      1
1868 beaver dam      1
1869 dry mass      1
1870 oštećivanje stabala i tla      1
1871 cost per m3      1
1872 birds as indicator      1
1873 potrajnost prihoda      1
1874 ulaganja      1
1875 promjena vodnih odnosa      1
1876 normalni poprečni profil      1
1877 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
1878 trunk purity      1
1879 ecological factors      1
1880 vrednovanje prirodnih resursa      1
1881 inter- and intrapopulation variability.      1
1882 seedling morphology      1
1883 šumski drvni proizvod      1
1884 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
1885 measuring elements      1
1886 Visual Tree Assessment – VTA      1
1887 forestry education      1
1888 klonski testovi crnih topola      1
1889 izvođenje šumskih radova      1
1890 molecular diagnostic      1
1891 adaptacija      1
1892 transformiranje      1
1893 gubitak mase      1
1894 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
1895 dvoulazne volumne tablice      1
1896 Budimpešta      1
1897 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
1898 syntaxonomic      1
1899 planned recruitment      1
1900 combustibility      1
1901 mycocoenosis      1
1902 web-based online services      1
1903 dendrological analysis      1
1904 Forestry and forest policy      1
1905 host plants      1
1906 the Millennium Exhibition of the Hungarian Monarchy 1896      1
1907 ekološko-gospodarske značajke      1
1908 proizvodnja iverja      1
1909 photosynthetic pigments      1
1910 oak (Quercus robur L.)      1
1911 kriteriji određivanja gustoće primarne šumske prometne infrastrukture      1
1912 ecological optimum      1
1913 Greenhouse media      1
1914 macroscopic characteristics      1
1915 landed municipality      1
1916 vrijednost lovine      1
1917 Sinjsko polje      1
1918 makroskopske karakteristike      1
1919 jajnici      1
1920 otopina tla      1
1921 žičara      1
1922 izravno i difuzno svjetlo      1
1923 uneven-aged forests      1
1924 dendrologija      1
1925 reference sample      1
1926 morfologija sadnica      1
1927 tartufi      1
1928 agroforestry      1
1929 stabilna sastojina      1
1930 autochtonus tree and schrub species      1
1931 European Polecat      1
1932 felling and processing      1
1933 wind      1
1934 ownership and property conditions      1
1935 projektiranje      1
1936 improving management practices      1
1937 lithological unit      1
1938 stands exclusion      1
1939 grinders      1
1940 merkan-lilizam      1
1941 age structure      1
1942 degradation      1
1943 fino šumsko gorivo      1
1944 struktura privatnih šuma      1
1945 libanonski cedar      1
1946 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
1947 obojenost i zimska retencija lišća      1
1948 posjetitelji      1
1949 bioraznovrsnost      1
1950 approach angle      1
1951 organic carbon OC      1
1952 kartiranje šumskog drveća      1
1953 park      1
1954 sušenje šuma      1
1955 forest contractors      1
1956 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
1957 querry Očura II      1
1958 parametri kalibracijske jednadžbe      1
1959 variability.      1
1960 forest interest rate      1
1961 živi pijesak      1
1962 Trendovi      1
1963 deer game      1
1964 direct and diffuse light      1
1965 vrba      1
1966 coordinate transformations      1
1967 forest owners      1
1968 crna topola (Populus nigra)      1
1969 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
1970 biblioteka      1
1971 genetska dobit      1
1972 Pinus brutia      1
1973 organization      1
1974 meningoencephalitis      1
1975 supstrati      1
1976 plantation growth      1
1977 uporabljiva znanost      1
1978 toplinski tretman (HT)      1
1979 otvorenost šumskim cestama.      1
1980 curvature      1
1981 dugotrajno      1
1982 pedogenezis      1
1983 cull      1
1984 odabir scenarija gospodarenja      1
1985 narrowleafed ash      1
1986 meteorološki čimbenici      1
1987 field elm      1
1988 Sredozemlje      1
1989 structure of production costs      1
1990 phytocoenological record      1
1991 chemism of plant materil      1
1992 ekološki činitelji      1
1993 log value yield.      1
1994 Common Walnut      1
1995 pedunculate oak (Quercus robur)      1
1996 šuma. poljoprivreda      1
1997 Black Pine      1
1998 ptice grabljivice      1
1999 nanoindentation      1
2000 lovno-geografski intenzitet      1
2001 remote sensing technologies      1
2002 tekstura tla      1
2003 forest landscape restoration.      1
2004 domaćin      1
2005 soil regeneration      1
2006 bioassays      1
2007 lopatar      1
2008 firemen education      1
2009 Pilot Project      1
2010 Exhibitions      1
2011 klonski uz.orci      1
2012 genotype × environment interaction      1
2013 šumska područja      1
2014 prostorni plan      1
2015 nature resources      1
2016 park forest Marjan      1
2017 bijela joha (Alnus incana)      1
2018 the economy      1
2019 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2020 fitocenološke jedinice      1
2021 morfološka svojstva sadnica      1
2022 forest environments      1
2023 ekološka divergencija      1
2024 mid- and long-term planning      1
2025 osnovne vegetacijske jedinice      1
2026 Journal of Forestry      1
2027 ukupni klorofili      1
2028 Northeastern Anatolian      1
2029 fiktivna ophodnja      1
2030 periodicitet plodonošenja      1
2031 samoprorjeđivanje      1
2032 F-O i »K-k«      1
2033 morfometrijska varijabilnost      1
2034 haustorium      1
2035 žene u šumarstvu      1
2036 privatna šuma      1
2037 growth forces      1
2038 phenophases      1
2039 Populus alba L. i mikropropagacija      1
2040 srednja udaljenost privlačenja drva      1
2041 seed coating      1
2042 učinak na atmosferu      1
2043 forest gaps      1
2044 interpopulation and intrapopulation variability      1
2045 climatic excesses      1
2046 mechanical properties of wood      1
2047 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
2048 invazivne drvenaste vrste      1
2049 lifelong learning      1
2050 indeks raznolikosti.      1
2051 medonosno bilje      1
2052 tree-crown area      1
2053 obnovljivi izvori      1
2054 cijene      1
2055 aluvijum      1
2056 intelektual no vlasništvo      1
2057 cyclic aerial surveys      1
2058 sukcesija      1
2059 Ph u vodi      1
2060 beekeeping      1
2061 norma vremena      1
2062 fenotipska stabilnost      1
2063 integrated oak timber protection      1
2064 Petrova gora      1
2065 gospodarene bukve šume      1
2066 internetske usluge      1
2067 the tetrazole method      1
2068 usluge šumskih ekosustava      1
2069 morfološke karakteristike      1
2070 Shannon index      1
2071 subfosilno drvo      1
2072 proizvodnja namještaja      1
2073 zaštićeno područje      1
2074 flora content      1
2075 test polusrodnika      1
2076 northern Croatia      1
2077 neutrofilne šume      1
2078 bolesti      1
2079 parametar regresije (b)      1
2080 šumska vegetacija.      1
2081 biljni potencijal      1
2082 mjesečna ocjena žestina      1
2083 forest edges      1
2084 forest gap      1
2085 flooded forest      1
2086 ecological conditions of the site      1
2087 Dudov svilac (Bombix mori)      1
2088 microsatelite      1
2089 lower tusks      1
2090 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
2091 improvement by selfing      1
2092 phytocoenological units      1
2093 potrošnja goriva      1
2094 šumska prostirka.      1
2095 Habitat. Posavina      1
2096 Bosnia and Hercegovina      1
2097 complex equations      1
2098 drvna masa      1
2099 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
2100 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
2101 oblo drvo      1
2102 vegetation cover      1
2103 moisture content      1
2104 primarno otvaranje šuma      1
2105 zakorjenjene reznice.      1
2106 identifikacija.      1
2107 floodplain forests      1
2108 distribution range      1
2109 Belgrade      1
2110 european yew - tree      1
2111 women in forestry      1
2112 park šuma      1
2113 economy inspection      1
2114 strategija      1
2115 pedologija      1
2116 falconer equipment      1
2117 falconry techniques      1
2118 uređajna inventura šuma      1
2119 outbreak      1
2120 digital terrain model (DTM)      1
2121 oprašivanje      1
2122 parameter of regression (b)      1
2123 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
2124 dionička društva u šumarstvu      1
2125 časopis Šumarski list      1
2126 low attack      1
2127 Sus%20scrofa) STYLE="text-decoration:none">divlja svinja (Sus scrofa)      1
2128 layout of the islet      1
2129 Forest Administration Požega      1
2130 postotak prirasta vrijednosti      1
2131 kva liteta sjemena      1
2132 isoenzymes      1
2133 abiotski činitelji      1
2134 Zagrebačka županija      1
2135 power plant      1
2136 wildlife management      1
2137 ilirske vrste      1
2138 Croatian Military Border      1
2139 plant list      1
2140 planirana proizvodnja      1
2141 snaga vlastitih otpora      1
2142 regeneracija      1
2143 politički instrumenti      1
2144 GIS.      1
2145 komuniciranje      1
2146 dolomiti      1
2147 wooden material for packaging      1
2148 non-market forest functions      1
2149 big game counting      1
2150 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
2151 prirodna baština      1
2152 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
2153 new introduction      1
2154 carbon fluxes      1
2155 sredstva rada      1
2156 spacing      1
2157 promjena klime      1
2158 tending of stands      1
2159 Wildzucht und Wildschutz      1
2160 economic changes in forestry      1
2161 total and stocked area      1
2162 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
2163 masa košuta      1
2164 %20Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none"> Picea abies /L./ Karst.      1
2165 drvo kao energent      1
2166 školovanje      1
2167 physics      1
2168 novo nalazište      1
2169 map of forest communities      1
2170 Češka      1
2171 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
2172 dendrološka inventarizacija      1
2173 međunarodne norme      1
2174 clones      1
2175 Zadar.      1
2176 wood packaging material      1
2177 Weibull distribution.      1
2178 Multi-criteria decision analysis      1
2179 drvenaste svojte      1
2180 cartographic generalization      1
2181 fire lines      1
2182 whitebark in Hercegovine      1
2183 Experimental Laboratory      1
2184 functions for determination      1
2185 furniture manufacturing      1
2186 fungal entomopathogen      1
2187 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
2188 pasji trn      1
2189 diseases of game      1
2190 success      1
2191 hunting grounds      1
2192 multivariate methods      1
2193 postgraduate study      1
2194 tečajni volumni prirast      1
2195 strojna sječa i izradba      1
2196 fungal pathogen      1
2197 plastičnost      1
2198 acorn production      1
2199 estetski izgled šume      1
2200 pedotransfer function PTF      1
2201 trulež korijena      1
2202 intensive      1
2203 soil fertility      1
2204 Pubescens oak      1
2205 prorede      1
2206 Sjeverna Amerika      1
2207 promjer krošnje izbojka.      1
2208 ­hygrophilous species      1
2209 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
2210 lysimeters      1
2211 zaštita prirode i okoliša      1
2212 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
2213 mean extraction distance      1
2214 informiranost      1
2215 vanjska trgovina      1
2216 pedosphere      1
2217 sudjelovanje u upravljanju      1
2218 management style      1
2219 endemna vrsta      1
2220 Rehbock      1
2221 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
2222 onečišćenje voda      1
2223 ekološki uvjeti.      1
2224 matematički modeli      1
2225 songbird communities      1
2226 sekundarna otvorenost      1
2227 conservation of genetic resources      1
2228 mreža šumskih cesta      1
2229 seasonal severity ratings      1
2230 mastika      1
2231 private owned forests      1
2232 hrast sladun      1
2233 soil disturbance      1
2234 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
2235 mesophilous chestnut forests      1
2236 povijest gradacija      1
2237 reform of higher educational system      1
2238 reception of wood      1
2239 prekogranično      1
2240 Nacionalni park Kornati      1
2241 monograph “Chamois”      1
2242 safety and health in forestry      1
2243 periodički prijelaz volumena      1
2244 technical roundwood from trunk and tree top      1
2245 austrijske šume      1
2246 ownership restitution      1
2247 skupljanje otpada      1
2248 wood and leaf mass      1
2249 white willow clones      1
2250 amonijakalni dušik      1
2251 vegetation map      1
2252 višekriterijsko donošenje odluka      1
2253 trošak po m3      1
2254 depozicija      1
2255 shares dieback      1
2256 Croatian Podunavlje region      1
2257 Pinus kalpensis      1
2258 tendon method      1
2259 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
2260 length of assortment      1
2261 morfometrija rogovlja      1
2262 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2263 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2264 naturalizam      1
2265 Osijek      1
2266 Forsterferuf      1
2267 mediteranske šume      1
2268 Drava River valley      1
2269 leaf photosynthetic traits      1
2270 damage of needles      1
2271 old forestry map      1
2272 higrofilne šume      1
2273 lišće perasto      1
2274 relict      1
2275 FAO      1
2276 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
2277 istraživanje tržišta      1
2278 common beech leaves      1
2279 globalna promjena      1
2280 Wood Products for Final Use      1
2281 staklenički plinovi      1
2282 Industrial Round Timber in the Rough      1
2283 slijevanje niz deblo      1
2284 dodatno vrijeme      1
2285 determining horizontal distances      1
2286 Čeh      1
2287 early and late ecotypic forms      1
2288 hrvatska kuna      1
2289 linear correlation      1
2290 faza isključivanja stabala      1
2291 registar primarnih šumskih prometnica      1
2292 obnova šumskih krajolika.      1
2293 diameter increment      1
2294 ukupni dušik i ugljik      1
2295 the area of Kaštela      1
2296 rekonstrukcija šumske ceste      1
2297 pretraživanje Interneta      1
2298 ecological conditions      1
2299 the hunting share of the exhibition      1
2300 recreation.      1
2301 krajobrazna raznolikost      1
2302 economics of forest resources      1
2303 GeoWEPP      1
2304 forest regeneration      1
2305 precipitated water      1
2306 coloration and winter leaf retention      1
2307 probable and binary viewshed      1
2308 linearna korelacija.      1
2309 maquis of strawberry tree      1
2310 ITS2 regije      1
2311 biološka svojstva      1
2312 Polufinalni drvni proizvodi      1
2313 evaluation of natural resources      1
2314 master´s thesis      1
2315 lovačke izložbe      1
2316 resources      1
2317 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
2318 pošumljavanje i zaštita      1
2319 brucijski crveni bor      1
2320 visinski prirast      1
2321 progresivna sukcesija      1
2322 glavna sastojina      1
2323 plant potential      1
2324 sakupljanje drva      1
2325 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
2326 entomofilna      1
2327 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
2328 biomass standards      1
2329 beech felling areas      1
2330 drveni materijal za paki ranje      1
2331 forest area      1
2332 šumska voluharica      1
2333 forest landlords      1
2334 listopadne šume      1
2335 pomladak mladik      1
2336 Castanea%20sativa%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">European sweet chestnut (Castanea sativa Mill.)      1
2337 pheno­logy.      1
2338 poljski pokus      1
2339 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2340 Adriatic      1
2341 težište odjela — odsjeka      1
2342 zec      1
2343 prenositelj      1
2344 arborescent willow clones      1
2345 fitogeografsko raščlanjenje      1
2346 pollution      1
2347 Phyllonorycter sp.      1
2348 ornithology      1
2349 technical features      1
2350 plemenite listače      1
2351 prirast i kakvoća.      1
2352 %20increment STYLE="text-decoration:none">basal area increment      1
2353 present conditions of forests      1
2354 odlaganje      1
2355 energy production      1
2356 germinability      1
2357 mali osmerozubi smrekov pisar      1
2358 određivanje horizontalne udaljenosti      1
2359 opterećenje šumskih ekosustava      1
2360 CO      1
2361 landfill gas      1
2362 aerial photographs (APs)      1
2363 sekundarna sukcesija      1
2364 Natura 2000 Ecological Network      1
2365 Aesculus L.      1
2366 economic orientation      1
2367 Fast Furier metoda      1
2368 varijabilnost.      1
2369 natural newgrowth      1
2370 normizacija      1
2371 the Golden section      1
2372 košćela      1
2373 European beaver (Castor fiber L.)      1
2374 phytocoeno­logical community      1
2375 općekorisna funkcija šume      1
2376 particle size distribution      1
2377 zdravstveno stanje šuma.      1
2378 clone fructification balance      1
2379 plovidba      1
2380 number and size of stomata      1
2381 bankovni kamatnjak      1
2382 logistička regresija      1
2383 Šumarski muzej Krasno      1
2384 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
2385 moesian beech      1
2386 laying date      1
2387 Spacva      1
2388 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
2389 ash content      1
2390 mechanical felling      1
2391 fitosanitarni pregled      1
2392 economics of natural resources      1
2393 visitors      1
2394 Poslovna analiza      1
2395 Hrvatski udio      1
2396 Uredba o drvu      1
2397 insekticidi      1
2398 gljivama slični organizmi      1
2399 utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja      1
2400 Zelena potkova grada Zagreba      1
2401 heritability      1
2402 položaj centromere      1
2403 mediteransko krško područje      1
2404 flight dynamics      1
2405 Viscum album L. ssp. album (white berried mistletoe)      1
2406 trgovina drvetom      1
2407 cjenik      1
2408 therapeutical herbs and aromatic plants      1
2409 ekonomske promjene u šumarstvu      1
2410 formiranje šumskih zajednica      1
2411 Air Pollution      1
2412 Runoff      1
2413 management constraining factors      1
2414 B. Sc.      1
2415 clonal forestry      1
2416 odnos visine i promjera      1
2417 fitocenoza      1
2418 chemical components      1
2419 digital terrain models (DTM)      1
2420 open strips      1
2421 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
2422 jednadžbe rasta      1
2423 or­ganska tvar tla      1
2424 development of research      1
2425 statičko stanje stabala      1
2426 plumate leaves      1
2427 ilovača      1
2428 korovi      1
2429 supplemental feeding      1
2430 geometric distortions      1
2431 oprema za sokolara      1
2432 life forms      1
2433 production lines      1
2434 ženski gametofit      1
2435 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
2436 oštećenja      1
2437 herbaceous plants      1
2438 forest-based industries      1
2439 Karyotypes      1
2440 protected natural areas      1
2441 size structure of forest estates      1
2442 površina listova      1
2443 Salix alba clones      1
2444 rasti vitalnost      1
2445 international standards      1
2446 trophy evaluation      1
2447 cutting and processing      1
2448 normal structure      1
2449 infestation intensity      1
2450 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
2451 due diligence      1
2452 sastojina izmjere      1
2453 group decision making      1
2454 bagremova muha šiškarica      1
2455 pedogeneza      1
2456 multi-criteria decision making      1
2457 munika      1
2458 biodiversity.      1
2459 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
2460 sjemenska područja (oblasti)      1
2461 vapnenci      1
2462 zelena infrastruktura      1
2463 nisko drvo      1
2464 white willow (Salix alba)      1
2465 human resources in forestry      1
2466 nanotechnology      1
2467 propadanje staništa      1
2468 kermes berry      1
2469 bijela vrba (Salix alba)      1
2470 rutting      1
2471 privlačenje debla      1
2472 seed variability      1
2473 sustainable management.      1
2474 visoka proreda      1
2475 digital cadastral map      1
2476 traktorski put      1
2477 Southern/Central Europe      1
2478 šumsko gorivo      1
2479 ogrijevno drvo.      1
2480 the Fibonacci series      1
2481 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
2482 pheromone traps      1
2483 potražnja      1
2484 Srednji prsni promjer      1
2485 natural foci      1
2486 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
2487 noctuids      1
2488 Beta distribucija      1
2489 16x16 km grid plots      1
2490 clonal samples      1
2491 common pistachio      1
2492 trave      1
2493 CIC-points      1
2494 Metoda vrtložne kovarijance      1
2495 new host      1
2496 pokretna žičara      1
2497 experimental plot B bare ground      1
2498 potrajno gospodarenje tartufima      1
2499 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
2500 raznodobne šume      1
2501 exchangeable development      1
2502 Parasiten      1
2503 ruminant      1
2504 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
2505 obrana od poplave      1
2506 prilagodba      1
2507 tradicijska arhitektura      1
2508 mjesto lanjenja      1
2509 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2510 kukci potkornjaci      1
2511 usefulness evaluation      1
2512 preživač      1
2513 indeksi diverziteta      1
2514 cluster analiza.      1
2515 pubescent oak      1
2516 tjelesna masa      1
2517 dry biomass of seedlings      1
2518 sirova svila      1
2519 hrast crnika      1
2520 privatni šumoposjed      1
2521 Forest education      1
2522 phytomass      1
2523 transformation      1
2524 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
2525 enzimatska aktivnost      1
2526 tip tla      1
2527 ugrožava.      1
2528 crown cover      1
2529 gospodarske djelatnosti RH      1
2530 vocational training      1
2531 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
2532 policy instruments      1
2533 zimske inaktivne temperature      1
2534 Yelow sticky traps      1
2535 burza      1
2536 coppice      1
2537 Eutric Rankers      1
2538 propadanje drva      1
2539 beech mast      1
2540 overwintering niches      1
2541 grivasta ovca      1
2542 ecological divergence      1
2543 procjenjena vrijednost šuma      1
2544 a regular cross profile      1
2545 skull      1
2546 Biokovo Mountain      1
2547 dehydrated zone      1
2548 imidakloprid      1
2549 transplanted plants      1
2550 CIC-točke      1
2551 common spruce      1
2552 taloženje      1
2553 šumsko stanište      1
2554 the Haloze region.      1
2555 damage indicators      1
2556 hydro-technical measures      1
2557 filogenija      1
2558 Liocourt´s distribution      1
2559 exploitation fields      1
2560 Finland      1
2561 ecological production      1
2562 izbojci      1
2563 education      1
2564 zaobilaženje šumarske struke      1
2565 proizvodnja biomase      1
2566 cijena koštanja      1
2567 pH oborina      1
2568 Studija primarnog otvaranja šuma      1
2569 joint- stock company in forestry      1
2570 root perimeter      1
2571 polyphenolic compounds      1
2572 deciduous forest      1
2573 turistička djelatnost      1
2574 neaktivni šumoposjednici      1
2575 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
2576 čudni atraktor      1
2577 motorni čistač      1
2578 kratke ophodnje.      1
2579 šumski transportni sustavi      1
2580 klima-požarna područja.      1
2581 čistina      1
2582 damages from the game      1
2583 rijetkost u Požeškom gorju      1
2584 lowland forests of pedunculate oak      1
2585 Europa      1
2586 učinci prorjede      1
2587 ovaries      1
2588 ritska šuma      1
2589 Lyme borreliosis      1
2590 suppression      1
2591 log volume yield      1
2592 macroclimatic adaptedness      1
2593 Europski ariš      1
2594 sustav odvodnje      1
2595 sample      1
2596 djelovanje      1
2597 fiziološki parametri      1
2598 erozija      1
2599 herbicidi      1
2600 disperzija      1
2601 morphological features of seedlings      1
2602 Zapadna Anatolija      1
2603 bazofilne šume      1
2604 correction factors      1
2605 Ariš      1
2606 razina meha- niziranosti      1
2607 kestenov moljac miner      1
2608 postage stamps      1
2609 raznodobno gospodarenje      1
2610 niska gustoća      1
2611 dabrovo jezero      1
2612 Piljena građa četinjača i listača      1
2613 Berberidion      1
2614 Entwicklung      1
2615 Učka Nature park      1
2616 kamenjarka.      1
2617 cjeloživotno obrazovanje      1
2618 točnost određivanja položaja      1
2619 čišćenje mladih sastojina      1
2620 karte      1
2621 Jagdausstellungen      1
2622 natural spreading      1
2623 global climate changes      1
2624 fire modeling systems      1
2625 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
2626 ultrasonic hypsometer      1
2627 climate scenarios      1
2628 hiperforezija      1
2629 simulirana sječa      1
2630 integrirana zaštita oblovine      1
2631 stem      1
2632 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
2633 taper      1
2634 volatile component      1
2635 prevencija šumskih požara      1
2636 normalitet      1
2637 granična linija      1
2638 estimation of distance      1
2639 forest and water ecosystems      1
2640 work equipment      1
2641 exploitation      1
2642 forest worker      1
2643 implementation of H1 and H2      1
2644 root/shoot ratio      1
2645 standardizacija      1
2646 chain saw      1
2647 karakteristike mikrolokaliteta.      1
2648 usable timber      1
2649 secondary openness      1
2650 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
2651 %20true%20bugs STYLE="text-decoration:none"> true bugs      1
2652 Izvanredna stanja      1
2653 forest ecosystems      1
2654 dendrograms      1
2655 štete na divljači      1
2656 Parasitenkomplex      1
2657 micro-relief      1
2658 microrelief      1
2659 reforestation and protection      1
2660 prostorni raspored      1
2661 kraška polja      1
2662 plantažni uzgoj      1
2663 metoda sjemenomjera      1
2664 gospodarska inspekcija      1
2665 zaštita na radu      1
2666 jablan      1
2667 western conifer seed bug      1
2668 the brown bear      1
2669 poplar clone I-214      1
2670 unutarklonska i međuklonska varijabilnost      1
2671 Weibulova funkcija gustoće      1
2672 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
2673 ekosustavi      1
2674 producibility      1
2675 laboratory rearing      1
2676 morfologija češera i sjemena      1
2677 oštećivanje sastojine      1
2678 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
2679 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
2680 A- horizont      1
2681 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
2682 hrvatska flora      1
2683 Histiostoma ulmi      1
2684 park forest      1
2685 bivariate and multivariate analysis      1
2686 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
2687 recentno drvo      1
2688 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
2689 Beograd      1
2690 climbing plants      1
2691 number of trees      1
2692 Montpellier      1
2693 ekološka niša      1
2694 land mines      1
2695 multiclonal cultures      1
2696 otvoreni prostor      1
2697 nagib terena      1
2698 Nezakonita trgovina drvom      1
2699 circular sample plots      1
2700 land use      1
2701 total chlorophylls      1
2702 huminske kiseline      1
2703 supply      1
2704 mediteranska područja      1
2705 shelling      1
2706 superfosfat      1
2707 inventarisation of woody plants      1
2708 State of German forestry      1
2709 Dalmactia      1
2710 cut-to-length harvesting method      1
2711 the actual average distance of attraction      1
2712 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
2713 root decay      1
2714 automatic digital camera      1
2715 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
2716 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
2717 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
2718 trupci hrasta kitnjaka i bukve      1
2719 occupational injuries      1
2720 mikrobiološke značajke tala      1
2721 Trachyandesite      1
2722 Bitterlich sampling      1
2723 modifikacije      1
2724 middle breast diameter      1
2725 trgovina kisikom      1
2726 obnova i održavanje      1
2727 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
2728 elaborat održavanja šumskih cesta      1
2729 bioindicators      1
2730 omjer suhe mase nadzemnih organa i korijena      1
2731 ogrjevna vrijednost      1
2732 sjemenjača      1
2733 biological control      1
2734 uvjeti pridobivanja drva      1
2735 mali alati      1
2736 stability      1
2737 fitosanitarne mjere      1
2738 zaštićena područja prirode      1
2739 phylogeny      1
2740 sawnwood production      1
2741 stanište medvjeda      1
2742 Tehnički odbor 55      1
2743 economic silk production      1
2744 forest trees      1
2745 hyperparasitoid      1
2746 faktori staništa      1
2747 integrirana zaštita hrastove oblovine      1
2748 pioneer species      1
2749 proizvodnja energije      1
2750 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
2751 komparativna analiza      1
2752 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
2753 bark beetle      1
2754 oak lace bug      1
2755 primers      1
2756 floral elements      1
2757 Chlorophyll content index      1
2758 clinal variation      1
2759 forest damage      1
2760 formiranje pionirskih sastojina      1
2761 Kappa statistika      1
2762 Blue Tit      1
2763 dioecious      1
2764 old towns and settlements      1
2765 common points      1
2766 estimated value of forests      1
2767 kariotip      1
2768 bijela joha      1
2769 leaf unfolding      1
2770 sagorijevanje      1
2771 centralna Bosna      1
2772 distribucija prsnih promjera i volumena      1
2773 ekološka proizvodnja      1
2774 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
2775 genetic origin      1
2776 plus stabla      1
2777 fishing      1
2778 introgresija      1
2779 monografija “Divokoza”      1
2780 wood density      1
2781 tasty      1
2782 bank vole      1
2783 privredne promjene      1
2784 physiological parameters      1
2785 Sawnwood coniferous and hardwood      1
2786 photosynthesis intensity      1
2787 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
2788 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
2789 volume model estimation      1
2790 osnovne plohe      1
2791 vo­dotehnički zahvati      1
2792 akumulacija hraniva u biomasi      1
2793 statistički modeli      1
2794 North America      1
2795 historical development      1
2796 otpornost      1
2797 trofejna vrijednost      1
2798 ukupna i obrasla površina      1
2799 mlada sastojina      1
2800 phytocenosis      1
2801 information system model      1
2802 physical and mechanical properties of recent oak      1
2803 proreda sastojina tvrdih listača      1
2804 Forest cover      1
2805 Osvrti na izložbu      1
2806 hrastovi županije bjelovarske      1
2807 patologija      1
2808 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
2809 električno grijalo      1
2810 forest association      1
2811 sjevernoistočna Anatolija      1
2812 biljnogeografsko raščlanjenje      1
2813 proizvodni potencijal sastojine      1
2814 Eurasian lynx      1
2815 numerousness/abundance      1
2816 primary forest traffic infrastructure density      1
2817 Krapinsko-zagorska Count      1
2818 populations      1
2819 oprema za trening ptice grabljivice.      1
2820 Forestry Museum in Krasno      1
2821 kvaliteta žira      1
2822 ISTA pravila      1
2823 mineralne sirovine      1
2824 diapause      1
2825 suzbijanje potkornjaka      1
2826 tree stem diameter changes      1
2827 economic changes      1
2828 radna okolina      1
2829 etat međuprihoda      1
2830 matičnjak plemki      1
2831 seedling      1
2832 pilanska tehnologija      1
2833 varijante      1
2834 site-class      1
2835 prirodno obnavljanje      1
2836 degradacija ekosustava      1
2837 izoenzymes      1
2838 količine goriva      1
2839 growth elements      1
2840 roe deer buck      1
2841 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
2842 DNA analysis      1
2843 ekonomika svilarenja      1
2844 road density      1
2845 prokopavanje      1
2846 space valorization      1
2847 morfološka obi lježja      1
2848 te meljnica      1
2849 digitalni katastarski plan      1
2850 grass      1
2851 silk pro­duction      1
2852 Atlas Cedar      1
2853 županijski nadšumar      1
2854 planting      1
2855 stand      1
2856 standardization      1
2857 mr. sc.      1
2858 šumski stanišni tipovi      1
2859 novounesena vrsta      1
2860 lovačka ilustracija      1
2861 relative openness      1
2862 struktura krošanja      1
2863 krivulje indeksa staništa      1
2864 work study      1
2865 Mottled Umber Moth      1
2866 seed viability      1
2867 dispersal prognosis      1
2868 Faculty of Forestry      1
2869 white poplar (Populus alba)      1
2870 financial resources      1
2871 investments      1
2872 DEA      1
2873 climatic change      1
2874 nearest neighbor analysis      1
2875 plant species      1
2876 studij rada      1
2877 mehaniziranje uzgojnih radova      1
2878 ass. Laserpitio Fagetum      1
2879 promjena šumskih staništa      1
2880 chip production      1
2881 žutogrli šumski miš      1
2882 organska tvar      1
2883 types of planting      1
2884 krupno drvo      1
2885 biljezi      1
2886 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
2887 biljke zaštitnice      1
2888 Forest opening      1
2889 object-oriented forest classification      1
2890 feromonski mamac      1
2891 decaying fungi      1
2892 efficacy      1
2893 Cutting propagation      1
2894 ree damages      1
2895 karst phenomena      1
2896 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
2897 modelni normalitet      1
2898 trajni pokusi      1
2899 Shannon indeks      1
2900 low tree      1
2901 razvoj šumarstva      1
2902 visual interpretation      1
2903 time management      1
2904 klimatski model      1
2905 subassotiation      1
2906 aluvijalna vlažna staništa      1
2907 šumska tla      1
2908 alien species inventory      1
2909 the island of Plavnik      1
2910 nalazišta tartufa      1
2911 brdsko-planinskopodručje      1
2912 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
2913 Park-šume Grada Zagreba      1
2914 ograda      1
2915 granulometrijski sastav tla      1
2916 soil preparation      1
2917 silvicultural trails      1
2918 populacijska dinamika      1
2919 maps      1
2920 Technical Committee 55      1
2921 fire-climate regions      1
2922 konsenzus      1
2923 zaliha      1
2924 devitalisation      1
2925 nepotpuni razvoj      1
2926 Balkan Peninsula      1
2927 alder (Alnus glutinosa)      1
2928 prognosis of dispersal      1
2929 koluvij      1
2930 gallery      1
2931 Überschwemmungsschutz      1
2932 cycle      1
2933 pi­lanska proizvodnja      1
2934 klasična otvorenost      1
2935 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
2936 zaštita . .      1
2937 arhitektonski elementi      1
2938 šumski ostatak      1
2939 ocjenjivanje lovačkih trofeja      1
2940 klima-požarna područja      1
2941 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
2942 drvno-prerađivačka industrija      1
2943 bukove sječine      1
2944 stanje šuma.      1
2945 Reintroduktion      1
2946 biljke      1
2947 roe deer productivity      1
2948 UŠP Bjelovar.      1
2949 zaštićene prirodne vrijednosti      1
2950 rezervat biosfere      1
2951 digitalni model reljefa (DTM)      1
2952 Sljeme      1
2953 high forest      1
2954 atmosferska taloženja      1
2955 kovanice      1
2956 osutost stabala      1
2957 felling and processing of wood assortments      1
2958 mediterranean vegetation      1
2959 fotosintetski pigmenti      1
2960 tanka oblovina      1
2961 resorno istraživanje      1
2962 recovery.      1
2963 fitomasa      1
2964 reparable natural resource      1
2965 sjemenska plan­taža      1
2966 Rimljani      1
2967 klonovi      1
2968 community of pedunculate oak      1
2969 dob      1
2970 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
2971 alkali earth and alkali metals      1
2972 moisture regime      1
2973 digital orthophoto (DOP)      1
2974 Adriatic islands      1
2975 adaptive genetic differentiation and diversity      1
2976 Modeliranje goriva      1
2977 black locust gall midge      1
2978 primjena rezolucija H1 i H2      1
2979 bura      1
2980 regeneration gap      1
2981 breeding measures      1
2982 spontaneous dynamics      1
2983 guljač kore koji se montira na motornu pilu      1
2984 protupožarne prosjeke      1
2985 ovlasti      1
2986 monetary value of wood assortments      1
2987 C-index      1
2988 oaks in the Bjelovar County      1
2989 City of Zagreb      1
2990 trava      1
2991 prostorni raspored klopki      1
2992 putevi unošenja      1
2993 Exports and Imports      1
2994 karbonatnenaslage      1
2995 crown biomass      1
2996 protupožarna linija      1
2997 sezonske promjene koncentracija      1
2998 felling cycle      1
2999 projekcija razvoja sastojina      1
3000 zakonske podloge preustrojstva      1
3001 bark beetle life stages      1
3002 unošenje      1
3003 birds of prey      1
3004 geographical features      1
3005 kontrola      1
3006 urban parks      1
3007 utjecaj tehničkih zahvata na sušenje hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Hrvatske      1
3008 park-šuma »Komrčar«      1
3009 DNA barcoding      1
3010 reviews of the exhibition      1
3011 Crikveničko-vinodolsko područje      1
3012 ekonomika prirodnih resursa      1
3013 strojevi      1
3014 sanacija.      1
3015 multidisciplinaran pristup      1
3016 otvorenost      1
3017 Test citotoksičnosti      1
3018 mehanička svojstava drva      1
3019 #glavna skupština      1
3020 lowland      1
3021 sustainability      1
3022 a new ecological trend      1
3023 Drvni građevni elementi      1
3024 renewables      1
3025 falconry equipment      1
3026 stara sastojina      1
3027 Pinus nigra      1
3028 gubici tla      1
3029 logging residue      1
3030 galerije      1
3031 oplodna sječe      1
3032 visina debla      1
3033 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
3034 Spačva forest      1
3035 fire-risk      1
3036 fotosintetičke osobine lista      1
3037 Zagreb School of Silviculture      1
3038 ublaživanje      1
3039 uneven- aged management      1
3040 modeling      1
3041 pre-chilling      1
3042 phenotypic variation      1
3043 Public subsidisation of forestry      1
3044 Phase I and II      1
3045 winter leaf retention      1
3046 Europe Slovenia      1
3047 kvantitativna obilježja      1
3048 physical strain      1
3049 tick      1
3050 protected natural values      1
3051 sjeme pinije      1
3052 regularne šume      1
3053 Spačvanski šumski bazen      1
3054 ručno-strojna sječa      1
3055 pčelarstvo      1
3056 kemijski sastav tla      1
3057 lovno-demografski intenzitet      1
3058 ciklus      1
3059 čimbenici korekcije      1
3060 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
3061 Abies biokovoensis      1
3062 Forest Genetic Resources Programme      1
3063 Liburnijski krš      1
3064 invazivni štetni organizam      1
3065 Zračno onečišćenje      1
3066 opterećenost olovom      1
3067 protection . .      1
3068 kontrolne pokusne plohe      1
3069 percent share      1
3070 prometna vrijednost      1
3071 sokolarska oprema      1
3072 broj i veličina puci      1
3073 dendroflora Hrvatske      1
3074 neprava srž      1
3075 europski dabar (Castor fiber L.)      1
3076 alkaloid taksin antikancerogen      1
3077 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
3078 Forestry school Karlovac      1
3079 radijalni prirasti      1
3080 rodoslovlje      1
3081 srednja udaljenost privlačenja      1
3082 natural drying of stockwood      1
3083 coast      1
3084 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
3085 meteorological factors      1
3086 losses      1
3087 rooting      1
3088 narrow-leaved ash tree      1
3089 debarking productivity      1
3090 orografijski pojasi      1
3091 Forest Fire Prevention      1
3092 final cut      1
3093 relict indicators      1
3094 history of HŠD      1
3095 spektrofotometrija      1
3096 Feulgen squash metoda      1
3097 forest Macelj      1
3098 onečišćenje      1
3099 current felling values      1
3100 hunting ground      1
3101 volumen korijena      1
3102 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
3103 ugniježđeni PCR      1
3104 jednofazni rast      1
3105 tipovi sadnje      1
3106 reconstruction of forest roads      1
3107 iskoristavački pokazatelj      1
3108 selekcionirano sjeme      1
3109 edible mushrooms      1
3110 estimate      1
3111 listopadna      1
3112 globalizacija      1
3113 Fang      1
3114 ravnoteža uroda klonova      1
3115 optimum opennes      1
3116 korelacija      1
3117 place of birth      1
3118 indeksi točnosti      1
3119 gljivični patogen      1
3120 Intraclonal and interclonal variability      1
3121 sladun      1
3122 histogrami prvoga i drugoga reda      1
3123 nelegalne sječe      1
3124 accidents at work      1
3125 zagađenje.      1
3126 vođenje      1
3127 half-sib progenies      1
3128 dubinsko snimanje      1
3129 lovac      1
3130 Na-hexametaphosphate      1
3131 reljef - karte i tumači      1
3132 spaljena površina      1
3133 bušilica »ST1HL 08«      1
3134 biologija      1
3135 monitoring u šumarstvu.      1
3136 ispuštanje      1
3137 water status      1
3138 drone      1
3139 gospodarska politika      1
3140 uzgojne mjere.      1
3141 country in transition      1
3142 hidrologija      1
3143 broj cvjetova i plodova      1
3144 sanitarna sječa      1
3145 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
3146 village Gradište      1
3147 Lisičine      1
3148 preborne sastojine bukve i jele      1
3149 bioekologija      1
3150 zdravlje i sigurnost      1
3151 private entrepreneurship      1
3152 tlačna čvrstoća      1
3153 recultivation      1
3154 lovor      1
3155 medunac      1
3156 županije      1
3157 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
3158 ekološka mreža      1
3159 Atlas gorje      1
3160 brtvljenje odlagališta      1
3161 lišće obične bukve      1
3162 Fagus%20sylvatica STYLE="text-decoration:none">Fagus sylvatica      1
3163 forestry work      1
3164 band saw efficiency      1
3165 felling      1
3166 insekticid      1
3167 spruce cultures      1
3168 edukacija vatrogasaca      1
3169 percentage of the nibbled part of the shoot      1
3170 long-term mean values of seasonal severity rating      1
3171 low quality and small-sized diameter logs      1
3172 artificial neural networks      1
3173 Klorofilmetar CCM-200      1
3174 kakvoća      1
3175 usufruct      1
3176 biološki gubici divljači      1
3177 mjereni postupak      1
3178 silver fir decline and expansion      1
3179 S-Topsis      1
3180 metode      1
3181 diameter increment      1
3182 Silvopasture      1
3183 layout proposal      1
3184 bukva (Fagus sylvatica)      1
3185 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
3186 Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none">Picea abies /L./ Karst.      1
3187 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
3188 daily growth rate of fawns      1
3189 SWOT analiza      1
3190 seed areas (districts)      1
3191 Final consumption wood products industries      1
3192 restitucija vlasništva      1
3193 oplošje korijena      1
3194 modelna srednjodobna sastojina      1
3195 mjerila      1
3196 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
3197 dnevna stopa prirasta lanadi      1
3198 segmented regression      1
3199 lumber value yield      1
3200 prirast temeljnice      1
3201 rijetka sadnja      1
3202 jedinstveni model      1
3203 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
3204 vodeni beskralješnjaci      1
3205 spruce bark beetle      1
3206 experimental fires      1
3207 oštećenje iglica      1
3208 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
3209 obična bukva.      1
3210 distribution of beneficial functions of forests      1
3211 RRP soil stabilization material      1
3212 mreža      1
3213 the island of Mljet      1
3214 mulberry (Morus alba)      1
3215 drvenaste egzote      1
3216 red deer hummel      1
3217 tipovi rasta biljaka      1
3218 zastrtost      1
3219 nature      1
3220 Na-pirofosfat      1
3221 Liburnian karst      1
3222 menagement klas      1
3223 kulturno povijesna baština      1
3224 sjekač      1
3225 smrtnost      1
3226 bioraznolikost.      1
3227 razmjenski razvitak      1
3228 ecological indicators      1
3229 računalni informacijski sustav      1
3230 urod      1
3231 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
3232 plant community      1
3233 the center of gravity      1
3234 Forest exploitation      1
3235 Winter chilling      1
3236 traktorske vlake      1
3237 zaštita šuma od požara      1
3238 pravila udruge      1
3239 stanje njemačkog šumarstva      1
3240 pesticide      1
3241 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
3242 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
3243 spektralni odraz      1
3244 nature protection areas      1
3245 forest assortments      1
3246 Quercus pubescens      1
3247 selected seed      1
3248 bird of prey equipment      1
3249 annual presceibed yield      1
3250 Analytical hierarchy process (AHP)      1
3251 kakvoća stabala      1
3252 reproductive felling      1
3253 development and increment      1
3254 volume tables      1
3255 zaposlenost u šumarstvu i šumskim industrijama      1
3256 hrastovina      1
3257 estimation      1
3258 forest soil stabilization      1
3259 silvicultural pass and trail      1
3260 skidding road      1
3261 taktičko planiranje primarnih šumskih prometnica      1
3262 utilization      1
3263 span      1
3264 ecotypic variation      1
3265 komparacija stanja za 2009.      1
3266 garden in the cloister      1
3267 duboka sadnja      1
3268 diversity index      1
3269 stanišni tip 91E0* Natura 2000      1
3270 kaštelansko područje      1
3271 forest protection.      1
3272 čišćenje      1
3273 očuvanje genofonda      1
3274 plastična folija      1
3275 posljedice agresije na RH      1
3276 čista regularna bukova sastojina      1
3277 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
3278 weight and volume of wood      1
3279 Slavonia      1
3280 Izložbe-sajmovi      1
3281 water regime      1
3282 clone      1
3283 forming pioneer stands      1
3284 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
3285 Sea Buckthorn      1
3286 biološka revitalizacija      1
3287 obalna vegetacija      1
3288 legislative      1
3289 peripheral population      1
3290 svilana      1
3291 krški fenomeni      1
3292 dendrology      1
3293 technological process capability and stability      1
3294 gubici      1
3295 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
3296 otvoreni sustav      1
3297 pripravnost      1
3298 pokretna drobilica kamena      1
3299 jednogodišnje sadnice      1
3300 stream invertebrates      1
3301 aktivna zaštita      1
3302 Austrian pine      1
3303 imidaclopride      1
3304 comparative analysis      1
3305 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
3306 vitality      1
3307 Networks      1
3308 court      1
3309 cork production      1
3310 fuel wood.      1
3311 demografske karakteristike      1
3312 kontejneri      1
3313 assortment tables      1
3314 bilance      1
3315 FSC certified forests      1
3316 silver pine      1
3317 silk factory      1
3318 Gross domestic product      1
3319 educating personnel      1
3320 Haljevo forest      1
3321 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
3322 EU ETS shema      1
3323 Vinodol valley      1
3324 antioxidant capacity      1
3325 graničice      1
3326 nominalna gustoća      1
3327 temperature tla      1
3328 folijarna aplikacija      1
3329 šuma Haljevo      1
3330 PP Medvednica      1
3331 Eastern Slavonia      1
3332 types of maps scales      1
3333 trajanje razvojnih stadija      1
3334 molekularna dijagnostika      1
3335 ekološki problemi      1
3336 dendroflora vrta      1
3337 wooden supply      1
3338 snags      1
3339 genetički test polusrodnika      1
3340 kemizam biljnog materijala.      1
3341 natural regeneration and management.      1
3342 Pašarenje      1
3343 šumski strojevi      1
3344 selekcionirani klonovi      1
3345 variability of the amounts of crops in different years      1
3346 Bosna i Hercegovina.      1
3347 uzgojne stazice i šljukarice      1
3348 tehnologija i tehnika      1
3349      1
3350 prirodnogeografske karakteristike      1
3351 comparative trials      1
3352 species richness      1
3353 linearni trend      1
3354 stand extraction      1
3355 field plot      1
3356 zapremnina po ha      1
3357 tertiary      1
3358 percent share of wood along thickness classes      1
3359 intraspecific      1
3360 kontejner      1
3361 stand age      1
3362 kramp      1
3363 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
3364 nature park      1
3365 Final use of wood products industry      1
3366 šumska staništa      1
3367 trofejna struktura      1
3368 biljni virusi      1
3369 forest manage­ment      1
3370 glodavci      1
3371 seed orchard management      1
3372 island Mljet      1
3373 pitka voda      1
3374 Donja Austrija      1
3375 matični supstrat      1
3376 Blacksea region      1
3377 jake prorjede      1
3378 Distribution of forests      1
3379 crna joha (Alnus glutinosa)      1
3380 Mala Kapela      1
3381 superphosphate      1
3382 4dimensional space      1
3383 zimska retencija lišća      1
3384 amage      1
3385 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
3386 bespilotna letjelica      1
3387 fungal isolation      1
3388 as. Pteridio-Betuletum      1
3389 shrub layer      1
3390 Prirast i sječa      1
3391 tree analysis      1
3392 ozljede      1
3393 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
3394 Macedonian oak      1
3395 forest work      1
3396 spread      1
3397 zimotrenost      1
3398 mehanizirana bušilica      1
3399 Eco-labels      1
3400 razdoblje sušenja      1
3401 nad zor stanja sastojina.      1
3402 šumarstvo.      1
3403 spol fetusa      1
3404 stratifikacija      1
3405 seedlings morphology      1
3406 chilling      1
3407 specifična težina      1
3408 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
3409 survey      1
3410 otjecanje      1
3411 proljetna%20temperatura%20zraka STYLE="text-decoration:none">proljetna temperatura zraka      1
3412 zakretni moment na PV traktora      1
3413 specifična lisna masa      1
3414 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
3415 genetska raznolikost.      1
3416 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
3417 sjeverozapadni Jadran      1
3418 bioaccumulation potential      1
3419 Lumber operations      1
3420 znanstveni i stručni pisac      1
3421 norme za čvrsta biogoriva      1
3422 crown diameter of the sprout      1
3423 silvo-pastoralni sustav      1
3424 biološka ispitivanja      1
3425 Tularemia      1
3426 inventarizacija drveća i grmlja      1
3427 provisional volume tarff      1
3428 sea spray      1
3429 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
3430 bolest      1
3431 Nacionalni park “Fruška gora”      1
3432 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
3433 preventive protection measures      1
3434 traktorska vlaka      1
3435 key to larvae and protonymphs of Histiostomatidae      1
3436 Privlačenje i transport drveta      1
3437 written documentation      1
3438 zajednice ptica pjevica      1
3439 carbon accumulation      1
3440 zamočvarivanje      1
3441 Zagreb      1
3442 rizik od požara      1
3443 GIS (Geographic Information System)      1
3444 forestry development      1
3445 the Atlas Mountains      1
3446 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3447 Lymantriidae      1
3448 overhead costs      1
3449 combustion      1
3450 Homeland war      1
3451 forest of high silvicultural form      1
3452 pinj      1
3453 korovska vegetacija      1
3454 sociogeografske karakteristike      1
3455 bioproizvodnja      1
3456 Rhododendron%20ponticum;%20klijavost;%20rast%20sadnica;%20varijabilnost%20provenijencije STYLE="text-decoration:none">Rhododendron ponticum; klijavost; rast sadnica; varijabilnost provenijencije      1
3457 Trsteno Arboretum      1
3458 predacija      1
3459 Telemetry      1
3460 Sustav planiranja      1
3461 oksidacijski stres      1
3462 pasivna zaštita      1
3463 The Republic of Croatia      1
3464 socio-demographic changes      1
3465 Nacionalna klasifikacija staništa      1
3466 ornamental plants trade      1
3467 satelitska snimka IKONOS      1
3468 površina ha      1
3469 bagrem      1
3470 pedofiziografske značajke      1
3471 preventiva      1
3472 šumskogospodarska osnova      1
3473 kriterij kvaliteta      1
3474 drupe      1
3475 granatiranje      1
3476 bruto domaći proizvod      1
3477 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
3478 nacionalni parkovi      1
3479 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
3480 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
3481 root neck diameter      1
3482 funkcije za izjednačenje      1
3483 the horse-chestnut miner      1
3484 databases      1
3485 intellectual ownership      1
3486 effects of thinning      1
3487 sjeverni Velebit.      1
3488 gospodarenje šumama i lovištima      1
3489 the comparison of the conditions in 2009      1
3490 bademasta vrba (Salix triandra)      1
3491 sastojina bukve i jele      1
3492 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
3493 potencijal oporavka      1
3494 gradski park      1
3495 fizičke i mineralne značajke tla      1
3496 management plans      1
3497 Juglans nigra      1
3498 NPK gnojivo 7:14:21      1
3499 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
3500 Eurasion lynx      1
3501 autohtone vrste drveća i grmlja      1
3502 pokusno polje      1
3503 cable crane      1
3504 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
3505 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
3506 coastal population      1
3507 višekriterijska analiza odlučivanja      1
3508 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
3509 biomass calculation      1
3510 fitohormones      1
3511 ekološki osjetljivo      1
3512 Paulovnija 9501      1
3513 business analysis      1
3514 valuated methods      1
3515 Zadarska županija      1
3516 rogovi      1
3517 crown structure      1
3518 sjekači      1
3519 white mistletoe      1
3520 suha tvar      1
3521 privatni šumoposjednici      1
3522 excange value      1
3523 capture-mark-recapture      1
3524 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
3525 nova šumskouzgojna rješenja      1
3526 Steyr tractors      1
3527 greenhouse gases      1
3528 rak kestenove kore      1
3529 ITS2 region      1
3530 macrofungi      1
3531 Woodworking Employment in forestry and forest industries      1
3532 troškovi zemljanih radova      1
3533 Production and consumption of forest and wood products      1
3534 activity      1
3535 planiranje obnove sastojina      1
3536 američki jasen      1
3537 stohastika      1
3538 suša      1
3539 rameta      1
3540 litter      1
3541 age-class distribution      1
3542 certification      1
3543 proportion between height and diameter (h/d)      1
3544 rekultiviranje      1
3545 fitosanitarni sustav      1
3546 sanacija odlagališta      1
3547 biological-ecological valorization      1
3548 uređenje otočića      1
3549 antioksidacijska aktivnost      1
3550 tjelesne težine      1
3551 morphological characteristics      1
3552 očuvanje okoliša      1
3553 adapted agricultural tractors      1
3554 historical presentation      1
3555 Lovački dio izložbe      1
3556 visoka šuma      1
3557 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
3558 četverodimenzijski sustav      1
3559 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3560 riper      1
3561 širina goda      1
3562 norma ISO 11277.      1
3563 preventivne mjere      1
3564 Nacionalni park Plitvička jezera      1
3565 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
3566 a register of primary forest roads      1
3567 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
3568 financijska politika      1
3569 čivitnjača      1
3570 biološko-ekološka valorizacija.      1
3571 microsatelites SSR      1
3572 sustavsko-dinamički pristup      1
3573 hyperphoresy      1
3574 ženka      1
3575 Šumarski list      1
3576 coins      1
3577 the North Adriatic area      1
3578 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
3579 ukusna      1
3580 seedling growth and dimensions      1
3581 lubanja      1
3582 pisana dokumentacija      1
3583 otvaranje šuma      1
3584 promotion of forest management and biodiversity      1
3585 opasni otpad      1
3586 plants      1
3587 varijabilnost uroda po godinama      1
3588 korjenov sustav      1
3589 integral management with ecosystems in space      1
3590 kitnjak      1
3591 eroded terrain recoveri      1
3592 zonal vegetation      1
3593 procjene usluga ekosustava      1
3594 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
3595 dormantnost      1
3596 kvaliteta staništa      1
3597 poplavne šume      1
3598 ograničavajući faktori gospodarenja      1
3599 bioproduction      1
3600 pests      1
3601 validation method      1
3602 the Island of Vrgada and Its Islets      1
3603 novi ekološki trend      1
3604 magnezij      1
3605 vjetrenjače      1
3606 molekularno-biološke metode      1
3607 standardisation      1
3608 Crataegus%20monogyna STYLE="text-decoration:none">zajednica Crataegus monogyna      1
3609 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
3610 carbon stock Cpool      1
3611 tarife      1
3612 javno podsticanje šumarstva      1
3613 Conservation      1
3614 plant heights      1
3615 brnistra      1
3616 energijska tranzicija      1
3617 žute ljepljive klopke      1
3618 growth of mean stand diameter      1
3619 hvatanje      1
3620 rehabilitacija.      1
3621 kriteriji za investiranje      1
3622 pioneer species.      1
3623 determinacija      1
3624 integrated timber protection      1
3625 produktivnost guljenja kore      1
3626 hydro-melioration treatments      1
3627 crni grab      1
3628 kvalitet      1
3629 dissipative structures      1
3630 halbsib-progeny tests.      1
3631 wildlife      1
3632 razvoj fitocenoza      1
3633 sezonska ocjena žestina      1
3634 indikator dostupnosti      1
3635 ekološke indikatorske vrijednosti      1
3636 progressive sucession      1
3637 Bečov Botanical Garden      1
3638 zemlja u tranziciji      1
3639 honey plants      1
3640 side compensation of large ground loads      1
3641 konzervacija vlage      1
3642 fitohormoni      1
3643 Abies%20alba%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">obična jela (Abies alba Mill.)      1
3644 zones and units (regions)      1
3645 ekstrakcija      1
3646 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
3647 Biokovo      1
3648 transversal clearance radius      1
3649 izmjene i dopune formule ClC-a      1
3650 svojstva profila tla      1
3651 sanacija erodiranog zemljišta      1
3652 mikoze iglica      1
3653 health tourism      1
3654 height of sprout      1
3655 rural development      1
3656 homogenizacija      1
3657 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
3658 razvoj sastojine      1
3659 Postotak šumovitosti      1
3660 učinci uzgojnih mjera      1
3661 Querco-Fagetea      1
3662 Querco-Fage­tea      1
3663 pheromone dispenser      1
3664 Lower Austria      1
3665 kultura crnog bora      1
3666 tree pests and pathogens      1
3667 quality criteria      1
3668 jestiva      1
3669 rijeke      1
3670 kvarter      1
3671 planski sustav      1
3672 soil morphology      1
3673 Bosnia-Herzegovina      1
3674 funkcije upravljanja: planiranje      1
3675 šmrika      1
3676 positioning accuracy      1
3677 edible      1
3678 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
3679 taksacijski elementi      1
3680 nursery plant production      1
3681 thinning intensity      1
3682 Forest Administration Delnice      1
3683 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
3684 proizvodnja trgovačkih dobara      1
3685 tehnologija podučavanja      1
3686 stereo measurement      1
3687 model of departmental research      1
3688 promjer izbojka      1
3689 norme vremena      1
3690 deciduous forests of poplar and willow      1
3691 Tertiary relict      1
3692 duljina odgriženog dijela izbojka      1
3693 područje provenijencije      1
3694 input-output analiza      1
3695 forest history      1
3696 Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae      1
3697 objektno – orijentirana klasifikacija šuma      1
3698 šumarska nastava      1
3699 sp.      1
3700 As. Populo tremulae-Betuletum      1
3701 FBP System      1
3702 gubar (Lymantria dispar L.)      1
3703 visinska krivulja      1
3704 varijabilnost rameta      1
3705 timber skidding      1
3706 nanotehnologija      1
3707 Mahaleb cherry tree      1
3708 Propadanje hrastovih biljaka      1
3709 successional pathways on abandoned land      1
3710 Bojčin Forest      1
3711 genetic diversity of crops      1
3712 information system      1
3713 proizvodnja piljene građe      1
3714 substrates      1
3715 ruža vjetrova      1
3716 intra- and interpopulation variability      1
3717 uporaba biomase      1
3718 amelioration      1
3719 Medvednica      1
3720 fire line      1
3721 hrast crnike      1
3722 čistoća debla      1
3723 stand production potential      1
3724 rožište      1
3725 vlaga u sjemenu      1
3726 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
3727 pilanska sirovina      1
3728 rašeljka      1
3729 number of sprouts on the trunk.      1
3730 selection of management scenarios      1
3731 architectural elements      1
3732 obnova vrtova      1
3733 prebornašuma      1
3734 javno mišljenje      1
3735 existing state      1
3736 operativno vrijeme      1
3737 poaching      1
3738 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
3739 maturity dimension      1
3740 wounds      1
3741 black pine (Pinus nigraArn.)      1
3742 uzgajivački zahvati      1
3743 opseg šumskouzgojnih radova      1
3744 tectonic dolines      1
3745 Trends      1
3746 prognoza      1
3747 computerized information system      1
3748 Nature Parks      1
3749 jadranski otoci      1
3750 maquis      1
3751 forest ecosystem services      1
3752 drvni peleti      1
3753 protection at work      1
3754 biomass yield      1
3755 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
3756 mastic tree      1
3757 predatori      1
3758 preciznost procjene      1
3759 horticultural elements      1
3760 Oriental beech      1
3761 selection structure and selection menangement      1
3762 forest privatization      1
3763 gospodarenje šumama      1
3764 accumulation of nutrients in the biomass      1
3765 flammable material      1
3766 međulaboratorijske usporedbe      1
3767 sanacijska sječa      1
3768 refugium      1
3769 vrijednosti parka      1
3770 kontinentalna Hrvatska      1
3771 artiodactyl      1
3772 iptera      1
3773 obnovljivi prirodni resurs      1
3774 procjena biomase      1
3775 forvarder      1
3776 drvna i lisna masa      1
3777 National park “Fruška gora”      1
3778 planina Tušnica      1
3779 nurseries      1
3780 srčika      1
3781 FACE facility      1
3782 listanje      1
3783 flushing      1
3784 genetic differentiation      1
3785 matični fond      1
3786 povijesni prikaz      1
3787 zaštite popu­lacija rijetkih vrsta      1
3788 flowing down trunk      1
3789 process automation      1
3790 kopulacija      1
3791 vremensko uređivanje      1
3792 system-dynamic approach      1
3793 populacijsko usko grlo      1
3794 Kermes oak      1
3795 Peter‘s mountain      1
3796 prirodni zeoliti      1
3797 concentrations and contents of nutrients      1
3798 Salvage logging      1
3799 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
3800 konverzija panjača      1
3801 eterična ulja      1
3802 Hercegovina      1
3803 Forest transportation      1
3804 sunčeva energija      1
3805 percentage increments of values      1
3806 isoenzyme      1
3807 seed quality      1
3808 piravost      1
3809 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
3810 subjective and objective measures      1
3811 diagnose      1
3812 smrekove kulture      1
3813 Centralna šumarska uprava      1
3814 damages on the young plants      1
3815 vrtložni pravokutnik.      1
3816 oštećenje stabala      1
3817 fitocenološke značajke      1
3818 biomass estimation      1
3819 prediction model      1
3820 coniferous trees      1
3821 seed coat      1
3822 Arborescent Willows      1
3823 klizna sredina      1
3824 Insectivores      1
3825 oak seedlings      1
3826 akumulacija dušika      1
3827 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
3828 kukcojedi      1
3829 srednji vijek      1
3830 zajednica hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem      1
3831 mikroelementi      1
3832 morfologija tla      1
3833 posušena stabla      1
3834 validacija metode      1
3835 stabilnost      1
3836 blade lateral movement      1
3837 proljetna selidba      1
3838 Steering Committee      1
3839 kanader i demon      1
3840 estimation precision      1
3841 Multiple criteria decision making      1
3842 Geographical and relief characteristics      1
3843 mišoliki glodavci      1
3844 tajnik      1
3845 program sanacije      1
3846 AOMP      1
3847 Croatian Poplar Commission      1
3848 chestnut gall wasp      1
3849 biological forest regeneration      1
3850 relative weight      1
3851 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
3852 dieback of pedunculate oak      1
3853 xerophytic      1
3854 globalization in Croatia      1
3855 town of Omiš      1
3856 rannis defoliaria      1
3857 bank interest rate      1
3858 water and sea protection      1
3859 točka pokrića.      1
3860 melioracija krša      1
3861 polyphenols      1
3862 kemijski sastav sjemena      1
3863 Forest management plan      1
3864 ekološke orijentacije      1
3865 chlorophyll content      1
3866 posolica      1
3867 Boreal forest      1
3868 crownfire      1
3869 ptice kao indikator      1
3870 bosal area      1
3871 aromatično i ljekovito bilje      1
3872 auxins      1
3873 osnovni/eleminacijski kriteriji      1
3874 dendrological evaluation      1
3875 development of phytocoenosis      1
3876 Swedish method      1
3877 Entomopatogena gljiva      1
3878 sadržaj klorofila      1
3879 forest certification      1
3880 northern Velebit      1
3881 subject of research      1
3882 establishment rate      1
3883 Common Beech.      1
3884 satellite imagery      1
3885 postojanost drva      1
3886 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
3887 percentage of moderately to severely damaged trees      1
3888 zeljanice      1
3889 logging as sylvicultural care of stands      1
3890 bukovo-jelove šume      1
3891 revitalizacija staništa      1
3892 phytosanitary inspection      1
3893 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
3894 proljetna temperatura zraka      1
3895 pine resin production      1
3896 equalization functions.      1
3897 regular forests      1
3898 Jelen lopatar      1
3899 leaf third-flush      1
3900 progala      1
3901 ornitologija      1
3902 younger developmental phases of forest      1
3903 radne tehnike      1
3904 digital orthophotographies      1
3905 Gradiaton      1
3906 Šumske pruge      1
3907 profesor šumarstva      1
3908 impacts of silvicultural measures      1
3909 logistic regression      1
3910 natural heritage      1
3911 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
3912 sjevernojadransko područje      1
3913 Natural conditions of life      1
3914 planning      1
3915 historical outbreaks      1
3916 modificirana Brinkova funkcija      1
3917 business relationships      1
3918 social geographical features. openland      1
3919 Južna Afrika      1
3920 visina izbojka      1
3921 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
3922 Europe      1
3923 Silkworm (Bombyx mori)      1
3924 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
3925 zdravstveni turizam      1
3926 first and second order histograms      1
3927 kakvoća drvnih sortimenata      1
3928 spojevi dušika      1
3929 visina stabla      1
3930 oštećenost stabala      1
3931 Logging operations      1
3932 WWW      1
3933 duljina korijena      1
3934 beach forest      1
3935 obujam stabala      1
3936 piezometer      1
3937 openings      1
3938 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
3939 rojenje      1
3940 šumski radnik      1
3941 polyphagous parasitoids      1
3942 hereditary basis      1
3943 bibliography      1
3944 Quercus%20robur. STYLE="text-decoration:none">Quercus robur.      1
3945 ambrosia bark beetles      1
3946 heredity      1
3947 studij rada i vremena      1
3948 štitaste uši      1
3949 sječa i izradba      1
3950 woody plants      1
3951 GPS i GIS      1
3952 variability of leaves      1
3953 static state of tree      1
3954 Turkish red pine      1
3955 stupanj oštećenosti      1
3956 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
3957 phytoplasmas      1
3958 rivers      1
3959 uređenje otočića.      1
3960 medljikovac      1
3961 sjeverni Velebit      1
3962 bibliografija      1
3963 dinamika dušika u lišću      1
3964 slivno područje      1
3965 abiotički stres      1
3966 cultural landscape      1
3967 wild apple      1
3968 conception      1
3969 Spain      1
3970 ekoznak      1
3971 površina krošanja      1
3972 half-sib potomstvo      1
3973 dormancy      1
3974 integrirana zaštita šuma      1
3975 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
3976 hantavirusi      1
3977 biogoriva      1
3978 uzgoj i zaštita divljači      1
3979 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
3980 timber assortment tables      1
3981 računalni model CirCon      1
3982 Istra (Hrvatska)      1
3983 energetska korisnost      1
3984 Correspondence Analysis      1
3985 prirodna šuma      1
3986 urban green spaces (UGS)      1
3987 doznaka u grupama      1
3988 contamination      1
3989 morphometric traits      1
3990 root length      1
3991 Spačva basin      1
3992 broad-leaved trees      1
3993 selling price      1
3994 Basic Map of Croatia (BMC)      1
3995 švedska metoda      1
3996 muflon (Ovis ammon L.)      1
3997 forest ecosystem      1
3998 jelen fratar      1
3999 CP Forests      1
4000 gospodarska vrijednost šume      1
4001 Tramontana i Punta Križa na otoku Cresu      1
4002 the parameters of the calibration equations      1
4003 suzbijanje požara      1
4004 Longe-range      1
4005 modified scale      1
4006 the spring and summer      1
4007 obrazovanje kadrova      1
4008 genetski diverzitet      1
4009 genetic test      1
4010 Number of flowers and fruits      1
4011 bogatstvo vrsta      1
4012 borova imela      1
4013 povijest HŠD-a      1
4014 povijesni razvoj      1
4015 monokultura      1
4016 zonalna vegetacija      1
4017 nabonos      1
4018 planinski turizam      1
4019 organski ugljik OC      1
4020 uprava šuma Podružnica Senj      1
4021 različiti tipovi sadnica      1
4022 Helleboro nigri-Piceetum      1
4023 water deficit      1
4024 fictional rotation      1
4025 Climate model      1
4026 pejsažist      1
4027 mehanička svojstva drva      1
4028 obični bagrem      1
4029 konkretna distribucija prsnih promjera      1
4030 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
4031 auksini      1
4032 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
4033 vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova      1
4034 pedological analyses      1
4035 triangulation      1
4036 obnovljivi prirodni resursi      1
4037 litter mass loss      1
4038 phenotypic plasticity.      1
4039 ecological indicatory values      1
4040 Plitvička jezera      1
4041 modeli procjene volumena      1
4042 carbon stocks      1
4043 programatski i operativni zadaci      1
4044 costs      1
4045 šuma Žutica      1
4046 complex systems      1
4047 weeds      1
4048 sigurnost      1
4049 razmjena tvari i energije      1
4050 okoliš      1
4051 originalna metoda projektiranja      1
4052 animalist      1
4053 pH precipitation      1
4054 group-selection cutting      1
4055 farmer cables      1
4056 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
4057 Hrvatske šume d.o.o      1
4058 white-berried mistletoe      1
4059 health and safety      1
4060 phytosanitary measures      1
4061 mehanička svojstva      1
4062 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
4063 monoculture      1
4064 njega šume      1
4065 forest fire protection      1
4066 ecological characteristic      1
4067 štitasta uš crnike      1
4068 positional accuracy      1
4069 pedotransfer funkcija PTF      1
4070 dendrochronology      1
4071 rezervoari      1
4072 137Cs      1
4073 hilly area      1
4074 CirConcomputer model      1
4075 IGRs      1
4076 oštećenje      1
4077 šteta      1
4078 godišnji sječivi prihod      1
4079 species composition      1
4080 tehnicizam      1
4081 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
4082 lisymeters      1
4083 tree decline      1
4084 unutarnja sjemenska ljuska      1
4085 measuring procedure      1
4086 caterpillars      1
4087 Socio-economic drivers      1
4088 critical loads      1
4089 energetika      1
4090 oxygen market      1
4091 exhibit      1
4092 Participatory management      1
4093 ulančavanje šteta.      1
4094 range      1
4095 active protection      1
4096 theory of hunting      1
4097 grad Zagreb      1
4098 Sredozemni krš      1
4099 Vatrogasni operativni centar      1
4100 Šumarstvo i šumarska politika      1
4101 klet      1
4102 certifikacija      1
4103 forestry occupation      1
4104 Papuk Natural Reserve      1
4105 Izvoz i Uvoz      1
4106 time standard      1
4107 pejsažno oblikovanje      1
4108 upravljanje sjemenskom plantažom      1
4109 industrija celuloze i papira      1
4110 cultivars of yew      1
4111 grazing      1
4112 automatska digitalna fotokamera      1
4113 non-wood forest products      1
4114 štetnici i bolesti drveća      1
4115 frost-crack      1
4116 genetic polymorphism      1
4117 lightweight unmanned aerial vehicles      1
4118 plastični lijevak      1
4119 ekološka karakteristika      1
4120 vrhunske trofeje      1
4121 South Africa      1
4122 middle-aged stand      1
4123 natural rege­neration      1
4124 Phyllonorycter spp.      1
4125 Cervus elaphus      1
4126 stand parameters assessment      1
4127 Simulation model      1
4128 cut-to-length      1
4129 associated fungi      1
4130 masa      1
4131 istraživanja      1
4132 age classes      1
4133 promjena flornoga sastava.      1
4134 zakrivljenost      1
4135 gospodarstvo      1
4136 procjena vrijednosti šuma      1
4137 GFIS      1
4138 alluvial wetlands      1
4139 energetska vrijednost      1
4140 numerousness natural new growth and stand age.      1
4141 strain force      1
4142 faze razmnožavanja      1
4143 non-bearing soil      1
4144 autovegetativno razmnožavanje      1
4145 operativno planiranja      1
4146 %20gospodarenje%20šuma STYLE="text-decoration:none"> gospodarenje šuma      1
4147 sanacija posljedica      1
4148 kružne primjerne plohe      1
4149 Baranja riparian forests      1
4150 height and root collar diameter      1
4151 genetski parametri      1
4152 privlačenje.      1
4153 vegetative propagation      1
4154 zeleni hrast      1
4155 Urus MII skyline yarder      1
4156 quick sands      1
4157 bioplin      1
4158 morphometric variability      1
4159 bioklimati      1
4160 prezimljavanje      1
4161 morfologija sjemena      1
4162 biosphere reserve      1
4163 Viscum album L. ssp. album (bjelogorična bijela imela)      1
4164 Finska      1
4165 cadastral plots      1
4166 karotenoidi      1
4167 mastic      1
4168 Emisije SO2      1
4169 Procjena oštećenosti šuma      1
4170 edukativni panoi      1
4171 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
4172 izvješćivanje      1
4173 vjetar      1
4174 cost      1
4175 EU ETS scheme      1
4176 ten - year increment      1
4177 seed zones      1
4178 Persian walnut      1
4179 strukturni čimbenici      1
4180 Republika Srpska      1
4181 pedology      1
4182 multiple flushing      1
4183 nourishing      1
4184 trahiandeziti      1
4185 Whitebark Pine (Pinus heldreichii Christ)      1
4186 genetska raznolikost i diferencijacija      1
4187 obnovljivi resursi      1
4188 Wooden bord production      1
4189 price list      1
4190 izlučenje      1
4191 post-introductory expansion      1
4192 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
4193 triangulacija      1
4194 genofond      1
4195 road network planning      1
4196 fruit morphology      1
4197 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
4198 izvozni putovi      1
4199 iglice      1
4200 klasterska analiza      1
4201 Erico-Fagetum      1
4202 site conditions      1
4203 afforestation success      1
4204 demand      1
4205 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
4206 bush      1
4207 Ph u pirofosfatu      1
4208 selection management      1
4209 ekološke i socijalne funkcije      1
4210 phenological variability of flowering      1
4211 vektor      1
4212 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
4213 klonovi stablastih vrba      1
4214 degradirani krš      1
4215 landscape artist      1
4216 silvicultural methods      1
4217 GeoWEPP)      1
4218 forest reproductive material      1
4219 jelovina (Abies alba Mill.)      1
4220 consensus      1
4221 NW Adriatic      1
4222 mezijska bukva      1
4223 physical and mineral soil properties      1
4224 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
4225 GPS and GIS      1
4226 Tilio-Taxetum      1
4227 zbirka      1
4228 haustorij      1
4229 analysis of variance      1
4230 sadržaj pepela      1
4231 proizvodnja sjemenja      1
4232 Programme of activities      1
4233 tanini      1
4234 carotenoids      1
4235 Osnovna državna karta (ODK)      1
4236 jasen      1
4237 habitat suitability      1
4238 elementi rasta      1
4239 sjetva i sadnja kitnjaka      1
4240 gradation      1
4241 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
4242 sile rasta      1
4243 public institutes      1
4244 floristic composition      1
4245 pedicle      1
4246 diversity indices      1
4247 wood residuals      1
4248 hlapljive komponente      1
4249 significant crown damage      1
4250 lisni mineri      1
4251 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
4252 protected area      1
4253 Forest genetic resources      1
4254 crveni hrast      1
4255 state support to forestry      1
4256 image fusion      1
4257 mezofilne kestenove šume      1
4258 volumne tablice      1
4259 broj izbojaka na panju      1
4260 black poplar clonal tests      1
4261 šuma alepskog bora      1
4262 South-East Europe      1
4263 Mediterranean regions      1
4264 ilegalni odstrel      1
4265 weight and wood volume      1
4266 yellow necked mouse      1
4267 sukcesija šumske vegetacije      1
4268 radijalni prirast      1
4269 ecological plasticity      1
4270 umjetni otoci      1
4271 Fagus silvatica      1
4272 ulov-markiranje-ponovni ulov      1
4273 suppressed and forced motions      1
4274 invasive trees      1
4275 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
4276 zajednice bukve.      1
4277 azijska bukva      1
4278 muncipality      1
4279 nanoindentacija      1
4280 jelovina (Abies alba Mill)      1
4281 srednja udaljenost privlačenja      1
4282 Freilassung      1
4283 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
4284 Ash flowering      1
4285 necrosis      1
4286 erosion      1
4287 varijabilnost sjemena      1
4288 uzgojne prosjeke      1
4289 forest and wildlife management      1
4290 predation      1
4291 posjed      1
4292 spring air temperature      1
4293 inferencijalna statistika      1
4294 mikrosatelitni biljezi SSR      1
4295 cyclic aerial photographs      1
4296 AHP method      1
4297 mature stands      1
4298 dominance      1
4299 rasplodni fond srna      1
4300 čempres      1
4301 termički modificirano drvo      1
4302 oppenes of forest roads.      1
4303 Quercus virgiliana      1
4304 vjetrozaštita      1
4305 progresija      1
4306 digitalne aerosnimke      1
4307 Bosnia and Herzegovina.      1
4308 factors to vertical terrain corrections      1
4309 visine i promjeri vrata korijena      1
4310 forest property plan      1
4311 Sveučilište u Zagrebu      1
4312 bolesti divljači      1
4313 corpus luteum      1
4314 drought      1
4315 dripping through      1
4316 the Forest Administration Senj                1
4317 invazivni štetnik      1
4318 chlorophyllmeter CCM-200      1
4319 subjektivne i objektivne mjere      1
4320 sušenje hrasta lužnjaka      1
4321 Uprava šuma podružnica Požega      1
4322 Whitebark pine      1
4323 mikrosatelitni biljezi      1
4324 ectomycorrhizal fungi      1
4325 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
4326 mediteranska vegetacija      1
4327 donja voda      1
4328 vegetacijski pokrov      1
4329 odsumporavanje      1
4330 strategija razvoja šumarstva      1
4331 Biomass Energy Europe – BEE      1
4332 hunting-geographic intensity      1
4333 defolijatori.      1
4334 socio-demografska obilježja      1
4335 socijalno-geografska skupina      1
4336 naknada za općekorisne funkcije      1
4337 permanent experiments      1
4338 arborikultura      1
4339 Požega valley      1
4340 NPK fertlizer 7:14:21      1
4341 visine sadnica      1
4342 hrastova pepelnica      1
4343 Istočna Slavonija      1
4344 multiklonske kulture      1
4345 uređajni razred      1
4346 datum nesenja      1
4347 zimzelena      1
4348 index values of common beech trees      1
4349 entomophilic      1
4350 environmental drivers      1
4351 a sum of effective temperatures      1
4352 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
4353 dispersion      1
4354 first record      1
4355 91E0* Natura 2000 habitat type      1
4356 učinci privlačenja drva      1
4357 vodni režim      1
4358 oprema za pticu grabljivicu      1
4359 klimatska promjena      1
4360 Monolit      1
4361 tršlja      1
4362 microsatellite markers      1
4363 oplemenjivanje samooplodnjom      1
4364 illegal felling      1
4365 ektomikorizne gljive      1
4366 wood pellets      1
4367 Spitzentrophäen      1
4368 bjelogorične šume topola i vrba      1
4369 Balkanski poluotok      1
4370 new silvicultural options      1
4371 felling control      1
4372 masena koncentracija      1
4373 nursery germination      1
4374 debljinska struktura      1
4375 razvoj i prirast sastojina      1
4376 ground water      1
4377 katastar      1
4378 trajna pokusna ploha      1
4379 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
4380 skelet      1
4381 fiksiranje dušika      1
4382 enegrija klijavosti i klijavost      1
4383 elemental analyser      1
4384 otok Plavnik      1
4385 infiltracija      1
4386 eksploatacijska polja      1
4387 forest transport systems      1
4388 biomass potential assessment      1
4389 selektivna prorjeda      1
4390 fenofaze      1
4391 planiranje gospodarenja      1
4392 visine biljaka      1
4393 poisoning      1
4394 legislation      1
4395 karantenski štetnik      1
4396 grupno odlučivanje      1
4397 udio vode      1
4398 pridobivanje drva      1
4399 Abies pardei      1
4400 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
4401 obična jela (Abies alba Mill.)      1
4402 plant density      1
4403 Energy transition      1
4404 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
4405 lovranski marun      1
4406 upravljanje ljudskim potencijalima      1
4407 drvenaste biljke      1
4408 mulching flail mower      1
4409 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
4410 geostatistics      1
4411 stocks      1
4412 proizvodne linije      1
4413 Hrvatsko Podunavlje      1
4414 phytocoenology      1
4415 stjenica listolikog stopala      1
4416 beech communities.      1
4417 state of nutrition      1
4418 ecological conditions.      1
4419 omjer smjese      1
4420 quality of trees      1
4421 Hrvatska – Dalmacija      1
4422 rarity in Požega mountains      1
4423 ISTA rules      1
4424 adaptacijske strategije      1
4425 gorivi materijal      1
4426 oblični broj      1
4427 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
4428 Croatian Forests Ltd. b      1
4429 nonwood forest products and servised      1
4430 šumski reprodukcijski materijal      1
4431 zagrebačka škola uzgajanja šuma      1
4432 Sediment Yield      1
4433 hranljiva      1
4434 jednakokutna spirala      1
4435 životni oblik      1
4436 precision      1
4437 sječivi etat      1
4438 lowland region      1
4439 soil type      1
4440 kultivari tise      1
4441 dormice      1
4442 gospodarski razredi      1
4443 site degradation      1
4444 metode vrednovanja      1
4445 subpopulacije      1
4446 regulatori razvoja kukaca      1
4447 hunting area      1
4448 white alder      1
4449 preventive measures      1
4450 working environment      1
4451 sukcesija niska proreda      1
4452 mycoses      1
4453 uzroci stradavanja      1
4454 spore gljiva      1
4455 ramp (break-over) angle      1
4456 kukci      1
4457 rooting cuttings      1
4458 unutarklonska varijabilnost      1
4459 Auxin      1
4460 rezervoari uzročnika      1
4461 insecticides      1
4462 EUFORGEN Networks      1
4463 thinning of hard-broadleaved stands      1
4464 Republic of Croatia      1
4465 stand structure elements      1
4466 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
4467 socio­demografske promjene      1
4468 šumsko zemljište      1
4469 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
4470 flood      1
4471 linear trend      1
4472 short rotation.      1
4473 seed physiology      1
4474 benzaldehyde      1
4475 procjedne vode      1
4476 vatrogasna oprema      1
4477 afforestation of karst      1
4478 leaf area      1
4479 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
4480 national parks nature parks      1
4481 Picea abies (L.) Karst.      1
4482 Semi-final Wood Products      1
4483 beech-fir forests      1
4484 provodno tkivo      1
4485 preciznost.      1
4486 machine´s own resistance power      1
4487 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
4488 duljina tuljca      1
4489 Populus alba      1
4490 oleoptera      1
4491 waste management system      1
4492 herbaceous species of the forest edge      1
4493 genetska raznolikost uroda      1
4494 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
4495 FSC      1
4496 proizvodne funkcije      1
4497 Barbary sheep      1
4498 organizacija gašenja      1
4499 održavanje šumskih cesta      1
4500 Economic achievements      1
4501 Law      1
4502 Vertex telemeter      1
4503 forest tracks      1
4504 stjenice STYLE="text-decoration:none">stjenice      1
4505 nested PCR      1
4506 nepravilan klijanac      1
4507 sovice      1
4508 socio-gospodarski aspekti      1
4509 rehabilitation      1
4510 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
4511 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
4512 prirodni pomladak      1
4513 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
4514 Romans      1
4515 ophodnjica      1
4516 structural elements      1
4517 morfometrijska analiza lista      1
4518 težište      1
4519 diameter growth      1
4520 Eutrični ranker      1
4521 winter moth      1
4522 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
4523 heretability      1
4524 seed delineation      1
4525 nitrogen accumulation      1
4526 strategija eksploatacije šuma      1
4527 akumulacija hraniva u bimasi      1
4528 injuries at work      1
4529 vapnenac      1
4530 seed felling      1
4531 panjače      1
4532 plodnost      1
4533 Plitvice Lakes      1
4534 fire behaviour      1
4535 ekološki indikatori      1
4536 mammal      1
4537 estate      1
4538 Paulovnija Shan Tong      1
4539 false beech heartwood      1
4540 proljeće i ljeto 2000.      1
4541 troškovi izgradnje      1
4542 arboretum      1
4543 autohtone vrste      1
4544 obuka      1
4545 General Directorate of Forestry      1
4546 metoda pokusnih ploha      1
4547 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
4548 cikličko snimanje      1
4549 grasses      1
4550 Nacionalni park      1
4551 grivasti skakač      1
4552 Foreign timber trade      1
4553 a change in the floral composition      1
4554 rasadničarstvo      1
4555 National Park Plitvička Jezera      1
4556 real recruitment rate      1
4557 procjena sastojinskih elemenata      1
4558 skid trails      1
4559 clearing fire lines      1
4560 finalna prerada drva      1
4561 turistička      1
4562 reintroduction of chamois      1
4563 socio-geographic group      1
4564 analiza glavnih komponenti      1
4565 surface digging      1
4566 characteristics of micro-locality.      1
4567 prijenos topline.      1
4568 pedosfera      1
4569 Nemonetarne usluge šuma      1
4570 Phase III      1
4571 Increment and cut      1
4572 stand height curve      1
4573 park prirode      1
4574 Illegal timber trade      1
4575 hrast oštrika      1
4576 timber extraction system      1
4577 ponuda      1
4578 razvoj i prirast stabala      1
4579 percentage of wood assortments      1
4580 low-lying areas      1
4581 visinske krivulje      1
4582 Park šuma Marjan      1
4583 soil temperature      1
4584 pioneer tree species      1
4585 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
4586 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
4587 Production of marketable goods      1
4588 the Adriatic region      1
4589 biodizel      1
4590 secondary succession      1
4591 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
4592 research activities      1
4593 uspjeh pošumljavanja      1
4594 informacijski sustav      1
4595 microorganism functional groups in the soil      1
4596 vrijeme cvatnje      1
4597 jugoistočna Europa      1
4598 stara šumarska karta      1
4599 growing conditions      1
4600 magistarski rad      1
4601 Šumarska škola Karlovac      1
4602 Jadran      1
4603 horn length      1
4604 Našice      1
4605 otok Krk      1
4606 kamenolom Očura II      1
4607 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
4608 šuma Macelj      1
4609 potrajnost gospodarenja      1
4610 educational technology      1
4611 forest seeds      1
4612 root system      1
4613 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
4614 Lokalne populacije      1
4615 discoloration      1
4616 invazivna strana vrsta      1
4617 double-entry volume tables      1
4618 vegetacijski klimaks      1
4619 proliferation      1
4620 assessment of ecosystem services      1
4621 fenologija.      1
4622 deciduous      1
4623 volumno iskorištenje      1
4624 database      1
4625 social characteristics      1
4626 zastupljenost      1
4627 prodajna (ostvarena) cijena      1
4628 Središnja Europa      1
4629 stereofotogrametrija      1
4630 prirašćivanje kvalitete      1
4631 proicirana sasto­jina      1
4632 normal seedling      1
4633 clonal archive      1
4634 g.j. "Česma"      1
4635 ökologische Faktoren      1
4636 forestry legislative      1
4637 uzroci ugroženosti staništa      1
4638 nizinski brijest      1
4639 flight activity      1
4640 veličina kontejnera      1
4641 forest value assessment      1
4642 forest community of beech and fir      1
4643 BEP or the break-even level of income.      1
4644 ecological network      1
4645 održivi razvitak      1
4646 plavetna sjenica      1
4647 İkisu planning unit      1
4648 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
4649 svilarenje      1
4650 forest woody assortments      1
4651 colluvial soil      1
4652 propadanje stabala      1
4653 hantaviruses      1
4654 specific/spatial criteria      1
4655 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
4656 Na-heksametafosfat      1
4657 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
4658 vitalitet sjemena      1
4659 solar energy      1
4660 multiple regression analyses      1
4661 razmaci sadnje      1
4662 current cutting edges value associations      1
4663 optimalna mreža šumskih prometnica      1
4664 heat treatment (HT)      1
4665 javni šumarski instituti      1
4666 vrijednost drva      1
4667 anti - cancerous drug      1
4668 essential oils      1
4669 upravljanje      1
4670 drvna prašina      1
4671 vodoprivreda      1
4672 photosynthesis      1
4673 Cryphonectria parasitica      1
4674 area with the vegetative cover      1
4675 Croatian kuna      1
4676 geokodiranje      1
4677 označavanje      1
4678 Castanea sativa Mill.      1
4679 izrada i privlačenje drva      1
4680 geografsko porijeklo      1
4681 esencijalni elementi      1
4682 auksin      1
4683 soil carbon and carbon      1
4684 koštunica      1
4685 sjemenka      1
4686 šumarske informacije      1
4687 modified Brink’s function      1
4688 Endosperm in development      1
4689 Common Hornbeam      1
4690 vizualno kontrolna metoda – VTA.      1
4691 Forest habitat types      1
4692 machine felling      1
4693 Ellenberg’s indicator values      1
4694 bioakumulacijski potencijal      1
4695 Pinija      1
4696 model predviđanja cijena      1
4697 elektrana      1
4698 tokovi ugljika      1
4699 micoses of needles      1
4700 square whirl.      1
4701 Gospodarska postignuća      1
4702 threatens      1
4703 trap tree      1
4704 truffles      1
4705 Europska crna topola      1
4706 mass concentration      1
4707 slope      1
4708 realised production      1
4709 plan uzgajanja šuma      1
4710 %20sezonske%20promjene STYLE="text-decoration:none"> sezonske promjene      1
4711 longitudinal clearance radius      1
4712 hunting illustration      1
4713 local community      1
4714 mješovite i čiste sastojine      1
4715 adaptation strategies      1
4716 energy scenario      1
4717 stres      1
4718 trofičke asocijacije      1
4719 strogi šumski rezervat      1
4720 zbroj efektivnih temperatura      1
4721 automatski analizator      1
4722 hunting club rules      1
4723 enzyme activity      1
4724 terebinth tree      1
4725 melioracijski učinci      1
4726 numeričko bonitiranje      1
4727 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
4728 monthly severity ratings      1
4729 fenotipska varijabilnost      1
4730 division of forests in the Republic of Croatia      1
4731 nature preservation      1
4732 oplemenjivanje      1
4733 zamatanje plodova      1
4734 biljna sistematika      1
4735 Viscum album ssp. abietis      1
4736 Sequoiadendron giganteum      1
4737 Erannis defoliaria      1
4738 sociological analysis      1
4739 pheromone baited traps      1
4740 analiza varijance      1
4741 iskorišćivanje šuma      1
4742 jednodobno gospodarenje      1
4743 uzgoj      1
4744 šumsko drveće      1
4745 biljne vrste      1
4746 aktivnost čovjeka.      1
4747 the USA      1
4748 preborne šume      1
4749 forest biomass      1
4750 economic activities in Croatia      1
4751 rehabilitacija      1
4752 Conservations      1
4753 dendroekologija      1
4754 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
4755 red heart formation      1
4756 morfometrija      1
4757 relizirani etat      1
4758 volume increment      1
4759 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
4760 močenje plodova      1
4761 Paulownia Shan Tong      1
4762 Wildverlust      1
4763 Faculty of Forestry Zagreb      1
4764 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
4765 biological position of trees      1
4766 vjetroizvale      1
4767 buldožer      1
4768 euglej      1
4769 catchment      1
4770 njega pomlatka      1
4771 morphometric ash leaf analysis      1
4772 wood protection      1
4773 statistical models      1
4774 brzina unosa      1
4775 prognoze      1
4776 seedling heights      1
4777 nouctuid moths      1
4778 donje i gornje sastojinsko stablo      1
4779 contamination soil      1
4780 endemic species      1
4781 fungicidi      1
4782 seed morphology      1
4783 naknada      1
4784 progression      1
4785 work and time study      1
4786 referentni uzorak      1
4787 small spruce bark beetle      1
4788 seedling growth types      1
4789 ekološka stabilnost      1
4790 dimension stock      1
4791 causes of leks endanger­ment      1
4792 edukacija      1
4793 mineral raw materials      1
4794 maintenance of forest roads      1
4795 Bribir Forest      1
4796 stupanj oštećenja      1
4797 stability of stand      1
4798 Quercus spp.      1
4799 nenosivo tlo      1
4800 trophic associations      1
4801 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
4802 rehabilitation.      1
4803 iznošenje drva      1
4804 sortiment length      1
4805 haul.      1
4806 simulacijski model      1
4807 klijanci      1
4808 Budapest      1
4809 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
4810 present situation and possibilities of cultivation.      1
4811 natural stockwood drying      1
4812 Arboretum Lisičine      1
4813 SAD      1
4814 tablice drvnih sortimenata      1
4815 stabilizacija šumskog tla      1
4816 šumarske discipline.      1
4817 modeli rasta      1
4818 uzroci i posljedice ranjavanja      1
4819 insecticide      1
4820 šumarska povijest      1
4821 prevođenje      1
4822 questionnaire      1
4823 coefficient of integral growth      1
4824 šuma visokog uzgojnog oblika      1
4825 usporedba      1
4826 sjemenjače      1
4827 prostorna valorizacija      1
4828 managed beech forests      1
4829 morfologija ploda      1
4830 penjačice      1
4831 number of fawns      1
4832 Quercus ilex L.      1
4833 standardisation of time      1
4834 plan upravljanja risom      1
4835 težišna metoda      1
4836 scenariji razvoja      1
4837 menadžment      1
4838 suha biomasa sadnica      1
4839 Šumski sortimenti      1
4840 spermatophytes      1
4841 browsing      1
4842 brst      1
4843 animal artist      1
4844 ground and flood water      1
4845 black poplar (Populus nigra)      1
4846 posječena drvna masa      1
4847 distribucija stabala      1
4848 study of forest roads maintenance      1
4849 sowing and planting sessile oaks      1
4850 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
4851 stručno osposobljavanje      1
4852 etat      1
4853 globalization      1
4854 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
4855 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
4856 horns      1
4857 parent fund      1
4858 vizualna i digitalna interpretacija      1
4859 almond willow (Salix triandra)      1
4860 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
4861 gorivost      1
4862 germinated seed      1
4863 hrastova oblovina      1
4864 islands      1
4865 genetic gain      1
4866 selected plus trees      1
4867 weed      1
4868 bioecology      1
4869 sociološka analiza      1
4870 parkovi      1
4871 multidimenzionalno skaliranje      1
4872 produljenje požarne sezone      1
4873 prigušena i prisilna gibanja      1
4874 kemijska analiza ksilemovog soka      1
4875 selection forests      1
4876 leachate      1
4877 cadastre      1
4878 spacial distribution      1
4879 dimenzija zrelosti      1
4880 Hauling and transportation of timber      1
4881 podzemne vode      1
4882 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
4883 vrste domaćini      1
4884 srednjo- i dugoročno planiranje      1
4885 original project method      1
4886 šumski prijevoz      1
4887 indicators of productivity      1
4888 interest associations      1
4889 klon      1
4890 Paulownia Siebold et Zucc.      1
4891 europska tisa      1
4892 kavkaska jela      1
4893 rezanje grana      1
4894 olive grove      1
4895 poslovanje      1
4896 red oak      1
4897 poplar clone      1
4898 acorn plumpness      1
4899 očuvanje staništa      1
4900 allowable cut indicator      1
4901 pioneering species      1
4902 hidrotehničke mjere      1
4903 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
4904 visinski gradijent      1
4905 vertical accuracy      1
4906 private forest owners      1
4907 stand damaging      1
4908 zagađenje okoliša      1
4909 vineyard cottage      1
4910 respiracija tla      1
4911 mixed plantations      1
4912 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
4913 transformacije koordinata      1
4914 optimalna otvorenost      1
4915 oštećivanje šuma      1
4916 morfološka raščlamba      1
4917 znanstvenoistraživački rad      1
4918 damage trees      1
4919 stare sastojine      1
4920 invasive pest      1
4921 Mountainous Region of Croatia      1
4922 Crataegus%20monogyna%20community STYLE="text-decoration:none">Crataegus monogyna community      1
4923 forest fee      1
4924 surface runoff      1
4925 degradacija šuma      1
4926 oak round timber      1
4927 povijest požara      1
4928 borov četnjak      1
4929 bivariatna i multivariatna analiza      1
4930 fruits      1
4931 bukovo-jelova prašuma      1
4932 paša      1
4933 correlation link      1
4934 digitalni model reljefa      1
4935 smolarenje      1
4936 pest      1
4937 digitization      1
4938 phytocoenology (phytosociology)      1
4939 fungal-like organisms      1
4940 gustoća peleta      1
4941 Reservoirs      1
4942 vlasnička i posjedovna struktura      1
4943 jadransko područje      1
4944 poljoprivredne površine      1
4945 morphometric leaf analysis      1
4946 me­teorološki indeks požara      1
4947 digital aerial images      1
4948 režijski troškovi      1
4949 phytosanitary system      1
4950 traditional architecture      1
4951 planovi      1
4952 rast promjera srednjeg stabla      1
4953 obični grab      1
4954 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
4955 hard ticks      1
4956 Tramontana and Punta Križa on the island of Cres      1
4957 molekularne analize      1
4958 felled stemwood      1
4959 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
4960 prorijede      1
4961 tusks      1
4962 biological control agent      1
4963 posebni/prostorni kriteriji      1
4964 contour line 98      1
4965 mobile cable crane      1
4966 krpelj      1
4967 navigation      1
4968 erozija tla      1
4969 reservoirs of pathogens      1
4970 Plains      1
4971 indeks zaraze      1
4972 economic importance      1
4973 interakcija genotip × okolina      1
4974 Sava River      1
4975 digitalni model reljefa (DMR)      1
4976 prophylaxis      1
4977 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
4978 trophy value      1
4979 kukavica      1
4980 trgovina drvom      1
4981 spectrophotometry      1
4982 stone pine seed      1
4983 landscape diversity      1
4984 lovno stablo      1
4985 plant geographical division      1
4986 salinisation      1
4987 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
4988 Jarebica kamenjarka grivna      1
4989 wide planting      1
4990 Non wood forest products and services      1
4991 principal component analysis      1
4992 bor      1
4993 gospodarska jedinica      1
4994 cultivation method      1
4995 horse chestnut protection      1
4996 njegovanje      1
4997 zonation      1
4998 intrapopulation and interpopulation variability      1
4999 chainsaw mounted debarking tool      1
5000 struktura troškova proizvodnje      1
5001 atlaski cedar      1
5002 dipl. ing. šumarstva      1
5003 comparative research method      1
5004 osutost iglica      1
5005 park-forest Komrčar      1
5006 half-shrubs      1
5007