ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 142
  Izdano svezaka: 1085
 stranica:82388
 digitalizirano (GB):13,21
 
Obrađeno članaka:

15844
  Pronađeno autora: 2927
  - od toga u Imeniku: 823
  Pisano o šumara: 761
 
Indeksirano pojmova:

15857879
  Različitih riječi: 1386733
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      49
3 Croatia      43
4 hrast lužnjak      35
5 pedunculate oak      30
6 biomasa      20
7 šumarstvo      19
8 GIS      18
9 forestry      17
10 obična bukva      15
11 biomass      15
12 bukva      14
13 varijabilnost      12
14 damage      11
15 alepski bor      11
16 Slovenija      10
17 invasive species      10
18 silver fir      10
19 flora      10
20 rast      10
21 growth      10
22 Slovenia      10
23 Baranja      10
24 obična jela      10
25 zaštita prirode      10
26 common beech      10
27 stand structure      9
28 stanište      9
29 poljski jasen      9
30 beech      9
31 struktura sastojine      9
32 drvna zaliha      9
33 pošumljavanje      9
34 dieback      8
35 habitat      8
36 florni sastav      8
37 prirast      8
38 tlo      8
39 izoenzimi      8
40 proizvodnost      8
41 Abies alba Mill.      8
42 harvester      8
43 njega      8
44 variability      7
45 monitoring      7
46 Šumski požari      7
47 quercus robur      7
48 šuma      7
49 productivity      7
50 lovište      7
51 Growing stock      7
52 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      7
53 rasprostranjenost      7
54 hrast kitnjak      7
55 sortimentna struktura      6
56 visina      6
57 bukove šume      6
58 distribution      6
59 struktura      6
60 podzemna voda      6
61 Lika      6
62 soil      6
63 Hrvatska.      6
64 Hunting      6
65 sessile oak      6
66 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      6
67 Fenologija      6
68 Turska      6
69 šumarska politika      6
70 intenzitet zaraze      6
71 fauna      6
72 forest inventory      6
73 stanje ishrane      6
74 morfologija lista      6
75 Turkey      6
76 introdukcija      6
77 forest fires      6
78 jela      6
79 prirodna obnova      6
80 rasadnik      6
81 šume      6
82 biološka raznolikost      6
83 šumska vegetacija      6
84 density      6
85 ICP Forests      6
86 biodiversity      6
87 leaf morphology      6
88 forests      6
89 šumske ceste      6
90 populacija      6
91 energija      6
92 forest management      6
93 Loranthus europaeus Jacq.      6
94 gospodarenje      6
95 visinski rast      6
96 klima      6
97 mortality      6
98 narrow-leaved ash      6
99 nursery      5
100 grmlje      5
101 feromonske klopke      5
102 Uspijevanje      5
103 klimatske promjene      5
104 assortment structure      5
105 aklimatizacija      5
106 Model      5
107 zglobni traktor      5
108 forest      5
109 četinjače      5
110 razvoj      5
111 nizinske šume      5
112 Aleppo pine      5
113 divljač      5
114 šumski požar      5
115 vibration      5
116 Abies alba      5
117 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
118 Pinus nigra      5
119 Quercus robur L.      5
120 tending      5
121 skidder      5
122 vibracije      5
123 pomladak      5
124 management      5
125 daljinska istraživanja      5
126 regeneration      5
127 remote sensing      5
128 forest roads      5
129 mortalitet      5
130 obična smreka      5
131 invazivne vrste      5
132 climate      5
133 European beech      5
134 Lepidoptera      5
135 vrijeme prijelaza      5
136 pomlađivanje      5
137 vegetacija Hrvatske      5
138 crni bor      5
139 phenology      5
140 provenijencije      5
141 privlačenje drva      5
142 height growth      5
143 smreka      5
144 increment      5
145 preživljavanje      5
146 alien species      5
147 privlačenje      5
148 floral composition      5
149 nature protection      5
150 sitni glodavci      5
151 rogovlje      4
152 lovstvo      4
153 survival      4
154 forest policy      4
155 troškovi      4
156 Hrvatske šume d.o.o.      4
157 forest fire      4
158 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
159 štete      4
160 oplodna sječa      4
161 požari      4
162 mikrosateliti      4
163 produkcija      4
164 Coleoptera      4
165 Norway spruce      4
166 ergonomija      4
167 seed      4
168 Bosna i Hercegovina      4
169 forest vegetation      4
170 GPS      4
171 Laudonov Gaj      4
172 preference ratio index      4
173 invazivna vrsta      4
174 krš      4
175 ergonomics      4
176 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
177 vegetacija      4
178 Spačva      4
179 Castanea sativa      4
180 Timberjack 1270B      4
181 environmental protection      4
182 ISPM 15      4
183 Viscum album L.      4
184 normala      4
185 Dabar      4
186 štetnost      4
187 drveće      4
188 muflon      4
189 population dynamics      4
190 climate change      4
191 održivi razvoj      4
192 Q. robur L.      4
193 odumiranje stabala      4
194 pionirske vrste      4
195 Hymenoptera      4
196 production      4
197 gustoća populacije      4
198 modeliranje      4
199 šumski resursi      4
200 šumsko tlo      4
201 Hemiptera      4
202 trees      4
203 Acari      4
204 groundwater      4
205 opća vitalnost      4
206 ekologija      4
207 shrubs      4
208 požar      4
209 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      4
210 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
211 afforestation      4
212 oborine      4
213 zaštita okoliša      4
214 bioenergy      4
215 sustainable development      4
216 zaštita      4
217 precipitation      4
218 šumska cesta      4
219 rekreacija      4
220 Red deer      4
221 forest soil      4
222 hunters      4
223 lowland forests      4
224 trophy      4
225 forest management planning      4
226 ponik      4
227 Fagus sylvatica      4
228 Ursus arctos      4
229 sušenje      4
230 crna joha      4
231 šumska biomasa      4
232 ecology      3
233 sortimentne tablice      3
234 obnova šuma      3
235 šumski radovi      3
236 protected areas      3
237 reintrodukcija      3
238 fitocenologija      3
239 mladi naraštaj      3
240 insect      3
241 Sphaeropsis sapinea      3
242 forest communities      3
243 primorski bor      3
244 $glavna skupština      3
245 klaster analiza      3
246 private forests      3
247 wild cherry      3
248 volumen      3
249 Parčine      3
250 introduction      3
251 gustoća drva      3
252 exposure      3
253 voda      3
254 Posavina      3
255 lowland forest ecosystems      3
256 transition time      3
257 Populus nigra      3
258 Dalmatinska zagora      3
259 DNA      3
260 nasljednost      3
261 Bosnia and Herzegovina      3
262 mine      3
263 sjeme      3
264 divlja svinja      3
265 jelen obični      3
266 strana vrsta      3
267 entrepreneurship      3
268 šumski ekosustavi      3
269 thinning      3
270 fire      3
271 reforestation      3
272 ritske šume      3
273 Serbia      3
274 hrast      3
275 dušik      3
276 humus      3
277 turizam      3
278 texture      3
279 Diptera      3
280 bukove sječe      3
281 Histiostomatidae      3
282 potrajno gospodarenje      3
283 recreation      3
284 Internet      3
285 numerical analysis      3
286 mistletoe      3
287 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
288 Biluša      3
289 Srbija      3
290 structure      3
291 defoliation      3
292 biljna zajednica      3
293 hrast medunac      3
294 poplar      3
295 volume      3
296 poplar clones      3
297 šumske prometnice      3
298 preživljenje      3
299 genetska raznolikost      3
300 obnova      3
301 šumske zajednice      3
302 areal      3
303 protection      3
304 provenance trial      3
305 phosphorus      3
306 Obični orah      3
307 anketa      3
308 crna topola      3
309 natural regeneration      3
310 vegetation      3
311 poduzetništvo      3
312 cluster analysis      3
313 inventura šuma      3
314 energy      3
315 zaštićena područja      3
316 mikroklima      3
317 tekstura      3
318 diameter      3
319 Balkan      3
320 forest tending      3
321 Dalmacija      3
322 Divlja trešnja      3
323 sanacija      3
324 Thaumetopoea pityocampa      3
325 fosfor      3
326 Prunus avium L.      3
327 potrajnost      3
328 parkovni objekti      3
329 phytoremediation      3
330 trofej      3
331 geografski informacijski sustav      3
332 prašuma      3
333 izmjera šuma      3
334 development      3
335 prvi nalaz      3
336 brijest      3
337 nizinski šumski ekosustavi      3
338 planiranje      3
339 sukcesija vegetacije      3
340 crown damage      3
341 forest floor      3
342 ratne štete      3
343 karst      3
344 forest cultures      3
345 intensity of infestation      3
346 mouflon      3
347 upravljanje šumama      3
348 aerosnimke      3
349 microclimate      3
350 općekorisne funkcije      3
351 provenijencija      3
352 rasadnička proizvodnja      3
353 izloženost      3
354 young growth      3
355 market      3
356 forest road      3
357 Brižine      3
358 efficiency      3
359 Sawmilling      3
360 Logging      3
361 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      3
362 Vareš      3
363 tržište      3
364 propadanje šuma      3
365 šumski rad      3
366 kukac      3
367 Populus nigra L.      3
368 Prunus avium      3
369 small rodents      3
370 pitomi kesten      3
371 promjer      3
372 population      3
373 ekotipska varijabilnost      3
374 vegetacijska karta      3
375 Roe deer      3
376 numerička analiza      3
377 seedlings      3
378 Fire Weather Index      3
379 Croatian Forests Co. Ltd.      3
380 Pilanarstvo      3
381 dinamika populacije      3
382 smeđi medvjed      3
383 short rotation crops      3
384 Podravina      3
385 adaptabilnost      3
386 genetic diversity      3
387 fir      3
388 skidding      3
389 biljne zajednice      3
390 Ivanščica      3
391 listinac      3
392 Gorski kotar      3
393 zelena duglazija      3
394 nitrogen      3
395 fitoremedijacija      3
396 topola      3
397 CO2      3
398 vrt u klaustru      3
399 debljinski prirast      3
400 Preborna šuma      3
401 topole      2
402 Sječa      2
403 Lespedeza      2
404 Game      2
405 P. deltoides      2
406 Ips%20sexdentatus STYLE="text-decoration:none">Ips sexdentatus      2
407 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
408 Metcalfa pruinosa      2
409 sekundarne šumske prometnice      2
410 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
411 Brandt      2
412 zakonska regulativa      2
413 adaptirani poljoprivredni traktori      2
414 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
415 Komrčar      2
416 Lamio%20orvalae-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Lamio orvalae-Alnetum incanae      2
417 Sophora      2
418 Pula      2
419 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
420 pellets      2
421 alpine watershed      2
422 osnovni fondovi divljači      2
423 plantaže      2
424 Pelješac      2
425 Kopački rit      2
426 mjere asimetrije      2
427 odumiranje      2
428 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
429 mtDNA      2
430 srednji promjer      2
431 kljove      2
432 Maksimir Park      2
433 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      2
434 obični bor      2
435 nedrvni šumski proizvodi      2
436 bionomija      2
437 testing      2
438 egzote      2
439 zakorjenjivanje      2
440 Cameraria ohridella      2
441 inovacije u šumarstvu      2
442 ozljede na radu      2
443 koncepcija      2
444 height      2
445 nizinsko područje      2
446 preciznost      2
447 Pohorje      2
448 površinsko otjecanje      2
449 gubar      2
450 šumski rubovi      2
451 debljina kore      2
452 Economic development      2
453 Japage      2
454 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
455 hrast crnika (Quercus ilex)      2
456 forest habitat      2
457 Cupressus sempervirens      2
458 Bieger      2
459 correlation      2
460 stanje u prošlosti      2
461 health      2
462 golosjemenjače      2
463 prioritet obnove      2
464 Alnus%20incana STYLE="text-decoration:none">Alnus incana      2
465 korelacijska veza      2
466 šumoposjednici      2
467 energy value      2
468 žuta imela      2
469 "Hrvatske šume"      2
470 burned area      2
471 lizimetri      2
472 Douglas fir      2
473 Phyllonorycter issikii      2
474 even-aged beech stands      2
475 root collar diameter      2
476 Lisičine Arboretum      2
477 multivariate analysis      2
478 djelotvornost      2
479 model vrednovanja      2
480 prsni promjer      2
481 kultura      2
482 Sarcococca      2
483 creativity      2
484 abonos      2
485 biljka      2
486 suitability evaluation      2
487 Bjelovarska Bilogora      2
488 klonovi bijele vrbe      2
489 Tarsenomidae      2
490 poplars      2
491 Šibenik      2
492 zaraza      2
493 game breeding enclosure Kunjevci      2
494 YaraMila Complex      2
495 volumen krupnoga drva      2
496 Bečov nad Teplou      2
497 lovstvo i lovno gospodarenje      2
498 Parectopa robinella      2
499 PCA      2
500 inflammability and combustibility of fuel types      2
501 parkovi prirode      2
502 hibridi      2
503 upravljanje rizicima      2
504 biometrical parameters      2
505 indicators      2
506 stabilizacija tla      2
507 recovery time      2
508 planning of regeneration felling      2
509 Fagus L.      2
510 sadnica      2
511 EUFORGEN      2
512 reliktna      2
513 gustoća      2
514 EN 1316-1      2
515 Juniperus%20drupacea STYLE="text-decoration:none">Juniperus drupacea      2
516 POPAN model      2
517 Joinery and Cabinet making      2
518 arenosol      2
519 Mediterranean      2
520 Cembräwit®      2
521 katastar vodnih potencijala      2
522 onečišćenje zraka      2
523 odstrjel      2
524 Rab      2
525 deposition      2
526 bark thickness      2
527 osutost krošanja      2
528 Tischeria ekebladella      2
529 gnojidba      2
530 Timberjack 1070      2
531 oštećenost      2
532 floodplain forest      2
533 UPOV      2
534 Uzorak      2
535 gradacija      2
536 quality      2
537 growth and increment      2
538 biološko-ekološka valorizacija      2
539 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
540 anti-vibration gloves      2
541 insect pests      2
542 klijavost      2
543 dendroflora      2
544 Hvar      2
545 plod      2
546 Operational Planning      2
547 Thurn-Taxis.      2
548 zaštita šuma      2
549 antivibracijske rukavice      2
550 Cornus      2
551 ugroženost      2
552 fires      2
553 dead wood      2
554 amorfa      2
555 oštećenost šuma      2
556 time of flowering      2
557 hortikulturna vrijednost      2
558 digitalna fotogrametrija      2
559 spruce      2
560 hosts      2
561 Sustainable forest management      2
562 težina i volumen drva      2
563 produkcija biomase      2
564 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
565 fuel types      2
566 Tropske kišne šume      2
567 timber extraction      2
568 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
569 razvojni stadiji      2
570 euroazijski ris      2
571 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
572 conifers      2
573 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
574 Oštrica      2
575 vrijeme cvjetanja      2
576 Pinus heldreichii      2
577 germination      2
578 fenološka motrenja      2
579 strojna sječa      2
580 Peduncled oak      2
581 Landsat      2
582 Anthyllis barba-jovis      2
583 Dinaric mountains      2
584 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
585 Bursaphelenchus spp.      2
586 oak      2
587 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
588 Callicarpa      2
589 Hamamelis      2
590 postotak prirasta      2
591 Theysohn®      2
592 procjena      2
593 distribucija prsnih promjera      2
594 altitude      2
595 Pinus halepensis      2
596 Sezonska procjena žestine požara      2
597 Obolodiplosis robiniae      2
598 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
599 bioindikatori      2
600 Dryocosmus kuriphilus      2
601 LiDAR      2
602 Bacillus thuringiensis      2
603 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
604 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
605 wood industry      2
606 disjunktan      2
607 antler      2
608 zajednice hrasta lužnjaka      2
609 Carex pilosa      2
610 seedling quality      2
611 alpski sliv      2
612 imovna općina      2
613 organizational culture      2
614 Senjska draga      2
615 Parectopa robiniella      2
616 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
617 ljetna suša      2
618 nova nalazišta      2
619 common ash      2
620 bonitet      2
621 Crni Lug      2
622 forest operations      2
623 ecosystem      2
624 Populus L.      2
625 Zavižan      2
626 Beli Manastir      2
627 riparian forests      2
628 stabilnost sastojine      2
629 Kalnik      2
630 brojnost      2
631 brown bear      2
632 sadni materijal      2
633 Pinus sylvestris L.      2
634 Maceljsko gorje      2
635 hunting district      2
636 licensing      2
637 Black Walnut      2
638 trend opadanja gustoće drva      2
639 Corylopsis      2
640 black alder      2
641 forest value      2
642 horticul­tural value      2
643 imela      2
644 ispitivanje      2
645 EA 300      2
646 Fraxinus angustifolia Vahl      2
647 Crown condition assessment      2
648 allometric equations      2
649 Chimonanthus      2
650 Obrenovački Zabran      2
651 sintaksonomska analiza      2
652 evergreen oak      2
653 basic stocks of the games      2
654 dendrokronološka analiza      2
655 nutrient status      2
656 culture      2
657 otpad      2
658 hiperparazitoid      2
659 Lymantria dispar      2
660 Krapinsko-zagorska županija      2
661 broj lanadi      2
662 dendrološka vrijednost      2
663 unmixed regular beech forest      2
664 Aboveground biomass      2
665 temperatura      2
666 Dinaridi      2
667 osa listarica      2
668 agresija na RH      2
669 taxonomy      2
670 time series      2
671 population size      2
672 gypsy moth      2
673 radial increment      2
674 Quercus L.      2
675 CNS 2000      2
676 fruit      2
677 renta      2
678 digitalni ortofoto (DOF)      2
679 normal model      2
680 valorizacija      2
681 licenciranje      2
682 svjetlo      2
683 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
684 crvenica      2
685 Pruno-Fraxinetum      2
686 plant communities      2
687 Rock partridge      2
688 quantitative traits      2
689 RAPD      2
690 Taxus%20baccata STYLE="text-decoration:none">Taxus baccata      2
691 traktori      2
692 containers      2
693 weight and foliage volume      2
694 vremenske serije      2
695 šumska taksa      2
696 A. rubra      2
697 vegetation structure      2
698 Bioproizvodnost amorfe      2
699 uređivanje šuma      2
700 opožarena površina      2
701 klonska sjemenska plantaža      2
702 changes      2
703 peleti      2
704 Đurđevački pijesci      2
705 Populus alba L.      2
706 povoljan status očuvanja      2
707 dominant height      2
708 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
709 HTRS96/TM      2
710 yield      2
711 Crataegus nigra      2
712 tourism      2
713 bijela imela      2
714 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
715 crnika      2
716 bioraznolikost      2
717 spinosad      2
718 beech felling      2
719 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
720 ectomycorrhiza      2
721 kalij      2
722 in utero      2
723 Clerodendrum      2
724 mladik      2
725 tip staništa      2
726 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
727 beta-function      2
728 Ips typographus      2
729 aerial photographs      2
730 posjećivanje      2
731 Fallow deer      2
732 vrijednost šuma      2
733 zoniranje      2
734 Sus scrofa      2
735 Zagreb Zoo Garden      2
736 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
737 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
738 UPGMA      2
739 transport      2
740 Preborno gospodarenje      2
741 dormantnost sjemena      2
742 promjer krošnje      2
743 krupnoća žira      2
744 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
745 požar krošnji      2
746 Lonicera      2
747 analitički prikaz florističkog sastava      2
748 florni elementi      2
749 FSC logo      2
750 Indigofera      2
751 infestation      2
752 P. x euramericana      2
753 dominantna visina      2
754 defolijacija      2
755 dobna struktura      2
756 Obedska Bara      2
757 environment protection      2
758 Histiostoma%20piceae STYLE="text-decoration:none">Histiostoma piceae      2
759 forest lands      2
760 sweet chestnut      2
761 Tilia spp.      2
762 PowerCem      2
763 lovci      2
764 bionomy      2
765 divlji kesten      2
766 dendroclimatology      2
767 granične vrijednosti      2
768 težina i volumen lišća      2
769 horse chestnut      2
770 Dunav      2
771 hrastov ponik      2
772 management of      2
773 drvni sortimenti      2
774 organizacijska kultura      2
775 rast i prirast      2
776 hydrological role      2
777 transformacija      2
778 temperature      2
779 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
780 Catalpa      2
781 promjene      2
782 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
783 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
784 Stolarstvo      2
785 Danube      2
786 Lymantria monacha      2
787 površina      2
788 small mammals      2
789 new record      2
790 otok Mljet      2
791 jednodobne bukove sastojine      2
792 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
793 Innovativeness      2
794 clonal seed orchard      2
795 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
796 drvenaste egzote      2
797 sjeverozapadna Hrvatska      2
798 indigobush bioproductivity      2
799 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
800 flammability      2
801 Italian oak      2
802 environment      2
803 Hippophao-Berberidetum      2
804 Liocourtova distribucija      2
805 lovno gospodarenje      2
806 Robinia L.      2
807 obični jasen      2
808 kulture kratkih ophodnji      2
809 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
810 koljik      2
811 iskorištenje      2
812 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
813 Punica      2
814 bijeli grab      2
815 Josip Ettinger      2
816 Aphididae      2
817 biološka kontrola      2
818 Pythium STYLE="text-decoration:none">Pythium      2
819 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
820 height increment      2
821 Diptera: Cecidomyiidae      2
822 Monochamus galloprovincialis      2
823 reintroduction      2
824 Sječa šuma      2
825 Campsis      2
826 humofluvisol      2
827 Histiostoma piceae      2
828 sapling      2
829 Republika Hrvatska      2
830 Osmocote Exact Standard      2
831 timber volume      2
832 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
833 rent      2
834 zdravlje      2
835 prirodno sušenje prostornog drva      2
836 Ceanothus      2
837 sintaksonomija      2
838 WinRhizo      2
839 morfološka varijabilnost      2
840 P. thunbergiana Franco      2
841 iskorištavanje šuma      2
842 uređivanje      2
843 acorn      2
844 PPP      2
845 lužnjak      2
846 Cyanistes%20caeruleus STYLE="text-decoration:none">Cyanistes caeruleus      2
847 photointerpretation key      2
848 vegetation quotient      2
849 modelling      2
850 privatne šume      2
851 povijesna vrijednost      2
852 tercijarna      2
853 plant      2
854 simulacija      2
855 poplava      2
856 microsatellites      2
857 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
858 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
859 yield tables      2
860 mediterranean karst area      2
861 Milan Stribrny      2
862 crni bor (Pinus nigra)      2
863 ekosustav      2
864 "Osmocote Sierrablen"      2
865 multiple-use fo­restry      2
866 Abieti-Fagetum      2
867 Celtis%20australis STYLE="text-decoration:none">Celtis australis      2
868 Prunus L.      2
869 nursery production      2
870 organizacija      2
871 Fraxinus L.      2
872 kriging      2
873 decision support systems      2
874 drvna industrija      2
875 light      2
876 renewable energy sources      2
877 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
878 višekriterijsko odlučivanje      2
879 korijen      2
880 obnova sastojina      2
881 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
882 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
883 genetska varijabilnost      2
884 P. nigra Arnold      2
885 adaptability      2
886 obrast      2
887 značajna oštećenost      2
888 drying period      2
889 forestry biomass      2
890 fenološka opažanja      2
891 A. glutinosa      2
892 lovni trupčići      2
893 teški metali      2
894 izvoditelji šumskih radova      2
895 secondary forest roads      2
896 taksonomija      2
897 Bonomoia%20pini STYLE="text-decoration:none">Bonomoia pini      2
898 Forest resources      2
899 Lynx lynx      2
900 uzgajalište divljači Kunjevci      2
901 Juglans L.      2
902 cikličke snimke      2
903 vegetacijski kvocijent      2
904 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
905 population density      2
906 primjerne plohe      2
907 Tenthredinidae      2
908 Fraxinus excelsior      2
909 srnjak      2
910 biomass production      2
911 breeding      2
912 Istra      2
913 kvaliteta sadnica      2
914 strane vrste      2
915 Lekenik      2
916 polifenoli      2
917 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
918 digitalni model terena      2
919 Noctuidae      2
920 selekcija      2
921 VRS      2
922 time study      2
923 Fraxinus angustifolia      2
924 maslinik      2
925 visiting      2
926 Jasminum      2
927 diversity      2
928 općekorisne funkcije šuma      2
929 Hungavit      2
930 Pinus pinea      2
931 Milan Knežević      2
932 biological diversity      2
933 šumska prostirka      2
934 valorisation      2
935 Tijat      2
936 GC/MS      2
937 ocjenjivanje prikladnosti      2
938 Iponemus%20gaebleri STYLE="text-decoration:none">Iponemus gaebleri      2
939 zdravstveno stanje      2
940 Alnus subcordata      2
941 sustavi privlačenja drva      2
942 strukturni elementi      2
943 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
944 Medetera STYLE="text-decoration:none">Medetera      2
945 AHP      2
946 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
947 šumske sadnice      2
948 Ixodidae      2
949 Indigobush      2
950 Quercus%20crenata STYLE="text-decoration:none">Quercus crenata      2
951 Phytopythium STYLE="text-decoration:none">Phytopythium      2
952 refugijalno      2
953 tipovi goriva      2
954 0 m      2
955 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
956 selection forest      2
957 favourable conservation status      2
958 habitat type      2
959 GNSS      2
960 šumska zajednica      2
961 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
962 šumarska profesija      2
963 innovations in forestry      2
964 promjer vrata korijena      2
965 slatka voda      2
966 body weight      2
967 spolni indeks      2
968 Salix L.      2
969 pokazatelj      2
970 šumske kulture      2
971 makija      2
972 wild game      2
973 Croatian Forests Co.Ltd.      2
974 očuvanje prirode      2
975 Krasno      2
976 WinSEEDLE      2
977 vector      2
978 postotak drvnih sortimenata      2
979 Dalmatia      2
980 area      2
981 management plan      2
982 promidžba      2
983 "Osmocote Mini"      2
984 dužine sortimenata      2
985 forestry operation      2
986 Populus      2
987 fotointerpretacijski ključ      2
988 Ostryo-Abietetum      2
989 Gospodarski razvitak      2
990 potassium      2
991 adaptation      2
992 Leptoglossus occidentalis      2
993 virus      2
994 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
995 pheromone trap      2
996 Francisella STYLE="text-decoration:none">Francisella      2
997 Zoološki vrt grada Zagreba      2
998 zametak      2
999 heavy metals      2
1000 II-G-10      2
1001 Pityokteines spinidens      2
1002 planirani prirast      2
1003 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
1004 beta-distribucija      2
1005 obnovljivi izvori energije      2
1006 podrivanje tla      2
1007 prijedlog uređenja      2
1008 Drava      2
1009 Curculionidae      2
1010 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
1011 damages      2
1012 makedonski hrast      2
1013 P. vorontzowi      2
1014 eko­nomika šumarstva      2
1015 Abies albaMill.      2
1016 Međimurje      2
1017 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
1018 alepski bor (Pinus halepensis)      2
1019 nizina      2
1020 DNK      2
1021 sadašnje stanje šuma      2
1022 studij vremena      2
1023 crni jasen      2
1024 zapaljivost      2
1025 resursi      2
1026 risk management      2
1027 Robinia pseudoacacia L.      2
1028 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
1029 GDD      2
1030 rasadnici      2
1031 Tomicus destruens      2
1032 embryo      2
1033 defoliators      2
1034 gljiva      2
1035 srneća divljač      2
1036 Hippophaë rhamnoides      2
1037 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
1038 Vaclav L. Anderle      2
1039 Q. frainetto Ten.      2
1040 ponašanje požara      2
1041 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
1042 izvješće eksperata iz Kanade      2
1043 Myrto-Quercetum ilicis      2
1044 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
1045 GRASS GIS      2
1046 kreativnost      2
1047 Seasonal Severity Rating      2
1048 Hibiscus      2
1049 Drosophilidae      2
1050 višestruka regresijska analiza      2
1051 sample plots      2
1052 II-G-20      2
1053 semivariogram.      2
1054 fluvisol      2
1055 syntaxonomy      2
1056 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
1057 increment percentage      2
1058 Phyllonorycter issiki      2
1059 TE Plomin 2      2
1060 intensity of infection      2
1061 aggression on the RC      2
1062 nadzor      2
1063 elm      2
1064 promotion      2
1065 Tropical rain forests      2
1066 yellow mistletoe      2
1067 prognoza širenja      2
1068 Quercus%20×%20viridis STYLE="text-decoration:none">Quercus × viridis      2
1069 ECOLURE      2
1070 struktura vegetacije      2
1071 limit values      2
1072 šumske protupožarne ceste      2
1073 hidrološka uloga      2
1074 kvaliteta      2
1075 odstrel      2
1076 njega šuma      2
1077 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
1078 historical value      2
1079 perivoj Ma­ksimir      2
1080 concrete and theoretical distribution      2
1081 Phytophthora      2
1082 simulation      2
1083 sitkanska smreka      2
1084 Alno-Quercion roboris      2
1085 accuracy      2
1086 meteorološki indeks požara      2
1087 digital photogrammetry      2
1088 dendrological value      2
1089 Cultivar      2
1090 trophy assessment      2
1091 degree of damage      2
1092 pohrana ugljika      2
1093 Spačvanski bazen      2
1094 natural resources      2
1095 hybrids      2
1096 fotosinteza      2
1097 site index curves      2
1098 control      2
1099 temeljnica      2
1100 Fagus sylvatica L.      2
1101 forest economics      2
1102 RapidEye      2
1103 Q. pubescens Willd.      2
1104 plantations      2
1105 Podunavlje – Podravlje      2
1106 Čorkova uvala      2
1107 proreda      2
1108 ektomikoriza      2
1109 brucijski bor      2
1110 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
1111 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
1112 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
1113 virgin forest      2
1114 CORS      2
1115 dendroklimatologija      2
1116 Oak Downy      2
1117 sawfly      2
1118 pravoužitnici      2
1119 basal area      2
1120 evaluation model      2
1121 Taxus baccata L.      2
1122 suzbijanje      2
1123 oplodne sječe      2
1124 klonovi topola      2
1125 Landsat 7      2
1126 izlučivanje sastojina      2
1127 srednja visina      2
1128 distribucija      2
1129 Chrysomelidae      2
1130 osnova gospodarenja      2
1131 Mura      2
1132 Crni orah      2
1133 treatment      2
1134 Phyllonorycter robiniella      2
1135 Trade Mark      2
1136 višekori­sničko šumarstvo      2
1137 carbon sequestration      2
1138 Ruscus hypoglossum      2
1139 gustoća primarne šumske prometne infrastrukture      2
1140 Pinus heldreichii (Christ)      2
1141 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
1142 digitalni ortofoto      2
1143 Planning system      2
1144 Hunting Management      2
1145 PEEN      2
1146 selective thinning      2
1147 nutritional status      2
1148 Forsythia      2
1149 and hunting management      2
1150 socio-economic factors      2
1151 drvni ostatak      2
1152 Canadian experts report      2
1153 fungus      2
1154 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
1155 black locust      2
1156 Hymenoptera: Platygastridae      2
1157 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
1158 inovativnost      2
1159 produktivnost      2
1160 fitoplazme      2
1161 GC      2
1162 shelterwood cutting      2
1163 Scolytinae      2
1164 seed dormancy      2
1165 Mosor      2
1166 prirodno pomlađivanje      2
1167 Nadzemna biomasa      2
1168 Cinara%20cedri STYLE="text-decoration:none">Cinara cedri      2
1169 Castor fiber L.      2
1170 CIC      2
1171 šumski genetski resursi      2
1172 benediktinski samostan      2
1173 Q. cerris L.      2
1174 učinkovitost      2
1175 Carpinus L.      2
1176 Žumberak      2
1177 Vojvodina      2
1178 Portugal      2
1179 war loses      2
1180 šumska zemljišta      2
1181 Czech Republic      2
1182 morphological variability      2
1183 sječa i izrada      2
1184 P. curvidens      2
1185 prirodni resursi      2
1186 zaštita drva      2
1187 Koelreuteria      2
1188 mrtvo drvo      2
1189 Populetalia albae      2
1190 rodents      2
1191 black poplar      2
1192 Ćićarija      2
1193 Equiseto%20hyemali-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Equiseto hyemali-Alnetum incanae      2
1194 relativna otvorenost      2
1195 Slavonija      2
1196 test provenijencija      2
1197 Plant Patent Act      2
1198 regeneration priority      2
1199 sitni sisavci      2
1200 fenologija listanja      2
1201 succession      1
1202 temperature za pokretanje vegetacije      1
1203 hardwood      1
1204 suzbijanje štetnika      1
1205 način uzgoja      1
1206 baza podataka      1
1207 fine forest fuel      1
1208 priprema tla      1
1209 divlja jabuka      1
1210 insects      1
1211 preferabilnost      1
1212 morphometrics of antlers      1
1213 model oplemenjivanja      1
1214 fire behavior      1
1215 period      1
1216 forest seedlings      1
1217 drvenaste vrste      1
1218 umjetne neuronske mreže      1
1219 usufruct holders      1
1220 stari gradovi i naselja      1
1221 raspon      1
1222 Chemical composition of soil      1
1223 stand regeneration      1
1224 seed moisture      1
1225 stem exclusion phase      1
1226 tektonske udoline      1
1227 dendroecology      1
1228 učinak      1
1229 Picea abies      1
1230 reljefna uvjetovanost      1
1231 tečajni debljinski prirast stabala      1
1232 news: capacity planning      1
1233 soil loss      1
1234 pomaganje      1
1235 veličina populacije      1
1236 M.Sc.      1
1237 točnost klasifikacije      1
1238 habitat map      1
1239 zoning      1
1240 common names of animals      1
1241 beech-fir virgin forest      1
1242 age      1
1243 compromise      1
1244 forests measuring      1
1245 konzervacija      1
1246 Požega mountains      1
1247 predmet istraživanja      1
1248 biological!environmental valorization      1
1249 viewshed analysis      1
1250 Bribirska šuma      1
1251 wood dust      1
1252 učešće sušenja      1
1253 the Balkans           1
1254 FBP sustav      1
1255 Crvanj Mt.      1
1256 varijabilnost listova      1
1257 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
1258 soil organic matter      1
1259 sjemenska razdjelba      1
1260 survival rate      1
1261 učinci      1
1262 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
1263 linoleinska kiselina      1
1264 ugljik i dušik tla      1
1265 čišćenje prosjeka      1
1266 amelioration effects      1
1267 krajobraz.      1
1268 standard for the biological reproduction and regeneration      1
1269 debljinski prirast.      1
1270 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
1271 site rehabilitation      1
1272 hunting ground biological casualties      1
1273 Primarna otvorenost      1
1274 ruralni razvoj      1
1275 inventarizacija dendroflore      1
1276 tariffs      1
1277 šumska sastojina      1
1278 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
1279 lovačke udruge      1
1280 ostvareni prirast      1
1281 reintrodukcija divokoze      1
1282 silviculture plan      1
1283 secondary forest road network      1
1284 munika u Hercegovini      1
1285 poslijediplomski studij      1
1286 degradacija      1
1287 Croatia.      1
1288 segment ­na regresija      1
1289 parazitski kompleks      1
1290 C-indeks      1
1291 water management      1
1292 šumska protupožarna cesta      1
1293 test field      1
1294 hladne temperaturne jedinice.      1
1295 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
1296 laboratorijski uzgoj      1
1297 tvrdi krpelji      1
1298 tvor      1
1299 brza dojava i brzo gašenje      1
1300 electrical resistance of cambial zone      1
1301 Überschwemmung      1
1302 tree damages      1
1303 sušci      1
1304 park-šuma      1
1305 integrated forest protection      1
1306 rana i kasna ekotipska forma      1
1307 network      1
1308 ecological niche      1
1309 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
1310 vitalnost      1
1311 subtropical urban park      1
1312 CpDNA      1
1313 Požarište      1
1314 biološke metode      1
1315 diameter structure      1
1316 analitički hijerarhijski proces      1
1317 smrekini potkornjaci      1
1318 spiroplasmas      1
1319 degraded karst      1
1320 volumni prirast      1
1321 beaver pond      1
1322 razvojni stadij potkornjaka      1
1323 ozljede sjekača      1
1324 pilanski proizvodi      1
1325 Plan šumskog upravljanja      1
1326 farmer vitla      1
1327 annual current diameter increment      1
1328 dvopapkar      1
1329 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
1330 miniranost      1
1331 klimatološki parametri      1
1332 kreda      1
1333 popis biljaka      1
1334 ecological label (eco-label)      1
1335 UŠP Osijek      1
1336 vjetrolom      1
1337 building costs      1
1338 ash      1
1339 mountainous relief area      1
1340 linoleic acid      1
1341 kompozitni klasifikator; šumska sastojina; kvaliteta staništa.      1
1342 basic/eliminatory criteria      1
1343 tree damage      1
1344 drhtavi šaš      1
1345 inercepcija      1
1346 radionuklidi      1
1347 development stages      1
1348 old-field succession      1
1349 metoda najbližih susjeda      1
1350 wood waste      1
1351 prirodni poremećaji      1
1352 Prevalence      1
1353 prava tršlja      1
1354 forest soils      1
1355 breast height diameter distribution      1
1356 ramet variation      1
1357 pH-otopina      1
1358 banknotes      1
1359 middle volume of trees      1
1360 formation of forest associations      1
1361 hind body weight      1
1362 ensemble classifiers; forest stands; site qualities.      1
1363 infiltration      1
1364 prognose      1
1365 in situ i ex situ metode      1
1366 vrste karata      1
1367 kontejnerski uzgoj      1
1368 payment for forest ecosystem services      1
1369 Medvednica Nature Park      1
1370 population bottleneck      1
1371 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
1372 šumarsko poduzeće      1
1373 first finding      1
1374 spring phenology      1
1375 Croatian participation      1
1376 intesivelly thinning      1
1377 gene diversity      1
1378 Nemozoma STYLE="text-decoration:none">Nemozoma      1
1379 arboretum Trsteno      1
1380 značajna oštećenost krošanja      1
1381 People      1
1382 aciditet tla      1
1383 elementi ocjene trofeja      1
1384 rainfall      1
1385 interlaboratory testing      1
1386 demo­graphic characteristics      1
1387 renewable resources      1
1388 wood reserve      1
1389 Pinus pineaL.      1
1390 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
1391 wetland      1
1392 Calabrian pine      1
1393 evergreen      1
1394 biološka obnova šuma      1
1395 tvrde listače      1
1396 bioindication      1
1397 Pinus pinea L.      1
1398 leaf area index      1
1399 biology      1
1400 tactical planning of primary forest roads      1
1401 lines below electro-energetic facilities      1
1402 nesreće na radu      1
1403 svila kao kulturološki fenomen      1
1404 jednodobne regularne sastojine      1
1405 young willow growth      1
1406 lov      1
1407 sjemenska zona      1
1408 srna obična      1
1409 procjena udaljenosti      1
1410 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
1411 vegetacija sjeverne Hrvatske      1
1412 oplodna sječa u grupama      1
1413 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
1414 jednospolna      1
1415 record      1
1416 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
1417 Fibonaccijev niz      1
1418 priroda      1
1419 preferability      1
1420 pravilan klijanac      1
1421 intraclonal variability      1
1422 kartografska generalizacija      1
1423 fungicid      1
1424 perpetrator      1
1425 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
1426 nekroza      1
1427 hrastove šume      1
1428 hortikulturni elementi      1
1429 leaf litter      1
1430 Allium-test      1
1431 hazardous waste      1
1432 klonsko šumarstvo      1
1433 analytic hierarchy process      1
1434 forestry company      1
1435 unutarvrsna      1
1436 pathways      1
1437 klinalna varijabilnost      1
1438 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
1439 planiranje etata glavnog prihoda      1
1440 školovane biljke      1
1441 modification      1
1442 nasad gumijevca      1
1443 teorija lovstva.      1
1444 šumski drvni ostatak      1
1445 mješovita kultura      1
1446 biological-ecological valorisation      1
1447 svijest javnosti      1
1448 puhovi      1
1449 Oriental Hornbeam      1
1450 primorsko područje Hrvatske      1
1451 forest products      1
1452 čista sječa kulture vrba      1
1453 brzorastuće vrbe      1
1454 jura      1
1455 management planning      1
1456 first records      1
1457 Barbary ewe      1
1458 value of wood assortiments      1
1459 osvjetljavanje      1
1460 drvna zaliha.      1
1461 trajni rast      1
1462 environmentally sound      1
1463 Noble Hardwoods      1
1464 Umweltschutz      1
1465 šumsko sjeme      1
1466 S02 emissions      1
1467 makroklima      1
1468 Richards function      1
1469 štetnik      1
1470 motor-manual      1
1471 erodiranje tjemena      1
1472 kritosjemenjače      1
1473 beneficial functions of forests      1
1474 small and medium enterprises      1
1475 oporavak      1
1476 public forest institutes      1
1477 naftna kontaminacija      1
1478 mikoze      1
1479 relative leaf chlorophyll content index      1
1480 common beech felling      1
1481 suptropski urbani park      1
1482 debljinski stupanj      1
1483 analiza stabla      1
1484 comparison      1
1485 broj stabala      1
1486 Poljski brijest      1
1487 working techniques      1
1488 stupanj vitkosti      1
1489 genetic analysis      1
1490 eukaliptusove plantaže      1
1491 otoci      1
1492 odziv      1
1493 microbiological characteristics of the soils      1
1494 geographic origin      1
1495 Soil Monolith      1
1496 Kalnik forest      1
1497 PP Papuk      1
1498 planned production      1
1499 Common oak      1
1500 Picea omorika      1
1501 Marketing of forest and forest industries products and services      1
1502 generalized model      1
1503 kolotrag      1
1504 landscape design      1
1505 prerada drveta      1
1506 growth equation      1
1507 tretman      1
1508 osobna računala      1
1509 morflogija klijanca      1
1510 subasocijacija      1
1511 hunting society      1
1512 lowlands forests      1
1513 number of plants      1
1514 dr. sc      1
1515 health status category of stand      1
1516 planned recruitment rate      1
1517 Urus MII žičara      1
1518 pokazatelji oštećenosti      1
1519 granica zone totalnog sušenja      1
1520 indeks lisne povr šine      1
1521 telemetrijsko praćenje      1
1522 Fuel modeling      1
1523 vegetacijski indeks normalizirane razlike      1
1524 length of the nibbled part of a shoot      1
1525 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
1526 tercijarni porast      1
1527 spontana dinamika      1
1528 litološka cjelina      1
1529 pest control      1
1530 pressure strength      1
1531 sawmilling raw material      1
1532 market relations      1
1533 Semi-finished wood products industries      1
1534 soil profile properties      1
1535 forest enterprise      1
1536 female roe deer      1
1537 the flow of the torrent Suvava      1
1538 roots      1
1539 početak listanja      1
1540 hrastova mrežasta stjenica      1
1541 proizvodnja pluta      1
1542 projection of stand development      1
1543 burnt area      1
1544 ključ za larve i protonimfe za Histiostomatidae      1
1545 assortiment tables      1
1546 aluminij      1
1547 kvalitativno iskorištenje      1
1548 embiotenija      1
1549 kras      1
1550 kulturni pejzaž      1
1551 Multi Criteria Decision Making      1
1552 Park prirode Učka      1
1553 computer simulations      1
1554 coniferous species      1
1555 DNA barkodiranje      1
1556 zapremnina srednjeg stabla      1
1557 departmental research      1
1558 diskoloracija      1
1559 altitudinal gradient      1
1560 određivanje visine stabla      1
1561 volumen rogova      1
1562 Game enclosure      1
1563 logger injuries      1
1564 herbicide      1
1565 gubici divljači      1
1566 Flowering Ash      1
1567 quarantine pest      1
1568 Castanea%20sativa%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">pitomi kesten (Castanea sativa Mill.)      1
1569 wild boar      1
1570 sliv bujice Suvave      1
1571 sastojina      1
1572 forest protection      1
1573 neprava srž bukve      1
1574 fire fighting equipment      1
1575 fire.      1
1576 Centromere nomenclature      1
1577 Forcing      1
1578 razmnožavanje reznicama      1
1579 Worldwide Imports and Exports of Wood Based Products      1
1580 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
1581 Procjena oštećenosti krošanja      1
1582 sex dimorphism      1
1583 economic importance      1
1584 interakcija genotip × okolina      1
1585 Sava River      1
1586 stone pine seed      1
1587 landscape diversity      1
1588 lovno stablo      1
1589 plant geographical division      1
1590 Macedonian oak      1
1591 forest work      1
1592 trgovina drvom      1
1593 spectrophotometry      1
1594 salinisation      1
1595 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
1596 Jarebica kamenjarka grivna      1
1597 wide planting      1
1598 Non wood forest products and services      1
1599 principal component analysis      1
1600 bor      1
1601 gospodarska jedinica      1
1602 cultivation method      1
1603 horse chestnut protection      1
1604 njegovanje      1
1605 zonation      1
1606 intrapopulation and interpopulation variability      1
1607 chainsaw mounted debarking tool      1
1608 struktura troškova proizvodnje      1
1609 digitalni model reljefa (DMR)      1
1610 prophylaxis      1
1611 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
1612 trophy value      1
1613 kukavica      1
1614 spolni dimorfizam      1
1615 vjerojatna i binarna vidljivost      1
1616 ozljede na stablima      1
1617 disjunct      1
1618 visinski i volumni rast      1
1619 Scots pine      1
1620 klimatske karakteristike      1
1621 root      1
1622 number of kids      1
1623 kadmij      1
1624 volumen sastojine      1
1625 razdoblje sušenja.      1
1626 cyclic records      1
1627 ocjena trofeja      1
1628 atlaski cedar      1
1629 dipl. ing. šumarstva      1
1630 comparative research method      1
1631 osutost iglica      1
1632 park-forest Komrčar      1
1633 Program aktivnosti      1
1634 natural reforestation (reestablishment)      1
1635 phenotypic stability      1
1636 forest damage.      1
1637 usporedba vrsta      1
1638 virusi      1
1639 bočna stabilnost lista      1
1640 funkcije tražnje      1
1641 bijela topola (Populus alba)      1
1642 livelihoods      1
1643 public opinion      1
1644 spring migration      1
1645 selekcionirani klonovi      1
1646 Bosna i Hercegovina.      1
1647 uzgojne stazice i šljukarice      1
1648 tehnologija i tehnika      1
1649      1
1650 prirodnogeografske karakteristike      1
1651 comparative trials      1
1652 species richness      1
1653 linearni trend      1
1654 stand extraction      1
1655 field plot      1
1656 zapremnina po ha      1
1657 tertiary      1
1658 percent share of wood along thickness classes      1
1659 intraspecific      1
1660 kontejner      1
1661 stand age      1
1662 antioxidant capacity      1
1663 graničice      1
1664 nominalna gustoća      1
1665 kemizam biljnog materijala.      1
1666 natural regeneration and management.      1
1667 temperature tla      1
1668 folijarna aplikacija      1
1669 šuma Haljevo      1
1670 PP Medvednica      1
1671 kramp      1
1672 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
1673 nature park      1
1674 Final use of wood products industry      1
1675 crna joha (Alnus glutinosa)      1
1676 Mala Kapela      1
1677 superphosphate      1
1678 4dimensional space      1
1679 zimska retencija lišća      1
1680 amage      1
1681 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
1682 as. Pteridio-Betuletum      1
1683 shrub layer      1
1684 Prirast i sječa      1
1685 tree analysis      1
1686 ozljede      1
1687 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
1688 spread      1
1689 zimotrenost      1
1690 mehanizirana bušilica      1
1691 šumska staništa      1
1692 trofejna struktura      1
1693 biljni virusi      1
1694 forest manage­ment      1
1695 glodavci      1
1696 seed orchard management      1
1697 island Mljet      1
1698 pitka voda      1
1699 Donja Austrija      1
1700 matični supstrat      1
1701 Blacksea region      1
1702 jake prorjede      1
1703 Distribution of forests      1
1704 Eco-labels      1
1705 razdoblje sušenja      1
1706 nad zor stanja sastojina.      1
1707 šumarstvo.      1
1708 spol fetusa      1
1709 stratifikacija      1
1710 seedlings morphology      1
1711 chilling      1
1712 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
1713 standardisation of time      1
1714 plan upravljanja risom      1
1715 težišna metoda      1
1716 scenariji razvoja      1
1717 menadžment      1
1718 suha biomasa sadnica      1
1719 Šumski sortimenti      1
1720 spermatophytes      1
1721 study of forest roads maintenance      1
1722 sowing and planting sessile oaks      1
1723 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
1724 stručno osposobljavanje      1
1725 etat      1
1726 globalization      1
1727 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
1728 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
1729 horns      1
1730 parent fund      1
1731 vizualna i digitalna interpretacija      1
1732 almond willow (Salix triandra)      1
1733 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
1734 gorivost      1
1735 germinated seed      1
1736 hrastova oblovina      1
1737 Mediteran      1
1738 posječena drvna masa      1
1739 distribucija stabala      1
1740 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
1741 vrste domaćini      1
1742 srednjo- i dugoročno planiranje      1
1743 original project method      1
1744 šumski prijevoz      1
1745 indicators of productivity      1
1746 interest associations      1
1747 islands      1
1748 genetic gain      1
1749 selected plus trees      1
1750 weed      1
1751 bioecology      1
1752 sociološka analiza      1
1753 parkovi      1
1754 multidimenzionalno skaliranje      1
1755 produljenje požarne sezone      1
1756 prigušena i prisilna gibanja      1
1757 kemijska analiza ksilemovog soka      1
1758 selection forests      1
1759 leachate      1
1760 cadastre      1
1761 spacial distribution      1
1762 dimenzija zrelosti      1
1763 Hauling and transportation of timber      1
1764 podzemne vode      1
1765 klon      1
1766 Paulownia Siebold et Zucc.      1
1767 europska tisa      1
1768 kavkaska jela      1
1769 rezanje grana      1
1770 olive grove      1
1771 poslovanje      1
1772 red oak      1
1773 vineyard cottage      1
1774 respiracija tla      1
1775 mixed plantations      1
1776 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
1777 transformacije koordinata      1
1778 optimalna otvorenost      1
1779 oštećivanje šuma      1
1780 pinija (Pinus pinea)      1
1781 forestry policy      1
1782 saplings      1
1783 quantity and value yield      1
1784 pomotehnički zahvati.      1
1785 tercijar      1
1786 drvni elementi      1
1787 ground and flood water      1
1788 black poplar (Populus nigra)      1
1789 Lovstvo i ribarstvo      1
1790 test potomstava      1
1791 stablaste vrbe      1
1792 juvenilno drvo      1
1793 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
1794 urod bukvice      1
1795 acidofilne šume      1
1796 sustainable forests management      1
1797 oštećenost krošanja      1
1798 fertility      1
1799 padaline      1
1800 pokusna ploha Br gola površina      1
1801 šumski ekosustav      1
1802 multivarijacijska analiza      1
1803 dvodomna      1
1804 safety      1
1805 browsing      1
1806 brst      1
1807 animal artist      1
1808 history of forestry      1
1809 alochtonous species      1
1810 ptice      1
1811 poljoprivredna tla      1
1812 sprout diameter      1
1813 reindtrodukcija      1
1814 sustav gospodarenja otpadom      1
1815 forest utilization      1
1816 zaštita voda i mora      1
1817 zlatni rez      1
1818 prirodno pomlađivanje.      1
1819 soil erosion      1
1820 Gymnosperms      1
1821 Populus%20nigra%20subsp.caudina STYLE="text-decoration:none">Populus nigra subsp.caudina      1
1822 hydro-technical interventions      1
1823 plodnost tla      1
1824 man activities      1
1825 proizvodnja drvnih ploča      1
1826 suistainability of revenue      1
1827 climatological characteristics      1
1828 genetski polimorfizam      1
1829 mitotske i subkromatidne aberacije      1
1830 trend of density decrease      1
1831 Lovran marron      1
1832 Republic of Srpska      1
1833 cutter      1
1834 jednodobne bukove sastojine      1
1835 native deciduous plants      1
1836 incomplete development      1
1837 hvatanje dabra      1
1838 metoda tetrazola      1
1839 mikroreljef      1
1840 lapor      1
1841 šumske površine      1
1842 uvjeti čuvanja      1
1843 forwarder      1
1844 prostorno širenje      1
1845 eksperimentalni požari      1
1846 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
1847 marking      1
1848 telemorph      1
1849 average value of body weight of bucks and does      1
1850 geographic information system      1
1851 travnjak      1
1852 hard ticks      1
1853 Tramontana and Punta Križa on the island of Cres      1
1854 felled stemwood      1
1855 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
1856 prorijede      1
1857 tusks      1
1858 biological control agent      1
1859 posebni/prostorni kriteriji      1
1860 contour line 98      1
1861 mobile cable crane      1
1862 krpelj      1
1863 navigation      1
1864 erozija tla      1
1865 phytosanitary system      1
1866 geomorphology      1
1867 digital aerial images      1
1868 režijski troškovi      1
1869 planovi      1
1870 rast promjera srednjeg stabla      1
1871 obični grab      1
1872 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
1873 plantation      1
1874 population.      1
1875 height and height increment      1
1876 evenaged stands      1
1877 Biomass Energy Europe      1
1878 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
1879 drift fauna      1
1880 past condition      1
1881 hidromeliorativni zahvati      1
1882 landscape.      1
1883 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
1884 genetska diferencijacija      1
1885 gustoća u standardno suhom stanju      1
1886 organizational protection system      1
1887 energy benefit      1
1888 kraniometrija      1
1889 spatial association      1
1890 klonovi topole      1
1891 number of adult roe deer does      1
1892 skidding      1
1893 %20šume STYLE="text-decoration:none"> šume      1
1894 sawmilling products      1
1895 motorne pile      1
1896 devitalizacija      1
1897 trovanje      1
1898 poplar clone      1
1899 acorn plumpness      1
1900 očuvanje staništa      1
1901 allowable cut indicator      1
1902 pioneering species      1
1903 hidrotehničke mjere      1
1904 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
1905 visinski gradijent      1
1906 stand damaging      1
1907 zagađenje okoliša      1
1908 jadransko područje      1
1909 poljoprivredne površine      1
1910 morphometric leaf analysis      1
1911 me­teorološki indeks požara      1
1912 traditional architecture      1
1913 morfološka raščlamba      1
1914 znanstvenoistraživački rad      1
1915 damage trees      1
1916 stare sastojine      1
1917 invasive pest      1
1918 Mountainous Region of Croatia      1
1919 Crataegus%20monogyna%20community STYLE="text-decoration:none">Crataegus monogyna community      1
1920 forest fee      1
1921 surface runoff      1
1922 degradacija šuma      1
1923 oak round timber      1
1924 povijest požara      1
1925 borov četnjak      1
1926 bivariatna i multivariatna analiza      1
1927 fruits      1
1928 bukovo-jelova prašuma      1
1929 paša      1
1930 correlation link      1
1931 digitalni model reljefa      1
1932 smolarenje      1
1933 pest      1
1934 digitization      1
1935 phytocoenology (phytosociology)      1
1936 fungal-like organisms      1
1937 gustoća peleta      1
1938 Reservoirs      1
1939 vlasnička i posjedovna struktura      1
1940 vrijednosno iskorištenje      1
1941 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
1942 Indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću      1
1943 asocijacija      1
1944 genetska analiza      1
1945 the transitional probability matrix      1
1946 visoke šume      1
1947 automatic analyser      1
1948 Utjecaj kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave      1
1949 reservoirs of pathogens      1
1950 parazitoid      1
1951 Plains      1
1952 indeks zaraze      1
1953 lovačka udruga kotara senjskog      1
1954 planiranje sječe      1
1955 supstrat za ukorjenjivanje      1
1956 shelterwood cutting system      1
1957 počinitelj      1
1958 pedološke analize      1
1959 plant breeding      1
1960 biogorivo      1
1961 phytosociology      1
1962 site quality      1
1963 nedostatak vode      1
1964 fuzija snimki      1
1965 host      1
1966 ekološke značajke      1
1967 silk as a cultural phenomenon      1
1968 normalna raspodjela stabala      1
1969 vinodolsko zaleđe      1
1970 selection      1
1971 surveying      1
1972 poštanske marke      1
1973 crown transparency      1
1974 tehničko-kamuflažne metode      1
1975 Populationsdichte      1
1976 biološki položaj stabala      1
1977 korološke i fitocenološke značajke      1
1978 klon topole I-214      1
1979 sastojinska struktura      1
1980 container type      1
1981 prirodnost ("hemeroby ")      1
1982 sijanje      1
1983 planovi upravljanja      1
1984 forest machines      1
1985 šumske prosjeke      1
1986 ciste in      1
1987 mixed and pure stands of beech      1
1988 Mountainous Croatia      1
1989 Forest rails      1
1990 korištenje zemljišta      1
1991 Paulownia 9501      1
1992 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
1993 level of knowledge.      1
1994 daljinomjer Vertex      1
1995 digital photogrammetric workstation      1
1996 Beta distribution      1
1997 discontinued areal      1
1998 voles      1
1999 maklen      1
2000 Production exports and imports of lumber      1
2001 multivarijatna analiza      1
2002 izvoženje drva.      1
2003 ustrojstvo      1
2004 War damages      1
2005 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
2006 mitochondrial control region      1
2007 borealna šuma      1
2008 poplavna šuma      1
2009 prime cost      1
2010 zatezna sila      1
2011 EU FLEGTAkcijski plan      1
2012 štetni insekti      1
2013 communicative action      1
2014 vrijednost općekorisnih funkcija      1
2015 elementarni anlitaor      1
2016 root volume      1
2017 Northwestern Croatia      1
2018 woodprocesing      1
2019 zaliha ugljika Cpool      1
2020 input-output analyses      1
2021 planska jedinica İkisu      1
2022 fungicide      1
2023 pomotechnical treatments.      1
2024 Forest Genetics resaurces      1
2025 Fairs      1
2026 epidop­tera      1
2027 izmjera šumskog drveća      1
2028 Greece      1
2029 biljke domaćini      1
2030 the gravity centered method      1
2031 equipment for training bird of prey.      1
2032 pesticid      1
2033 selo Gradište      1
2034 genetic variability      1
2035 Rooting media      1
2036 fire lines with elements of roadways      1
2037 forest laws      1
2038 forestry disciplines      1
2039 fizikalna svojstva      1
2040 oxidative stress      1
2041 Rijeka Sava      1
2042 tretiranje      1
2043 management unit "Česma"      1
2044 hydrology      1
2045 uzgojne staze      1
2046 zrakoplovi      1
2047 tržišni odnosi      1
2048 organizacijski ustroj zaštite      1
2049 acorn-collecting traps method      1
2050 laurel      1
2051 globalizacija u Hrvatskoj      1
2052 prirodno širenje      1
2053 tehničke značajke      1
2054 sustavi modeliranja požara      1
2055 departure angle      1
2056 Wood as an energent      1
2057 analiza ugroženosti      1
2058 sawmil­ling production      1
2059 determining tree height      1
2060 selektivna proreda      1
2061 game loss      1
2062 Wild      1
2063 oakwood      1
2064 brusači      1
2065 accessibility indicator      1
2066 hollow-horned animal      1
2067 UŠP Našice      1
2068 normals      1
2069 autoktone listače      1
2070 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
2071 one-year-old seedlings      1
2072 pre­brojavanje      1
2073 Feulgen squash method      1
2074 motorna pila      1
2075 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
2076 seasonality      1
2077 mountainous areas      1
2078 glavne vrste drveća      1
2079 Bojčinska šuma      1
2080 potkornjaci      1
2081 šumski i vodeni ekosustavi      1
2082 Faza - II      1
2083 taxonomic and phytogeographical analysis      1
2084 Herzegovina      1
2085 games      1
2086 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
2087 essential elements      1
2088 režim vlage      1
2089 cultures      1
2090 pedophysiographic features      1
2091 prirodna ognjišta      1
2092 morphometry      1
2093 forest resource      1
2094 the border of total dieback zone      1
2095 debarking activity      1
2096 Alepo pine      1
2097 model sustava informacija      1
2098 genetic diversity and diff erentiation      1
2099 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
2100 impact      1
2101 availability and direction of Sava flood water      1
2102 European larch      1
2103 drainage system      1
2104 seed production      1
2105 rotositnilice      1
2106 Botanički vrt Bečov      1
2107 Endemic areas      1
2108 arboriculture      1
2109 makrogljive      1
2110 preventivne metode zaštite      1
2111 zrelost      1
2112 European brown bear (Ursus arctos)      1
2113 bioindikacijske plohe      1
2114 windmills      1
2115 pilanska prerada drva      1
2116 acorn quality      1
2117 raspon promjera      1
2118 Alnus glutinosa      1
2119 epoksidna smola      1
2120 stanišni čimbenici      1
2121 domovinski rat      1
2122 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
2123 globalne klimatske promjene      1
2124 prirodni uvjeti življenja      1
2125 novi pristup korištenja podataka      1
2126 Biber      1
2127 naplodni sijek      1
2128 facilitation      1
2129 type of damage      1
2130 melioracija      1
2131 p.o. Zagreb      1
2132 Istria      1
2133 Vinodol      1
2134 continental Croatia      1
2135 prevalencija      1
2136 grm      1
2137 električna energija      1
2138 inferior and superior model trees      1
2139 otok Čiovo      1
2140 Non-Monetary services from forests      1
2141 štetne sovice      1
2142 starost sa­stojine      1
2143 jestive gljive      1
2144 forest timber product      1
2145 grey alder (Alnus incana)      1
2146 ekonomika šumskih resursa      1
2147 razvoj i prirast sastojina      1
2148 ground water      1
2149 katastar      1
2150 trajna pokusna ploha      1
2151 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
2152 skelet      1
2153 fiksiranje dušika      1
2154 enegrija klijavosti i klijavost      1
2155 elemental analyser      1
2156 otok Plavnik      1
2157 oprema za pticu grabljivicu      1
2158 klimatska promjena      1
2159 Monolit      1
2160 tršlja      1
2161 microsatellite markers      1
2162 oplemenjivanje samooplodnjom      1
2163 illegal felling      1
2164 ektomikorizne gljive      1
2165 wood pellets      1
2166 Spitzentrophäen      1
2167 bjelogorične šume topola i vrba      1
2168 dispersion      1
2169 first record      1
2170 učinci privlačenja drva      1
2171 vodni režim      1
2172 pollination      1
2173 infiltracija      1
2174 eksploatacijska polja      1
2175 forest transport systems      1
2176 biomass potential assessment      1
2177 selektivna prorjeda      1
2178 fenofaze      1
2179 planiranje gospodarenja      1
2180 visine biljaka      1
2181 poisoning      1
2182 legislation      1
2183 karantenski štetnik      1
2184 grupno odlučivanje      1
2185 udio vode      1
2186 pridobivanje drva      1
2187 Abies pardei      1
2188 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
2189 obična jela (Abies alba Mill.)      1
2190 environmental drivers      1
2191 a sum of effective temperatures      1
2192 Balkanski poluotok      1
2193 new silvicultural options      1
2194 working environment      1
2195 sukcesija niska proreda      1
2196 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
2197 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2198 geostatistics      1
2199 stocks      1
2200 proizvodne linije      1
2201 Hrvatsko Podunavlje      1
2202 phytocoenology      1
2203 stjenica listolikog stopala      1
2204 beech communities.      1
2205 state of nutrition      1
2206 ecological conditions.      1
2207 omjer smjese      1
2208 quality of trees      1
2209 Hrvatska – Dalmacija      1
2210 rarity in Požega mountains      1
2211 plant density      1
2212 Energy transition      1
2213 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
2214 lovranski marun      1
2215 upravljanje ljudskim potencijalima      1
2216 drvenaste biljke      1
2217 mulching flail mower      1
2218 site degradation      1
2219 mycoses      1
2220 uzroci stradavanja      1
2221 beech-fir forests      1
2222 provodno tkivo      1
2223 preciznost.      1
2224 machine´s own resistance power      1
2225 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
2226 duljina tuljca      1
2227 Populus alba      1
2228 oleoptera      1
2229 waste management system      1
2230 herbaceous species of the forest edge      1
2231 EUFORGEN Networks      1
2232 thinning of hard-broadleaved stands      1
2233 Republic of Croatia      1
2234 stand structure elements      1
2235 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
2236 šumsko zemljište      1
2237 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
2238 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
2239 proizvodne funkcije      1
2240 Barbary sheep      1
2241 organizacija gašenja      1
2242 održavanje šumskih cesta      1
2243 Economic achievements      1
2244 Law      1
2245 Vertex telemeter      1
2246 forest tracks      1
2247 stjenice STYLE="text-decoration:none">stjenice      1
2248 prirodni pomladak      1
2249 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
2250 Romans      1
2251 ophodnjica      1
2252 structural elements      1
2253 morfometrijska analiza lista      1
2254 nepravilan klijanac      1
2255 sovice      1
2256 socio-gospodarski aspekti      1
2257 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2258 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
2259 Sediment Yield      1
2260 hranljiva      1
2261 jednakokutna spirala      1
2262 životni oblik      1
2263 precision      1
2264 sječivi etat      1
2265 lowland region      1
2266 soil type      1
2267 kultivari tise      1
2268 ISTA rules      1
2269 adaptacijske strategije      1
2270 gorivi materijal      1
2271 oblični broj      1
2272 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
2273 Croatian Forests Ltd. b      1
2274 nonwood forest products and servised      1
2275 šumski reprodukcijski materijal      1
2276 dormice      1
2277 gospodarski razredi      1
2278 rezervoari uzročnika      1
2279 insecticides      1
2280 metode vrednovanja      1
2281 subpopulacije      1
2282 regulatori razvoja kukaca      1
2283 hunting area      1
2284 white alder      1
2285 preventive measures      1
2286 bioakumulacijski potencijal      1
2287 Pinija      1
2288 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
2289 Na-heksametafosfat      1
2290 İkisu planning unit      1
2291 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
2292 svilarenje      1
2293 forest woody assortments      1
2294 colluvial soil      1
2295 propadanje stabala      1
2296 hantaviruses      1
2297 specific/spatial criteria      1
2298 modified Brink’s function      1
2299 Endosperm in development      1
2300 Common Hornbeam      1
2301 vizualno kontrolna metoda – VTA.      1
2302 machine felling      1
2303 slope      1
2304 realised production      1
2305 plan uzgajanja šuma      1
2306 %20sezonske%20promjene STYLE="text-decoration:none"> sezonske promjene      1
2307 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2308 vitalitet sjemena      1
2309 solar energy      1
2310 multiple regression analyses      1
2311 razmaci sadnje      1
2312 surface digging      1
2313 a change in the floral composition      1
2314 rasadničarstvo      1
2315 characteristics of micro-locality.      1
2316 prijenos topline.      1
2317 pedosfera      1
2318 Nemonetarne usluge šuma      1
2319 Phase III      1
2320 Increment and cut      1
2321 stand height curve      1
2322 park prirode      1
2323 Illegal timber trade      1
2324 hrast oštrika      1
2325 timber extraction system      1
2326 ponuda      1
2327 razvoj i prirast stabala      1
2328 percentage of wood assortments      1
2329 low-lying areas      1
2330 current cutting edges value associations      1
2331 optimalna mreža šumskih prometnica      1
2332 heat treatment (HT)      1
2333 javni šumarski instituti      1
2334 vrijednost drva      1
2335 anti - cancerous drug      1
2336 essential oils      1
2337 upravljanje      1
2338 drvna prašina      1
2339 vodoprivreda      1
2340 photosynthesis      1
2341 Cryphonectria parasitica      1
2342 area with the vegetative cover      1
2343 Croatian kuna      1
2344 geokodiranje      1
2345 spore gljiva      1
2346 ramp (break-over) angle      1
2347 kukci      1
2348 rooting cuttings      1
2349 linear trend      1
2350 short rotation.      1
2351 unutarklonska varijabilnost      1
2352 Auxin      1
2353 flood      1
2354 procjedne vode      1
2355 vatrogasna oprema      1
2356 afforestation of karst      1
2357 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
2358 national parks nature parks      1
2359 Picea abies (L.) Karst.      1
2360 Semi-final Wood Products      1
2361 estate      1
2362 Paulovnija Shan Tong      1
2363 seed physiology      1
2364 benzaldehyde      1
2365 vapnenac      1
2366 false beech heartwood      1
2367 proljeće i ljeto 2000.      1
2368 troškovi izgradnje      1
2369 arboretum      1
2370 autohtone vrste      1
2371 obuka      1
2372 General Directorate of Forestry      1
2373 metoda pokusnih ploha      1
2374 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
2375 real recruitment rate      1
2376 procjena sastojinskih elemenata      1
2377 clearing fire lines      1
2378 težište      1
2379 diameter growth      1
2380 Eutrični ranker      1
2381 winter moth      1
2382 cikličko snimanje      1
2383 grasses      1
2384 Nacionalni park      1
2385 grivasti skakač      1
2386 Foreign timber trade      1
2387 finalna prerada drva      1
2388 turistička      1
2389 reintroduction of chamois      1
2390 socio-geographic group      1
2391 analiza glavnih komponenti      1
2392 fire behaviour      1
2393 ekološki indikatori      1
2394 mammal      1
2395 National Park Plitvička Jezera      1
2396 injuries at work      1
2397 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
2398 heretability      1
2399 seed delineation      1
2400 nitrogen accumulation      1
2401 strategija eksploatacije šuma      1
2402 akumulacija hraniva u bimasi      1
2403 seed felling      1
2404 panjače      1
2405 plodnost      1
2406 Plitvice Lakes      1
2407 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
2408 Primary wood conversion      1
2409 forest interest rate (forest annuity)      1
2410 površinska voda      1
2411 bakterija      1
2412 žuto tijelo      1
2413 Crikvenica -Vinodol area      1
2414 vegetation process in forest      1
2415 effective clone number      1
2416 čestice      1
2417 asocijacije gljiva      1
2418 Češka Republika      1
2419 the factor for horizontal bypassing.      1
2420 sex of the foetus      1
2421 quality class structure      1
2422 rehabilitation.      1
2423 iznošenje drva      1
2424 sortiment length      1
2425 haul.      1
2426 simulacijski model      1
2427 klijanci      1
2428 Budapest      1
2429 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
2430 present situation and possibilities of cultivation.      1
2431 natural stockwood drying      1
2432 Arboretum Lisičine      1
2433 modificirana skala      1
2434 geographic information systems      1
2435 Nadzorni odbor      1
2436 prirasno prihodne tablice      1
2437 electric radiator      1
2438 AHP metoda      1
2439 parent material      1
2440 N-fixation      1
2441 srna      1
2442 rasprostranjenost šuma      1
2443 Španjolska      1
2444 number of fawns      1
2445 A- horizon      1
2446 obična tisa      1
2447 fertilization      1
2448 moufflon (Ovis ammon L.)      1
2449 sowing method      1
2450 model normally      1
2451 ocjena stanja      1
2452 acorn size      1
2453 welfare functions      1
2454 slojnica 98      1
2455 regeneracija tla      1
2456 Hunting and fishing      1
2457 index of infestation      1
2458 heavy thinning      1
2459 postotni udjel drvnih sortimenata      1
2460 density trend decrease      1
2461 sokolarske tehnike      1
2462 faunalni drift      1
2463 new locality      1
2464 progression      1
2465 work and time study      1
2466 referentni uzorak      1
2467 small spruce bark beetle      1
2468 ekološka stabilnost      1
2469 dimension stock      1
2470 causes of leks endanger­ment      1
2471 edukacija      1
2472 mineral raw materials      1
2473 maintenance of forest roads      1
2474 donje i gornje sastojinsko stablo      1
2475 contamination soil      1
2476 nenosivo tlo      1
2477 trophic associations      1
2478 Quercus ilex L.      1
2479 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
2480 SAD      1
2481 tablice drvnih sortimenata      1
2482 stabilizacija šumskog tla      1
2483 šumarske discipline.      1
2484 modeli rasta      1
2485 uzroci i posljedice ranjavanja      1
2486 insecticide      1
2487 šumarska povijest      1
2488 prevođenje      1
2489 questionnaire      1
2490 coefficient of integral growth      1
2491 šuma visokog uzgojnog oblika      1
2492 usporedba      1
2493 sjemenjače      1
2494 prostorna valorizacija      1
2495 managed beech forests      1
2496 morfologija ploda      1
2497 penjačice      1
2498 Bribir Forest      1
2499 stupanj oštećenja      1
2500 stability of stand      1
2501 Quercus spp.      1
2502 endemic species      1
2503 fungicidi      1
2504 seed morphology      1
2505 volume increment      1
2506 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
2507 močenje plodova      1
2508 naknada      1
2509 red heart formation      1
2510 Paulownia Shan Tong      1
2511 Wildverlust      1
2512 Faculty of Forestry Zagreb      1
2513 wood protection      1
2514 statistical models      1
2515 brzina unosa      1
2516 prognoze      1
2517 seedling heights      1
2518 nouctuid moths      1
2519 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
2520 biological position of trees      1
2521 vjetroizvale      1
2522 buldožer      1
2523 euglej      1
2524 catchment      1
2525 njega pomlatka      1
2526 morphometric ash leaf analysis      1
2527 visinske krivulje      1
2528 Park šuma Marjan      1
2529 soil temperature      1
2530 pioneer tree species      1
2531 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
2532 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
2533 Production of marketable goods      1
2534 the Adriatic region      1
2535 biodizel      1
2536 secondary succession      1
2537 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
2538 research activities      1
2539 uspjeh pošumljavanja      1
2540 informacijski sustav      1
2541 microorganism functional groups in the soil      1
2542 vrijeme cvatnje      1
2543 jugoistočna Europa      1
2544 stara šumarska karta      1
2545 magistarski rad      1
2546 Šumarska škola Karlovac      1
2547 clonal archive      1
2548 g.j. "Česma"      1
2549 ökologische Faktoren      1
2550 forestry legislative      1
2551 uzroci ugroženosti staništa      1
2552 nizinski brijest      1
2553 flight activity      1
2554 veličina kontejnera      1
2555 forest value assessment      1
2556 forest community of beech and fir      1
2557 BEP or the break-even level of income.      1
2558 ecological network      1
2559 održivi razvitak      1
2560 plavetna sjenica      1
2561 model predviđanja cijena      1
2562 elektrana      1
2563 tokovi ugljika      1
2564 micoses of needles      1
2565 threatens      1
2566 trap tree      1
2567 truffles      1
2568 Europska crna topola      1
2569 mass concentration      1
2570 označavanje      1
2571 Castanea sativa Mill.      1
2572 izrada i privlačenje drva      1
2573 geografsko porijeklo      1
2574 esencijalni elementi      1
2575 auksin      1
2576 soil carbon and carbon      1
2577 koštunica      1
2578 sjemenka      1
2579 šumarske informacije      1
2580 Jadran      1
2581 horn length      1
2582 Našice      1
2583 otok Krk      1
2584 kamenolom Očura II      1
2585 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
2586 šuma Macelj      1
2587 potrajnost gospodarenja      1
2588 educational technology      1
2589 forest seeds      1
2590 root system      1
2591 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
2592 Lokalne populacije      1
2593 vegetacijski klimaks      1
2594 proliferation      1
2595 discoloration      1
2596 double-entry volume tables      1
2597 square whirl.      1
2598 Gospodarska postignuća      1
2599 volumno iskorištenje      1
2600 plodovi      1
2601 deciduous      1
2602 database      1
2603 social characteristics      1
2604 zastupljenost      1
2605 prodajna (ostvarena) cijena      1
2606 Središnja Europa      1
2607 stereofotogrametrija      1
2608 prirašćivanje kvalitete      1
2609 proicirana sasto­jina      1
2610 normal seedling      1
2611 monthly severity ratings      1
2612 fenotipska varijabilnost      1
2613 assessment of ecosystem services      1
2614 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
2615 division of forests in the Republic of Croatia      1
2616 nature preservation      1
2617 oplemenjivanje      1
2618 zamatanje plodova      1
2619 biljna sistematika      1
2620 Viscum album ssp. abietis      1
2621 Sequoiadendron giganteum      1
2622 Erannis defoliaria      1
2623 sociological analysis      1
2624 pheromone baited traps      1
2625 analiza varijance      1
2626 iskorišćivanje šuma      1
2627 jednodobno gospodarenje      1
2628 longitudinal clearance radius      1
2629 hunting illustration      1
2630 local community      1
2631 mješovite i čiste sastojine      1
2632 adaptation strategies      1
2633 energy scenario      1
2634 stres      1
2635 trofičke asocijacije      1
2636 strogi šumski rezervat      1
2637 zbroj efektivnih temperatura      1
2638 automatski analizator      1
2639 hunting club rules      1
2640 enzyme activity      1
2641 terebinth tree      1
2642 melioracijski učinci      1
2643 numeričko bonitiranje      1
2644 uzgoj      1
2645 šumsko drveće      1
2646 biljne vrste      1
2647 aktivnost čovjeka.      1
2648 the USA      1
2649 preborne šume      1
2650 forest biomass      1
2651 economic activities in Croatia      1
2652 Conservations      1
2653 dendroekologija      1
2654 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
2655 morfometrija      1
2656 relizirani etat      1
2657 Natural conditions of life      1
2658 planning      1
2659 historical outbreaks      1
2660 modificirana Brinkova funkcija      1
2661 business relationships      1
2662 social geographical features. openland      1
2663 Južna Afrika      1
2664 visina izbojka      1
2665 visina stabla      1
2666 oštećenost stabala      1
2667 Logging operations      1
2668 WWW      1
2669 duljina korijena      1
2670 beach forest      1
2671 obujam stabala      1
2672 razvoj fitocenoza      1
2673 sezonska ocjena žestina      1
2674 indikator dostupnosti      1
2675 hydro-melioration treatments      1
2676 crni grab      1
2677 kakvoća drvnih sortimenata      1
2678 spojevi dušika      1
2679 kvalitet      1
2680 dissipative structures      1
2681 halbsib-progeny tests.      1
2682 wildlife      1
2683 zemlja u tranziciji      1
2684 side compensation of large ground loads      1
2685 konzervacija vlage      1
2686 fitohormoni      1
2687 Abies%20alba%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">obična jela (Abies alba Mill.)      1
2688 zones and units (regions)      1
2689 ekstrakcija      1
2690 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
2691 Biokovo      1
2692 transversal clearance radius      1
2693 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2694 svojstva profila tla      1
2695 sanacija erodiranog zemljišta      1
2696 mikoze iglica      1
2697 health tourism      1
2698 height of sprout      1
2699 rural development      1
2700 homogenizacija      1
2701 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
2702 razvoj sastojine      1
2703 Postotak šumovitosti      1
2704 učinci uzgojnih mjera      1
2705 Querco-Fagetea      1
2706 Querco-Fage­tea      1
2707 pheromone dispenser      1
2708 Lower Austria      1
2709 kultura crnog bora      1
2710 tree pests and pathogens      1
2711 quality criteria      1
2712 jestiva      1
2713 rijeke      1
2714 kvarter      1
2715 planski sustav      1
2716 soil morphology      1
2717 posolica      1
2718 Boreal forest      1
2719 crownfire      1
2720 ptice kao indikator      1
2721 bosal area      1
2722 aromatično i ljekovito bilje      1
2723 auxins      1
2724 osnovni/eleminacijski kriteriji      1
2725 dendrological evaluation      1
2726 development of phytocoenosis      1
2727 globalization in Croatia      1
2728 town of Omiš      1
2729 rannis defoliaria      1
2730 Swedish method      1
2731 Entomopatogena gljiva      1
2732 kukcojedi      1
2733 srednji vijek      1
2734 zajednica hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem      1
2735 mikroelementi      1
2736 morfologija tla      1
2737 posušena stabla      1
2738 validacija metode      1
2739 stabilnost      1
2740 blade lateral movement      1
2741 proljetna selidba      1
2742 Steering Committee      1
2743 kanader i demon      1
2744 estimation precision      1
2745 Multiple criteria decision making      1
2746 Geographical and relief characteristics      1
2747 mišoliki glodavci      1
2748 tajnik      1
2749 program sanacije      1
2750 AOMP      1
2751 Croatian Poplar Commission      1
2752 chestnut gall wasp      1
2753 biological forest regeneration      1
2754 digital orthophotographies      1
2755 Gradiaton      1
2756 Šumske pruge      1
2757 profesor šumarstva      1
2758 impacts of silvicultural measures      1
2759 logistic regression      1
2760 natural heritage      1
2761 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
2762 sjevernojadransko područje      1
2763 bukovo-jelove šume      1
2764 revitalizacija staništa      1
2765 phytosanitary inspection      1
2766 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
2767 proljetna temperatura zraka      1
2768 pine resin production      1
2769 equalization functions.      1
2770 regular forests      1
2771 Jelen lopatar      1
2772 leaf third-flush      1
2773 progala      1
2774 ornitologija      1
2775 younger developmental phases of forest      1
2776 radne tehnike      1
2777 sadržaj klorofila      1
2778 forest certification      1
2779 northern Velebit      1
2780 subject of research      1
2781 establishment rate      1
2782 Common Beech.      1
2783 satellite imagery      1
2784 postojanost drva      1
2785 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
2786 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
2787 Europe      1
2788 Silkworm (Bombyx mori)      1
2789 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
2790 zdravstveni turizam      1
2791 first and second order histograms      1
2792 percentage of moderately to severely damaged trees      1
2793 zeljanice      1
2794 logging as sylvicultural care of stands      1
2795 otvaranje šuma      1
2796 promotion of forest management and biodiversity      1
2797 opasni otpad      1
2798 plants      1
2799 korjenov sustav      1
2800 integral management with ecosystems in space      1
2801 kitnjak      1
2802 eroded terrain recoveri      1
2803 zonal vegetation      1
2804 procjene usluga ekosustava      1
2805 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
2806 dormantnost      1
2807 kvaliteta staništa      1
2808 poplavne šume      1
2809 bioproduction      1
2810 pests      1
2811 očuvanje okoliša      1
2812 adapted agricultural tractors      1
2813 historical presentation      1
2814 Lovački dio izložbe      1
2815 visoka šuma      1
2816 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
2817 četverodimenzijski sustav      1
2818 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
2819 riper      1
2820 širina goda      1
2821 norma ISO 11277.      1
2822 preventivne mjere      1
2823 Nacionalni park Plitvička jezera      1
2824 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
2825 a register of primary forest roads      1
2826 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
2827 growth of mean stand diameter      1
2828 hvatanje      1
2829 rehabilitacija.      1
2830 kriteriji za investiranje      1
2831 pioneer species.      1
2832 determinacija      1
2833 integrated timber protection      1
2834 produktivnost guljenja kore      1
2835 validation method      1
2836 the Island of Vrgada and Its Islets      1
2837 novi ekološki trend      1
2838 vjetrenjače      1
2839 molekularno-biološke metode      1
2840 plant heights      1
2841 brnistra      1
2842 energijska tranzicija      1
2843 žute ljepljive klopke      1
2844 tarife      1
2845 javno podsticanje šumarstva      1
2846 Conservation      1
2847 ekološke indikatorske vrijednosti      1
2848 progressive sucession      1
2849 Bečov Botanical Garden      1
2850 standardisation      1
2851 Crataegus%20monogyna STYLE="text-decoration:none">zajednica Crataegus monogyna      1
2852 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
2853 carbon stock Cpool      1
2854 Bosnia-Herzegovina      1
2855 funkcije upravljanja: planiranje      1
2856 šmrika      1
2857 positioning accuracy      1
2858 edible      1
2859 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
2860 taksacijski elementi      1
2861 nursery plant production      1
2862 Forest Administration Delnice      1
2863 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
2864 proizvodnja trgovačkih dobara      1
2865 tehnologija podučavanja      1
2866 stereo measurement      1
2867 Medvednica      1
2868 fire line      1
2869 hrast crnike      1
2870 čistoća debla      1
2871 stand production potential      1
2872 rožište      1
2873 vlaga u sjemenu      1
2874 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
2875 pilanska sirovina      1
2876 rašeljka      1
2877 number of sprouts on the trunk.      1
2878 selection of management scenarios      1
2879 architectural elements      1
2880 obnova vrtova      1
2881 prebornašuma      1
2882 javno mišljenje      1
2883 existing state      1
2884 forest history      1
2885 Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae      1
2886 objektno – orijentirana klasifikacija šuma      1
2887 sp.      1
2888 As. Populo tremulae-Betuletum      1
2889 FBP System      1
2890 model of departmental research      1
2891 promjer izbojka      1
2892 norme vremena      1
2893 deciduous forests of poplar and willow      1
2894 Tertiary relict      1
2895 duljina odgriženog dijela izbojka      1
2896 područje provenijencije      1
2897 input-output analiza      1
2898 magnezij      1
2899 financijska politika      1
2900 čivitnjača      1
2901 biološko-ekološka valorizacija.      1
2902 microsatelites SSR      1
2903 sustavsko-dinamički pristup      1
2904 hyperphoresy      1
2905 ženka      1
2906 Šumarski list      1
2907 coins      1
2908 the North Adriatic area      1
2909 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
2910 ukusna      1
2911 seedling growth and dimensions      1
2912 lubanja      1
2913 pisana dokumentacija      1
2914 biološka revitalizacija      1
2915 obalna vegetacija      1
2916 legislative      1
2917 Izložbe-sajmovi      1
2918 water regime      1
2919 clone      1
2920 forming pioneer stands      1
2921 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
2922 Sea Buckthorn      1
2923 svilana      1
2924 krški fenomeni      1
2925 dendrology      1
2926 technological process capability and stability      1
2927 gubici      1
2928 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
2929 otvoreni sustav      1
2930 pripravnost      1
2931 pokretna drobilica kamena      1
2932 jednogodišnje sadnice      1
2933 stream invertebrates      1
2934 aktivna zaštita      1
2935 Eastern Slavonia      1
2936 types of maps scales      1
2937 trajanje razvojnih stadija      1
2938 molekularna dijagnostika      1
2939 ekološki problemi      1
2940 dendroflora vrta      1
2941 wooden supply      1
2942 snags      1
2943 genetički test polusrodnika      1
2944 silver pine      1
2945 silk factory      1
2946 Gross domestic product      1
2947 educating personnel      1
2948 Haljevo forest      1
2949 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
2950 EU ETS shema      1
2951 Vinodol valley      1
2952 comparative analysis      1
2953 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
2954 vitality      1
2955 Networks      1
2956 court      1
2957 cork production      1
2958 Austrian pine      1
2959 imidaclopride      1
2960 Pašarenje      1
2961 šumski strojevi      1
2962 ornamental plants trade      1
2963 satelitska snimka IKONOS      1
2964 površina ha      1
2965 bagrem      1
2966 pedofiziografske značajke      1
2967 preventiva      1
2968 šumskogospodarska osnova      1
2969 kriterij kvaliteta      1
2970 drupe      1
2971 granatiranje      1
2972 bruto domaći proizvod      1
2973 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
2974 nacionalni parkovi      1
2975 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
2976 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
2977 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
2978 Lymantriidae      1
2979 overhead costs      1
2980 combustion      1
2981 Homeland war      1
2982 forest of high silvicultural form      1
2983 pinj      1
2984 korovska vegetacija      1
2985 sociogeografske karakteristike      1
2986 bioproizvodnja      1
2987 predacija      1
2988 Telemetry      1
2989 survey      1
2990 otjecanje      1
2991 proljetna%20temperatura%20zraka STYLE="text-decoration:none">proljetna temperatura zraka      1
2992 GIS (Geographic Information System)      1
2993 forestry development      1
2994 the Atlas Mountains      1
2995 Sustav planiranja      1
2996 oksidacijski stres      1
2997 pasivna zaštita      1
2998 fuel wood.      1
2999 demografske karakteristike      1
3000 kontejneri      1
3001 assortment tables      1
3002 bilance      1
3003 specifična lisna masa      1
3004 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
3005 The Republic of Croatia      1
3006 zakretni moment na PV traktora      1
3007 antlers      1
3008 fitosanitarni sustav      1
3009 američki jasen      1
3010 stohastika      1
3011 suša      1
3012 rameta      1
3013 litter      1
3014 age-class distribution      1
3015 certification      1
3016 proportion between height and diameter (h/d)      1
3017 rekultiviranje      1
3018 sea spray      1
3019 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
3020 bolest      1
3021 Nacionalni park “Fruška gora”      1
3022 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
3023 preventive protection measures      1
3024 sanacija odlagališta      1
3025 biological-ecological valorization      1
3026 uređenje otočića      1
3027 antioksidacijska aktivnost      1
3028 tjelesne težine      1
3029 morphological characteristics      1
3030 genetska raznolikost.      1
3031 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
3032 sjeverozapadni Jadran      1
3033 bioaccumulation potential      1
3034 Lumber operations      1
3035 znanstveni i stručni pisac      1
3036 norme za čvrsta biogoriva      1
3037 crown diameter of the sprout      1
3038 silvo-pastoralni sustav      1
3039 biološka ispitivanja      1
3040 Tularemia      1
3041 inventarizacija drveća i grmlja      1
3042 provisional volume tarff      1
3043 written documentation      1
3044 zajednice ptica pjevica      1
3045 carbon accumulation      1
3046 zamočvarivanje      1
3047 Zagreb      1
3048 rizik od požara      1
3049 bark beetles      1
3050 traktorska vlaka      1
3051 key to larvae and protonymphs of Histiostomatidae      1
3052 Privlačenje i transport drveta      1
3053 intellectual ownership      1
3054 effects of thinning      1
3055 sjeverni Velebit.      1
3056 gospodarenje šumama i lovištima      1
3057 the comparison of the conditions in 2009      1
3058 funkcije za izjednačenje      1
3059 the horse-chestnut miner      1
3060 databases      1
3061 bademasta vrba (Salix triandra)      1
3062 sastojina bukve i jele      1
3063 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
3064 potencijal oporavka      1
3065 gradski park      1
3066 fizičke i mineralne značajke tla      1
3067 management plans      1
3068 Juglans nigra      1
3069 NPK gnojivo 7:14:21      1
3070 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
3071 Eurasion lynx      1
3072 forvarder      1
3073 drvna i lisna masa      1
3074 National park “Fruška gora”      1
3075 planina Tušnica      1
3076 nurseries      1
3077 srčika      1
3078 FACE facility      1
3079 listanje      1
3080 flushing      1
3081 matični fond      1
3082 povijesni prikaz      1
3083 zaštite popu­lacija rijetkih vrsta      1
3084 flowing down trunk      1
3085 process automation      1
3086 kopulacija      1
3087 vremensko uređivanje      1
3088 white mistletoe      1
3089 suha tvar      1
3090 excange value      1
3091 capture-mark-recapture      1
3092 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
3093 nova šumskouzgojna rješenja      1
3094 Steyr tractors      1
3095 greenhouse gases      1
3096 rak kestenove kore      1
3097 ITS2 region      1
3098 macrofungi      1
3099 Woodworking Employment in forestry and forest industries      1
3100 troškovi zemljanih radova      1
3101 Production and consumption of forest and wood products      1
3102 activity      1
3103 planiranje obnove sastojina      1
3104 autohtone vrste drveća i grmlja      1
3105 pokusno polje      1
3106 cable crane      1
3107 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
3108 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
3109 coastal population      1
3110 višekriterijska analiza odlučivanja      1
3111 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
3112 biomass calculation      1
3113 fitohormones      1
3114 ekološki osjetljivo      1
3115 Paulovnija 9501      1
3116 business analysis      1
3117 valuated methods      1
3118 Zadarska županija      1
3119 rogovi      1
3120 crown structure      1
3121 sjekači      1
3122 kontinentalna Hrvatska      1
3123 artiodactyl      1
3124 computerized information system      1
3125 obnovljivi prirodni resurs      1
3126 iptera      1
3127 genetic differentiation      1
3128 procjena biomase      1
3129 Nature Parks      1
3130 jadranski otoci      1
3131 maquis      1
3132 forest ecosystem services      1
3133 drvni peleti      1
3134 protection at work      1
3135 biomass yield      1
3136 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
3137 mastic tree      1
3138 predatori      1
3139 preciznost procjene      1
3140 horticultural elements      1
3141 selection structure and selection menangement      1
3142 forest privatization      1
3143 gospodarenje šumama      1
3144 accumulation of nutrients in the biomass      1
3145 flammable material      1
3146 operativno vrijeme      1
3147 poaching      1
3148 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
3149 maturity dimension      1
3150 Trends      1
3151 prognoza      1
3152 wounds      1
3153 black pine (Pinus nigraArn.)      1
3154 međulaboratorijske usporedbe      1
3155 sanacijska sječa      1
3156 refugium      1
3157 vrijednosti parka      1
3158 uzgajivački zahvati      1
3159 opseg šumskouzgojnih radova      1
3160 tectonic dolines      1
3161 gubar (Lymantria dispar L.)      1
3162 visinska krivulja      1
3163 varijabilnost rameta      1
3164 timber skidding      1
3165 nanotehnologija      1
3166 Mahaleb cherry tree      1
3167 Propadanje hrastovih biljaka      1
3168 successional pathways on abandoned land      1
3169 Bojčin Forest      1
3170 information system      1
3171 proizvodnja piljene građe      1
3172 substrates      1
3173 ruža vjetrova      1
3174 intra- and interpopulation variability      1
3175 uporaba biomase      1
3176 amelioration      1
3177 frost-crack      1
3178 genetic polymorphism      1
3179 plastični lijevak      1
3180 ekološka karakteristika      1
3181 Sredozemni krš      1
3182 Vatrogasni operativni centar      1
3183 Šumarstvo i šumarska politika      1
3184 klet      1
3185 certifikacija      1
3186 forestry occupation      1
3187 Participatory management      1
3188 ulančavanje šteta.      1
3189 range      1
3190 Papuk Natural Reserve      1
3191 Izvoz i Uvoz      1
3192 štitasta uš crnike      1
3193 positional accuracy      1
3194 pedotransfer funkcija PTF      1
3195 dendrochronology      1
3196 rezervoari      1
3197 137Cs      1
3198 active protection      1
3199 theory of hunting      1
3200 grad Zagreb      1
3201 IGRs      1
3202 oštećenje      1
3203 šteta      1
3204 godišnji sječivi prihod      1
3205 hilly area      1
3206 CirConcomputer model      1
3207 time standard      1
3208 pejsažno oblikovanje      1
3209 upravljanje sjemenskom plantažom      1
3210 industrija celuloze i papira      1
3211 cultivars of yew      1
3212 grazing      1
3213 automatska digitalna fotokamera      1
3214 non-wood forest products      1
3215 štetnici i bolesti drveća      1
3216 vrhunske trofeje      1
3217 South Africa      1
3218 middle-aged stand      1
3219 natural rege­neration      1
3220 Phyllonorycter spp.      1
3221 Cervus elaphus      1
3222 seed zones      1
3223 Persian walnut      1
3224 strukturni čimbenici      1
3225 Republika Srpska      1
3226 Emisije SO2      1
3227 Procjena oštećenosti šuma      1
3228 edukativni panoi      1
3229 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
3230 izvješćivanje      1
3231 vjetar      1
3232 cost      1
3233 EU ETS scheme      1
3234 ten - year increment      1
3235 trahiandeziti      1
3236 Whitebark Pine (Pinus heldreichii Christ)      1
3237 health and safety      1
3238 phytosanitary measures      1
3239 mehanička svojstva      1
3240 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
3241 monoculture      1
3242 njega šume      1
3243 forest fire protection      1
3244 ecological characteristic      1
3245 species composition      1
3246 tehnicizam      1
3247 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
3248 pejsažist      1
3249 mehanička svojstva drva      1
3250 obični bagrem      1
3251 konkretna distribucija prsnih promjera      1
3252 water deficit      1
3253 prirodni neprijatelji      1
3254 monokultura      1
3255 zonalna vegetacija      1
3256 nabonos      1
3257 pedological analyses      1
3258 fictional rotation      1
3259 Climate model      1
3260 lisymeters      1
3261 tree decline      1
3262 unutarnja sjemenska ljuska      1
3263 measuring procedure      1
3264 caterpillars      1
3265 Socio-economic drivers      1
3266 critical loads      1
3267 energetika      1
3268 oxygen market      1
3269 exhibit      1
3270 švedska metoda      1
3271 muflon (Ovis ammon L.)      1
3272 forest ecosystem      1
3273 jelen fratar      1
3274 CP Forests      1
3275 gospodarska vrijednost šume      1
3276 Tramontana i Punta Križa na otoku Cresu      1
3277 the parameters of the calibration equations      1
3278 suzbijanje požara      1
3279 Longe-range      1
3280 modified scale      1
3281 the spring and summer      1
3282 obrazovanje kadrova      1
3283 genetski diverzitet      1
3284 genetic test      1
3285 Number of flowers and fruits      1
3286 bogatstvo vrsta      1
3287 borova imela      1
3288 povijest HŠD-a      1
3289 povijesni razvoj      1
3290 triangulation      1
3291 obnovljivi prirodni resursi      1
3292 litter mass loss      1
3293 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
3294 vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova      1
3295 planinski turizam      1
3296 organski ugljik OC      1
3297 uprava šuma Podružnica Senj      1
3298 različiti tipovi sadnica      1
3299 Helleboro nigri-Piceetum      1
3300 phenotypic plasticity.      1
3301 ecological indicatory values      1
3302 Plitvička jezera      1
3303 modeli procjene volumena      1
3304 carbon stocks      1
3305 prirodna šuma      1
3306 urban green spaces (UGS)      1
3307 doznaka u grupama      1
3308 contamination      1
3309 morphometric traits      1
3310 root length      1
3311 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
3312 auksini      1
3313 broad-leaved trees      1
3314 selling price      1
3315 Basic Map of Croatia (BMC)      1
3316 programatski i operativni zadaci      1
3317 costs      1
3318 šuma Žutica      1
3319 complex systems      1
3320 weeds      1
3321 sigurnost      1
3322 razmjena tvari i energije      1
3323 okoliš      1
3324 originalna metoda projektiranja      1
3325 animalist      1
3326 pH precipitation      1
3327 group-selection cutting      1
3328 farmer cables      1
3329 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
3330 Hrvatske šume d.o.o      1
3331 white-berried mistletoe      1
3332 conception      1
3333 Spain      1
3334 ekoznak      1
3335 površina krošanja      1
3336 half-sib potomstvo      1
3337 dormancy      1
3338 integrirana zaštita šuma      1
3339 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
3340 hantavirusi      1
3341 biogoriva      1
3342 uzgoj i zaštita divljači      1
3343 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
3344 timber assortment tables      1
3345 računalni model CirCon      1
3346 Istra (Hrvatska)      1
3347 energetska korisnost      1
3348 Correspondence Analysis      1
3349 polyphagous parasitoids      1
3350 hereditary basis      1
3351 bibliography      1
3352 Quercus%20robur. STYLE="text-decoration:none">Quercus robur.      1
3353 heredity      1
3354 piezometer      1
3355 openings      1
3356 Spačva basin      1
3357 studij rada i vremena      1
3358 štitaste uši      1
3359 sječa i izradba      1
3360 woody plants      1
3361 diagnose      1
3362 smrekove kulture      1
3363 Centralna šumarska uprava      1
3364 damages on the young plants      1
3365 vrtložni pravokutnik.      1
3366 oštećenje stabala      1
3367 fitocenološke značajke      1
3368 biomass estimation      1
3369 prediction model      1
3370 isoenzyme      1
3371 seed quality      1
3372 piravost      1
3373 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
3374 subjective and objective measures      1
3375 coniferous trees      1
3376 seed coat      1
3377 Arborescent Willows      1
3378 klizna sredina      1
3379 Insectivores      1
3380 oak seedlings      1
3381 akumulacija dušika      1
3382 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
3383 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
3384 dieback of pedunculate oak      1
3385 xerophytic      1
3386 bank interest rate      1
3387 water and sea protection      1
3388 točka pokrića.      1
3389 melioracija krša      1
3390 polyphenols      1
3391 kemijski sastav sjemena      1
3392 Forest management plan      1
3393 ekološke orijentacije      1
3394 chlorophyll content      1
3395 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
3396 phytoplasmas      1
3397 rivers      1
3398 uređenje otočića.      1
3399 eterična ulja      1
3400 Hercegovina      1
3401 Forest transportation      1
3402 sunčeva energija      1
3403 percentage increments of values      1
3404 system-dynamic approach      1
3405 populacijsko usko grlo      1
3406 Kermes oak      1
3407 Peter‘s mountain      1
3408 prirodni zeoliti      1
3409 concentrations and contents of nutrients      1
3410 Salvage logging      1
3411 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
3412 konverzija panjača      1
3413 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
3414 rojenje      1
3415 šumski radnik      1
3416 medljikovac      1
3417 sjeverni Velebit      1
3418 bibliografija      1
3419 dinamika dušika u lišću      1
3420 slivno područje      1
3421 GPS i GIS      1
3422 variability of leaves      1
3423 static state of tree      1
3424 Turkish red pine      1
3425 stupanj oštećenosti      1
3426 cultural landscape      1
3427 wild apple      1
3428 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
3429 sile rasta      1
3430 public institutes      1
3431 floristic composition      1
3432 pedicle      1
3433 diversity indices      1
3434 wood residuals      1
3435 hlapljive komponente      1
3436 stabljika      1
3437 spatial spread      1
3438 Lymnatria monacha      1
3439 površina projekcije krošnje      1
3440 tehnička svojstva      1
3441 equilateral spiral      1
3442 spatial trap design      1
3443 Fast Furier method      1
3444 žičare dizalice      1
3445 šumovitost      1
3446 Eco-labele      1
3447 stress      1
3448 timber quality      1
3449 visinske krivulje stabala      1
3450 determination      1
3451 analiza vidljivosti      1
3452 Fire history      1
3453 litače      1
3454 crude oil contamination      1
3455 endemsko područje      1
3456 regresijska analiza      1
3457 osnovni fond      1
3458 voluharice      1
3459 mezofilne kestenove šume      1
3460 jasen      1
3461 habitat suitability      1
3462 sjetva i sadnja kitnjaka      1
3463 gradation      1
3464 klonovi stablastih vrba      1
3465 degradirani krš      1
3466 landscape artist      1
3467 silvicultural methods      1
3468 GeoWEPP)      1
3469 forest reproductive material      1
3470 jelovina (Abies alba Mill.)      1
3471 consensus      1
3472 NW Adriatic      1
3473 mezijska bukva      1
3474 physical and mineral soil properties      1
3475 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
3476 GPS and GIS      1
3477 Tilio-Taxetum      1
3478 zbirka      1
3479 haustorij      1
3480 analysis of variance      1
3481 sadržaj pepela      1
3482 proizvodnja sjemenja      1
3483 Programme of activities      1
3484 significant crown damage      1
3485 lisni mineri      1
3486 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
3487 protected area      1
3488 Forest genetic resources      1
3489 crveni hrast      1
3490 sloj grmlja      1
3491 state support to forestry      1
3492 image fusion      1
3493 sveza Aremonio-Fagion      1
3494 the average geometrical attraction distance      1
3495 strategies in Hungarian forestry      1
3496 salvage cutting      1
3497 machine felling and processing      1
3498 kompleksni sustavi      1
3499 private forest owner expectations      1
3500 provenances      1
3501 sadnice      1
3502 studenti      1
3503 slenderness      1
3504 large wood of Italian oak      1
3505 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
3506 krize      1
3507 metoda sjetve      1
3508 začetak organiziranoga šumarstva.      1
3509 increase in growth      1
3510 autohtona i alohtona dendroflora      1
3511 narodna imena životinja.      1
3512 povratnim križanjem i transgresijom      1
3513 automatizacija procesa      1
3514 zakonodavstvo      1
3515 human protection      1
3516 genetsko porijeklo      1
3517 šupljorožac      1
3518 beech forests      1
3519 perioda      1
3520 claster analysis      1
3521 ritske šume Baranje      1
3522 Natura2000      1
3523 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
3524 Južna/Srednja Europa      1
3525 hranidba      1
3526 propagation phases      1
3527 EU FLEGTAction plan      1
3528 brown hare      1
3529 insolation      1
3530 terpenes      1
3531 klonski arhivi      1
3532 scalping      1
3533 rekultivacija      1
3534 organic matter      1
3535 normalized difference vegetation index      1
3536 poboljšivač tla      1
3537 šumarska edukacija      1
3538 efektivni broj klonova      1
3539 the Senj county hunting club      1
3540 Strahinjščica      1
3541 As. Hacquetio-Fagetum      1
3542 tarifni niz      1
3543 occurrence      1
3544 wild pear      1
3545 the surface flow off      1
3546 scale insects      1
3547 diskontinuiran areal      1
3548 pasture      1
3549 srednjedobna sastojina      1
3550 nalazište u Zagrebu      1
3551 tourism disturbance      1
3552 polifagni parazitoidi      1
3553 Omiš      1
3554 koncentracija i sadržaj hraniva      1
3555 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
3556 pheromone-baited trap      1
3557 zaštita ljudi      1
3558 strange attractor      1
3559 flood control      1
3560 drveni ugljen      1
3561 logging strategy      1
3562 oppenes of forest roads.      1
3563 Quercus virgiliana      1
3564 vjetrozaštita      1
3565 progresija      1
3566 digitalne aerosnimke      1
3567 Bosnia and Herzegovina.      1
3568 factors to vertical terrain corrections      1
3569 visine i promjeri vrata korijena      1
3570 forest property plan      1
3571 bolesti divljači      1
3572 volumne tablice      1
3573 broj izbojaka na panju      1
3574 black poplar clonal tests      1
3575 šuma alepskog bora      1
3576 South-East Europe      1
3577 ilegalni odstrel      1
3578 varijabilnost sjemena      1
3579 uzgojne prosjeke      1
3580 forest and wildlife management      1
3581 predation      1
3582 posjed      1
3583 spring air temperature      1
3584 inferencijalna statistika      1
3585 mikrosatelitni biljezi SSR      1
3586 rasplodni fond srna      1
3587 čempres      1
3588 termički modificirano drvo      1
3589 drought      1
3590 dripping through      1
3591 the Forest Administration Senj                1
3592 invazivni štetnik      1
3593 morphology      1
3594 corpus luteum      1
3595 genetska raznolikost i diferencijacija      1
3596 cyclic aerial photographs      1
3597 AHP method      1
3598 mature stands      1
3599 dominance      1
3600 Ph u pirofosfatu      1
3601 selection management      1
3602 ekološke i socijalne funkcije      1
3603 phenological variability of flowering      1
3604 vektor      1
3605 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
3606 obnovljivi resursi      1
3607 Wooden bord production      1
3608 price list      1
3609 izlučenje      1
3610 post-introductory expansion      1
3611 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
3612 tanini      1
3613 carotenoids      1
3614 Osnovna državna karta (ODK)      1
3615 afforestation success      1
3616 demand      1
3617 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
3618 bush      1
3619 triangulacija      1
3620 genofond      1
3621 road network planning      1
3622 fruit morphology      1
3623 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
3624 izvozni putovi      1
3625 iglice      1
3626 klasterska analiza      1
3627 Erico-Fagetum      1
3628 site conditions      1
3629 suppressed and forced motions      1
3630 invasive trees      1
3631 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
3632 zajednice bukve.      1
3633 muncipality      1
3634 nanoindentacija      1
3635 jelovina (Abies alba Mill)      1
3636 weight and wood volume      1
3637 yellow necked mouse      1
3638 sukcesija šumske vegetacije      1
3639 radijalni prirast      1
3640 umjetni otoci      1
3641 Fagus silvatica      1
3642 ulov-markiranje-ponovni ulov      1
3643 zeleni hrast      1
3644 srednja udaljenost privlačenja      1
3645 Baranja riparian forests      1
3646 height and root collar diameter      1
3647 genetski parametri      1
3648 privlačenje.      1
3649 vegetative propagation      1
3650 Freilassung      1
3651 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
3652 Ash flowering      1
3653 necrosis      1
3654 erosion      1
3655 quick sands      1
3656 bioplin      1
3657 morphometric variability      1
3658 bioklimati      1
3659 stand parameters assessment      1
3660 Simulation model      1
3661 cut-to-length      1
3662 associated fungi      1
3663 istraživanja      1
3664 age classes      1
3665 promjena flornoga sastava.      1
3666 zakrivljenost      1
3667 gospodarstvo      1
3668 procjena vrijednosti šuma      1
3669 GFIS      1
3670 alluvial wetlands      1
3671 energetska vrijednost      1
3672 numerousness natural new growth and stand age.      1
3673 strain force      1
3674 faze razmnožavanja      1
3675 non-bearing soil      1
3676 autovegetativno razmnožavanje      1
3677 operativno planiranja      1
3678 %20gospodarenje%20šuma STYLE="text-decoration:none"> gospodarenje šuma      1
3679 Urus MII skyline yarder      1
3680 sanacija posljedica      1
3681 prezimljavanje      1
3682 morfologija sjemena      1
3683 biosphere reserve      1
3684 Viscum album L. ssp. album (bjelogorična bijela imela)      1
3685 Finska      1
3686 cadastral plots      1
3687 karotenoidi      1
3688 mastic      1
3689 pedology      1
3690 nourishing      1
3691 kružne primjerne plohe      1
3692 visual interpretation      1
3693 time management      1
3694 klimatski model      1
3695 subassotiation      1
3696 aluvijalna vlažna staništa      1
3697 šumska tla      1
3698 alien species inventory      1
3699 the island of Plavnik      1
3700 nalazišta tartufa      1
3701 brdsko-planinskopodručje      1
3702 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
3703 Park-šume Grada Zagreba      1
3704 ograda      1
3705 granulometrijski sastav tla      1
3706 soil preparation      1
3707 silvicultural trails      1
3708 populacijska dinamika      1
3709 maps      1
3710 Technical Committee 55      1
3711 fire-climate regions      1
3712 konsenzus      1
3713 zaliha      1
3714 devitalisation      1
3715 nepotpuni razvoj      1
3716 Balkan Peninsula      1
3717 alder (Alnus glutinosa)      1
3718 prognosis of dispersal      1
3719 forestry contractors      1
3720 cluster analysis.s      1
3721 model of middle-aged forest      1
3722 hunt      1
3723 soil respiration      1
3724 sustainable truffle management      1
3725 produkcija nanosa      1
3726 Quercusspp.      1
3727 spring temperature      1
3728 urbane zelene površine (UZP)      1
3729 Samoborsko gorje      1
3730 šumski kamatnjak      1
3731 tourist      1
3732 herbicid      1
3733 prednji      1
3734 specific leaf mass      1
3735 Krapinsko-zagorska County      1
3736 urednik      1
3737 revitalizacija      1
3738 forest dieback      1
3739 reintrodukcija dabra      1
3740 tractor PTO torque      1
3741 supstrati za staklenike      1
3742 Percentage of forest cover      1
3743 intenzitet prorede      1
3744 indices about forests      1
3745 hunting-demographic intensity      1
3746 komunikacijske aktivnosti      1
3747 oaks in the Bjelovar County      1
3748 City of Zagreb      1
3749 trava      1
3750 prostorni raspored klopki      1
3751 putevi unošenja      1
3752 Exports and Imports      1
3753 karbonatnenaslage      1
3754 protupožarna linija      1
3755 sezonske promjene koncentracija      1
3756 felling cycle      1
3757 projekcija razvoja sastojina      1
3758 zakonske podloge preustrojstva      1
3759 bark beetle life stages      1
3760 unošenje      1
3761 birds of prey      1
3762 geographical features      1
3763 kontrola      1
3764 dob      1
3765 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
3766 alkali earth and alkali metals      1
3767 moisture regime      1
3768 digital orthophoto (DOP)      1
3769 Adriatic islands      1
3770 adaptive genetic differentiation and diversity      1
3771 Modeliranje goriva      1
3772 primjena rezolucija H1 i H2      1
3773 bura      1
3774 regeneration gap      1
3775 breeding measures      1
3776 spontaneous dynamics      1
3777 guljač kore koji se montira na motornu pilu      1
3778 protupožarne prosjeke      1
3779 ovlasti      1
3780 monetary value of wood assortments      1
3781 C-index      1
3782 koluvij      1
3783 gallery      1
3784 Überschwemmungsschutz      1
3785 felling and processing of wood assortments      1
3786 cycle      1
3787 pi­lanska proizvodnja      1
3788 klasična otvorenost      1
3789 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
3790 zaštita . .      1
3791 arhitektonski elementi      1
3792 šumski ostatak      1
3793 klima-požarna područja      1
3794 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
3795 drvno-prerađivačka industrija      1
3796 bukove sječine      1
3797 stanje šuma.      1
3798 Reintroduktion      1
3799 biljke      1
3800 roe deer productivity      1
3801 UŠP Bjelovar.      1
3802 zaštićene prirodne vrijednosti      1
3803 rezervat biosfere      1
3804 Sljeme      1
3805 high forest      1
3806 atmosferska taloženja      1
3807 kovanice      1
3808 osutost stabala      1
3809 osnovne plohe      1
3810 vo­dotehnički zahvati      1
3811 akumulacija hraniva u biomasi      1
3812 statistički modeli      1
3813 North America      1
3814 historical development      1
3815 otpornost      1
3816 trofejna vrijednost      1
3817 ukupna i obrasla površina      1
3818 mlada sastojina      1
3819 monografija “Divokoza”      1
3820 wood density      1
3821 proreda sastojina tvrdih listača      1
3822 Forest cover      1
3823 Osvrti na izložbu      1
3824 ree damages      1
3825 karst phenomena      1
3826 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
3827 modelni normalitet      1
3828 trajni pokusi      1
3829 Sawnwood coniferous and hardwood      1
3830 photosynthesis intensity      1
3831 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
3832 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
3833 volume model estimation      1
3834 object-oriented forest classification      1
3835 feromonski mamac      1
3836 bank vole      1
3837 tasty      1
3838 information system model      1
3839 physical and mechanical properties of recent oak      1
3840 privredne promjene      1
3841 physiological parameters      1
3842 novounesena vrsta      1
3843 efficacy      1
3844 Cutting propagation      1
3845 Atlas Cedar      1
3846 županijski nadšumar      1
3847 planting      1
3848 stand      1
3849 standardization      1
3850 mr. sc.      1
3851 Shannon indeks      1
3852 low tree      1
3853 razvoj šumarstva      1
3854 plantaža      1
3855 white poplar (Populus alba)      1
3856 financial resources      1
3857 investments      1
3858 DEA      1
3859 climatic change      1
3860 nearest neighbor analysis      1
3861 plant species      1
3862 studij rada      1
3863 mehaniziranje uzgojnih radova      1
3864 ass. Laserpitio Fagetum      1
3865 promjena šumskih staništa      1
3866 chip production      1
3867 žutogrli šumski miš      1
3868 organska tvar      1
3869 types of planting      1
3870 krupno drvo      1
3871 biljezi      1
3872 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
3873 biljke zaštitnice      1
3874 Forest opening      1
3875 hrastovi županije bjelovarske      1
3876 patologija      1
3877 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
3878 električno grijalo      1
3879 forest association      1
3880 sjevernoistočna Anatolija      1
3881 biljnogeografsko raščlanjenje      1
3882 proizvodni potencijal sastojine      1
3883 Eurasian lynx      1
3884 numerousness/abundance      1
3885 phytocenosis      1
3886 primary forest traffic infrastructure density      1
3887 oprema za trening ptice grabljivice.      1
3888 Forestry Museum in Krasno      1
3889 kvaliteta žira      1
3890 ISTA pravila      1
3891 mineralne sirovine      1
3892 diapause      1
3893 suzbijanje potkornjaka      1
3894 tree stem diameter changes      1
3895 economic changes      1
3896 radna okolina      1
3897 etat međuprihoda      1
3898 matičnjak plemki      1
3899 pilanska tehnologija      1
3900 varijante      1
3901 site-class      1
3902 prirodno obnavljanje      1
3903 fotosintetski pigmenti      1
3904 tanka oblovina      1
3905 resorno istraživanje      1
3906 recovery.      1
3907 fitomasa      1
3908 reparable natural resource      1
3909 sjemenska plan­taža      1
3910 Rimljani      1
3911 klonovi      1
3912 community of pedunculate oak      1
3913 urban parks      1
3914 utjecaj tehničkih zahvata na sušenje hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Hrvatske      1
3915 park-šuma »Komrčar«      1
3916 DNA barcoding      1
3917 reviews of the exhibition      1
3918 Crikveničko-vinodolsko područje      1
3919 ekonomika prirodnih resursa      1
3920 strojevi      1
3921 sanacija.      1
3922 mediterranean vegetation      1
3923 Krapinsko-zagorska Count      1
3924 populations      1
3925 multidisciplinaran pristup      1
3926 otvorenost      1
3927 Test citotoksičnosti      1
3928 mehanička svojstava drva      1
3929 #glavna skupština      1
3930 lowland      1
3931 sustainability      1
3932 reproductive felling      1
3933 development and increment      1
3934 volume tables      1
3935 zaposlenost u šumarstvu i šumskim industrijama      1
3936 hrastovina      1
3937 estimation      1
3938 forest soil stabilization      1
3939 silvicultural pass and trail      1
3940 skidding road      1
3941 taktičko planiranje primarnih šumskih prometnica      1
3942 utilization      1
3943 span      1
3944 ecotypic variation      1
3945 komparacija stanja za 2009.      1
3946 garden in the cloister      1
3947 zaštita šuma od požara      1
3948 pravila udruge      1
3949 stanje njemačkog šumarstva      1
3950 pesticide      1
3951 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
3952 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
3953 spektralni odraz      1
3954 forest assortments      1
3955 Quercus pubescens      1
3956 selected seed      1
3957 bird of prey equipment      1
3958 annual presceibed yield      1
3959 Analytical hierarchy process (AHP)      1
3960 kakvoća stabala      1
3961 invazivni štetni organizam      1
3962 clonal seed orchards      1
3963 radijalni prirasti      1
3964 rodoslovlje      1
3965 srednja udaljenost privlačenja      1
3966 natural drying of stockwood      1
3967 coast      1
3968 Forestry school Karlovac      1
3969 Zračno onečišćenje      1
3970 opterećenost olovom      1
3971 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
3972 meteorological factors      1
3973 losses      1
3974 rooting      1
3975 narrow-leaved ash tree      1
3976 debarking productivity      1
3977 kulturno povijesna baština      1
3978 sjekač      1
3979 smrtnost      1
3980 bioraznolikost.      1
3981 razmjenski razvitak      1
3982 ecological indicators      1
3983 računalni informacijski sustav      1
3984 klonske sjemenske plantaže      1
3985 alkaloid taksin antikancerogen      1
3986 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
3987 urod      1
3988 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
3989 plant community      1
3990 the center of gravity      1
3991 Forest exploitation      1
3992 Winter chilling      1
3993 neprava srž      1
3994 europski dabar (Castor fiber L.)      1
3995 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
3996 ekološka mreža      1
3997 Atlas gorje      1
3998 brtvljenje odlagališta      1
3999 lišće obične bukve      1
4000 Fagus%20sylvatica STYLE="text-decoration:none">Fagus sylvatica      1
4001 forestry work      1
4002 diameter increment      1
4003 Silvopasture      1
4004 layout proposal      1
4005 bukva (Fagus sylvatica)      1
4006 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
4007 Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none">Picea abies /L./ Karst.      1
4008 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
4009 dnevna stopa prirasta lanadi      1
4010 segmented regression      1
4011 lumber value yield      1
4012 prirast temeljnice      1
4013 rijetka sadnja      1
4014 jedinstveni model      1
4015 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
4016 vodeni beskralješnjaci      1
4017 spruce bark beetle      1
4018 experimental fires      1
4019 artificial neural networks      1
4020 Klorofilmetar CCM-200      1
4021 kakvoća      1
4022 usufruct      1
4023 biološki gubici divljači      1
4024 mjereni postupak      1
4025 menagement klas      1
4026 silver fir decline and expansion      1
4027 S-Topsis      1
4028 oštećenje iglica      1
4029 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
4030 obična bukva.      1
4031 distribution of beneficial functions of forests      1
4032 RRP soil stabilization material      1
4033 mreža      1
4034 zastrtost      1
4035 nature      1
4036 Na-pirofosfat      1
4037 Liburnian karst      1
4038 daily growth rate of fawns      1
4039 SWOT analiza      1
4040 seed areas (districts)      1
4041 Final consumption wood products industries      1
4042 restitucija vlasništva      1
4043 oplošje korijena      1
4044 modelna srednjodobna sastojina      1
4045 mjerila      1
4046 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
4047 duboka sadnja      1
4048 diversity index      1
4049 kaštelansko područje      1
4050 forest protection.      1
4051 čišćenje      1
4052 očuvanje genofonda      1
4053 plastična folija      1
4054 posljedice agresije na RH      1
4055 čista regularna bukova sastojina      1
4056 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4057 weight and volume of wood      1
4058 Slavonia      1
4059 the island of Mljet      1
4060 mulberry (Morus alba)      1
4061 drvenaste egzote      1
4062 red deer hummel      1
4063 kemijski sastav tla      1
4064 lovno-demografski intenzitet      1
4065 ciklus      1
4066 čimbenici korekcije      1
4067 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
4068 sokolarska oprema      1
4069 broj i veličina puci      1
4070 protection . .      1
4071 kontrolne pokusne plohe      1
4072 percent share      1
4073 prometna vrijednost      1
4074 Liburnijski krš      1
4075 kora      1
4076 Abies biokovoensis      1
4077 Forest Genetic Resources Programme      1
4078 pre-chilling      1
4079 phenotypic variation      1
4080 Public subsidisation of forestry      1
4081 Phase I and II      1
4082 winter leaf retention      1
4083 Europe Slovenia      1
4084 kvantitativna obilježja      1
4085 physical strain      1
4086 tick      1
4087 protected natural values      1
4088 sjeme pinije      1
4089 regularne šume      1
4090 Spačvanski šumski bazen      1
4091 ručno-strojna sječa      1
4092 Pinus nigra      1
4093 dendroflora Hrvatske      1
4094 spaljena površina      1
4095 oblik debla      1
4096 uzgojne mjere.      1
4097 country in transition      1
4098 hidrologija      1
4099 broj cvjetova i plodova      1
4100 a new ecological trend      1
4101 Drvni građevni elementi      1
4102 renewables      1
4103 falconry equipment      1
4104 stara sastojina      1
4105 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
4106 gubici tla      1
4107 logging residue      1
4108 galerije      1
4109 oplodna sječe      1
4110 visina debla      1
4111 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
4112 Spačva forest      1
4113 fire-risk      1
4114 fotosintetičke osobine lista      1
4115 ublaživanje      1
4116 uneven- aged management      1
4117 modeling      1
4118 village Gradište      1
4119 Lisičine      1
4120 preborne sastojine bukve i jele      1
4121 bioekologija      1
4122 zdravlje i sigurnost      1
4123 private entrepreneurship      1
4124 tlačna čvrstoća      1
4125 recultivation      1
4126 lovor      1
4127 medunac      1
4128 županije      1
4129 reconstruction of forest roads      1
4130 iskoristavački pokazatelj      1
4131 selekcionirano sjeme      1
4132 edible mushrooms      1
4133 estimate      1
4134 listopadna      1
4135 globalizacija      1
4136 Fang      1
4137 bušilica »ST1HL 08«      1
4138 biologija      1
4139 monitoring u šumarstvu.      1
4140 ispuštanje      1
4141 water status      1
4142 gospodarska politika      1
4143 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
4144 tipovi sadnje      1
4145 reljef - karte i tumači      1
4146 dubinsko snimanje      1
4147 lovac      1
4148 Na-hexametaphosphate      1
4149 optimum opennes      1
4150 korelacija      1
4151 place of birth      1
4152 indeksi točnosti      1
4153 gljivični patogen      1
4154 Intraclonal and interclonal variability      1
4155 sladun      1
4156 histogrami prvoga i drugoga reda      1
4157 nelegalne sječe      1
4158 accidents at work      1
4159 zagađenje.      1
4160 vođenje      1
4161 half-sib progenies      1
4162 orografijski pojasi      1
4163 Forest Fire Prevention      1
4164 final cut      1
4165 relict indicators      1
4166 history of HŠD      1
4167 spektrofotometrija      1
4168 Feulgen squash metoda      1
4169 forest Macelj      1
4170 onečišćenje      1
4171 current felling values      1
4172 road density      1
4173 prokopavanje      1
4174 space valorization      1
4175 hunting ground      1
4176 volumen korijena      1
4177 degradacija ekosustava      1
4178 izoenzymes      1
4179 količine goriva      1
4180 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
4181 ekonomika svilarenja      1
4182 morfološka obi lježja      1
4183 te meljnica      1
4184 digitalni katastarski plan      1
4185 grass      1
4186 silk pro­duction      1
4187 lovačka ilustracija      1
4188 relative openness      1
4189 struktura krošanja      1
4190 krivulje indeksa staništa      1
4191 work study      1
4192 Mottled Umber Moth      1
4193 seed viability      1
4194 dispersal prognosis      1
4195 drveni materijal za paki ranje      1
4196 forest area      1
4197 šumska voluharica      1
4198 forest landlords      1
4199 listopadne šume      1
4200 plemenite listače      1
4201 prirast i kakvoća.      1
4202 energy production      1
4203 germinability      1
4204 mali osmerozubi smrekov pisar      1
4205 određivanje horizontalne udaljenosti      1
4206 opterećenje šumskih ekosustava      1
4207 CO      1
4208 landfill gas      1
4209 normizacija      1
4210 the Golden section      1
4211 košćela      1
4212 European beaver (Castor fiber L.)      1
4213 phytocoeno­logical community      1
4214 općekorisna funkcija šume      1
4215 particle size distribution      1
4216 zdravstveno stanje šuma.      1
4217 aerial photographs (APs)      1
4218 sekundarna sukcesija      1
4219 Aesculus L.      1
4220 economic orientation      1
4221 Fast Furier metoda      1
4222 varijabilnost.      1
4223 natural newgrowth      1
4224 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
4225 pošumljavanje i zaštita      1
4226 brucijski crveni bor      1
4227 visinski prirast      1
4228 progresivna sukcesija      1
4229 glavna sastojina      1
4230 plant potential      1
4231 sakupljanje drva      1
4232 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
4233 entomofilna      1
4234 band saw efficiency      1
4235 insekticid      1
4236 spruce cultures      1
4237 edukacija vatrogasaca      1
4238 percentage of the nibbled part of the shoot      1
4239 long-term mean values of seasonal severity rating      1
4240 low quality and small-sized diameter logs      1
4241 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
4242 biomass standards      1
4243 beech felling areas      1
4244 %20increment STYLE="text-decoration:none">basal area increment      1
4245 present conditions of forests      1
4246 metode      1
4247 pomladak mladik      1
4248 Castanea%20sativa%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">European sweet chestnut (Castanea sativa Mill.)      1
4249 poljski pokus      1
4250 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
4251 Adriatic      1
4252 težište odjela — odsjeka      1
4253 zec      1
4254 prenositelj      1
4255 arborescent willow clones      1
4256 fitogeografsko raščlanjenje      1
4257 pollution      1
4258 Phyllonorycter sp.      1
4259 ornithology      1
4260 technical features      1
4261 determining horizontal distances      1
4262 Čeh      1
4263 early and late ecotypic forms      1
4264 hrvatska kuna      1
4265 linear correlation      1
4266 faza isključivanja stabala      1
4267 registar primarnih šumskih prometnica      1
4268 obnova šumskih krajolika.      1
4269 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
4270 istraživanje tržišta      1
4271 common beech leaves      1
4272 globalna promjena      1
4273 Wood Products for Final Use      1
4274 morfometrija rogovlja      1
4275 provenance      1
4276 Information Means and State of Croatian Forests.      1
4277 infrared digital orthophoto(DOP)      1
4278 naturalizam      1
4279 Osijek      1
4280 Forsterferuf      1
4281 mediteranske šume      1
4282 Drava River valley      1
4283 leaf photosynthetic traits      1
4284 damage of needles      1
4285 old forestry map      1
4286 lišće perasto      1
4287 relict      1
4288 FAO      1
4289 forest regeneration      1
4290 precipitated water      1
4291 coloration and winter leaf retention      1
4292 probable and binary viewshed      1
4293 linearna korelacija.      1
4294 maquis of strawberry tree      1
4295 ITS2 regije      1
4296 biološka svojstva      1
4297 Polufinalni drvni proizvodi      1
4298 evaluation of natural resources      1
4299 master´s thesis      1
4300 lovačke izložbe      1
4301 resources      1
4302 diameter increment      1
4303 ukupni dušik i ugljik      1
4304 the area of Kaštela      1
4305 rekonstrukcija šumske ceste      1
4306 pretraživanje Interneta      1
4307 ecological conditions      1
4308 the hunting share of the exhibition      1
4309 odlaganje      1
4310 recreation.      1
4311 krajobrazna raznolikost      1
4312 economics of forest resources      1
4313 GeoWEPP      1
4314 plovidba      1
4315 number and size of stomata      1
4316 bankovni kamatnjak      1
4317 logistička regresija      1
4318 Šumarski muzej Krasno      1
4319 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
4320 moesian beech      1
4321 laying date      1
4322 infestation intensity      1
4323 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
4324 due diligence      1
4325 sastojina izmjere      1
4326 group decision making      1
4327 Spacva      1
4328 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4329 ash content      1
4330 mechanical felling      1
4331 fitosanitarni pregled      1
4332 economics of natural resources      1
4333 visitors      1
4334 Poslovna analiza      1
4335 Hrvatski udio      1
4336 Uredba o drvu      1
4337 insekticidi      1
4338 gljivama slični organizmi      1
4339 utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja      1
4340 Zelena potkova grada Zagreba      1
4341 heritability      1
4342 položaj centromere      1
4343 mediteransko krško područje      1
4344 flight dynamics      1
4345 Viscum album L. ssp. album (white berried mistletoe)      1
4346 trgovina drvetom      1
4347 cjenik      1
4348 therapeutical herbs and aromatic plants      1
4349 ekonomske promjene u šumarstvu      1
4350 formiranje šumskih zajednica      1
4351 Air Pollution      1
4352 Runoff      1
4353 B. Sc.      1
4354 clonal forestry      1
4355 odnos visine i promjera      1
4356 fitocenoza      1
4357 digital terrain models (DTM)      1
4358 open strips      1
4359 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
4360 jednadžbe rasta      1
4361 or­ganska tvar tla      1
4362 development of research      1
4363 statičko stanje stabala      1
4364 plumate leaves      1
4365 ilovača      1
4366 korovi      1
4367 supplemental feeding      1
4368 geometric distortions      1
4369 oprema za sokolara      1
4370 life forms      1
4371 production lines      1
4372 ženski gametofit      1
4373 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
4374 oštećenja      1
4375 herbaceous plants      1
4376 forest-based industries      1
4377 Karyotypes      1
4378 protected natural areas      1
4379 size structure of forest estates      1
4380 Salix alba clones      1
4381 rasti vitalnost      1
4382 international standards      1
4383 cutting and processing      1
4384 normal structure      1
4385 pedogeneza      1
4386 multi-criteria decision making      1
4387 hrast crnika      1
4388 privatni šumoposjed      1
4389 Forest education      1
4390 clonal samples      1
4391 common pistachio      1
4392 trave      1
4393 CIC-points      1
4394 Metoda vrtložne kovarijance      1
4395 new host      1
4396 pokretna žičara      1
4397 experimental plot B bare ground      1
4398 potrajno gospodarenje tartufima      1
4399 white willow (Salix alba)      1
4400 human resources in forestry      1
4401 nanotechnology      1
4402 propadanje staništa      1
4403 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
4404 raznodobne šume      1
4405 exchangeable development      1
4406 Parasiten      1
4407 ruminant      1
4408 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
4409 obrana od poplave      1
4410 prilagodba      1
4411 tradicijska arhitektura      1
4412 mjesto lanjenja      1
4413 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
4414 kukci potkornjaci      1
4415 usefulness evaluation      1
4416 pubescent oak      1
4417 tjelesna masa      1
4418 dry biomass of seedlings      1
4419 sirova svila      1
4420 preživač      1
4421 indeksi diverziteta      1
4422 cluster analiza.      1
4423 munika      1
4424 biodiversity.      1
4425 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
4426 sjemenska područja (oblasti)      1
4427 vapnenci      1
4428 zelena infrastruktura      1
4429 nisko drvo      1
4430 kermes berry      1
4431 bijela vrba (Salix alba)      1
4432 rutting      1
4433 staklenički plinovi      1
4434 Industrial Round Timber in the Rough      1
4435 slijevanje niz deblo      1
4436 dodatno vrijeme      1
4437 seed variability      1
4438 sustainable management.      1
4439 visoka proreda      1
4440 digital cadastral map      1
4441 traktorski put      1
4442 Southern/Central Europe      1
4443 ogrijevno drvo.      1
4444 the Fibonacci series      1
4445 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
4446 pheromone traps      1
4447 potražnja      1
4448 Srednji prsni promjer      1
4449 natural foci      1
4450 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
4451 noctuids      1
4452 Beta distribucija      1
4453 16x16 km grid plots      1
4454 Berberidion      1
4455 Entwicklung      1
4456 Učka Nature park      1
4457 kamenjarka.      1
4458 cjeloživotno obrazovanje      1
4459 točnost određivanja položaja      1
4460 čišćenje mladih sastojina      1
4461 a regular cross profile      1
4462 skull      1
4463 Biokovo Mountain      1
4464 dehydrated zone      1
4465 imidakloprid      1
4466 transplanted plants      1
4467 Eutric Rankers      1
4468 propadanje drva      1
4469 beech mast      1
4470 grivasta ovca      1
4471 ecological divergence      1
4472 procjenjena vrijednost šuma      1
4473 taper      1
4474 volatile component      1
4475 prevencija šumskih požara      1
4476 normalitet      1
4477 granična linija      1
4478 estimation of distance      1
4479 forest and water ecosystems      1
4480 CIC-točke      1
4481 common spruce      1
4482 work equipment      1
4483 forest worker      1
4484 djelovanje      1
4485 fiziološki parametri      1
4486 erozija      1
4487 herbicidi      1
4488 disperzija      1
4489 morphological features of seedlings      1
4490 Zapadna Anatolija      1
4491 bazofilne šume      1
4492 correction factors      1
4493 Ariš      1
4494 razina meha- niziranosti      1
4495 kestenov moljac miner      1
4496 postage stamps      1
4497 raznodobno gospodarenje      1
4498 niska gustoća      1
4499 Lyme borreliosis      1
4500 suppression      1
4501 log volume yield      1
4502 macroclimatic adaptedness      1
4503 Europski ariš      1
4504 sustav odvodnje      1
4505 čistina      1
4506 damages from the game      1
4507 rijetkost u Požeškom gorju      1
4508 lowland forests of pedunculate oak      1
4509 Europa      1
4510 učinci prorjede      1
4511 ovaries      1
4512 ritska šuma      1
4513 sample      1
4514 implementation of H1 and H2      1
4515 root/shoot ratio      1
4516 dabrovo jezero      1
4517 phytomass      1
4518 transformation      1
4519 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
4520 enzimatska aktivnost      1
4521 tip tla      1
4522 ugrožava.      1
4523 crown cover      1
4524 gospodarske djelatnosti RH      1
4525 vocational training      1
4526 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
4527 policy instruments      1
4528 zimske inaktivne temperature      1
4529 Yelow sticky traps      1
4530 burza      1
4531 coppice      1
4532 karte      1
4533 Jagdausstellungen      1
4534 natural spreading      1
4535 global climate changes      1
4536 fire modeling systems      1
4537 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
4538 ultrasonic hypsometer      1
4539 climate scenarios      1
4540 hiperforezija      1
4541 simulirana sječa      1
4542 integrirana zaštita oblovine      1
4543 stem      1
4544 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
4545 fuel load      1
4546 exploitation      1
4547 taloženje      1
4548 šumsko stanište      1
4549 the Haloze region.      1
4550 damage indicators      1
4551 hydro-technical measures      1
4552 filogenija      1
4553 Liocourt´s distribution      1
4554 exploitation fields      1
4555 Finland      1
4556 ecological production      1
4557 izbojci      1
4558 education      1
4559 zaobilaženje šumarske struke      1
4560 proizvodnja biomase      1
4561 cijena koštanja      1
4562 pH oborina      1
4563 Studija primarnog otvaranja šuma      1
4564 joint- stock company in forestry      1
4565 root perimeter      1
4566 polyphenolic compounds      1
4567 deciduous forest      1
4568 turistička djelatnost      1
4569 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
4570 čudni atraktor      1
4571 motorni čistač      1
4572 kratke ophodnje.      1
4573 šumski transportni sustavi      1
4574 klima-požarna područja.      1
4575 standardizacija      1
4576 chain saw      1
4577 karakteristike mikrolokaliteta.      1
4578 usable timber      1
4579 secondary openness      1
4580 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
4581 %20true%20bugs STYLE="text-decoration:none"> true bugs      1
4582 Izvanredna stanja      1
4583 forest ecosystems      1
4584 dendrograms      1
4585 štete na divljači      1
4586 Parasitenkomplex      1
4587 micro-relief      1
4588 microrelief      1
4589 reforestation and protection      1
4590 prostorni raspored      1
4591 kraška polja      1
4592 plantažni uzgoj      1
4593 metoda sjemenomjera      1
4594 gospodarska inspekcija      1
4595 zaštita na radu      1
4596 jablan      1
4597 western conifer seed bug      1
4598 the brown bear      1
4599 poplar clone I-214      1
4600 unutarklonska i međuklonska varijabilnost      1
4601 Weibulova funkcija gustoće      1
4602 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
4603 ekosustavi      1
4604 producibility      1
4605 laboratory rearing      1
4606 morfologija češera i sjemena      1
4607 oštećivanje sastojine      1
4608 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
4609 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
4610 A- horizont      1
4611 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
4612 hrvatska flora      1
4613 Histiostoma ulmi      1
4614 park forest      1
4615 bivariate and multivariate analysis      1
4616 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
4617 recentno drvo      1
4618 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
4619 Beograd      1
4620 climbing plants      1
4621 ekološka niša      1
4622 land mines      1
4623 multiclonal cultures      1
4624 otvoreni prostor      1
4625 number of trees      1
4626 Montpellier      1
4627 nagib terena      1
4628 Nezakonita trgovina drvom      1
4629 circular sample plots      1
4630 land use      1
4631 total chlorophylls      1
4632 huminske kiseline      1
4633 supply      1
4634 shelling      1
4635 superfosfat      1
4636 inventarisation of woody plants      1
4637 State of German forestry      1
4638 Dalmactia      1
4639 cut-to-length harvesting method      1
4640 the actual average distance of attraction      1
4641 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
4642 root decay      1
4643 automatic digital camera      1
4644 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
4645 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
4646 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
4647 trupci hrasta kitnjaka i bukve      1
4648 occupational injuries      1
4649 mikrobiološke značajke tala      1
4650 Trachyandesite      1
4651 Bitterlich sampling      1
4652 modifikacije      1
4653 middle breast diameter      1
4654 trgovina kisikom      1
4655 obnova i održavanje      1
4656 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
4657 elaborat održavanja šumskih cesta      1
4658 bioindicators      1
4659 omjer suhe mase nadzemnih organa i korijena      1
4660 ogrjevna vrijednost      1
4661 sjemenjača      1
4662 biological control      1
4663 uvjeti pridobivanja drva      1
4664 mali alati      1
4665 stability      1
4666 fitosanitarne mjere      1
4667 zaštićena područja prirode      1
4668 phylogeny      1
4669 sawnwood production      1
4670 stanište medvjeda      1
4671 Tehnički odbor 55      1
4672 economic silk production      1
4673 forest trees      1
4674 hyperparasitoid      1
4675 faktori staništa      1
4676 pioneer species      1
4677 proizvodnja energije      1
4678 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
4679 komparativna analiza      1
4680 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
4681 bark beetle      1
4682 oak lace bug      1
4683 floral elements      1
4684 povijest šumarstva      1
4685 Chlorophyll content index      1
4686 clinal variation      1
4687 forest damage      1
4688 formiranje pionirskih sastojina      1
4689 Kappa statistika      1
4690 Blue Tit      1
4691 dioecious      1
4692 old towns and settlements      1
4693 common points      1
4694 estimated value of forests      1
4695 kariotip      1
4696 bijela joha      1
4697 leaf unfolding      1
4698 sagorijevanje      1
4699 centralna Bosna      1
4700 distribucija prsnih promjera i volumena      1
4701 ekološka proizvodnja      1
4702 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
4703 genetic origin      1
4704 Piljena građa četinjača i listača      1
4705 plus stabla      1
4706 fishing      1
4707 introgresija      1
4708 negativna selekcija      1
4709 trunk height      1
4710 preborne sastojine jele      1
4711 visina i visinski rast      1
4712 gospodarski značaj – učinci      1
4713 učinkovitost tračne pile      1
4714 Medvednica Mount      1
4715 planiranje mreže šumskih cesta      1
4716 stil rukovođenja      1
4717 sawmilling technology      1
4718 geocoding      1
4719 morfometrijska analiza lista jasena      1
4720 Social Broadleaves      1
4721 karta šumskih zajednica      1
4722 Hornbeam hop      1
4723 Nemozoma      1
4724 Common Cuckoo      1
4725 šumoposjed      1
4726 natječajna (početna) cijena      1
4727 normalni volumen prije i poslije sječe      1
4728 the Middle Ages      1
4729 nonwood forest function.      1
4730 jela.      1
4731 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
4732 dendrochronological analysis      1
4733 defolijatori      1
4734 divlja kruška      1
4735 šumska vegetacija Hrvatske      1
4736 korov      1
4737 ugljik      1
4738 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
4739 white ash (F. americana L.)      1
4740 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
4741 Economic policy      1
4742 mogućnost razlikovanja      1
4743 raznolikost      1
4744 potencijalna staništa      1
4745 Geographical Information System      1
4746 gospodarsko usmjerenje      1
4747 physical and mechanical properties of abonos      1
4748 insect growth regulators      1
4749 Wild boars      1
4750 Međunarodne konvencije      1
4751 odlagalište      1
4752 problemi u procesu promjena      1
4753 gusjenica      1
4754 leaf nitrogen dynamic      1
4755 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
4756 forest fire prevention roads      1
4757 forces of resistance to growth      1
4758 abandoned agricultural land      1
4759 Timber trade      1
4760 humic acids      1
4761 Green oak      1
4762 metoda prorede      1
4763 chemical composition      1
4764 water-logging      1
4765 desulphurization      1
4766 postotak odgriženog dijela izbojka      1
4767 protection of nature      1
4768 alometrijske funkcije      1
4769 distribution of diameter at breast height      1
4770 klimatski ekscesi      1
4771 lokalna zajednica      1
4772 cone and seed morphology      1
4773 training      1
4774 chain of damage.      1
4775 industrija      1
4776 multivariatne meto­de      1
4777 Local population      1
4778 height and volume growth      1
4779 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
4780 zaštita divljeg kestena      1
4781 planiranje šumskih prometnica      1
4782 nadmorska visina      1
4783 strict forest reserve      1
4784 središnji i stražnji kut prohodnosti      1
4785 dobni razred      1
4786 planning of forest roads      1
4787 jedinstvena metoda      1
4788 Sječa oštećenih stabala      1
4789 couning      1
4790 roedeer      1
4791 šume posebne namjene      1
4792 harvest scheduling      1
4793 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
4794 sječka      1
4795 IPGRI      1
4796 nagib      1
4797 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
4798 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
4799 prostorna povezanost      1
4800 novoutvrđene vrste      1
4801 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
4802 library      1
4803 basis of vegetational unit      1
4804 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
4805 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
4806 svjetle pruge      1
4807 geografske i reljefne značajke      1
4808 skideri      1
4809 ostvarena proizvodnja      1
4810 novi domaćin      1
4811 klimatski čimbenici      1
4812 Fruit set      1
4813 ribarstvo      1
4814 zone i jedinice (rajoni)      1
4815 pH – solution      1
4816 forest estate      1
4817 realised etat      1
4818 students      1
4819 tercijarni relikt      1
4820 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
4821 baze podataka      1
4822 diferencijacija      1
4823 new localities      1
4824 ocjena primjenjivosti      1
4825 genetic parameters      1
4826 izgorena površina      1
4827 smrdljika      1
4828 fungal spores      1
4829 udžbenik      1
4830 natprosječni debljinski prirast      1
4831 growth forces and suppressed forces      1
4832 Carex brizoides      1
4833 prosjeke      1
4834 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
4835 CA analiza      1
4836 permanent experiment plot      1
4837 terpeni      1
4838 odlagališni plin      1
4839 širenje nakon unašanja      1
4840 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
4841 preuzimanje      1
4842 uporabna vrijednost      1
4843 two-parameter volume tables      1
4844 shoots      1
4845 beta-funkcija      1
4846 geostatistika      1
4847 procjena potencijala biomase      1
4848 regija Crnog mora      1
4849 TOPSIS      1
4850 pravilnik      1
4851 overwintering      1
4852 regular forest association      1
4853 biomasa.      1
4854 food      1
4855 Crvanj planina      1
4856 ISO 11277      1
4857 Castor fiber      1
4858 rak ariša      1
4859 nasljedne osnove      1
4860 kompleksnost      1
4861 homogenization      1
4862 usable science      1
4863 causes casualties      1
4864 benzaldehid      1
4865 sječa i izradba drva      1
4866 obični čempres      1
4867 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
4868 Timber regulation      1
4869 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
4870 brojno stanje      1
4871 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
4872 fiziologija sjemena      1
4873 the point of proftability (break-even point).      1
4874 edafski uvjeti      1
4875 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
4876 Geographic Information System.      1
4877 number of root tips      1
4878 soil conditioner      1
4879 fire-climate regions.      1
4880 šumski otvori      1
4881 akumulacija ugljika      1
4882 beach forests      1
4883 seed orchard      1
4884 udruge privatnih šumoposjednika      1
4885 vegetation of northern Croatia      1
4886 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">trčka Perdix perdix L.      1
4887 karta staništa      1
4888 tularemija      1
4889 šumarija      1
4890 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
4891 forest user´s unit      1
4892 stanje voda      1
4893 debljinski rast      1
4894 kvantitativna svojstva      1
4895 criteria for determining density of primary forest road infrastructure      1
4896 drveni materijal za pakiranje      1
4897 lovno područje      1
4898 register of primary forest traffic infrastructure      1
4899 zajednica hrasta lužnjaka i običnog graba      1
4900 satelitske snimke      1
4901 geosintetici      1
4902 coppice conversion      1
4903 Ulmus pinnato-ramosa      1
4904 forest development strategy      1
4905 water pollution      1
4906 Hornbeam oriental      1
4907 crown diameter      1
4908 heat transfer.      1
4909 Kunstinseln      1
4910 priobalno stanovništvo      1
4911 forest owners’ cooperation      1
4912 climatic factors      1
4913 Greenwich      1
4914 young crop      1
4915 Samobor      1
4916 površinski kopovi      1
4917 sweetgum stand      1
4918 Ovis ammon musimon      1
4919 digitalizacija      1
4920 park forest      1
4921 vrsta oštećenja      1
4922 public awareness      1
4923 položajna točnost      1
4924 jarebica kamenjarka – grivna      1
4925 žir      1
4926 stabilizacija cementom      1
4927 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
4928 rare species population’s conservation      1
4929 dabrova brana      1
4930 dendrološko vrednovanje      1
4931 basal area increment      1
4932 Sequoia sempervirens      1
4933 reliktni indikatori      1
4934 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4935 ground and surface water monitoring      1
4936 interception      1
4937 Trypodendron      1
4938 different seedling types      1
4939 popis stranih vrsta      1
4940 revitalisation      1
4941 intenzitet fotosinteze      1
4942 mala i srednja poduzeća      1
4943 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
4944 gene pool      1
4945 beneficial organisms      1
4946 vrste tvrdog drva      1
4947 insolacija      1
4948 malati      1
4949 genetska struktura      1
4950 strawberry tree coppice      1
4951 panjača planike      1
4952 inventura      1
4953 natural enemies      1
4954 populacija.      1
4955 floristička struktura      1
4956 Common alder      1
4957 bioenergija.      1
4958 poljski jasen—suši tip      1
4959 površinska obrada drva      1
4960 %20soil%20compaction STYLE="text-decoration:none"> soil compaction      1
4961 4x4 km grid plots      1
4962 kvaliteta života      1
4963 hunting associations      1
4964 spaljivanje biomase      1
4965 sile otpora rastu      1
4966 Moving average      1
4967 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
4968 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4969 fizičko opterećenje      1
4970 10-godišnji volumni prirast      1
4971 Mean breast diameter      1
4972 molecular-biological methods      1
4973 nurse plants      1
4974 illegal killing      1
4975 ecotypes      1
4976 poslovni odnosi      1
4977 turistički proizvod.      1
4978 WitaTrap Delta PQ      1
4979 biological revitalisation      1
4980 gap      1
4981 Forested Areas      1
4982 upravljanje šumom      1
4983 daylilies      1
4984 konzervacija vlage u tlu      1
4985 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
4986 vegetacije Hrvatske.      1
4987 dovršna sječa      1
4988 complexity      1
4989 skidders      1
4990 total forest reserve      1
4991 digital ortophoto      1
4992 compensation      1
4993 Benedictine monastery      1
4994 dimenzije češera      1
4995 šumski rezervat      1
4996 Spanish broom      1
4997 skider      1
4998 štete od divljači      1
4999 tehnical-camouflage methods      1
5000 vegetational map      1
5001 staništa tartufa      1
5002 biological properties      1
5003 Global change      1
5004 prijenosna vitla      1
5005 unapređenje upravljačke prakse      1
5006 changes in water relations      1
5007 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
5008 bacteria      1
5009 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
5010 namnožio      1
5011 duration of development stages      1
5012 srednja Bosna      1
5013 spiroplazme      1
5014 priobalje      1
5015 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
5016 crown fire<