ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 145
  Izdano svezaka: 1100
 stranica:84004
 digitalizirano (GB):13,35
 
Obrađeno članaka:

16130
  Pronađeno autora: 3146
  - od toga u Imeniku: 831
  Pisano o šumara: 778
 
Indeksirano pojmova:

15857879
  Različitih riječi: 1386733
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
<
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1      1
2 drvenaste egzote      1
3 jednodobne bukove sastojine      1
4 lowlands forests      1
5 park forest      1
6 Pinus nigra      1
7 pokretna žičara      1
8 skidding      1
9 srednja udaljenost privlačenja      1
10 Šumski sortimenti      1
11 "Hrvatske šume"      2
12 "Osmocote Mini"      2
13 "Osmocote Sierrablen"      2
14 #glavna skupština      1
15 $glavna skupština      3
16 İkisu planning unit      1
17 (environmental) ethics      1
18 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
19 yellow%20mistletoe. STYLE="text-decoration:none">yellow mistletoe.      1
20 %20gospodarenje%20šuma STYLE="text-decoration:none"> gospodarenje šuma      1
21 %20sezonske%20promjene STYLE="text-decoration:none"> sezonske promjene      1
22 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
23 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
24 proljetna%20temperatura%20zraka STYLE="text-decoration:none">proljetna temperatura zraka      1
25 stjenice STYLE="text-decoration:none">stjenice      1
26 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
27 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
28 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
29 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
30 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
31 %20soil%20compaction STYLE="text-decoration:none"> soil compaction      1
32 %20šume STYLE="text-decoration:none"> šume      1
33 %20true%20bugs STYLE="text-decoration:none"> true bugs      1
34 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
35 %20Acer%20cappadocicum STYLE="text-decoration:none"> Acer cappadocicum      1
36 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
37 %20Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none"> Picea abies /L./ Karst.      1
38 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
39 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
40 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
41 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
42 Acer%20cappadocicum STYLE="text-decoration:none">Acer cappadocicum      1
43 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
44 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
45 Acer%20trautvetteri STYLE="text-decoration:none">Acer trautvetteri      2
46 Alnus%20cordata%20(Loisel)%20Duby STYLE="text-decoration:none">Alnus cordata (Loisel) Duby      2
47 Alnus%20glutinosa STYLE="text-decoration:none">Alnus glutinosa      2
48 Alnus%20incana STYLE="text-decoration:none">Alnus incana      2
49 Alternaria%20sp. STYLE="text-decoration:none">Alternaria sp.      2
50 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
51 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
52 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
53 Armillaria STYLE="text-decoration:none">Armillaria      2
54 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      4
55 Bonomoia%20pini STYLE="text-decoration:none">Bonomoia pini      2
56 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
57 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
58 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
59 Canis%20aureus STYLE="text-decoration:none">Canis aureus      2
60 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
61 Castanea%20sativa STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa      2
62 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
63 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
64 Celtis%20australis STYLE="text-decoration:none">Celtis australis      2
65 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
66 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
67 Cerambyx%20cerdo STYLE="text-decoration:none">Cerambyx cerdo      2
68 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
69 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
70 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
71 Cinara%20cedri STYLE="text-decoration:none">Cinara cedri      2
72 Crataegus%20monogyna%20community STYLE="text-decoration:none">Crataegus monogyna community      1
73 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
74 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
75 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
76 Cyanistes%20caeruleus STYLE="text-decoration:none">Cyanistes caeruleus      2
77 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
78 Equiseto%20hyemali-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Equiseto hyemali-Alnetum incanae      2
79 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
80 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
81 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
82 Fagus%20sylvatica STYLE="text-decoration:none">Fagus sylvatica      1
83 Fagus%20sylvatica STYLE="text-decoration:none">Fagus sylvatica      2
84 Francisella STYLE="text-decoration:none">Francisella      2
85 Fraxinus%20angustifolia STYLE="text-decoration:none">Fraxinus angustifolia      4
86 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
87 Gymnocladus%20dioicus(L.)K.%20Koch STYLE="text-decoration:none">Gymnocladus dioicus(L.)K. Koch      2
88 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
89 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
90 Heterobasidion STYLE="text-decoration:none">Heterobasidion      2
91 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
92 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
93 Histiostoma%20piceae STYLE="text-decoration:none">Histiostoma piceae      2
94 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
95 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
96 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
97 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
98 Iponemus%20gaebleri STYLE="text-decoration:none">Iponemus gaebleri      2
99 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
100 Ips%20sexdentatus STYLE="text-decoration:none">Ips sexdentatus      2
101 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
102 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
103 Juniperus%20drupacea STYLE="text-decoration:none">Juniperus drupacea      2
104 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
105 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
106 Lamio%20orvalae-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Lamio orvalae-Alnetum incanae      2
107 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
108 Lygniodes STYLE="text-decoration:none">Lygniodes      2
109 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
110 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
111 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
112 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
113 Medetera STYLE="text-decoration:none">Medetera      2
114 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
115 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      2
116 Nemozoma STYLE="text-decoration:none">Nemozoma      1
117 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
118 Parus%20major STYLE="text-decoration:none">Parus major      2
119 Phryganophilus%20ruficollis STYLE="text-decoration:none">Phryganophilus ruficollis      2
120 Phytopythium STYLE="text-decoration:none">Phytopythium      2
121 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      4
122 Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none">Picea abies /L./ Karst.      1
123 Picea%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Picea orientalis      2
124 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      4
125 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
126 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
127 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      6
128 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
129 Pinus%20sylvestris. STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris.      1
130 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
131 Populus%20nigra%20L. STYLE="text-decoration:none">Populus nigra L.      1
132 Populus%20nigra%20L. STYLE="text-decoration:none">Populus nigra L.      1
133 Populus%20nigra%20subsp.caudina STYLE="text-decoration:none">Populus nigra subsp.caudina      1
134 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
135 Pseudargyrotoza%20conwagana STYLE="text-decoration:none">Pseudargyrotoza conwagana      2
136 Pyrrhalta%20viburni STYLE="text-decoration:none">Pyrrhalta viburni      1
137 Pythium STYLE="text-decoration:none">Pythium      2
138 Quercus%20×%20viridis STYLE="text-decoration:none">Quercus × viridis      2
139 Quercus%20crenata STYLE="text-decoration:none">Quercus crenata      2
140 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
141 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      7
142 Quercus%20robur. STYLE="text-decoration:none">Quercus robur.      1
143 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
144 Rhododendron%20ponticum;%20klijavost;%20rast%20sadnica;%20varijabilnost%20provenijencije STYLE="text-decoration:none">Rhododendron ponticum; klijavost; rast sadnica; varijabilnost provenijencije      1
145 Rhododendron%20ponticum;%20germination;%20seedling%20growth;%20provenance%20variation STYLE="text-decoration:none">Rhododendron ponticum; germination; seedling growth; provenance variation      1
146 Rhynchaenus%20fagi STYLE="text-decoration:none">Rhynchaenus fagi      2
147 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
148 Sphaerulina%20berberidis STYLE="text-decoration:none">Sphaerulina berberidis      2
149 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
150 Taemnochila%20caerulea STYLE="text-decoration:none">Taemnochila caerulea      2
151 Taxus%20baccata STYLE="text-decoration:none">Taxus baccata      2
152 Thanasimus%20formicarius STYLE="text-decoration:none">Thanasimus formicarius      2
153 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
154 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
155 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
156 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
157 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
158 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
159 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
160 Viburnum%20spp. STYLE="text-decoration:none">Viburnum spp.      1
161 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
162 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
163 0 m      2
164 10-godišnji volumni prirast      1
165 137Cs      1
166 16x16 km grid plots      1
167 40K      1
168 4dimensional space      1
169 4x4 km grid plots      1
170 91E0* Natura 2000 habitat type      1
171 91F0 and 91L0 Natura 2000 habitat types      1
172 a change in the floral composition      1
173 A- horizon      1
174 A- horizont      1
175 a new ecological trend      1
176 a register of primary forest roads      1
177 a regular cross profile      1
178 a sum of effective temperatures      1
179 A. glutinosa      2
180 A. rubra      2
181 abandoned agricultural land      1
182 Abies alba      5
183 Abies alba Mill.      8
184 Abies albaMill.      2
185 Abies biokovoensis      1
186 Abies pardei      1
187 Abieti-Fagetum      2
188 abiotic stress      1
189 abiotički stres      1
190 abiotski činitelji      1
191 abnormal seedling      2
192 abonos      2
193 Aboveground biomass      2
194 academic performance      1
195 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
196 Acari      4
197 accessibility indicator      1
198 accidents at work      1
199 accumulation of nutrients in the biomass      1
200 Accuracy      2
201 aciditet tla      1
202 acidofilne šume      1
203 acorn      2
204 acorn plumpness      1
205 acorn production      1
206 acorn quality      1
207 acorn size      1
208 acorn-collecting traps method      1
209 acoustic method      1
210 active protection      1
211 activity      1
212 adaptability      2
213 adaptabilnost      3
214 adaptacija      1
215 adaptacijske strategije      1
216 adaptation      2
217 adaptation strategies      1
218 adapted agricultural tractors      1
219 adaptirani poljoprivredni traktori      2
220 adaptive genetic differentiation and diversity      1
221 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
222 Adriatic      1
223 Adriatic islands      1
224 aerial photographs      2
225 aerial photographs (APs)      1
226 aerosnimke      3
227 Aesculus L.      1
228 afforestation      4
229 afforestation of karst      1
230 afforestation success      1
231 age      1
232 age classes      1
233 age structure      1
234 age-class distribution      1
235 aggression on the RC      2
236 agresija na RH      2
237 agroforestry      1
238 AHP      3
239 AHP method      1
240 AHP metoda      2
241 Air Pollution      1
242 aklimatizacija      5
243 aktivna zaštita      1
244 aktivnost      1
245 aktivnost čovjeka.      1
246 aktivnost nitrat-reduktaze      1
247 akumulacija dušika      1
248 akumulacija hraniva u bimasi      1
249 akumulacija hraniva u biomasi      1
250 akumulacija ugljika      1
251 akustična metoda      1
252 alder (Alnus glutinosa)      1
253 Alepo pine      1
254 Aleppo pine      6
255 alepski bor      12
256 alepski bor (Pinus halepensis)      2
257 alien species      5
258 alien species inventory      1
259 alkali earth and alkali metals      1
260 alkaloid taksin antikancerogen      1
261 Allium-test      1
262 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
263 allochthonous horticultural species      1
264 allometric equations      2
265 allowable cut indicator      1
266 alluvial wetlands      1
267 almond willow (Salix triandra)      1
268 Alno-Quercion roboris      2
269 Alnus glutinosa      1
270 Alnus subcordata      2
271 alochtonous species      1
272 alohtone hortikulturne vrste      1
273 alometrijska jednadžba      1
274 alometrijske funkcije      1
275 alpine watershed      2
276 alpski sliv      2
277 altitude      2
278 altitudinal gradient      1
279 aluminij      1
280 aluvijalna vlažna staništa      1
281 aluvijum      1
282 amage      1
283 ambrosia bark beetles      1
284 amelioration      1
285 amelioration effects      1
286 američki jasen      1
287 ammonia      1
288 amonijakalni dušik      1
289 amorfa      2
290 analitički hijerarhijski proces      1
291 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
292 analitički prikaz florističkog sastava      2
293 analiza glavnih komponenti      1
294 analiza prikladnosti      1
295 analiza stabla      1
296 analiza ugroženosti      1
297 analiza varijance      1
298 analiza vidljivosti      3
299 analysis of variance      1
300 analytic hierarchy process      1
301 Analytical hierarchy process (AHP)      1
302 and hunting management      2
303 animal artist      1
304 animalist      1
305 anketa      3
306 anketni upitnik      1
307 annual current diameter increment      1
308 annual presceibed yield      1
309 ant beetle      1
310 Anthropogenic factors      1
311 Anthyllis barba-jovis      2
312 anti - cancerous drug      1
313 antioksidacijska aktivnost      1
314 antioxidant capacity      1
315 antivibracijske rukavice      2
316 anti-vibration gloves      2
317 antler      2
318 antlers      2
319 antropogeni čimbenici      1
320 AOMP      1
321 Aphididae      2
322 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
323 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
324 approach angle      1
325 arborescent willow clones      1
326 Arborescent Willows      1
327 arboretum      1
328 Arboretum Lisičine      1
329 arboretum Trsteno      2
330 arboriculture      1
331 arborikultura      1
332 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
333 architectural elements      1
334 area      2
335 area with the vegetative cover      1
336 areal      3
337 arenosol      2
338 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
339 arhitektonski elementi      1
340 Ariš      1
341 aromatično i ljekovito bilje      1
342 Artificial Neural Network      1
343 artificial neural networks      1
344 artiodactyl      1
345 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
346 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
347 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
348 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
349 As. Hacquetio-Fagetum      1
350 As. Populo tremulae-Betuletum      1
351 as. Pteridio-Betuletum      1
352 ash      2
353 ash content      1
354 Ash flowering      1
355 asocijacija      1
356 asocijacije gljiva      1
357 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
358 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
359 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
360 ass. Laserpitio Fagetum      1
361 assessment of ecosystem services      1
362 associated fungi      1
363 assortiment tables      1
364 assortment structure      5
365 assortment tables      1
366 Atlas Cedar      1
367 Atlas gorje      1
368 atlaski cedar      1
369 atmosferska taloženja      1
370 auction price      1
371 auksin      1
372 auksini      1
373 Austrian pine      1
374 Austrian pine plantation      1
375 austrijske šume      1
376 autochtonus tree and schrub species      1
377 autohtona i alohtona dendroflora      1
378 autohtona vrsta      1
379 autohtone vrste      1
380 autohtone vrste drveća i grmlja      1
381 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
382 autoktone listače      1
383 automatic analyser      1
384 automatic digital camera      1
385 automatizacija procesa      1
386 automatska digitalna fotokamera      1
387 automatski analizator      1
388 autovegetativno razmnožavanje      1
389 Auxin      1
390 auxins      1
391 availability and direction of Sava flood water      1
392 average grade      1
393 average value of body weight of bucks and does      1
394 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
395 azijska bukva      1
396 B. Sc.      1
397 Bacillus thuringiensis      2
398 back cross and transgression      1
399 bacteria      1
400 bademasta vrba (Salix triandra)      1
401 bagrem      1
402 bagremova muha šiškarica      1
403 bakterija      1
404 Balkan      3
405 Balkan Peninsula      1
406 Balkanski poluotok      1
407 band saw efficiency      1
408 bank interest rate      1
409 bank vole      1
410 banknotes      1
411 bankovni kamatnjak      1
412 Baranja      10
413 Baranja riparian forests      1
414 Barbary ewe      1
415 Barbary sheep      1
416 bark beetle      1
417 bark beetle life stages      1
418 bark beetles      2
419 bark thickness      2
420 basal area      2
421 basal area increment      1
422 %20increment STYLE="text-decoration:none">basal area increment      1
423 Basic Map of Croatia (BMC)      1
424 basic stocks of the games      2
425 basic/eliminatory criteria      1
426 basis of vegetational unit      1
427 baza podataka      1
428 baze podataka      1
429 bazofilne šume      1
430 beach forest      1
431 beach forests      1
432 beaver      1
433 beaver dam      1
434 beaver pond      1
435 Bečov Botanical Garden      1
436 Bečov nad Teplou      2
437 beech      10
438 beech communities.      1
439 beech felling      2
440 beech felling areas      1
441 beech forests      1
442 beech mast      1
443 beech wood      1
444 beech-fir forests      1
445 beech-fir virgin forest      1
446 beekeeping      1
447 beginning of organised forestry.      1
448 Belgrade      1
449 Beli Manastir      2
450 Benedictine monastery      1
451 benediktinski samostan      2
452 beneficial functions of forests      1
453 beneficial organisms      1
454 benzaldehid      1
455 benzaldehyde      1
456 Beograd      1
457 BEP or the break-even level of income.      1
458 Berberidion      1
459 bespilotna letjelica      1
460 Beta distribucija      1
461 Beta distribution      1
462 beta-distribucija      2
463 beta-function      2
464 beta-funkcija      1
465 bias      2
466 Biber      1
467 bibliografija      1
468 bibliography      1
469 biblioteka      1
470 Bieger      2
471 big game counting      1
472 bijela imela      3
473 bijela joha      1
474 bijela joha (Alnus incana)      1
475 bijela topola (Populus alba)      1
476 bijela vrba (Salix alba)      1
477 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
478 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
479 bijeli grab      2
480 bijelj      1
481 bilance      1
482 Biluša      3
483 biljezi      1
484 biljka      2
485 biljke      1
486 biljke domaćini      1
487 biljke zaštitnice      1
488 biljna raznolikost      1
489 biljna sistematika      1
490 biljna zajednica      3
491 biljne vrste      1
492 biljne zajednice      3
493 biljni potencijal      1
494 biljni virusi      1
495 biljnogeografsko raščlanjenje      1
496 bioaccumulation potential      1
497 bioakumulacijski potencijal      1
498 bioassays      1
499 biodiversity      7
500 biodiversity.      1
501 biodizel      1
502 bioecology      1
503 bioekologija      1
504 bioenergija.      1
505 bioenergy      4
506 bioetanol      1
507 biogoriva      1
508 biogorivo      1
509 bioindication      1
510 bioindicators      1
511 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
512 bioindikacijske plohe      1
513 bioindikatori      2
514 bioklimati      1
515 Biokovo      1
516 Biokovo Mountain      1
517 biological control      1
518 biological control agent      1
519 biological diversity      2
520 biological forest regeneration      1
521 biological methods      1
522 biological position of trees      1
523 biological properties      1
524 biological revitalisation      1
525 biological!environmental valorization      1
526 biological-ecological valorisation      1
527 biological-ecological valorization      1
528 biologija      1
529 biology      1
530 biološka ispitivanja      1
531 biološka kontrola      2
532 biološka obnova šuma      1
533 biološka raznolikost      6
534 biološka revitalizacija      1
535 biološka svojstva      1
536 biološke metode      1
537 biološki gubici divljači      1
538 biološki položaj stabala      1
539 biološko-ekološka valorizacija      2
540 biološko-ekološka valorizacija.      1
541 biomasa      20
542 biomasa krošnje      1
543 biomasa.      1
544 biomass      15
545 biomass calculation      1
546 Biomass Energy Europe      1
547 Biomass Energy Europe – BEE      1
548 biomass estimation      1
549 biomass potential assessment      1
550 biomass production      2
551 biomass standards      1
552 biomass yield      1
553 biometrical parameters      2
554 bionomija      2
555 bionomy      2
556 bioplin      1
557 bioproduction      1
558 Bioproizvodnost amorfe      2
559 bioproizvodnja      1
560 bioraznolikost      3
561 bioraznolikost.      1
562 bioraznovrsnost      1
563 biosphere reserve      1
564 biotopic factors      1
565 bird community      1
566 bird of prey equipment      1
567 birds      1
568 birds as indicator      1
569 birds of prey      1
570 Bitterlich sampling      1
571 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
572 bivariate and multivariate analysis      1
573 bivariatna i multivariatna analiza      1
574 bjelogorične šume topola i vrba      1
575 Bjelovarska Bilogora      2
576 black alder      2
577 Alnus%20glutinosa%20(L.)%20Gaertn.) STYLE="text-decoration:none">black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)      1
578 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
579 black locust      2
580 black locust gall midge      1
581 black pine      2
582 black pine (Pinus nigraArn.)      1
583 black poplar      2
584 black poplar (Populus nigra)      1
585 black poplar clonal tests      1
586 black walnut      3
587 Blacksea region      1
588 blade lateral movement      1
589 Blue Tit      1
590 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
591 bočna stabilnost lista      1
592 bočno cijepljenje      1
593 body weight      2
594 body weight of fawns in litter      1
595 bogatstvo vrsta      1
596 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
597 boja klopke      1
598 Bojčin Forest      1
599 Bojčinska šuma      1
600 bolest      1
601 bolesti      1
602 bolesti divljači      1
603 bonitet      2
604 bor      2
605 Boreal forest      1
606 borealna šuma      1
607 borov četnjak      1
608 borova imela      1
609 borove kulture      1
610 bosal area      1
611 Bosna i Hercegovina      5
612 Bosna i Hercegovina.      1
613 Bosnia and Hercegovina      1
614 Bosnia and Herzegovina      4
615 Bosnia and Herzegovina.      2
616 Bosnia-Herzegovina      1
617 botanical analysis      1
618 botanička analiza      1
619 Botanički vrt Bečov      1
620 Brandt      2
621 brdsko-planinskopodručje      1
622 breast height diameter distribution      1
623 breeding      2
624 breeding measures      1
625 Bribir Forest      1
626 Bribirska šuma      1
627 brijest      3
628 Brinell hardness      1
629 Brižine      3
630 brnistra      1
631 broad-leaved trees      1
632 broj biljaka      1
633 broj cvjetova i plodova      1
634 broj i veličina puci      1
635 broj izbojaka na panju      1
636 broj lanadi      2
637 broj stabala      1
638 broj vrhova korijena      1
639 brojno stanje      1
640 brojnost      2
641 brojnost i gustoća čopora      1
642 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
643 brown bear      2
644 brown hare      1
645 browsing      1
646 brst      1
647 brtvljenje odlagališta      1
648 brucijski bor      2
649 brucijski crveni bor      1
650 brusači      1
651 bruto domaći proizvod      1
652 brza dojava i brzo gašenje      1
653 brzina unosa      1
654 brzorastuće vrbe      1
655 Budapest      1
656 Budimpešta      1
657 building costs      1
658 bukove sječe      3
659 bukove sječine      1
660 bukove šume      6
661 bukovina      1
662 bukovo-jelova prašuma      1
663 bukovo-jelove šume      1
664 Bukva      15
665 bukva (Fagus sylvatica)      1
666 buldožer      1
667 bura      1
668 burned area      2
669 burnt area      1
670 Bursaphelenchus spp.      2
671 burza      1
672 bush      1
673 bushes      1
674 business analysis      1
675 business excellence      1
676 business indicators      1
677 business performance      1
678 business relationships      1
679 bušilica »ST1HL 08«      1
680 C. hungarica      1
681 CA analiza      1
682 cable crane      1
683 cadastral plots      1
684 cadastre      1
685 cadmium      1
686 Calabrian pine      2
687 Callicarpa      2
688 calorific value      1
689 camera traps      1
690 Cameraria ohridella      2
691 Campsis      2
692 Canadian experts report      2
693 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
694 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
695 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
696 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
697 capture-mark-recapture      1
698 carbon      1
699 carbon accumulation      1
700 carbon fluxes      1
701 carbon sequestration      2
702 carbon stock Cpool      1
703 carbon stocks      1
704 Carex brizoides      1
705 Carex pilosa      2
706 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
707 carotenoids      1
708 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
709 Carpinus L.      2
710 cartographic generalization      1
711 Castanea sativa      4
712 Castanea sativa Mill.      1
713 Castor fiber      1
714 Castor fiber L.      2
715 Catalpa      2
716 catchment      1
717 caterpillars      1
718 causes casualties      1
719 causes of leks endanger­ment      1
720 Ceanothus      2
721 Cembräwit®      2
722 CEN EN 1316-1      2
723 centralna Bosna      1
724 Centralna šumarska uprava      1
725 Centromere nomenclature      1
726 certification      1
727 certifikacija      1
728 certifikacija šuma      1
729 Cervus elaphus      1
730 chain      1
731 chain of damage.      1
732 chain saw      1
733 chainsaw      1
734 chainsaw mounted debarking tool      1
735 change detection      1
736 changes      2
737 changes in water relations      1
738 characteristics of micro-locality.      1
739 chemical components      1
740 chemical composition      1
741 Chemical composition of soil      1
742 chemism of plant materil      1
743 chestnut gall wasp      1
744 chilling      1
745 Chimonanthus      2
746 chip production      1
747 chlorophyll content      1
748 Chlorophyll content index      1
749 chlorophyllmeter CCM-200      1
750 Chrysomelidae      2
751 Chrysowit.      1
752 CIC      4
753 CIC-points      1
754 CIC-točke      1
755 cijena koštanja      1
756 cijene      1
757 cikličke snimke      2
758 cikličko snimanje      1
759 ciklus      1
760 C-indeks      1
761 C-index      1
762 CirConcomputer model      1
763 circular sample plots      1
764 ciste in      1
765 City of Zagreb      1
766 cjeloživotno obrazovanje      1
767 cjenik      1
768 claster analysis      1
769 clear cut of willow culture      1
770 clearing fire lines      1
771 Clerodendrum      2
772 climate      5
773 climate change      6
774 climate change governance      1
775 climate changes      2
776 Climate model      1
777 climate scenarios      1
778 climate-growth relationships      1
779 climatic change      1
780 climatic excesses      1
781 climatic factors      1
782 climatological characteristics      1
783 climbing plants      1
784 clinal variation      1
785 clonal archive      1
786 clonal forestry      1
787 clonal samples      1
788 clonal seed orchard      2
789 clonal seed orchards      2
790 clone      1
791 clone fructification balance      1
792 clones      1
793 cluster analiza.      1
794 cluster analysis      3
795 cluster analysis.s      1
796 CNS 2000      2
797 CO      1
798 CO2      3
799 coast      1
800 coastal population      1
801 coefficient of integral growth      1
802 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
803 coins      1
804 Coleoptera      4
805 Co­leoptera      1
806 colluvial soil      1
807 coloration and winter leaf retention      1
808 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
809 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
810 combustibility      1
811 combustion      1
812 Common alder      1
813 common ash      2
814 common beech      12
815 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
816 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
817 common beech felling      1
818 common beech leaves      1
819 Common Beech.      1
820 Common Cuckoo      1
821 Common Hornbeam      1
822 common names of animals      1
823 Common oak      1
824 common pistachio      1
825 common points      1
826 common spruce      1
827 Common Walnut      1
828 communicative action      1
829 community of pedunculate oak      1
830 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
831 comparative analysis      1
832 comparative research method      1
833 comparative trials      1
834 comparison      1
835 compensation      1
836 complex equations      1
837 complex systems      1
838 complexity      1
839 compromise      1
840 computer simulations      1
841 computerized information system      1
842 concentrations and contents of nutrients      1
843 conception      1
844 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
845 concrete and theoretical distribution      2
846 cone and seed morphology      1
847 conflicts      2
848 coniferous species      1
849 coniferous trees      1
850 conifers      3
851 consensus      1
852 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
853 Conservation      2
854 conservation of genetic resources      1
855 Conservations      1
856 consultation      1
857 container seedlings      1
858 container type      1
859 containers      2
860 contamination      1
861 contamination soil      1
862 continental Croatia      1
863 contour line 98      1
864 control      2
865 controlling      1
866 conversion      1
867 coordinate transformations      1
868 Copernicus      2
869 coppice      1
870 coppice conversion      1
871 cork production      1
872 Cornus      2
873 corpus luteum      1
874 correction factors      1
875 correlation      2
876 correlation link      1
877 Correspondence Analysis      1
878 CORS      2
879 Corylopsis      2
880 cost      1
881 cost of debt      1
882 cost per m3      1
883 costs      1
884 couning      1
885 country in transition      1
886 court      1
887 CP Forests      1
888 CpDNA      1
889 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
890 craniometry      1
891 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
892 Crataegus nigra      2
893 creativity      2
894 Crikvenica -Vinodol area      1
895 Crikveničko-vinodolsko područje      1
896 criteria for determining density of primary forest road infrastructure      1
897 critical loads      1
898 crna joha      4
899 Alnus%20glutinosa%20(L.)%20Gaertn.) STYLE="text-decoration:none">crna joha (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)      1
900 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
901 crna joha (Alnus glutinosa)      1
902 crna topola      3
903 crna topola (Populus nigra)      1
904 crni bor      6
905 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
906 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
907 Crni bor (Pinus nigra)      2
908 crni glog      1
909 crni grab      1
910 crni jasen      2
911 Crni Lug      2
912 Crni orah      3
913 crnika      2
914 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
915 Croatia      46
916 Croatia.      1
917 Croatian forestry      1
918 Croatian Forests Co. Ltd.      3
919 Croatian Forests Co.Ltd.      2
920 Croatian Forests Ltd. b      1
921 Croatian kuna      1
922 Croatian Military Border      1
923 Croatian participation      1
924 Croatian Podunavlje region      1
925 Croatian Poplar Commission      1
926 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
927 crown biomass      1
928 Crown condition assessment      2
929 crown cover      1
930 crown damage      3
931 crown diameter      1
932 crown diameter of the sprout      1
933 crown fire      1
934 crown structure      1
935 crown transparency      1
936 crownfire      1
937 crude oil contamination      1
938 Crvanj Mt.      1
939 Crvanj planina      1
940 crveni hrast      1
941 crvenica      2
942 Cryphonectria parasitica      1
943 cull      1
944 Cultivar      2
945 cultivars of yew      1
946 cultivation method      1
947 cultural landscape      1
948 culture      3
949 cultures      1
950 Cupressus sempervirens      2
951 Curculionidae      2
952 current cutting edges value associations      1
953 current felling values      1
954 curvature      1
955 cutter      1
956 cutting and processing      1
957 Cutting propagation      1
958 cut-to-length      1
959 cut-to-length harvesting method      1
960 cycle      1
961 cyclic aerial photographs      1
962 cyclic aerial surveys      1
963 cyclic records      1
964 Czech      1
965 Czech Republic      2
966 čagalj      1
967 časopis Šumarski list      1
968 Čeh      1
969 čempres      1
970 čestice      1
971 Češka      1
972 Češka Republika      1
973 četinjače      6
974 četverodimenzijski sustav      1
975 čimbenici korekcije      1
976 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
977 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
978 čista regularna bukova sastojina      1
979 čista sječa kulture vrba      1
980 čistina      1
981 čistoća debla      1
982 čišćenje      1
983 čišćenje mladih sastojina      1
984 čišćenje prosjeka      1
985 čivitnjača      1
986 Čorkova uvala      2
987 čudni atraktor      1
988 Ćićarija      2
989 dabar      4
990 dabrova brana      1
991 dabrovo jezero      1
992 daily growth rate of fawns      1
993 Dalmacija      3
994 Dalmactia      1
995 Dalmatia      2
996 Dalmatian hinterland      1
997 Dalmatinska zagora      4
998 daljinomjer Vertex      1
999 daljinska istraživanja      6
1000 damage      12
1001 damage indicators      1
1002 damage of needles      1
1003 damage trees      1
1004 damaged area      1
1005 damages      2
1006 damages from the game      1
1007 damages on the young plants      1
1008 Danube      2
1009 Danube basin      1
1010 database      1
1011 databases      1
1012 datum nesenja      1
1013 daylilies      1
1014 DEA      1
1015 dead wood      2
1016 debarking activity      1
1017 debarking productivity      1
1018 debljina kore      2
1019 debljinska raspodjela      1
1020 debljinska struktura      1
1021 debljinski prirast      3
1022 debljinski prirast.      1
1023 debljinski rast      1
1024 debljinski stupanj      1
1025 decaying fungi      1
1026 deciduous      1
1027 deciduous forest      1
1028 deciduous forests of poplar and willow      1
1029 decision making      1
1030 decision support system      1
1031 decision support systems      2
1032 deduction of double bark thickness      1
1033 deer game      1
1034 defoliation      5
1035 defoliators      2
1036 defolijacija      2
1037 defolijatori      1
1038 defolijatori.      1
1039 degradacija      1
1040 degradacija ekosustava      1
1041 degradacija šuma      1
1042 degradacijski stadiji      1
1043 degradation      1
1044 degradation stages      1
1045 degraded karst      1
1046 degradirani krš      1
1047 degree of damage      2
1048 dehydrated zone      1
1049 demand      1
1050 demografske karakteristike      1
1051 demo­graphic characteristics      1
1052 dendrochronological analysis      1
1053 dendrochronology      2
1054 dendroclimatology      3
1055 dendroecology      1
1056 dendroekologija      1
1057 dendroflora      5
1058 dendroflora Hrvatske      1
1059 dendroflora vrta      1
1060 dendrograms      1
1061 dendroklimatologija      3
1062 dendrokronologija      1
1063 dendrokronološka analiza      2
1064 dendrological analysis      2
1065 dendrological evaluation      1
1066 dendrological value      2
1067 dendrologija      1
1068 dendrology      1
1069 dendrološka analiza      2
1070 dendrološka inventarizacija      1
1071 dendrološka vrijednost      2
1072 dendrološko vrednovanje      1
1073 density      6
1074 density of individuals      1
1075 Density of primary forest traffic infrastructure      1
1076 density trend decrease      1
1077 departmental research      1
1078 departure angle      1
1079 deposition      2
1080 depozicija      1
1081 desired state      1
1082 desulphurization      1
1083 detekcija promjena      1
1084 determinacija      1
1085 determination      1
1086 determining horizontal distances      1
1087 determining tree height      1
1088 developemnt and increment of stands      1
1089 developing countries      1
1090 development      3
1091 development and increment      1
1092 development of phytocoenosis      1
1093 development of research      1
1094 development stages      1
1095 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
1096 devitalisation      1
1097 devitalizacija      1
1098 diagnose      1
1099 diameter      3
1100 diameter increment      1
1101 diameter and height distribution      1
1102 diameter at breast height      1
1103 diameter distribution      1
1104 diameter growth      1
1105 diameter increment      2
1106 diameter structure      1
1107 diapause      1
1108 diatomit      1
1109 diatomite      1
1110 diclinous      1
1111 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
1112 die Kiefer      1
1113 dieback      8
1114 dieback of pedunculate oak      1
1115 diferencijacija      1
1116 diferencijacija provenijencija      1
1117 different seedling types      1
1118 digital aerial images      1
1119 digital cadastral map      1
1120 digital elevation model      1
1121 digital orthophoto (DOP)      1
1122 digital orthophotographies      1
1123 digital ortophoto      1
1124 digital photogrammetric workstation      1
1125 digital photogrammetry      2
1126 digital terrain model (DTM)      1
1127 digital terrain models (DTM)      1
1128 digitalizacija      1
1129 digitalna fotogrametrija      2
1130 digitalna fotogrametrijska stanica      1
1131 digitalne aerosnimke      1
1132 digitalni katastarski plan      1
1133 digitalni model reljefa      1
1134 digitalni model reljefa (DMR)      1
1135 digitalni model reljefa (DTM)      1
1136 digitalni model terena      2
1137 digitalni ortofoto      2
1138 digitalni ortofoto (DOF)      2
1139 digitization      1
1140 dimension stock      1
1141 dimenzija zrelosti      1
1142 dimenzije češera      1
1143 dinamički model      1
1144 dinamika dušika u lišću      1
1145 dinamika populacije      3
1146 dinamika razvoja      1
1147 Dinaric mountains      2
1148 Dinaridi      2
1149 dioecious      1
1150 dionička društva u šumarstvu      1
1151 dipl. ing. šumarstva      1
1152 Diptera      3
1153 Diptera: Cecidomyiidae      2
1154 direct and diffuse light      1
1155 discoloration      1
1156 discontinued areal      1
1157 diseases of game      1
1158 disjunct      1
1159 disjunktan      2
1160 diskoloracija      1
1161 diskontinuiran areal      1
1162 dispersal prognosis      1
1163 dispersion      1
1164 disperzija      1
1165 dissipative structures      1
1166 distribucija      2
1167 distribucija prsnih promjera      2
1168 distribucija prsnih promjera i volumena      1
1169 distribucija stabala      1
1170 distribution      6
1171 distribution of beneficial functions of forests      1
1172 distribution of diameter at breast height      1
1173 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
1174 Distribution of forests      1
1175 distribution range      1
1176 diversity      2
1177 diversity index      1
1178 diversity indices      1
1179 division of forests in the Republic of Croatia      1
1180 divlja jabuka      1
1181 divlja kruška      2
1182 divlja svinja      3
1183 Sus%20scrofa) STYLE="text-decoration:none">divlja svinja (Sus scrofa)      1
1184 divlja trešnja      5
1185 divljač      5
1186 divlji kesten      2
1187 djelotvornost      2
1188 djelovanje      1
1189 DNA      3
1190 DNA analysis      1
1191 DNA barcoding      1
1192 DNA barkodiranje      1
1193 dnevna stopa prirasta lanadi      1
1194 DNK      2
1195 dob      1
1196 dobna struktura      2
1197 dobni razred      1
1198 dobni razredi      1
1199 dodatno vrijeme      1
1200 Dolmar PS - 7310      1
1201 Dolmar PS -7310      1
1202 dolomiti      1
1203 domaćin      1
1204 domaćini      1
1205 dominance      1
1206 dominant height      2
1207 dominantna visina      2
1208 domovinski rat      1
1209 Donja Austrija      1
1210 donja voda      1
1211 donje i gornje sastojinsko stablo      1
1212 dormancy      3
1213 dormantnost      2
1214 dormantnost sjemena      2
1215 dormice      1
1216 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
1217 double-entry volume tables      1
1218 Douglas fir      2
1219 dovršna sječa      1
1220 doznaka u grupama      1
1221 dr. sc      1
1222 drainage system      1
1223 Drava      2
1224 Drava River valley      1
1225 drhtavi šaš      1
1226 drift fauna      1
1227 dripping through      1
1228 drone      1
1229 Drosophilidae      2
1230 drought      2
1231 drupe      1
1232 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
1233 drveće      5
1234 drveće i grmlje      1
1235 drvenaste biljke      1
1236 drvenaste egzote      2
1237 drvenaste svojte      1
1238 drvenaste vrste      1
1239 drveni materijal za paki ranje      1
1240 drveni materijal za pakiranje      1
1241 drveni ugljen      1
1242 drvna i lisna masa      1
1243 drvna industrija      2
1244 drvna masa      1
1245 drvna prašina      1
1246 drvna zaliha      9
1247 drvna zaliha.      1
1248 drvni elementi      1
1249 Drvni građevni elementi      1
1250 drvni ostatak      2
1251 drvni peleti      1
1252 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
1253 drvni sortimenti      2
1254 drvno-prerađivačka industrija      1
1255 drvo kao energent      1
1256 drvoprerađivačka industrija      1
1257 dry biomass of seedlings      1
1258 dry mass      1
1259 drying period      2
1260 Dryocosmus kuriphilus      2
1261 državna financijska potpora šumarstvu      1
1262 državna šumarska poduzeća      1
1263 dubinsko snimanje      1
1264 duboka sadnja      1
1265 Dubrovnik      2
1266 Dudov svilac (Bombix mori)      1
1267 due diligence      1
1268 dugotrajna pohrana      1
1269 dugotrajno      1
1270 duljina korijena      1
1271 duljina odgriženog dijela izbojka      1
1272 duljina tuljca      1
1273 Dunav      2
1274 duration of development stages      1
1275 duration of study      1
1276 dušik      3
1277 dužine sortimenata      2
1278 dvodomna      1
1279 dvopapkar      1
1280 dvoulazne tablice obujma      1
1281 dvoulazne volumne tablice      2
1282 dynamic model      1
1283 Đurđevačka imovna općina      1
1284 Đurđevački pijesci      2
1285 E.N.A. standard      2
1286 EA 300      2
1287 early and late ecotypic forms      1
1288 Eastern Slavonia      1
1289 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
1290 ecocline.      1
1291 Eco-labele      1
1292 Eco-labels      1
1293 ecological characteristic      1
1294 ecological conditions      1
1295 ecological conditions of the site      1
1296 ecological conditions.      1
1297 ecological divergence      1
1298 ecological factors      1
1299 ecological indicators      1
1300 ecological indicatory values      1
1301 ecological label (eco-label)      1
1302 ecological network      1
1303 ecological niche      1
1304 ecological optimum      1
1305 ecological plasticity      1
1306 ecological production      1
1307 ecology      3
1308 ECOLURE      2
1309 Economic achievements      1
1310 economic activities in Croatia      1
1311 economic changes      1
1312 economic changes in forestry      1
1313 Economic development      2
1314 economic importance      1
1315 economic orientation      1
1316 Economic policy      1
1317 economic silk production      1
1318 economics of forest resources      1
1319 economics of natural resources      1
1320 economy      1
1321 economy inspection      1
1322 ecosystem      2
1323 ecosystems      1
1324 ecotypes      1
1325 ecotypic variation      1
1326 ectomycorrhiza      2
1327 ectomycorrhizal fungi      1
1328 edafski uvjeti      1
1329 Eddy covariance method      1
1330 edible      1
1331 Glis%20glis%20L.) STYLE="text-decoration:none">Edible dormouse (Glis glis L.)      1
1332 edible mushrooms      1
1333 educating personnel      1
1334 education      2
1335 educational technology      1
1336 edukacija      1
1337 edukacija vatrogasaca      1
1338 edukativni panoi      1
1339 efekt financijske poluge      1
1340 efektivni broj klonova      1
1341 effect of financial leverage      1
1342 effective clone number      1
1343 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
1344 effects of thinning      1
1345 efficacy      1
1346 efficiency      4
1347 egg masses      1
1348 egzote      2
1349 ekoklina.      1
1350 ekologija      4
1351 ekološka divergencija      1
1352 ekološka karakteristika      1
1353 ekološka mreža      1
1354 Ekološka mreža Natura 2000      1
1355 ekološka niša      1
1356 ekološka proizvodnja      1
1357 ekološka stabilnost      1
1358 ekološkai fitogeografska analiza      1
1359 ekološke i socijalne funkcije      1
1360 ekološke indikatorske vrijednosti      1
1361 ekološke orijentacije      1
1362 ekološke značajke      1
1363 ekološki činitelji      1
1364 ekološki indikatori      1
1365 ekološki osjetljivo      1
1366 ekološki problemi      1
1367 ekološki uvjeti.      1
1368 ekološko-gospodarske značajke      1
1369 ekonomija      1
1370 ekonomika prirodnih resursa      1
1371 ekonomika svilarenja      1
1372 eko­nomika šumarstva      2
1373 ekonomika šumskih resursa      1
1374 ekonomske promjene u šumarstvu      1
1375 ekosustav      2
1376 ekosustavi      1
1377 ekotipska varijabilnost      3
1378 ekoznak      1
1379 eksperimentalni laboratorij      1
1380 eksperimentalni požari      1
1381 eksploatacijska polja      1
1382 ekstrakcija      1
1383 ektomikoriza      2
1384 ektomikorizne gljive      1
1385 elaborat održavanja šumskih cesta      1
1386 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
1387 electric radiator      1
1388 electrical resistance of cambial zone      1
1389 elektrana      1
1390 električna energija      1
1391 električni otpor kambijalne zone      1
1392 električno grijalo      1
1393 elemental analyser      1
1394 elementarni anlitaor      1
1395 elementi ocjene trofeja      1
1396 elementi rasta      1
1397 Ellenberg’s indicator values      1
1398 Ellenbergove indikatorske vrijednosti      1
1399 elm      2
1400 embiotenija      1
1401 embryo      2
1402 Emisije SO2      1
1403 EN 1316-1      2
1404 Endemic areas      1
1405 endemic species      1
1406 endemic taxa      1
1407 endemične vrste      1
1408 endemna vrsta      1
1409 endemsko područje      1
1410 Endosperm in development      1
1411 enegrija klijavosti i klijavost      1
1412 energetika      1
1413 energetska korisnost      1
1414 energetska vrijednost      1
1415 energija      6
1416 energijska tranzicija      1
1417 energy      3
1418 energy benefit      1
1419 energy production      1
1420 energy scenario      1
1421 Energy transition      1
1422 energy value      2
1423 ensemble classifiers; forest stands; site qualities.      1
1424 entomofilna      1
1425 Entomopatogena gljiva      1
1426 entomophilic      1
1427 entrepreneurship      3
1428 Entwicklung      1
1429 environment      2
1430 environment protection      2
1431 environmental drivers      1
1432 environmental protection      4
1433 environmentally sound      1
1434 enzimatska aktivnost      1
1435 enzyme activity      1
1436 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
1437 eolic erosion      1
1438 eolska erozija      1
1439 epidop­tera      1
1440 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
1441 epoksidna smola      1
1442 epoxy resin. Collection of works      1
1443 equalization functions.      1
1444 equilateral spiral      1
1445 equipment for training bird of prey.      1
1446 Erannis defoliaria      1
1447 ergonomics      4
1448 ergonomija      4
1449 Erico-Fagetum      1
1450 eroded terrain recoveri      1
1451 erodiranje tjemena      1
1452 erosion      2
1453 Erosowit      2
1454 erozija      2
1455 erozija tla      1
1456 esencijalni elementi      1
1457 essential elements      1
1458 essential oils      1
1459 establishment rate      1
1460 estate      1
1461 estetski izgled šume      1
1462 estimate      1
1463 estimated value of forests      1
1464 estimation      1
1465 estimation of distance      1
1466 estimation precision      1
1467 etat      1
1468 etat međuprihoda      1
1469 eterična ulja      1
1470 etika (okoliša)      1
1471 EU ETS scheme      1
1472 EU ETS shema      1
1473 EU FLEGTAction plan      1
1474 EU FLEGTAkcijski plan      1
1475 eucalyptus plantations      1
1476 EUFORGEN      2
1477 EUFORGEN Networks      1
1478 euglej      1
1479 eukaliptusove plantaže      1
1480 eumediteran      1
1481 eu-mediterranean      1
1482 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
1483 Eurasian lynx      1
1484 Eurasion lynx      1
1485 euroazijski ris      2
1486 Europa      1
1487 Europe      1
1488 Europe Slovenia      1
1489 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
1490 European beaver (Castor fiber L.)      1
1491 European beech      5
1492 European brown bear (Ursus arctos)      1
1493 European larch      1
1494 European Polecat      1
1495 Castanea%20sativa%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">European sweet chestnut (Castanea sativa Mill.)      1
1496 european yew - tree      1
1497 Europska crna topola      1
1498 europska tisa      1
1499 Europski ariš      1
1500 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
1501 europski dabar (Castor fiber L.)      1
1502 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
1503 Eutric Rankers      1
1504 Eutrični ranker      1
1505 evaluation model      2
1506 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
1507 evaluation of natural resources      1
1508 even-aged beech stands      2
1509 evenaged stands      1
1510 evergreen      1
1511 evergreen oak      2
1512 excange value      1
1513 exchangeable development      1
1514 exhibit      1
1515 Exhibitions      1
1516 existing state      1
1517 experimental fires      1
1518 Experimental Laboratory      1
1519 experimental plot B bare ground      1
1520 exploitation      1
1521 exploitation fields      1
1522 Exports and Imports      1
1523 exposure      3
1524 FACE      1
1525 FACE facility      1
1526 facilitation      1
1527 factors to vertical terrain corrections      1
1528 Faculty of Forestry      1
1529 Faculty of Forestry Zagreb      1
1530 Fagus L.      2
1531 Fagus silvatica      1
1532 Fagus sylvatica      4
1533 Fagus sylvatica L.      2
1534 Fairs      1
1535 faktori staništa      1
1536 falconer equipment      1
1537 falconry equipment      1
1538 falconry techniques      1
1539 Fallow deer      2
1540 false beech heartwood      1
1541 Fang      1
1542 FAO      1
1543 farm tractor      1
1544 farmer cables      1
1545 farmer vitla      1
1546 Fast Furier method      1
1547 Fast Furier metoda      1
1548 fauna      6
1549 faunalni drift      1
1550 favourable conservation status      2
1551 Faza - II      1
1552 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
1553 faza isključivanja stabala      1
1554 faze razmnožavanja      1
1555 FBP sustav      1
1556 FBP System      1
1557 felled stemwood      1
1558 felling      2
1559 felling and processing      1
1560 felling and processing of wood assortments      1
1561 felling control      1
1562 felling cycle      1
1563 felling thinning volume      1
1564 female roe deer      1
1565 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
1566 fenofaze      1
1567 fenologija      6
1568 fenologija listanja      3
1569 fenologija.      1
1570 fenološka motrenja      2
1571 fenološka opažanja      2
1572 fenološke faze listanja      1
1573 fenotipska plastičnost.      1
1574 fenotipska stabilnost      1
1575 fenotipska svojstva      1
1576 fenotipska varijabilnost      1
1577 feromonske klopke      5
1578 feromonski mamac      1
1579 feromonski raspršivači      1
1580 fertility      1
1581 fertilization      1
1582 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
1583 Feulgen squash method      1
1584 Feulgen squash metoda      1
1585 Fibonaccijev niz      1
1586 fictional rotation      1
1587 field elm      1
1588 field maple      2
1589 field plot      1
1590 fiksiranje dušika      1
1591 fiktivna ophodnja      1
1592 filogenija      1
1593 Final consumption wood products industries      1
1594 final cut      1
1595 Final use of wood products industry      1
1596 finalna prerada drva      1
1597 financial resources      1
1598 financijska politika      1
1599 fine forest fuel      1
1600 Finland      1
1601 fino šumsko gorivo      1
1602 Finska      1
1603 fir      4
1604 fire      3
1605 fire behavior      1
1606 fire behaviour      1
1607 fire fighting equipment      1
1608 Fire history      1
1609 fire line      1
1610 fire lines      1
1611 fire lines with elements of roadways      1
1612 fire modeling systems      1
1613 Fire monitoring      1
1614 fire risk      1
1615 fire sensitivity      1
1616 Fire Weather Index      3
1617 fire.      1
1618 fire-climate regions      1
1619 fire-climate regions.      1
1620 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
1621 firemen education      1
1622 fire-risk      1
1623 fires      2
1624 first and second order histograms      1
1625 first finding      1
1626 first record      1
1627 first records      1
1628 fishing      1
1629 fitocenologija      3
1630 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
1631 fitocenološka snimka      1
1632 fitocenološke jedinice      1
1633 fitocenološke značajke      1
1634 fitocenoza      1
1635 fitogeografsko raščlanjenje      1
1636 fitohormones      1
1637 fitohormoni      1
1638 fitomasa      1
1639 fitoplazme      2
1640 fitoremedijacija      3
1641 fitosanitarne mjere      1
1642 fitosanitarni pregled      1
1643 fitosanitarni sustav      1
1644 fizička svojstva      1
1645 fizičke i mineralne značajke tla      1
1646 fizičko opterećenje      1
1647 fizika      1
1648 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
1649 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
1650 fizikalna svojstva      1
1651 fiziologija sjemena      1
1652 fiziološka kvaliteta šumskih sadnica      1
1653 fiziološki parametri      1
1654 flammability      2
1655 flammable material      1
1656 flight activity      1
1657 flight dynamics      1
1658 flood      1
1659 flood control      1
1660 flooded forest      1
1661 flooding tolerant      1
1662 floodplain forest      2
1663 floodplain forests      1
1664 flora      12
1665 flora content      1
1666 flora diversity      1
1667 floral composition      6
1668 floral elements      1
1669 floristic composition      1
1670 floristička struktura      1
1671 florni elementi      2
1672 florni sastav      9
1673 Flowering Ash      1
1674 flowing down trunk      1
1675 flushing      1
1676 fluvisol      2
1677 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
1678 F-O i »K-k«      1
1679 foliar nutrition      1
1680 foliar threatment      1
1681 folijarna aplikacija      1
1682 food      1
1683 FOPER forest      1
1684 FOPER šuma      1
1685 forces of resistance to growth      1
1686 Forcing      1
1687 Foreign timber trade      1
1688 forest      5
1689 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
1690 Forest Administration Bjelovar.      1
1691 Forest Administration Delnice      1
1692 Forest Administration Požega      1
1693 forest age      1
1694 forest and water ecosystems      1
1695 forest and wildlife management      1
1696 forest area      1
1697 forest association      1
1698 forest assortments      1
1699 forest biomass      1
1700 forest certification      1
1701 forest communities      3
1702 forest community of beech and fir      1
1703 forest contractors      1
1704 Forest cover      1
1705 forest cultures      3
1706 forest damage      1
1707 forest damage.      1
1708 forest development strategy      1
1709 forest dieback      1
1710 forest economics      2
1711 forest ecosystem      1
1712 forest ecosystem services      1
1713 forest ecosystems      1
1714 forest edges      1
1715 Forest education      1
1716 forest enterprise      1
1717 forest environments      1
1718 forest estate      1
1719 Forest exploitation      1
1720 forest fee      1
1721 forest fire      5
1722 Forest Fire Prevention      1
1723 forest fire prevention roads      1
1724 forest fire protection      1
1725 forest fires      7
1726 forest floor      3
1727 forest gap      1
1728 forest gaps      1
1729 Forest genetic resources      1
1730 Forest Genetic Resources Programme      1
1731 Forest Genetics resaurces      1
1732 forest habitat      2
1733 forest habitat structure      1
1734 Forest habitat types      1
1735 forest harvesting      1
1736 forest history      1
1737 forest interest rate      1
1738 forest interest rate (forest annuity)      1
1739 forest inventory      7
1740 forest landlords      1
1741 forest lands      2
1742 forest landscape restoration.      1
1743 forest laws      1
1744 forest Macelj      1
1745 forest machinery      1
1746 forest machines      1
1747 forest management      6
1748 forest manage­ment      1
1749 Forest management plan      1
1750 forest management planning      4
1751 forest management resystematization      1
1752 Forest microclimate      1
1753 forest monitoring      1
1754 forest nursery      1
1755 forest of high silvicultural form      1
1756 Forest opening      1
1757 Forest operations      2
1758 forest owners      1
1759 forest owners’ cooperation      1
1760 forest pest      1
1761 forest policy      5
1762 forest privatization      1
1763 forest products      1
1764 forest property plan      1
1765 forest protection      1
1766 forest protection.      1
1767 Forest rails      1
1768 forest recreation      1
1769 forest regeneration      1
1770 forest reproductive material      1
1771 forest resource      1
1772 forest resources      2
1773 forest road      4
1774 Forest roads      6
1775 forest seedlings      1
1776 forest seeds      1
1777 forest soil      4
1778 forest soil stabilization      1
1779 forest soils      1
1780 forest structure      1
1781 forest tending      3
1782 forest timber product      1
1783 forest tracks      1
1784 forest transport systems      1
1785 Forest transportation      1
1786 forest trees      1
1787 forest user´s unit      1
1788 forest utilization      1
1789 forest value      2
1790 forest value assessment      1
1791 forest vegetation      4
1792 forest woody assortments      1
1793 forest work      1
1794 forest worker      1
1795 forest Žutica      1
1796 forest-based industries      1
1797 Forested Areas      1
1798 forestry      23
1799 forestry administration      1
1800 Forestry and forest policy      1
1801 forestry biomass      2
1802 forestry company      1
1803 forestry contractors      1
1804 forestry development      1
1805 forestry disciplines      1
1806 forestry education      1
1807 forestry legislative      1
1808 Forestry Museum in Krasno      1
1809 forestry occupation      1
1810 forestry operation      2
1811 forestry policy      1
1812 Forestry school Karlovac      1
1813 forestry work      1
1814 forests      6
1815 forests measuring      1
1816 forests stand      1
1817 formation of forest associations      1
1818 forming pioneer stands      1
1819 formiranje pionirskih sastojina      1
1820 formiranje šumskih zajednica      1
1821 Forsterferuf      1
1822 Forsythia      2
1823 forvarder      1
1824 forwarder      1
1825 fosfor      3
1826 fotointerpretacijski ključ      2
1827 fotosintetičke osobine lista      1
1828 fotosintetski pigmenti      1
1829 fotosinteza      3
1830 fotozamke      1
1831 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
1832 Fraxinus angustifolia      2
1833 Fraxinus angustifolia Vahl      2
1834 Fraxinus excelsior      2
1835 Fraxinus L.      2
1836 Freilassung      1
1837 frost-crack      1
1838 fruit      4
1839 fruit morphology      1
1840 Fruit set      1
1841 fruits      1
1842 FSC      1
1843 FSC certified forests      1
1844 FSC logo      2
1845 fuel consumption      1
1846 fuel load      2
1847 Fuel modeling      1
1848 fuel types      2
1849 fuel wood.      1
1850 functions for determination      1
1851 fungal entomopathogen      1
1852 fungal isolation      1
1853 fungal pathogen      1
1854 fungal spores      1
1855 fungal-like organisms      1
1856 fungicid      1
1857 fungicide      1
1858 fungicides      1
1859 fungicidi      1
1860 fungus      2
1861 funkcije tražnje      1
1862 funkcije upravljanja: planiranje      1
1863 funkcije za izjednačenje      1
1864 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
1865 furniri      1
1866 furniture manufacturing      1
1867 fuzija snimki      1
1868 fuzzy inference system      1
1869 g.j. "Česma"      1
1870 G.J. "Žutica"      1
1871 galerije      1
1872 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
1873 gallery      1
1874 galls      1
1875 Game      2
1876 game breeding enclosure Kunjevci      2
1877 Game enclosure      1
1878 game loss      1
1879 games      1
1880 gap      1
1881 garden in the cloister      1
1882 gardens of the Island of Lokrum      1
1883 GC      2
1884 GC/MS      2
1885 GDD      2
1886 Gehörn      1
1887 gene diversity      1
1888 gene pool      1
1889 General Directorate of Forestry      1
1890 generalized model      1
1891 genetic analysis      1
1892 genetic differentiation      1
1893 genetic diversity      4
1894 genetic diversity and diff erentiation      1
1895 genetic diversity of crops      1
1896 genetic drift      1
1897 genetic gain      1
1898 genetic origin      1
1899 genetic parameters      1
1900 genetic polymorphism      1
1901 genetic structure      1
1902 genetic test      1
1903 genetic variability      1
1904 genetic variation      1
1905 genetički drift      1
1906 genetički test polusrodnika      1
1907 genetska analiza      1
1908 genetska diferencijacija      1
1909 genetska dobit      1
1910 genetska raznolikost      3
1911 genetska raznolikost i diferencijacija      1
1912 genetska raznolikost uroda      1
1913 genetska raznolikost.      1
1914 genetska struktura      1
1915 genetska varijabilnost      2
1916 genetski diverzitet      2
1917 genetski parametri      1
1918 genetski polimorfizam      1
1919 genetsko porijeklo      1
1920 genofond      1
1921 genotype × environment interaction      1
1922 geocoding      1
1923 geografske i reljefne značajke      1
1924 geografski informacijski sustav      3
1925 geografsko porijeklo      1
1926 geographic information system      1
1927 Geographic Information System.      1
1928 geographic information systems      1
1929 geographic origin      1
1930 Geographical and relief characteristics      1
1931 geographical features      1
1932 Geographical Information System      1
1933 geokodiranje      1
1934 geometric distortions      1
1935 geometrijske distorzije      1
1936 geomorfologija      2
1937 geomorphology      2
1938 geosintetici      1
1939 geostatistics      1
1940 geostatistika      1
1941 GeoWEPP      1
1942 GeoWEPP)      1
1943 germinability      1
1944 germinated seed      1
1945 germination      3
1946 GFIS      1
1947 gibberellic acid      2
1948 giberelinska kiselina      2
1949 GIS      18
1950 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
1951 GIS (Geographic Information System)      1
1952 GIS.      1
1953 glavna sastojina      1
1954 glavne vrste drveća      1
1955 Global change      1
1956 global climate changes      1
1957 Global warming      1
1958 globalizacija      1
1959 globalizacija u Hrvatskoj      1
1960 globalization      1
1961 globalization in Croatia      1
1962 globalna promjena      1
1963 globalne klimatske promjene      1
1964 globalno zatopljenje      1
1965 glodavci      1
1966 gljiva      2
1967 gljivama slični organizmi      1
1968 gljive truležnice      1
1969 gljivični patogen      1
1970 gnojidba      2
1971 GNSS      2
1972 godišnji debljinski prirast      1
1973 godišnji sječivi prihod      1
1974 golden jackal      1
1975 golosjemenjače      2
1976 gora i planina      1
1977 gorivi materijal      1
1978 gorivost      1
1979 Gorska Hrvatska      1
1980 Gorski kotar      3
1981 gorsko područje      1
1982 gorsko reljefno područje      1
1983 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
1984 gospodarene bukve šume      1
1985 gospodarenje      6
1986 gospodarenje šumama      1
1987 gospodarenje šumama i lovištima      1
1988 gospodarska depresija      1
1989 gospodarska inspekcija      1
1990 gospodarska jedinica      1
1991 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
1992 gospodarska politika      1
1993 Gospodarska postignuća      1
1994 gospodarska vrijednost šume      1
1995 gospodarske djelatnosti RH      1
1996 gospodarski razredi      1
1997 Gospodarski razvitak      2
1998 gospodarski značaj – učinci      1
1999 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
2000 gospodarsko usmjerenje      1
2001 gospodarstvo      1
2002 GPS      4
2003 GPS and GIS      1
2004 GPS i GIS      1
2005 grabovina      1
2006 grad Zagreb      1
2007 gradacija      2
2008 gradation      1
2009 Gradiaton      1
2010 gradski park      1
2011 gradsko zelenilo      1
2012 grafted plants care      1
2013 granatiranje      1
2014 granica zone totalnog sušenja      1
2015 graničice      1
2016 granična linija      1
2017 granične sile      1
2018 granične vrijednosti      2
2019 granulometrijski sastav tla      1
2020 grass      1
2021 GRASS GIS      2
2022 grasses      1
2023 grassland succession      1
2024 grazing      1
2025 Grčka      1
2026 Great Tit      1
2027 Greece      1
2028 Green oak      1
2029 greenhouse gases      1
2030 Greenhouse media      1
2031 Greenwich      1
2032 grey alder (Alnus incana)      1
2033 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
2034 grinders      1
2035 grivasta ovca      1
2036 grivasti skakač      1
2037 grm      1
2038 grmlje      6
2039 Gross domestic product      1
2040 ground and flood water      1
2041 ground and surface water monitoring      1
2042 ground water      1
2043 groundwater      4
2044 group decision making      1
2045 group-selection cutting      1
2046 growing conditions      1
2047 Growing stock      7
2048 growth      13
2049 growth and increment      2
2050 growth dynamic      1
2051 growth elements      1
2052 growth equation      1
2053 growth forces      1
2054 growth forces and suppressed forces      1
2055 growth increment      1
2056 growth of mean stand diameter      1
2057 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
2058 grupe upravitelja      1
2059 grupno odlučivanje      1
2060 gubar      2
2061 gubar (Lymantria dispar L.)      1
2062 gubici      1
2063 gubici divljači      1
2064 gubici tla      1
2065 gubitak mase      1
2066 Guide curve method      1
2067 guljač kore koji se montira na motornu pilu      1
2068 gusjenica      1
2069 gustoća      2
2070 gustoća drva      3
2071 gustoća peleta      1
2072 gustoća populacije      5
2073 gustoća primarne šumske prometne infrastrukture      2
2074 gustoća u standardno suhom stanju      1
2075 Gymnosperms      1
2076 gypsy moth      2
2077 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
2078 habitat      8
2079 habitat factors      1
2080 habitat map      1
2081 habitat suitability      1
2082 habitat type      2
2083 Habitat. Posavina      1
2084 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
2085 halbsib-progeny tests.      1
2086 half-shrubs      1
2087 half-sib potomstvo      1
2088 half-sib progenies      1
2089 Haljevo forest      1
2090 Hamamelis      2
2091 hantaviruses      1
2092 hantavirusi      1
2093 hard ticks      1
2094 hardwood      1
2095 hardwood-broadleaf species      1
2096 harvest scheduling      1
2097 harvester      8
2098 harvesteri i procesori      1
2099 harvesting conditions      1
2100 haul.      1
2101 haulage tracks      1
2102 Hauling and transportation of timber      1
2103 haustorij      1
2104 haustorium      1
2105 hazardous waste      1
2106 health      2
2107 health and safety      1
2108 health status      1
2109 health status category of stand      1
2110 health tourism      1
2111 heat transfer.      1
2112 heat treatment (HT)      1
2113 heavy metals      2
2114 heavy thinning      1
2115 height      4
2116 height and height increment      1
2117 height and root collar diameter      1
2118 height and volume growth      1
2119 height growth      5
2120 height growth pattern      1
2121 height increment      2
2122 height of sprout      1
2123 Helleboro nigri-Piceetum      1
2124 Hemiptera      4
2125 herbaceous plants      1
2126 herbaceous species of the forest edge      1
2127 herbicid      1
2128 herbicide      1
2129 herbicides      1
2130 herbicidi      1
2131 Hercegovina      1
2132 hereditary basis      1
2133 heredity      1
2134 heretability      1
2135 heritability      1
2136 Herzegovina      1
2137 Hibiscus      2
2138 hibridi      2
2139 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
2140 hidrologija      1
2141 hidrološka uloga      2
2142 hidromeliorativni zahvati      1
2143 hidropedološke karakteristike      1
2144 hidrotehničke mjere      1
2145 high forest      1
2146 higrofilne šume      1
2147 hilly area      1
2148 hind body weight      1
2149 hiperforezija      1
2150 hiperparazitoid      2
2151 Hippophaë rhamnoides      2
2152 Hippophao-Berberidetum      2
2153 Histiostoma piceae      2
2154 Histiostoma ulmi      1
2155 Histiostomatidae      3
2156 histogrami prvoga i drugoga reda      1
2157 historical development      1
2158 historical outbreaks      1
2159 historical park      1
2160 historical presentation      1
2161 historical value      2
2162 history of forestry      2
2163 history of HŠD      1
2164 hladne temperaturne jedinice.      1
2165 hlapljive komponente      1
2166 Hober forest park      1
2167 Hohenadel´s method      1
2168 Hohenadlova metoda      1
2169 hollow-horned animal      1
2170 Holm oak      1
2171 Homeland war      1
2172 homogenizacija      1
2173 homogenization      1
2174 honey plants      1
2175 horn length      1
2176 Hornbeam hop      1
2177 Hornbeam oriental      1
2178 hornbeam wood      1
2179 horns      1
2180 horse chestnut      2
2181 horse chestnut protection      1
2182 horticultural elements      1
2183 horticul­tural value      2
2184 horticulture      1
2185 hortikultura      1
2186 hortikulturna vrijednost      2
2187 hortikulturni elementi      1
2188 host      1
2189 host plants      1
2190 hosts      2
2191 hrana      1
2192 hranidba      1
2193 hranljiva      1
2194 hrast      3
2195 hrast crnika      2
2196 hrast crnika (Quercus ilex)      2
2197 hrast crnike      1
2198 hrast kitnjak      8
2199 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
2200 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
2201 hrast lužnjak      40
2202 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
2203 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
2204 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
2205 hrast medunac      3
2206 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
2207 hrast oštrika      1
2208 hrast sladun      1
2209 hrastov ponik      2
2210 hrastova mrežasta stjenica      1
2211 hrastova oblovina      1
2212 hrastova pepelnica      1
2213 hrastove šume      2
2214 hrastovi županije bjelovarske      1
2215 hrastovina      1
2216 Hrvatska      51
2217 Hrvatska – Dalmacija      1
2218 hrvatska flora      1
2219 hrvatska kuna      1
2220 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
2221 Hrvatska vojna granica      1
2222 Hrvatska.      6
2223 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
2224 Hrvatske šume d.o.o      1
2225 Hrvatske šume d.o.o.      4
2226 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
2227 Hrvatski udio      1
2228 Hrvatsko Podunavlje      1
2229 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
2230 hrvatsko šumarstvo      1
2231 HTRS96/TM      2
2232 human impact      1
2233 human protection      1
2234 human resources in forestry      1
2235 humic acids      1
2236 huminske kiseline      1
2237 humizacija      1
2238 humofluvisol      2
2239 humus      3
2240 humus composition      1
2241 Hungavit      2
2242 hunt      1
2243 hunters      4
2244 hunting      6
2245 Hunting and fishing      1
2246 hunting area      1
2247 hunting associations      1
2248 hunting club rules      1
2249 hunting district      2
2250 hunting ground      1
2251 hunting ground biological casualties      1
2252 hunting grounds      1
2253 hunting illustration      1
2254 Hunting Management      3
2255 hunting society      1
2256 hunting-demographic intensity      1
2257 hunting-geographic intensity      1
2258 Husqvarna 365      2
2259 Hvar      2
2260 hvatanje      1
2261 hvatanje dabra      1
2262 hybrids      2
2263 hydrological role      2
2264 hydrology      1
2265 hydro-melioration treatments      1
2266 hydro-technical interventions      1
2267 hydro-technical measures      1
2268 ­hygrophilous species      1
2269 Hymenoptera      6
2270 Hymenoptera: Platygastridae      2
2271 hyperparasitoid      1
2272 hyperphoresy      1
2273 ICP Forests      8
2274 identifikacija.      1
2275 iglice      1
2276 IGRs      1
2277 II-G-10      2
2278 II-G-20      2
2279 ilegalni odstrel      1
2280 ilirske vrste      1
2281 illegal felling      1
2282 illegal killing      1
2283 Illegal timber trade      1
2284 ilovača      1
2285 image fusion      1
2286 imela      2
2287 imidaclopride      1
2288 imidakloprid      1
2289 imovna općina      2
2290 impact      1
2291 impacts of silvicultural measures      1
2292 implementation of H1 and H2      1
2293 importance of species      1
2294 improvement by selfing      1
2295 improving management practices      1
2296 in situ and ex situ methods      1
2297 in situ i ex situ metode      1
2298 in utero      2
2299 inactive forest owners      1
2300 incomplete development      1
2301 increase in growth      1
2302 increment      5
2303 Increment and cut      1
2304 increment and quality      1
2305 increment percentage      2
2306 increments      1
2307 indeks lisne povr šine      1
2308 indeks raznolikosti.      1
2309 Indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću      1
2310 indeks relativnoga sadržaja klorofila u lišću      1
2311 indeks zaraze      1
2312 indeksi diverziteta      1
2313 indeksi točnosti      1
2314 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
2315 index of infestation      1
2316 index values of common beech trees      1
2317 indicators      2
2318 indicators of productivity      1
2319 indices about forests      1
2320 Indigobush      2
2321 Indigobush bioproductivity      2
2322 Indigofera      2
2323 indikator dostupnosti      1
2324 Industrial pollution      1
2325 Industrial Round Timber in the Rough      1
2326 industrija      1
2327 industrija celuloze i papira      1
2328 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
2329 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
2330 industrijsko onečišćenje      1
2331 inercepcija      1
2332 inferencijalna statistika      1
2333 inferior and superior model trees      1
2334 infestation      2
2335 infestation intensity      1
2336 infiltracija      1
2337 infiltration      1
2338 inflammability and combustibility of fuel types      2
2339 informacijski sustav      1
2340 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2341 information system      1
2342 information system model      1
2343 informiranost      1
2344 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
2345 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2346 initial spacing      1
2347 innovations in forestry      2
2348 Innovativeness      2
2349 inovacije u šumarstvu      2
2350 inovativnost      2
2351 input-output analiza      1
2352 input-output analyses      1
2353 insect      3
2354 insect growth regulators      1
2355 insect pests      2
2356 insecticide      1
2357 insecticides      1
2358 Insectivores      1
2359 insects      1
2360 insekticid      1
2361 insekticidi      1
2362 insolacija      1
2363 insolation      1
2364 institucionalni okviri      1
2365 institutional framework      1
2366 intarzije      1
2367 integral approach      1
2368 integral management with ecosystems in space      1
2369 integralni pristup      1
2370 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2371 integrated forest protection      1
2372 integrated oak timber protection      1
2373 integrated timber protection      1
2374 integrirana zaštita hrastove oblovine      1
2375 integrirana zaštita oblovine      1
2376 integrirana zaštita šuma      1
2377 intelektual no vlasništvo      1
2378 intellectual ownership      1
2379 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2380 intensity of infection      2
2381 intensity of infestation      3
2382 intensive      1
2383 intenzitet fotosinteze      1
2384 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2385 intenzitet prorede      2
2386 intenzitet zaraze      6
2387 inter- and intrapopulation variability.      1
2388 interakcija genotip × okolina      1
2389 interception      1
2390 interdisciplinarni pristup      1
2391 interdisciplinary approach      1
2392 interesi      1
2393 interest associations      1
2394 interests      1
2395 interlaboratory testing      1
2396 international standards      1
2397 Internet      3
2398 internetske usluge      1
2399 interpopulation and intrapopulation variability      1
2400 interpopulation variability      1
2401 intesivelly thinning      1
2402 intra- and interpopulation variability      1
2403 Intraclonal and interclonal variability      1
2404 intraclonal variability      1
2405 intrapopulation and interpopulation variability      1
2406 intrapopulation variability      1
2407 intraspecific      1
2408 introduction      6
2409 introduction of changes in business      1
2410 introdukcija      9
2411 introgresija      1
2412 invasive alien species      1
2413 invasive pest      1
2414 invasive species      10
2415 invasive trees      1
2416 invazivna strana vrsta      1
2417 invazivna vrsta      4
2418 invazivne drvenaste vrste      1
2419 invazivne vrste      5
2420 invazivni štetni organizam      1
2421 invazivni štetnik      1
2422 inventarisation of woody plants      1
2423 inventarizacija dendroflore      1
2424 inventarizacija drveća i grmlja      1
2425 inventura      1
2426 inventura šuma      3
2427 inverzija vegetacije      1
2428 investments      1
2429 injuries at work      1
2430 IPGRI      1
2431 Ips typographus      2
2432 iptera      1
2433 irregular planting      1
2434 iskoristavački pokazatelj      1
2435 iskorišćivanje šuma      1
2436 iskorištavanje šuma      2
2437 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2438 iskorištenje      2
2439 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2440 island Mljet      1
2441 islands      1
2442 ISO 11277      1
2443 Isoenzyme      2
2444 isoenzymes      1
2445 Isparta      2
2446 ispitivanje      2
2447 ISPM 15      4
2448 ispuštanje      1
2449 ispuštanje dabra      1
2450 ISTA pravila      1
2451 ISTA rules      1
2452 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
2453 Istočna Slavonija      1
2454 istovjetne točke      1
2455 Istra      2
2456 Istra (Hrvatska)      1
2457 istraživanja      1
2458 istraživanje tržišta      1
2459 Istria      1
2460 Italian oak      2
2461 ITS2 regije      1
2462 ITS2 region      1
2463 Ivanščica      3
2464 Ixodidae      2
2465 izbojci      1
2466 izgorena površina      1
2467 izložak (eksponat)      1
2468 Izložbe-sajmovi      1
2469 izloženost      3
2470 izlučenje      1
2471 izlučivanje sastojina      2
2472 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2473 izmjera šuma      4
2474 izmjera šumskog drveća      1
2475 iznošenje drva      1
2476 izoenzimi      9
2477 izoenzymes      1
2478 izolacija gljiva      1
2479 izrada i privlačenje drva      1
2480 izravno i difuzno svjetlo      1
2481 Izvanredna stanja      1
2482 izvješće eksperata iz Kanade      2
2483 izvješćivanje      1
2484 izvoditelji šumskih radova      2
2485 izvođenje šumskih radova      1
2486 Izvoz i Uvoz      1
2487 izvozni putovi      1
2488 izvoženje drva.      1
2489 jablan      1
2490 Jadran      1
2491 jadranski otoci      1
2492 jadransko područje      1
2493 Jagdausstellungen      1
2494 jajna legla      1
2495 jajnici      1
2496 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
2497 jake prorjede      1
2498 Japage      2
2499 jarebica kamenjarka – grivna      1
2500 Jarebica kamenjarka grivna      1
2501 jasen      2
2502 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2503 Jasminum      2
2504 javni šumarski instituti      1
2505 javno mišljenje      1
2506 javno podsticanje šumarstva      1
2507 jedinstvena metoda      1
2508 jedinstveni model      1
2509 jednadžbe rasta      1
2510 jednakokutna spirala      1
2511 jednodobne bukove sastojine      2
2512 jednodobne regularne sastojine      1
2513 jednodobne sastojine      1
2514 jednodobno gospodarenje      1
2515 jednofazni rast      1
2516 jednogodišnje sadnice      1
2517 jednospolna      1
2518 jela      7
2519 jela obična      1
2520 jela.      1
2521 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2522 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2523 jelen fratar      1
2524 Jelen lopatar      1
2525 jelen obični      3
2526 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2527 jelovina (Abies alba Mill)      1
2528 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2529 jestiva      1
2530 jestive gljive      1
2531 Joinery and Cabinet making      2
2532 joint- stock company in forestry      1
2533 Josip Ettinger      2
2534 Journal of Forestry      1
2535 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
2536 Juglans L.      2
2537 Juglans nigra      1
2538 jugoistočna Europa      2
2539 juniper      1
2540 jura      1
2541 juvenilno drvo      1
2542 Južna Afrika      1
2543 Južna/Srednja Europa      1
2544 kadmij      1
2545 kadrovi u šu­marstvu      1
2546 kakvoća      1
2547 kakvoća drvnih sortimenata      1
2548 kakvoća stabala      1
2549 kalabrijski bor      2
2550 kalij      2
2551 Kalnik      2
2552 Kalnik forest      1
2553 kamenolom Očura II      1
2554 kamenjarka.      1
2555 kanader i demon      1
2556 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
2557 Kappa statistika      1
2558 karakteristike mikrolokaliteta.      1
2559 karantenski štetnik      1
2560 karbonatnenaslage      1
2561 kariotip      1
2562 karotenoidi      1
2563 karst      3
2564 karst phenomena      1
2565 karta staništa      1
2566 karta šumskih zajednica      1
2567 karte      1
2568 kartiranje šumskog drveća      1
2569 kartografska generalizacija      1
2570 Karyotypes      1
2571 kaštelansko područje      1
2572 katastar      1
2573 katastar vodnih potencijala      2
2574 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
2575 kavkaska jela      1
2576 keficijent unutarnjeg rasta      1
2577 kemijska analiza ksilemovog soka      1
2578 kemijski sastav      1
2579 kemijski sastav sjemena      1
2580 kemijski sastav tla      1
2581 kemizam biljnog materijala.      1
2582 kermes berry      1
2583 Kermes oak      1
2584 kestenov moljac miner      1
2585 kestenova osa šiškarica      1
2586 key to larvae and protonymphs of Histiostomatidae      1
2587 kitnjak      1
2588 klasična otvorenost      1
2589 klaster analiza      3
2590 klasterska analiza      1
2591 klen      2
2592 klet      1
2593 klijanci      1
2594 klijanje      1
2595 klijavost      2
2596 klima      6
2597 klima-požarna područja      1
2598 klima-požarna područja.      1
2599 klimatološki parametri      1
2600 klimatska promjena      1
2601 klimatske karakteristike      1
2602 klimatske promjene      8
2603 klimatski čimbenici      1
2604 klimatski ekscesi      1
2605 klimatski model      1
2606 klimatski scenariji      1
2607 klinalna varijabilnost      1
2608 klizišna osjetljivost      1
2609 klizna sredina      1
2610 klon      1
2611 klon topole I-214      1
2612 klonovi      1
2613 klonovi bijele vrbe      2
2614 klonovi stablastih vrba      1
2615 klonovi topola      2
2616 klonovi topole      1
2617 klonska sjemenska plantaža      2
2618 klonske sjemenske plantaže      2
2619 klonski arhivi      1
2620 klonski testovi crnih topola      1
2621 klonski uz.orci      1
2622 klonsko šumarstvo      1
2623 Klorofilmetar CCM-200      1
2624 kljove      2
2625 ključ za larve i protonimfe za Histiostomatidae      1
2626 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
2627 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
2628 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
2629 Koelreuteria      2
2630 količine goriva      1
2631 kolotrag      1
2632 koluvij      1
2633 koljik      2
2634 komasacija      1
2635 komparacija stanja za 2009.      1
2636 komparativna analiza      1
2637 komparativna metoda istraživanja      1
2638 kompleksni sustavi      1
2639 kompleksnost      1
2640 kompozitni klasifikator; šumska sastojina; kvaliteta staništa.      1
2641 kompromis      1
2642 Komrčar      2
2643 komuniciranje      1
2644 komunikacijske aktivnosti      1
2645 koncentracija i sadržaj hraniva      1
2646 koncepcija      2
2647 konflikti      1
2648 konkretna distribucija prsnih promjera      1
2649 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
2650 konsenzus      1
2651 kontejner      1
2652 kontejneri      1
2653 kontejnerske sadnice      1
2654 kontejnerski uzgoj      1
2655 kontinentalna Hrvatska      1
2656 kontrola      1
2657 kontroling      1
2658 kontrolne pokusne plohe      1
2659 konverzija      1
2660 konverzija panjača      1
2661 konzervacija      1
2662 konzervacija vlage      1
2663 konzervacija vlage u tlu      1
2664 konzultacije      1
2665 Kopački rit      2
2666 kopulacija      1
2667 kora      2
2668 koranje      1
2669 korelacija      1
2670 korelacijska veza      2
2671 korijen      2
2672 korištenje zemljišta      1
2673 korjenov sustav      1
2674 korološke i fitocenološke značajke      1
2675 korov      1
2676 korovi      1
2677 korovska vegetacija      1
2678 košćela      1
2679 koštunica      1
2680 kovanice      1
2681 Köyceğiz      2
2682 krajobraz.      1
2683 krajobrazna raznolikost      1
2684 kramp      1
2685 kraniometrija      1
2686 Krapinsko-zagorska Count      1
2687 Krapinsko-zagorska County      1
2688 Krapinsko-zagorska županija      2
2689 kras      1
2690 Krasno      2
2691 kraška polja      1
2692 kratke ophodnje.      1
2693 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
2694 kreativnost      2
2695 kreda      1
2696 kriging      2
2697 krimski bor      1
2698 kriterij kvaliteta      1
2699 kriteriji određivanja gustoće primarne šumske prometne infrastrukture      1
2700 kriteriji za investiranje      1
2701 kritosjemenjače      1
2702 krivulje indeksa staništa      1
2703 krize      1
2704 kronika      1
2705 krpelj      1
2706 krš      4
2707 krški fenomeni      1
2708 krupno drvo      1
2709 krupnoća žira      2
2710 kružne primjerne plohe      1
2711 kserofitna      1
2712 kukac      3
2713 kukavica      1
2714 kukci      1
2715 kukci potkornjaci      1
2716 kukcojedi      1
2717 kultivari tise      1
2718 kultura      3
2719 kultura crnog bora      1
2720 kulture kratkih ophodnji      2
2721 kulturni pejzaž      1
2722 kulturno povijesna baština      1
2723 Kunstinseln      1
2724 kva liteta sjemena      1
2725 kvalitativno iskorištenje      1
2726 kvalitet      1
2727 kvaliteta      2
2728 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
2729 kvaliteta sadnica      2
2730 kvaliteta staništa      1
2731 kvaliteta žira      1
2732 kvaliteta života      1
2733 kvantitativna obilježja      1
2734 kvantitativna svojstva      1
2735 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
2736 kvarter      1
2737 laboratorijski uzgoj      1
2738 laboratory rearing      1
2739 lanac      1
2740 land consolidation      1
2741 land mines      1
2742 land performance      1
2743 land use      1
2744 landed municipality      1
2745 landfill gas      1
2746 landforms      1
2747 Landsat      2
2748 Landsat 7      2
2749 landscape artist      1
2750 landscape design      1
2751 landscape diversity      1
2752 landscape.      1
2753 landslide susceptibility      1
2754 lapor      1
2755 large wood of Italian oak      1
2756 larvae      1
2757 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
2758 Laudonov Gaj      4
2759 laurel      1
2760 Law      1
2761 law regulations      1
2762 lawn      1
2763 laying date      1
2764 layout of the islet      1
2765 layout proposal      1
2766 leachate      1
2767 leaf      1
2768 leaf area      1
2769 leaf area index      1
2770 leaf developmental instability      1
2771 leaf litter      1
2772 leaf morphology      6
2773 leaf nitrogen dynamic      1
2774 leaf photosynthetic traits      1
2775 leaf shape      1
2776 leaf third-flush      1
2777 leaf unfolding      1
2778 leafing phenological stages      1
2779 leafminers      1
2780 legislation      1
2781 legislative      1
2782 Lekenik      2
2783 length of assortment      1
2784 length of the nibbled part of a shoot      1
2785 Lepidoptera      5
2786 Leptoglossus occidentalis      2
2787 Lespedeza      2
2788 level of knowledge.      1
2789 libanonski cedar      1
2790 library      1
2791 Liburnian karst      1
2792 Liburnijski krš      1
2793 licenciranje      2
2794 licensing      2
2795 ličinke      1
2796 LiDAR      4
2797 life forms      1
2798 lifelong learning      1
2799 light      2
2800 lightweight unmanned aerial vehicles      1
2801 Lika      6
2802 limit values      2
2803 limiting forces      1
2804 linear correlation      1
2805 linear trend      1
2806 linearna analiza regresije      1
2807 linearna korelacija.      1
2808 linearni trend      1
2809 lines below electro-energetic facilities      1
2810 linoleic acid      1
2811 linoleinska kiselina      1
2812 Liocourt´s distribution      1
2813 Liocourtova distribucija      2
2814 liquid nitrogen      1
2815 Lisičine      1
2816 Lisičine Arboretum      2
2817 lisni mineri      1
2818 list      1
2819 listanje      1
2820 listinac      3
2821 listopadna      1
2822 listopadne šume      1
2823 lisymeters      1
2824 lišće obične bukve      1
2825 lišće perasto      1
2826 litače      1
2827 lithological unit      1
2828 litološka cjelina      1
2829 litter      1
2830 litter mass loss      1
2831 livelihoods      1
2832 lizimetri      2
2833 load masses      1
2834 local community      1
2835 Local population      1
2836 locality      1
2837 log      1
2838 log skidding      1
2839 log value yield.      1
2840 log volume yield      1
2841 logger injuries      1
2842 logging      3
2843 logging as sylvicultural care of stands      1
2844 Logging operations      1
2845 logging residue      1
2846 logging residues      1
2847 logging strategy      1
2848 logistic regression      2
2849 logistička regresija      2
2850 lokacija      1
2851 lokalna zajednica      1
2852 Lokalne populacije      1
2853 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
2854 Longe-range      1
2855 longitudinal clearance radius      1
2856 long-term mean values of seasonal severity rating      1
2857 long-term storage      1
2858 Lonicera      2
2859 Lonjsko polje NP      1
2860 lopatar      1
2861 Loranthus europaeus Jacq.      6
2862 losses      1
2863 lov      1
2864 lovac      1
2865 lovačka ilustracija      1
2866 lovačka udruga kotara senjskog      1
2867 lovačke izložbe      1
2868 lovačke udruge      1
2869 Lovački dio izložbe      1
2870 lovci      2
2871 lovište      7
2872 lovni trupčići      2
2873 lovno gospodarenje      3
2874 lovno područje      1
2875 lovno stablo      1
2876 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
2877 lovno-demografski intenzitet      1
2878 lovno-geografski intenzitet      1
2879 lovor      1
2880 Lovran marron      1
2881 lovranski marun      1
2882 lovstvo      4
2883 lovstvo i lovno gospodarenje      2
2884 Lovstvo i ribarstvo      1
2885 low attack      1
2886 low quality and small-sized diameter logs      1
2887 low tree      1
2888 Lower Austria      1
2889 lower tusks      1
2890 lowland      1
2891 lowland forest      1
2892 lowland forest ecosystems      3
2893 Lowland forests      4
2894 lowland forests of pedunculate oak      1
2895 lowland region      1
2896 low-lying areas      1
2897 lubanja      1
2898 lubricant consumption      1
2899 Lumber operations      1
2900 lumber value yield      1
2901 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
2902 lužnjak      2
2903 Lymantria dispar      2
2904 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
2905 Lymantria monacha      2
2906 Lymantriidae      1
2907 Lyme borreliosis      1
2908 Lymnatria monacha      1
2909 Lynx lynx      2
2910 lysimeters      1
2911 ljetna suša      2
2912 ljudski utjecaj      1
2913 M.Sc.      1
2914 Macedonian oak      1
2915 Maceljsko gorje      2
2916 machine felling      1
2917 machine felling and processing      1
2918 machine´s own resistance power      1
2919 macroclimatic adaptedness      1
2920 macrofungi      1
2921 macroscopic characteristics      1
2922 magistarski rad      1
2923 magnezij      1
2924 Magnolia L.      1
2925 Mahaleb cherry tree      1
2926 maintenance of forest roads      1
2927 makedonski hrast      2
2928 makija      2
2929 makija planike      1
2930 maklen      1
2931 makrogljive      1
2932 makroklima      1
2933 makroklimatska prilagodba      1
2934 makroskopske karakteristike      1
2935 Maksimilijan Habsburški      1
2936 Maksimir Park      2
2937 mala i srednja poduzeća      1
2938 Mala Kapela      1
2939 malati      1
2940 mali alati      1
2941 mali osmerozubi smrekov pisar      1
2942 Malus Mill.      1
2943 mammal      1
2944 man activities      1
2945 managed beech forests      1
2946 management      7
2947 management actors      1
2948 management constraining factors      1
2949 management of      2
2950 management plan      2
2951 management planning      1
2952 management plans      1
2953 management style      1
2954 management unit "Česma"      1
2955 map of forest communities      1
2956 maps      1
2957 maquis      1
2958 maquis of strawberry tree      1
2959 market      3
2960 market relations      1
2961 market research.      1
2962 Marketing of forest and forest industries products and services      1
2963 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
2964 marking      1
2965 marquetry      1
2966 marquetry techniques      1
2967 masa      1
2968 masa košuta      1
2969 mase tovara      1
2970 masena koncentracija      1
2971 maslinik      2
2972 mass concentration      1
2973 master´s thesis      1
2974 mastic      1
2975 mastic tree      1
2976 mastika      1
2977 matematički modeli      1
2978 matični fond      1
2979 matični supstrat      1
2980 matičnjak plemki      1
2981 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
2982 mature stands      1
2983 maturity dimension      1
2984 Maximilian von Habsburg      1
2985 Mean breast diameter      1
2986 mean extraction distance      1
2987 mean skidding distance      1
2988 measurement errors      1
2989 measuring elements      1
2990 measuring procedure      1
2991 mechanical felling      1
2992 mechanical properties of wood      1
2993 mechanisms of financing      1
2994 mechanized of silvicultural works      1
2995 Mediteran      2
2996 mediteranska područja      1
2997 mediteranska vegetacija      1
2998 mediteranske šume      1
2999 mediteransko krško područje      1
3000 Mediterranean      3
3001 Mediterranean karst area      2
3002 Mediterranean regions      1
3003 mediterranean vegetation      1
3004 medljikovac      1
3005 medonosno bilje      1
3006 medunac      1
3007 Medvednica      1
3008 Medvednica Mount      1
3009 Medvednica Nature Park      1
3010 Međimurje      2
3011 međulaboratorijske usporedbe      1
3012 Međunarodne konvencije      1
3013 međunarodne norme      1
3014 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
3015 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
3016 međupopulacijska varijabilnost      1
3017 mehanička svojstava drva      1
3018 mehanička svojstva      1
3019 mehanička svojstva drva      1
3020 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
3021 mehanizirana bušilica      1
3022 mehaniziranje uzgojnih radova      1
3023 mehanizmi financiranja      1
3024 melioracija      1
3025 melioracija krša      1
3026 melioracijski učinci      1
3027 menadžment      1
3028 menagement klas      1
3029 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
3030 meningoencephalitis      1
3031 merchantable wood volume      1
3032 merkan-lilizam      1
3033 mesophilous chestnut forests      1
3034 Metcalfa pruinosa      2
3035 meteorological factors      1
3036 meteorološki čimbenici      1
3037 meteorološki indeks požara      2
3038 me­teorološki indeks požara      1
3039 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
3040 method of thinning of regular forest      1
3041 methods      1
3042 metoda najbližih susjeda      1
3043 metoda pokusnih ploha      1
3044 metoda prorede      1
3045 metoda sjemenomjera      1
3046 metoda sjetve      1
3047 metoda tetive      1
3048 metoda tetrazola      1
3049 Metoda vrtložne kovarijance      1
3050 metode      1
3051 metode vrednovanja      1
3052 mezijska bukva      1
3053 mezofilne kestenove šume      1
3054 micoses of needles      1
3055 microbiological characteristics of the soils      1
3056 microclimate      5
3057 microorganism functional groups in the soil      1
3058 microrelief      1
3059 micro-relief      1
3060 microsatelite      1
3061 microsatelites SSR      1
3062 microsatellite markers      1
3063 microsatellites      2
3064 microsporidia      1
3065 mid- and long-term planning      1
3066 middle breast diameter      1
3067 middle volume of trees      1
3068 middle-aged stand      1
3069 mikocenoza      1
3070 mikoze      1
3071 mikoze iglica      1
3072 mikrobiološke značajke tala      1
3073 mikroelementi      1
3074 mikroklima      5
3075 mikroklima šume      1
3076 mikroreljef      1
3077 mikrosateliti      4
3078 mikrosatelitni biljezi      1
3079 mikrosatelitni biljezi SSR      1
3080 mikrosporidija      1
3081 Milan Knežević      2
3082 Milan Stribrny      2
3083 MIMIC model      2
3084 mine      3
3085 mineral raw materials      1
3086 mineralne sirovine      1
3087 miniranost      1
3088 mistletoe      3
3089 mišoliki glodavci      1
3090 mitochondrial control region      1
3091 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
3092 mitotske i subkromatidne aberacije      1
3093 mixed and pure stands of beech      1
3094 mixed plantations      1
3095 mjere asimetrije      2
3096 mjereni postupak      1
3097 mjerila      1
3098 mjesečna ocjena žestina      1
3099 mjesto lanjenja      1
3100 mješovita kultura      1
3101 mješovite i čiste sastojine      1
3102 mlada sastojina      1
3103 mlade bjelogorične sastojine      1
3104 mladi naraštaj      3
3105 mladik      2
3106 mobile cable crane      1
3107 močenje plodova      1
3108 model      5
3109 model normally      1
3110 model of departmental research      1
3111 model of middle-aged forest      1
3112 model oplemenjivanja      1
3113 model predviđanja cijena      1
3114 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
3115 model resornoga istraživanja      1
3116 model sustava informacija      1
3117 model vrednovanja      2
3118 modeli procjene volumena      1
3119 modeli rasta      1
3120 modeling      1
3121 modeliranje      4
3122 Modeliranje goriva      1
3123 Modelling      2
3124 modelna srednjodobna sastojina      1
3125 modelni normalitet      1
3126 modification      1
3127 modificirana Brinkova funkcija      1
3128 modificirana skala      1
3129 modificirani AHP      1
3130 modified Brink’s function      1
3131 modified scale      1
3132 modified-AHP      1
3133 modifikacije      1
3134 moesian beech      1
3135 mogućnost razlikovanja      1
3136 moisture content      1
3137 moisture regime      1
3138 molecular diagnostic      1
3139 molecular-biological methods      1
3140 molekularna dijagnostika      1
3141 molekularne analize      1
3142 molekularno-biološke metode      1
3143 monetary value of wood assortments      1
3144 monitoring      9
3145 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
3146 monitoring šuma      1
3147 monitoring u šumarstvu.      1
3148 Monochamus galloprovincialis      2
3149 monoculture      1
3150 monografija “Divokoza”      1
3151 monograph “Chamois”      1
3152 monokultura      1
3153 Monolit      1
3154 monthly severity ratings      1
3155 Montpellier      1
3156 morflogija klijanca      1
3157 morfologija      4
3158 morfologija češera i sjemena      1
3159 morfologija klijanca      1
3160 morfologija korijena      1
3161 morfologija lista      6
3162 morfologija ploda      1
3163 morfologija sadnica      1
3164 morfologija sjemena      1
3165 morfologija tla      1
3166 morfološka kvaliteta šumskih sadnica      1
3167 morfološka obi lježja      1
3168 morfološka raščlamba      1
3169 morfološka svojstva      1
3170 morfološka svojstva sadnica      1
3171 morfološka varijabilnost      3
3172 morfološka varijabilnost.      1
3173 morfološke karakteristike      1
3174 morfometrija      1
3175 morfometrija rogovlja      1
3176 morfometrijska analiza      2
3177 morfometrijska analiza lista      1
3178 morfometrijska analiza lista jasena      1
3179 morfometrijska varijabilnost      1
3180 morphological analysis      1
3181 morphological characteristics      1
3182 morphological features of seedlings      1
3183 morphological properties      1
3184 morphological quality of forest seedlings      1
3185 morphological variability      3
3186 morphological variability.      1
3187 morphology      4
3188 morphometric analysis      2
3189 morphometric ash leaf analysis      1
3190 morphometric leaf analysis      1
3191 morphometric traits      1
3192 morphometric variability      1
3193 morphometrics of antlers      1
3194 morphometry      1
3195 mortalitet      5
3196 mortality      6
3197 Mosor      2
3198 motivacija      1
3199 motivation      1
3200 motor-manual      1
3201 motorna pila      2
3202 motorne pile      1
3203 motorni čistač      1
3204 Mottled Umber Moth      1
3205 moufflon (Ovis ammon L.)      1
3206 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
3207 mouflon      3
3208 mountain tourisms      1
3209 mountainous areas      1
3210 Mountainous Croatia      1
3211 Mountainous forests      1
3212 Mountainous Region of Croatia      1
3213 mountainous relief area      1
3214 Moving average      1
3215 mr. sc.      1
3216 mravasti kornjaš      1
3217 mreža      1
3218 mreža Natura 2000      1
3219 mreža šumskih cesta      1
3220 mrtvo drvo      2
3221 mtDNA      2
3222 muflon      4
3223 muflon (Ovis ammon L.)      1
3224 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
3225 mulberry (Morus alba)      1
3226 mulching flail mower      1
3227 Multi Criteria Decision Making      1
3228 multiclonal cultures      1
3229 Multi-criteria decision analysis      1
3230 multi-criteria decision making      1
3231 multicriteria models      1
3232 multi-dimensional scaling      1
3233 multidimenzionalno skaliranje      1
3234 multidisciplinaran pristup      1
3235 multiklonske kulture      1
3236 Multiple criteria decision making      1
3237 multiple flushing      1
3238 multiple regression analyses      1
3239 multiple-use fo­restry      2
3240 multivariate analysis      2
3241 multivariate methods      1
3242 multivariatne meto­de      1
3243 multivarijacijska analiza      1
3244 multivarijatna analiza      1
3245 Mulj iz otpadnih voda      1
3246 muncipality      1
3247 munika      1
3248 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
3249 munika u Hercegovini      1
3250 Mura      2
3251 mycocoenosis      1
3252 mycoses      1
3253 Myrto-Quercetum ilicis      2
3254 nabonos      1
3255 Nacionalna klasifikacija staništa      2
3256 Nacionalna klasifikacija staništa (NKS)      1
3257 Nacionalni park      1
3258 Nacionalni park “Fruška gora”      1
3259 Nacionalni park Kornati      1
3260 Nacionalni park Plitvička jezera      2
3261 nacionalni parkovi      1
3262 način uzgoja      1
3263 nad zor stanja sastojina.      1
3264 nadmorska visina      1
3265 nadzemna biomasa      2
3266 nadzor      2
3267 Nadzorni odbor      1
3268 naftna kontaminacija      1
3269 nagib      1
3270 nagib terena      1
3271 Na-heksametafosfat      1
3272 Na-hexametaphosphate      1
3273 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
3274 naknada      1
3275 naknada za općekorisne funkcije      1
3276 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
3277 nalazišta tartufa      1
3278 nalazište u Zagrebu      1
3279 namnožio      1
3280 nanoindentacija      1
3281 nanoindentation      1
3282 nanotechnology      1
3283 nanotehnologija      1
3284 Na-pirofosfat      1
3285 naplodni sijek      1
3286 Na-pyrophosphate      1
3287 narodna imena životinja.      1
3288 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
3289 narrowleafed ash      1
3290 narrow-leaved ash      7
3291 narrow-leaved ash tree      1
3292 nasad gumijevca      1
3293 naseljavanje škrinjica za gniježđenje      1
3294 nasljedne osnove      1
3295 nasljednost      3
3296 Našice      1
3297 National habitat classification      2
3298 National Habitat Classification (NHC)      1
3299 National park “Fruška gora”      1
3300 National Park Plitvička Jezera      1
3301 national parks nature parks      1
3302 native deciduous plants      1
3303 native species      1
3304 natječajna (početna) cijena      1
3305 natprosječni debljinski prirast      1
3306 Natura 2000 Ecological Network      1
3307 Natura 2000 habitat type 91E0*      1
3308 Natura 2000 network      1
3309 Natura2000      1
3310 Natural conditions of life      1
3311 natural drying of stockwood      1
3312 natural enemies      1
3313 natural foci      1
3314 natural heritage      1
3315 natural newgrowth      1
3316 natural reforestation      1
3317 natural reforestation (reestablishment)      1
3318 natural regeneration      3
3319 natural rege­neration      1
3320 natural regeneration and management.      1
3321 natural resources      2
3322 natural spreading      1
3323 natural stockwood drying      1
3324 naturalizam      1
3325 nature      1
3326 nature conservation      2
3327 nature park      1
3328 Nature Parks      1
3329 nature preservation      1
3330 nature protection      5
3331 nature protection areas      1
3332 nature resources      1
3333 navigation      1
3334 neaktivni šumoposjednici      1
3335 nearest neighbor analysis      1
3336 necrosis      1
3337 nedostatak vode      1
3338 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
3339 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
3340 nedrvni šumski proizvodi      2
3341 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
3342 negativna selekcija      1
3343 nekroza      1
3344 nelegalne sječe      1
3345 nelinearna regresija      1
3346 Nemonetarne usluge šuma      1
3347 Nemozoma      1
3348 nenosivo tlo      1
3349 nepotpuni razvoj      1
3350 neprava srž      1
3351 neprava srž bukve      1
3352 nepravilan klijanac      2
3353 nepravilna sadnja      1
3354 nesreće na radu      1
3355 nestabilnost razvoja lista      1
3356 nest-box occupation      1
3357 nested PCR      1
3358 network      1
3359 Networks      1
3360 neutrofilne šume      1
3361 new host      1
3362 new introduction      1
3363 new localities      1
3364 new locality      1
3365 new record      2
3366 new silvicultural options      1
3367 new truffle locality      1
3368 news: capacity planning      1
3369 Nezakonita trgovina drvom      1
3370 N-fixation      1
3371 niska gustoća      1
3372 nisko drvo      1
3373 nitrate reductase activity      1
3374 nitrogen      3
3375 nitrogen accumulation      1
3376 nizina      2
3377 nizinska šumska područja      1
3378 nizinske šume      5
3379 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
3380 nizinski brijest      1
3381 nizinski šumski ekosustavi      3
3382 nizinsko područje      2
3383 Noble Hardwoods      1
3384 Noctuidae      2
3385 noctuids      1
3386 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
3387 nominalna gustoća      1
3388 Non wood forest products and services      1
3389 non-bearing soil      1
3390 nonlinear dynamical systems      1
3391 nonlinear regression      1
3392 non-market forest functions      1
3393 Non-Monetary services from forests      1
3394 nonwood forest function.      1
3395 non-wood forest products      1
3396 nonwood forest products and servised      1
3397 norma ISO 11277.      1
3398 norma vremena      1
3399 normal model      2
3400 normal models      1
3401 normal seedling      2
3402 normal structure      1
3403 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
3404 normala      4
3405 normalitet      1
3406 normalized difference vegetation index      1
3407 normalna raspodjela stabala      1
3408 normalni poprečni profil      1
3409 normalni volumen prije i poslije sječe      1
3410 normals      1
3411 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
3412 norme vremena      1
3413 norme za čvrsta biogoriva      1
3414 normizacija      1
3415 North America      1
3416 Northeastern Anatolian      1
3417 northern Croatia      1
3418 northern Velebit      2
3419 Northwestern Croatia      1
3420 Norway spruce      5
3421 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3422 nouctuid moths      1
3423 nourishing      1
3424 nova nalazišta      2
3425 nova šumskouzgojna rješenja      1
3426 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
3427 novčanice      1
3428 novi domaćin      1
3429 novi ekološki trend      1
3430 novi nalaz      1
3431 novi pristup korištenja podataka      1
3432 novo nalazište      1
3433 novosti: plan kapaciteta      1
3434 novounesena vrsta      1
3435 novoutvrđene vrste      1
3436 NPK fertlizer 7:14:21      1
3437 NPK gnojivo 7:14:21      1
3438 number and packs density      1
3439 number and size of stomata      1
3440 number of adult roe deer does      1
3441 number of fawns      1
3442 Number of flowers and fruits      1
3443 number of kids      1
3444 number of plants      1
3445 number of root tips      1
3446 number of sprouts on the trunk.      1
3447 number of trees      1
3448 numerical analysis      3
3449 numerička analiza      3
3450 numeričko bonitiranje      1
3451 numerousness natural new growth and stand age.      1
3452 numerousness/abundance      1
3453 nurse plants      1
3454 nurseries      1
3455 nursery      5
3456 nursery germination      1
3457 nursery plant production      1
3458 nursery production      3
3459 nutrient status      2
3460 nutritional status      2
3461 NW Adriatic      1
3462 njega      8
3463 njega cijepova      1
3464 njega pomlatka      1
3465 njega šuma      2
3466 njega šume      1
3467 njegovanje      1
3468 oak      2
3469 oak (Quercus robur L.)      1
3470 Oak downy      2
3471 oak forests      1
3472 oak lace bug      1
3473 oak round timber      1
3474 oak seedlings      1
3475 oaks in the Bjelovar County      1
3476 oakwood      1
3477 obalna vegetacija      1
3478 obalne vrste drveća      1
3479 Obedska Bara      2
3480 obična bukva      17
3481 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
3482 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
3483 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
3484 obična bukva.      1
3485 obična jela      11
3486 Abies%20alba%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">obična jela (Abies alba Mill.)      1
3487 obična jela (Abies alba Mill.)      1
3488 obična smreka      6
3489 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3490 obična tisa      1
3491 obični bagrem      1
3492 obični bor      4
3493 Pinus%20sylvestris%20L.) STYLE="text-decoration:none">obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3494 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3495 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
3496 obični čempres      1
3497 obični grab      1
3498 obični jasen      2
3499 Obični orah      3
3500 object-oriented forest classification      1
3501 objektno – orijentirana klasifikacija šuma      1
3502 oblični broj      1
3503 oblik debla      2
3504 oblik lista      1
3505 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
3506 oblo drvo      1
3507 obnova      3
3508 obnova i održavanje      1
3509 obnova sastojina      2
3510 obnova šuma      3
3511 obnova šumskih krajolika.      1
3512 obnova vrtova      1
3513 obnovljivi izvori      1
3514 obnovljivi izvori energije      2
3515 obnovljivi prirodni resurs      1
3516 obnovljivi prirodni resursi      1
3517 obnovljivi resursi      1
3518 obojenost i zimska retencija lišća      1
3519 Obolodiplosis robiniae      2
3520 oborine      4
3521 obrana od poplave      1
3522 obrast      2
3523 obrazovanje      1
3524 obrazovanje kadrova      1
3525 Obrenovački Zabran      2
3526 obujam stabala      1
3527 obuka      1
3528 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
3529 occupational injuries      1
3530 occurrence      1
3531 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
3532 ocjena primjenjivosti      1
3533 ocjena stanja      1
3534 ocjena trofeja      1
3535 ocjenjivanje lovačkih trofeja      1
3536 ocjenjivanje prikladnosti      2
3537 ocjenjivanje učinkovitosti      2
3538 očuvanje      1
3539 očuvanje genofonda      1
3540 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
3541 očuvanje okoliša      1
3542 očuvanje prirode      2
3543 očuvanje staništa      1
3544 odabir scenarija gospodarenja      1
3545 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
3546 odbitci dvostruke debljine kore      1
3547 odlagališni plin      1
3548 odlagalište      1
3549 odlaganje      1
3550 odlučivanje      1
3551 odnos visine i promjera      1
3552 određivanje horizontalne udaljenosti      1
3553 određivanje visine stabla      1
3554 održavanje šumskih cesta      1
3555 održivi razvitak      1
3556 održivi razvoj      4
3557 odstrel      2
3558 odstrjel      2
3559 odstupanje      1
3560 odsumporavanje      1
3561 odumiranje      2
3562 odumiranje stabala      4
3563 odziv      1
3564 ograda      1
3565 ograničavajući faktori gospodarenja      1
3566 ogrijevno drvo.      1
3567 ogrjevna vrijednost      1
3568 okoliš      1
3569 ökologische Faktoren      1
3570 oksidacijski stres      1
3571 old forestry map      1
3572 old towns and settlements      1
3573 old-field succession      1
3574 oleoptera      1
3575 olive grove      1
3576 Omiš      1
3577 omjer smjese      1
3578 omjer suhe mase nadzemnih organa i korijena      1
3579 onečišćenje      1
3580 onečišćenje voda      1
3581 onečišćenje zraka      2
3582 one-year-old seedlings      1
3583 opasni otpad      1
3584 opasnost od požara      1
3585 opća vitalnost      4
3586 općekorisna funkcija šume      1
3587 općekorisne funkcije      3
3588 općekorisne funkcije šuma      2
3589 open strips      1
3590 opening up of forests      1
3591 openings      1
3592 Operational Planning      2
3593 operativno planiranja      1
3594 operativno planiranje      1
3595 operativno vrijeme      1
3596 ophodnjica      1
3597 oplemenjivanje      1
3598 oplemenjivanje samooplodnjom      1
3599 oplodna sječa      4
3600 oplodna sječa u grupama      1
3601 oplodna sječe      1
3602 oplodne sječe      2
3603 oplošje korijena      1
3604 oporavak      1
3605 opožarena površina      2
3606 oppenes of forest roads.      1
3607 oprašivanje      1
3608 oprema za pticu grabljivicu      1
3609 oprema za sokolara      1
3610 oprema za trening ptice grabljivice.      1
3611 opseg šumskouzgojnih radova      1
3612 opterećenost olovom      1
3613 opterećenje šumskih ekosustava      1
3614 optimalna mreža šumskih prometnica      1
3615 optimalna otvorenost      1
3616 optimum opennes      1
3617 organic carbon OC      1
3618 organic matter      2
3619 organizacija      2
3620 organizacija gašenja      1
3621 organizacijska kultura      2
3622 organizacijski ustroj zaštite      1
3623 organization      1
3624 organizational culture      2
3625 organizational protection system      1
3626 organska tvar      2
3627 or­ganska tvar tla      1
3628 organski ugljik OC      1
3629 Oriental beech      1
3630 Oriental Hornbeam      1
3631 original project method      1
3632 originalna metoda projektiranja      1
3633 ornamental plants trade      1
3634 ornithology      1
3635 ornitologija      1
3636 orografijski pojasi      1
3637 osa listarica      2
3638 Osijek      1
3639 osjetljivost na požar      1
3640 oskoruša      1
3641 Osmocote Exact Standard      2
3642 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
3643 osnova gospodarenja      2
3644 Osnovna državna karta (ODK)      1
3645 osnovne plohe      1
3646 osnovne vegetacijske jedinice      1
3647 osnovni fond      1
3648 osnovni fondovi divljači      2
3649 osnovni/eleminacijski kriteriji      1
3650 osobna računala      1
3651 ostaci od sječe      1
3652 Ostryo-Abietetum      2
3653 ostvarena proizvodnja      1
3654 ostvareni prirast      1
3655 osutost      2
3656 osutost iglica      1
3657 osutost krošanja      2
3658 osutost stabala      1
3659 osvjetljavanje      1
3660 Osvrti na izložbu      1
3661 oštećenost      2
3662 oštećenost krošanja      1
3663 oštećenost sjemena      1
3664 oštećenost stabala      1
3665 oštećenost šuma      2
3666 oštećenja      1
3667 oštećenja stabala      1
3668 oštećenje      2
3669 oštećenje iglica      1
3670 oštećenje stabala      1
3671 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
3672 oštećivanje sastojine      1
3673 oštećivanje stabala i tla      1
3674 oštećivanje šuma      1
3675 Oštrica      2
3676 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
3677 otjecanje      1
3678 otoci      1
3679 otok Čiovo      1
3680 otok Krk      1
3681 otok Mljet      2
3682 otok Plavnik      1
3683 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
3684 otopina tla      1
3685 otpad      2
3686 otpornost      1
3687 otvaranje šuma      1
3688 otvoreni prostor      1
3689 otvoreni sustav      1
3690 otvoreno lovište      1
3691 otvorenost      1
3692 otvorenost šumskim cestama.      1
3693 outbreak      1
3694 ovaries      1
3695 overhead costs      1
3696 overwintering      1
3697 overwintering niches      1
3698 Ovis ammon musimon      1
3699 ovlasti      1
3700 ownership and property conditions      1
3701 ownership restitution      1
3702 oxidative stress      1
3703 oxygen market      1
3704 ozljede      1
3705 ozljede na radu      2
3706 ozljede na stablima      1
3707 ozljede sjekača      1
3708 označavanje      1
3709 P. curvidens      2
3710 P. deltoides      2
3711 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
3712 P. nigra Arnold      2
3713 P. thunbergiana Franco      2
3714 P. vorontzowi      2
3715 P. x euramericana      2
3716 p.o. Zagreb      1
3717 padaline      1
3718 panjača      1
3719 panjača planike      1
3720 panjače      1
3721 Papuk Natural Reserve      1
3722 parametar regresije (b)      1
3723 parameter of regression (b)      1
3724 parametri kalibracijske jednadžbe      1
3725 Parasiten      1
3726 Parasitenkomplex      1
3727 parasitoid      2
3728 parasitoid wasps      1
3729 parazitoid      2
3730 parazitoidne ose      1
3731 parazitski kompleks      1
3732 Parčine      3
3733 Parectopa robinella      2
3734 Parectopa robiniella      2
3735 parent fund      1
3736 parent material      1
3737 park      1
3738 park forest      1
3739 park forest Marjan      1
3740 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
3741 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
3742 park prirode      1
3743 park prirode Telašćica      1
3744 Park prirode Učka      1
3745 park šuma      1
3746 Park šuma Marjan      1
3747 park Tašmajdan      1
3748 park-forest Komrčar      1
3749 parkovi      1
3750 Parkovi prirode      2
3751 parkovni objekti      3
3752 park-šuma      1
3753 park-šuma »Komrčar«      1
3754 park-šuma Hober      1
3755 Park-šume Grada Zagreba      1
3756 participatorni proces      1
3757 Participatory management      1
3758 participatory process      1
3759 particle size distribution      1
3760 pasivna zaštita      1
3761 pasji trn      1
3762 passive conservation      1
3763 past condition      1
3764 pasture      1
3765 paša      1
3766 Pašarenje      1
3767 pathways      1
3768 patologija      1
3769 Paulovnija 9501      1
3770 Paulovnija Shan Tong      1
3771 Paulownia 9501      1
3772 Paulownia Shan Tong      1
3773 Paulownia Siebold et Zucc.      1
3774 payment for forest ecosystem services      1
3775 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
3776 PCA      2
3777 pčelarstvo      1
3778 peat      1
3779 peat substrates      1
3780 pedicle      1
3781 pedigree      1
3782 pedofiziografske značajke      1
3783 pedogeneza      1
3784 pedogenezis      1
3785 pedological analyses      1
3786 pedologija      1
3787 pedology      1
3788 pedološke analize      1
3789 pedophysiographic features      1
3790 pedosfera      1
3791 pedosphere      1
3792 pedotransfer function PTF      1
3793 pedotransfer funkcija PTF      1
3794 Peduncled Oak      2
3795 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
3796 pedunculate oak      34
3797 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
3798 pedunculate oak (Quercus robur)      1
3799 pedunculate oak       1
3800 PEEN      2
3801 pejsažist      1
3802 pejsažno oblikovanje      1
3803 peleti      2
3804 peletizacija sjemena      1
3805 pellet density      1
3806 pellets      2
3807 Pelješac      2
3808 penjačice      1
3809 People      1
3810 percent share      1
3811 percent share of wood along thickness classes      1
3812 percentage increments of values      1
3813 Percentage of forest cover      1
3814 percentage of moderately to severely damaged trees      1
3815 percentage of the nibbled part of the shoot      1
3816 percentage of wood assortments      1
3817 percepcija      1
3818 perception      1
3819 performance appraisal      1
3820 performance evaluation      1
3821 period      1
3822 perioda      1
3823 periodicitet plodonošenja      1
3824 periodički prijelaz volumena      1
3825 peripheral population      1
3826 perivoj Ma­ksimir      2
3827 permanent experiment plot      1
3828 permanent experiments      1
3829 permeability      1
3830 perpetrator      1
3831 Persian walnut      1
3832 pest      1
3833 pest control      1
3834 pesticid      1
3835 pesticide      1
3836 pests      1
3837 Peter‘s mountain      1
3838 Petrova gora      1
3839 pH – solution      1
3840 pH oborina      1
3841 pH precipitation      1
3842 Ph u pirofosfatu      1
3843 Ph u vodi      1
3844 Ph. D.      1
3845 phaeropsis sapinea      1
3846 Phase I and II      1
3847 Phase II      1
3848 Phase III      1
3849 phenological variability of flowering      1
3850 phenology      6
3851 pheno­logy.      1
3852 phenophases      1
3853 phenotypic plasticity.      1
3854 phenotypic stability      1
3855 phenotypic traits      1
3856 phenotypic variation      1
3857 pheromone baited traps      1
3858 pheromone dispenser      1
3859 pheromone trap      2
3860 pheromone traps      1
3861 pheromone-baited trap      1
3862 Pheroprax      2
3863 phosphorus      3
3864 photointerpretation key      2
3865 pH-otopina      1
3866 photosynthesis      2
3867 photosynthesis intensity      1
3868 photosynthetic pigments      1
3869 Phyllonorycter issiki      2
3870 Phyllonorycter issikii      2
3871 Phyllonorycter robiniella      2
3872 Phyllonorycter sp.      1
3873 Phyllonorycter spp.      1
3874 phylogeny      1
3875 physical and mechanical properties of abonos      1
3876 physical and mechanical properties of recent oak      1
3877 physical and mineral soil properties      1
3878 physical strain      1
3879 physics      1
3880 physiological parameters      1
3881 physiological quality of forest seedlings      1
3882 phytocenosis      1
3883 phytocoeno­logical community      1
3884 phytocoenological record      1
3885 phytocoenological units      1
3886 phytocoenology      1
3887 phytocoenology (phytosociology)      1
3888 phytomass      1
3889 Phytophthora      2
3890 phytoplasmas      1
3891 phytoremediation      3
3892 phytosanitary inspection      1
3893 phytosanitary measures      1
3894 phytosanitary system      1
3895 phytosociology      1
3896 Picea abies      1
3897 Picea abies (L.) Karst.      1
3898 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
3899 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
3900 Picea omorika      1
3901 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
3902 piezometar      1
3903 piezometer      1
3904 Pilanarstvo      3
3905 pilanska prerada drva      1
3906 pi­lanska proizvodnja      1
3907 pilanska sirovina      1
3908 pilanska tehnologija      1
3909 pilanski proizvodi      1
3910 Pilot Project      1
3911 Piljena građa četinjača i listača      1
3912 pine      1
3913 pine resin production      1
3914 Pinienprozessionspinner      1
3915 Pinija      1
3916 pinija (Pinus pinea)      1
3917 Pinus brutia      1
3918 Pinus halepensis      2
3919 Pinus heldreichii      2
3920 Pinus heldreichii (Christ)      2
3921 Pinus kalpensis      1
3922 Pinus nigra      5
3923 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
3924 Pinus pinea      2
3925 Pinus pinea L.      1
3926 Pinus pineaL.      1
3927 Pinus sylvestris L.      2
3928 pinj      1
3929 pioneer species      1
3930 pioneer species.      1
3931 pioneer tree species      1
3932 pioneering species      1
3933 pionirske vrste      4
3934 pionirske vrste drveća      1
3935 pipe      1
3936 piravost      1
3937 pisana dokumentacija      1
3938 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
3939 pitka voda      1
3940 pitomi kesten      5
3941 Castanea%20sativa%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">pitomi kesten (Castanea sativa Mill.)      1
3942 Pityokteines spinidens      2
3943 place of birth      1
3944 Plains      1
3945 plan i analiza      1
3946 Plan šumskog upravljanja      1
3947 plan upravljanja risom      1
3948 plan uzgajanja šuma      1
3949 planina Tušnica      1
3950 planinske šume      1
3951 planinski turizam      1
3952 planirana proizvodnja      1
3953 planirani prirast      2
3954 planiranje      3
3955 planiranje etata glavnog prihoda      1
3956 planiranje gospodarenja      1
3957 planiranje mreže šumskih cesta      1
3958 planiranje obnove sastojina      1
3959 planiranje sječe      1
3960 planiranje šumskih prometnica      1
3961 planned production      1
3962 planned recruitment      1
3963 planned recruitment rate      1
3964 planning      1
3965 planning and analysing      1
3966 planning of forest roads      1
3967 planning of regeneration felling      2
3968 Planning system      2
3969 planovi      1
3970 planovi upravljanja      1
3971 planska jedinica İkisu      1
3972 planski sustav      1
3973 plant      2
3974 plant breeding      1
3975 plant communities      2
3976 plant community      1
3977 plant density      1
3978 plant geographical division      1
3979 plant heights      1
3980 plant list      1
3981 Plant Patent Act      2
3982 plant potential      1
3983 plant species      1
3984 plantation      2
3985 plantation growth      1
3986 plantations      2
3987 plantaža      2
3988 plantaže      2
3989 plantažni uzgoj      1
3990 planting      1
3991 plants      1
3992 plastična folija      1
3993 plastični lijevak      1
3994 plastičnost      1
3995 Platygastridae.      2
3996 plavetna sjenica      1
3997 plemenite listače      1
3998 plemka      1
3999 Plitvice Lakes      1
4000 Plitvice Lakes National Park      1
4001 Plitvička jezera      1
4002 plod      3
4003 plodnost      1
4004 plodnost tla      1
4005 plodovi      2
4006 plovidba      1
4007 plumate leaves      1
4008 plus stabla      1
4009 pneumatik      1
4010 poaching      1
4011 poboljšivač tla      1
4012 početak listanja      1
4013 početni razmak      1
4014 početnice      1
4015 počinitelj      1
4016 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
4017 podloga      1
4018 Podravina      3
4019 podrivanje tla      2
4020 područje provenijencije      1
4021 Podunavlje      1
4022 Podunavlje – Podravlje      2
4023 poduzetništvo      3
4024 podzemna voda      6
4025 podzemne vode      1
4026 pogreške mjerenja      1
4027 Pohorje      2
4028 pohrana ugljika      2
4029 poisoning      1
4030 pokazatelj      2
4031 pokazatelji oštećenosti      1
4032 pokazatelji poslovanja      1
4033 pokazatelji proizvodnosti      1
4034 pokretna drobilica kamena      1
4035 pokus provenijencija obične bukve      1
4036 pokusna ploha Br gola površina      1
4037 pokusno polje      1
4038 policy instruments      1
4039 polifagni parazitoidi      1
4040 polifenoli      2
4041 polipropilenski štitnici      1
4042 politički instrumenti      1
4043 pollination      2
4044 pollution      1
4045 položaj centromere      1
4046 položajna točnost      1
4047 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
4048 Polufinalni drvni proizvodi      1
4049 polugrmovi      1
4050 polugusjenica      1
4051 polyphagous parasitoids      1
4052 polyphenolic compounds      1
4053 polyphenols      1
4054 polyproyilene tree shelters      1
4055 poljoprivredna tla      1
4056 poljoprivredne površine      1
4057 poljoprivredni traktor      1
4058 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
4059 poljozaštitni šumski pojasevi      1
4060 Poljski brijest      1
4061 poljski jasen      11
4062 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
4063 poljski jasen—suši tip      1
4064 poljski pokus      1
4065 pomaganje      1
4066 pomladak      5
4067 pomladak mladik      1
4068 pomladna jezgra      1
4069 pomlađivanje      5
4070 pomotechnical treatments.      1
4071 pomotehnički zahvati.      1
4072 ponašanje požara      2
4073 ponik      4
4074 ponuda      1
4075 POPAN model      2
4076 popis biljaka      1
4077 popis stranih vrsta      1
4078 poplar      3
4079 poplar clone      1
4080 poplar clone I-214      1
4081 poplar clones      3
4082 poplar growth      1
4083 poplars      2
4084 Poplava      2
4085 poplavna šuma      2
4086 poplavne šume      1
4087 poplavne zone      1
4088 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
4089 populacija      6
4090 populacija.      1
4091 populacijska dinamika      1
4092 populacijsko usko grlo      1
4093 population      3
4094 population bottleneck      1
4095 population density      3
4096 population dynamics      4
4097 population size      2
4098 population.      1
4099 populations      1
4100 Populationsdichte      1
4101 Populetalia albae      2
4102 Populus      2
4103 Populus alba      1
4104 Populus alba L.      2
4105 Populus alba L. i mikropropagacija      1
4106 Populus L.      2
4107 Populus nigra      3
4108 Populus nigra L.      3
4109 porodice      1
4110 Portugal      2
4111 Posavina      3
4112 posebni/prostorni kriteriji      1
4113 positional accuracy      1
4114 positioning accuracy      1
4115 posječena drvna masa      1
4116 posjećivanje      2
4117 posjed      1
4118 posjetitelji      1
4119 poslijediplomski studij      1
4120 poslovanje      1
4121 Poslovna analiza      1
4122 poslovna izvrsnost      1
4123 poslovni odnosi      1
4124 posljedice agresije na RH      1
4125 posolica      1
4126 postage stamps      1
4127 postgraduate study      1
4128 post-introductory expansion      1
4129 postojanost drva      1
4130 postotak drvnih sortimenata      2
4131 postotak klijavosti      1
4132 postotak odgriženog dijela izbojka      1
4133 postotak prirasta      2
4134 postotak prirasta vrijednosti      1
4135 Postotak šumovitosti      1
4136 postotni udjel drvnih sortimenata      1
4137 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
4138 posušena stabla      1
4139 poštanske marke      1
4140 pošumljavanje      9
4141 pošumljavanje i zaštita      1
4142 pošumljavanje krša      1
4143 potassium      2
4144 potencijal oporavka      1
4145 potencijalna staništa      1
4146 potkornjaci      1
4147 potkornjaci drvaši      1
4148 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
4149 potrajno gospodarenje      4
4150 potrajno gospodarenje šumom      1
4151 potrajno gospodarenje tartufima      1
4152 potrajnost      3
4153 potrajnost gospodarenja      1
4154 potrajnost prihoda      1
4155 potražnja      1
4156 potrošnja goriva      2
4157 potrošnja maziva      1
4158 povijesna vrijednost      2
4159 povijesni park      1
4160 povijesni prikaz      1
4161 povijesni razvoj      1
4162 povijest gradacija      1
4163 povijest HŠD-a      1
4164 povijest požara      1
4165 povijest šumarstva      2
4166 povoljan status očuvanja      2
4167 povratnim križanjem i transgresijom      1
4168 površina      2
4169 površina ha      1
4170 površina krošanja      1
4171 površina listova      1
4172 površina oštećenja      1
4173 površina projekcije krošnje      1
4174 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
4175 površinska erozija      1
4176 površinska obrada drva      1
4177 površinska voda      1
4178 površinski kopovi      1
4179 površinsko otjecanje      2
4180 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
4181 power plant      1
4182 PowerCem      2
4183 požar      4
4184 požar krošnji      2
4185 požari      4
4186 Požarište      1
4187 Požega mountains      1
4188 Požega valley      1
4189 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
4190 PP Lonjsko polje      1
4191 PP Medvednica      1
4192 PP Papuk      1
4193 PPP      2
4194 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
4195 prašuma      3
4196 prava tršlja      1
4197 pravila udruge      1
4198 pravilan klijanac      2
4199 pravilna sadnja      1
4200 pravilnik      1
4201 pravoužitnici      2
4202 Preborna šuma      3
4203 prebornašuma      1
4204 preborne sastojine bukve i jele      1
4205 preborne sastojine jele      1
4206 preborne šume      1
4207 Preborno gospodarenje      2
4208 pre­brojavanje      1
4209 prebroja­vanje divljači      1
4210 pre-chilling      1
4211 precipitated water      1
4212 precipitation      4
4213 precision      1
4214 preciznost      2
4215 preciznost procjene      1
4216 preciznost.      1
4217 predacija      1
4218 predation      1
4219 predatori      1
4220 predators      2
4221 prediction model      1
4222 predmet istraživanja      1
4223 prednji      1
4224 Predviđanje drvnog volumena      1
4225 preferability      1
4226 preferabilnost      1
4227 preference ratio index      4
4228 pregled      1
4229 prekogranično      1
4230 prenositelj      1
4231 prerada drveta      1
4232 present conditions of forests      1
4233 present situation and possibilities of cultivation.      1
4234 pressure strength      1
4235 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
4236 pretraživanje Interneta      1
4237 preuzimanje      1
4238 Prevalence      1
4239 prevalencija      1
4240 prevencija šumskih požara      1
4241 preventiva      1
4242 preventive measures      1
4243 preventive protection measures      1
4244 preventivne metode zaštite      1
4245 preventivne mjere      1
4246 prevođenje      1
4247 prezimljavanje      1
4248 preživač      1
4249 preživljavanje      5
4250 preživljavanje sadnica na terenu      1
4251 preživljenje      3
4252 price list      1
4253 price of stem wood      1
4254 pridobivanje drva      2
4255 prigušena i prisilna gibanja      1
4256 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
4257 prijedlog uređenja      2
4258 prijenos topline.      1
4259 prijenosna vitla      1
4260 prilagodba      1
4261 Primarna otvorenost      1
4262 primarna prerada drva      1
4263 primarno otvaranje šuma      1
4264 primary forest traffic infrastructure density      1
4265 Primary Forest Traffic Infrastructure Registry      1
4266 Primary wood conversion      1
4267 prime cost      1
4268 primers      1
4269 primjena rezolucija H1 i H2      1
4270 primjerne plohe      2
4271 primorski bor      3
4272 primorsko područje Hrvatske      1
4273 principal component analysis      1
4274 priobalno stanovništvo      1
4275 priobalje      1
4276 prioritet obnove      2
4277 pripravnost      1
4278 priprema tla      1
4279 prirasno prihodne tablice      1
4280 prirasno-prihodne tablice      1
4281 prirast      10
4282 prirast i kakvoća.      1
4283 Prirast i sječa      1
4284 prirast temeljnice      1
4285 prirašćivanje kvalitete      1
4286 priroda      1
4287 prirodna baština      1
4288 prirodna obnova      6
4289 prirodna ognjišta      1
4290 prirodna šuma      1
4291 prirodni neprijatelji      2
4292 prirodni pomladak      1
4293 prirodni poremećaji      1
4294 prirodni resursi      2
4295 prirodni uvjeti življenja      1
4296 prirodni zeoliti      1
4297 prirodno obnavljanje      1
4298 prirodno pomlađivanje      2
4299 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
4300 prirodno pomlađivanje.      1
4301 prirodno sušenje prostornog drva      2
4302 prirodno širenje      1
4303 prirodnogeografske karakteristike      1
4304 prirodnost ("hemeroby ")      1
4305 pristranost      1
4306 private entrepreneurship      1
4307 private forest owner expectations      1
4308 private forest owners      1
4309 private forests      3
4310 private owned forests      1
4311 privatizacija šuma      1
4312 privatna šuma      1
4313 privatne šume      2
4314 privatni šumoposjed      1
4315 privatni šumoposjednici      1
4316 privitlavanje drva      1
4317 privlačenje      6
4318 privlačenje debla      1
4319 privlačenje drva      5
4320 Privlačenje i transport drveta      1
4321 privlačenje.      1
4322 privreda      1
4323 privredne promjene      1
4324 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
4325 probable and binary viewshed      1
4326 problemi u procesu promjena      1
4327 process automation      1
4328 procjedne vode      1
4329 procjena      2
4330 procjena biomase      1
4331 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
4332 Procjena oštećenosti krošanja      1
4333 Procjena oštećenosti šuma      1
4334 procjena potencijala biomase      1
4335 procjena sastojinskih elemenata      1
4336 procjena udaljenosti      1
4337 procjena vrijednosti šuma      1
4338 procjene usluga ekosustava      1
4339 procjenjena vrijednost šuma      1
4340 prodajna (ostvarena) cijena      1
4341 producibility      1
4342 production      4
4343 Production and consumption of forest and wood products      1
4344 Production exports and imports of lumber      1
4345 production functions demand functions      1
4346 production lines      1
4347 Production of marketable goods      1
4348 productivity      8
4349 produkcija      4
4350 produkcija biomase      2
4351 produkcija nanosa      1
4352 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
4353 produktivnost      2
4354 produktivnost guljenja kore      1
4355 produktivnost srna      1
4356 produljenje požarne sezone      1
4357 profesor šumarstva      1
4358 profil gospodarstvene grane      1
4359 profitability      1
4360 profitabilnost imovine      1
4361 profitabilnost poslovanja      1
4362 profitabilnost vlastitog kapitala      1
4363 progala      1
4364 prognose      1
4365 prognosis of dispersal      1
4366 prognoza      1
4367 prognoza širenja      2
4368 prognoze      1
4369 Program aktivnosti      1
4370 program sanacije      1
4371 programatski i operativni zadaci      1
4372 Programme of activities      1
4373 progresija      1
4374 progresivna sukcesija      1
4375 progression      1
4376 progressive sucession      1
4377 proicirana sasto­jina      1
4378 proizvodne funkcije      1
4379 proizvodne linije      1
4380 proizvodni potencijal sastojine      1
4381 proizvodnost      9
4382 proizvodnja biomase      1
4383 proizvodnja drvnih ploča      1
4384 proizvodnja energije      1
4385 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
4386 proizvodnja iverja      1
4387 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
4388 proizvodnja namještaja      1
4389 proizvodnja piljene građe      1
4390 proizvodnja pluta      1
4391 proizvodnja sjemenja      1
4392 proizvodnja trgovačkih dobara      1
4393 projection of stand development      1
4394 projekcija razvoja sastojina      1
4395 Projekt predviđanja vodene erozije (WEPP      1
4396 projektiranje      1
4397 prokopavanje      1
4398 proliferation      1
4399 proljeće i ljeto 2000.      1
4400 proljetna selidba      1
4401 proljetna temperatura zraka      1
4402 prometna vrijednost      1
4403 promidžba      2
4404 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
4405 promjena flornoga sastava.      1
4406 promjena klime      1
4407 promjena šumskih staništa      1
4408 promjena vodnih odnosa      1
4409 promjene      2
4410 promjer      3
4411 promjer izbojka      1
4412 promjer korjenovog vrata      1
4413 promjer krošnje      2
4414 promjer krošnje izbojka.      1
4415 promjer na vratu korijena      1
4416 promjer vrata korijena      3
4417 promotion      2
4418 promotion of forest management and biodiversity      1
4419 propadanje brijesta      1
4420 propadanje drva      1
4421 Propadanje hrastovih biljaka      1
4422 propadanje i širenje obične jele      1
4423 propadanje stabala      1
4424 propadanje staništa      1
4425 Propadanje šuma      3
4426 propagation phases      1
4427 proper planting      1
4428 property district of Đurđevac      1
4429 prophylaxis      1
4430 proportion between height and diameter (h/d)      1
4431 propusnost      1
4432 proreda      2
4433 proreda sastojina tvrdih listača      1
4434 prorede      1
4435 prorijede      1
4436 prorjeđivanje      2
4437 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
4438 prosječna ocjena      1
4439 prosjeke      1
4440 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
4441 prostorna povezanost      1
4442 prostorna valorizacija      1
4443 prostorni plan      1
4444 prostorni raspored      1
4445 prostorni raspored klopki      1
4446 prostorno širenje      1
4447 protected area      1
4448 protected areas      6
4449 protected natural areas      1
4450 protected natural values      1
4451 protection      3
4452 protection . .      1
4453 protection at work      1
4454 protection of nature      1
4455 protupožarna linija      1
4456 protupožarne prosjeke      1
4457 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
4458 provenance      2
4459 provenance differentiation      1
4460 provenance region      1
4461 provenance test      2
4462 provenance trial      3
4463 provenances      2
4464 provenijencija      4
4465 provenijencije      6
4466 provisional volume tarff      1
4467 provodno tkivo      1
4468 prozirnost krošnje      1
4469 prsni promjer      2
4470 prsni promjer stabla      1
4471 Pruno-Fraxinetum      2
4472 Prunus avium      3
4473 Prunus avium L.      3
4474 Prunus L.      2
4475 prvi nalaz      3
4476 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
4477 ptice      1
4478 ptice grabljivice      1
4479 ptice kao indikator      1
4480 Pubescens oak      1
4481 pubescent oak      1
4482 public awareness      1
4483 public forest institutes      1
4484 public institutes      1
4485 public opinion      1
4486 Public subsidisation of forestry      1
4487 puhovi      1
4488 Pula      2
4489 Pulp and paper industries      1
4490 Punica      2
4491 putevi unošenja      1
4492 Q. cerris L.      2
4493 Q. frainetto Ten.      2
4494 Q. pubescens Willd.      2
4495 Q. robur L.      4
4496 quality      2
4497 quality class structure      1
4498 quality criteria      1
4499 quality of trees      1
4500 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
4501 quantitative traits      2
4502 quantity and value yield      1
4503 quarantine pest      1
4504 Querco-Fagetea      1
4505 Querco-Fage­tea      1
4506 Quercus      1
4507 Quercus coccifera      1
4508 Quercus ilex L.      1
4509 Quercus L.      2
4510 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
4511 Quercus pubescens      1
4512 Quercus robur      7
4513 Quercus robur L.      5
4514 Quercus spp.      1
4515 Quercus virgiliana      1
4516 Quercusspp.      1
4517 querry Očura II      1
4518 questionnaire      1
4519 questionnaire survey      1
4520 quick sand      1
4521 quick sands      1
4522 Rab      2
4523 računalne simulacije      1
4524 računalni informacijski sustav      1
4525 računalni model CirCon      1
4526 radial growth      1
4527 radial increment      2
4528 radijalni prirast      1
4529 radijalni prirasti      1
4530 radionuklidi      1
4531 radna okolina      1
4532 radne tehnike      1
4533 rainfall      1
4534 rak ariša      1
4535 rak kestenove kore      1
4536 rak kore javora      1
4537 ramet variation      1
4538 rameta      1
4539 ramp (break-over) angle      1
4540 rana i kasna ekotipska forma      1
4541 Random forest classification      1
4542 Random forest klasifikacija      1
4543 range      1
4544 rannis defoliaria      1
4545 RAPD      2
4546 RapidEye      2
4547 rare species population’s conservation      1
4548 rarity in Požega mountains      1
4549 rasadnici      2
4550 rasadničarstvo      1
4551 rasadnička proizvodnja      4
4552 rasadnik      6
4553 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
4554 rasplodni fond srna      1
4555 raspon      1
4556 raspon promjera      1
4557 rasprostranjenost      7
4558 rasprostranjenost šuma      1
4559 rast      12
4560 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
4561 rast i prirast      2
4562 rast promjera srednjeg stabla      1
4563 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
4564 rast topole      1
4565 rasti vitalnost      1
4566 rašeljka      1
4567 ratne štete      3
4568 ravnoteža uroda klonova      1
4569 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
4570 razdoblje sušenja      1
4571 razdoblje sušenja.      1
4572 razina meha- niziranosti      1
4573 različiti tipovi sadnica      1
4574 razmaci sadnje      1
4575 razmjena tvari i energije      1
4576 razmjenski razvitak      1
4577 razmnožavanje reznicama      1
4578 raznodobne šume      1
4579 raznodobno gospodarenje      1
4580 raznolikost      1
4581 razvoj      5
4582 razvoj fitocenoza      1
4583 razvoj i prirast sastojina      1
4584 razvoj i prirast stabala      1
4585 razvoj istraživanja      1
4586 razvoj sastojine      1
4587 razvoj šumarstva      1
4588 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
4589 razvojni stadij potkornjaka      1
4590 razvojni stadiji      2
4591 real recruitment rate      1
4592 realised etat      1
4593 realised production      1
4594 recentno drvo      1
4595 reception of wood      1
4596 reconstruction of forest roads      1
4597 record      1
4598 recovery time      2
4599 recovery.      1
4600 recreation      3
4601 recreation.      1
4602 recultivation      1
4603 Red deer      4
4604 red deer hummel      1
4605 red heart formation      1
4606 red oak      1
4607 ree damages      1
4608 reference sample      1
4609 referentni uzorak      1
4610 reforestation      3
4611 reforestation and protection      1
4612 reform of higher educational system      1
4613 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
4614 refugijalno      2
4615 refugium      1
4616 regeneracija      1
4617 regeneracija tla      1
4618 regeneration      5
4619 regeneration gap      1
4620 regeneration priority      2
4621 regija Crnog mora      1
4622 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
4623 registar primarnih šumskih prometnica      1
4624 register of primary forest traffic infrastructure      1
4625 regresijska analiza      2
4626 regresijski model      1
4627 regression analysis      1
4628 regression model      1
4629 regular forest association      1
4630 regular forests      1
4631 regularne šume      1
4632 regulatori razvoja kukaca      1
4633 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
4634 rehabilitacija      1
4635 rehabilitacija.      1
4636 rehabilitation      1
4637 rehabilitation.      1
4638 Rehbock      1
4639 reindtrodukcija      1
4640 reintroduction      2
4641 reintroduction of chamois      1
4642 reintrodukcija      3
4643 reintrodukcija dabra      1
4644 reintrodukcija divokoze      1
4645 Reintroduktion      1
4646 rekonstrukcija šumske ceste      1
4647 rekreacija      4
4648 rekultivacija      1
4649 rekultiviranje      1
4650 relative leaf chlorophyll content index      1
4651 relative openness      1
4652 relative weight      1
4653 relativna otvorenost      2
4654 relict      1
4655 relict indicators      1
4656 reliktna      2
4657 reliktni indikatori      1
4658 relizirani etat      1
4659 reljef - karte i tumači      1
4660 reljefna uvjetovanost      1
4661 reljefne morfološke cjeline      1
4662 remote sensing      6
4663 remote sensing technologies      1
4664 renewable energy sources      2
4665 renewable resources      1
4666 renewables      1
4667 rent      2
4668 renta      2
4669 reparable natural resource      1
4670 reproductive felling      1
4671 Republic of Croatia      1
4672 Republic of Srpska      1
4673 Republika Hrvatska      3
4674 Republika Srpska      1
4675 research activities      1
4676 Reservoirs      1
4677 reservoirs of pathogens      1
4678 resorno istraživanje      1
4679 resources      1
4680 respiracija tla      1
4681 response      1
4682 restitucija vlasništva      1
4683 resursi      2
4684 return on asset      1
4685 return on equity      1
4686 reviews of the exhibition      1
4687 revitalisation      1
4688 revitalizacija      1
4689 revitalizacija staništa      1
4690 rezanje grana      1
4691 rezervat biosfere      1
4692 rezervoari      1
4693 rezervoari uzročnika      1
4694 režijski troškovi      1
4695 režim vlage      1
4696 ribarstvo      1
4697 Richards function      1
4698 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
4699 Rijeka Sava      1
4700 rijeke      1
4701 rijetka sadnja      1
4702 rijetkost u Požeškom gorju      1
4703 Rimljani      1
4704 riparian forests      2
4705 riparian tree species      1
4706 riper      1
4707 risk management      2
4708 ritska šuma      1
4709 ritske šume      3
4710 ritske šume Baranje      1
4711 rivers      1
4712 rizik od požara      1
4713 road density      1
4714 road network planning      1
4715 Robinia L.      2
4716 Robinia pseudoacacia L.      2
4717 Rock partridge      2
4718 rodents      2
4719 rodoslovlje      1
4720 roe deer      3
4721 roe deer buck      1
4722 roe deer productivity      1
4723 roedeer      1
4724 rogovi      1
4725 rogovlje      5
4726 rojenje      1
4727 Romans      1
4728 root      1
4729 root collar diameter      4
4730 root decay      1
4731 root length      1
4732 root morphology      1
4733 root neck diameter      1
4734 root perimeter      1
4735 root system      1
4736 root volume      1
4737 root/shoot ratio      1
4738 rooting      1
4739 rooting cuttings      1
4740 Rooting media      1
4741 roots      1
4742 rootstock      1
4743 rotositnilice      1
4744 rožište      1
4745 RRP soil stabilization material      1
4746 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
4747 rubna populacija      1
4748 ručno-strojna sječa      1
4749 rukovanje sadnicama      1
4750 ruminant      1
4751 Runoff      1
4752 rural development      1
4753 ruralni razvoj      1
4754 Ruscus hypoglossum      2
4755 rutting      1
4756 ruža vjetrova      1
4757 S02 emissions      1
4758 SAD      1
4759 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
4760 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
4761 sadašnje stanje šuma      2
4762 sadni materijal      2
4763 sadnica      2
4764 sadnice      2
4765 sadnja      1
4766 sadržaj klorofila      1
4767 sadržaj pepela      1
4768 safety      1
4769 safety and health in forestry      1
4770 sagorijevanje      1
4771 sakupljanje drva      1
4772 salinisation      1
4773 Salix alba clones      1
4774 Salix L.      2
4775 salvage cutting      1
4776 Salvage logging      1
4777 Samobor      1
4778 Samoborsko gorje      1
4779 samoprorjeđivanje      1
4780 sample      1
4781 sample plots      2
4782 sanacija      3
4783 sanacija erodiranog zemljišta      1
4784 sanacija odlagališta      1
4785 sanacija posljedica      1
4786 sanacija.      1
4787 sanacijska sječa      1
4788 sanitarna sječa      1
4789 sapling      2
4790 saplings      1
4791 sapwood      1
4792 SAR      2
4793 Sarcococca      2
4794 sastav humusa      1
4795 sastojina      1
4796 sastojina bukve i jele      1
4797 sastojina izmjere      1
4798 sastojinska struktura      1
4799 satelitska snimka IKONOS      1
4800 satelitske snimke      1
4801 satellite imagery      1
4802 Sava River      1
4803 sawfly      2
4804 Sawmilling      3
4805 sawmil­ling production      1
4806 sawmilling products      1
4807 sawmilling raw material      1
4808 sawmilling technology      1
4809 Sawnwood coniferous and hardwood      1
4810 sawnwood production      1
4811 scale insects      1
4812 scalping      1
4813 scenariji razvoja      1
4814 scion      1
4815 Scolytinae      4
4816 Pinus%20sylvestris%20L.) STYLE="text-decoration:none">Scot pine (Pinus sylvestris L.)      1
4817 scots pine      3
4818 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
4819 Sea Buckthorn      1
4820 sea spray      1
4821 Seasonal Severity Rating      2
4822 seasonal severity ratings      1
4823 seasonality      1
4824 secondary cavity nesters      1
4825 secondary forest road network      1
4826 secondary forest roads      2
4827 secondary openness      1
4828 secondary succession      1
4829 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
4830 Sediment Yield      1
4831 seed      7
4832 seed areas (districts)      1
4833 seed coat      1
4834 seed coating      1
4835 seed damage      1
4836 seed delineation      1
4837 seed dormancy      2
4838 seed felling      1
4839 seed moisture      1
4840 seed morphology      1
4841 seed orchard      1
4842 seed orchard management      1
4843 seed orchards      1
4844 seed physiology      1
4845 seed production      1
4846 seed quality      1
4847 seed variability      1
4848 seed viability      1
4849 seed zones      1
4850 seedling      1
4851 seedling growth and dimensions      1
4852 seedling growth types      1
4853 seedling handling      1
4854 seedling height      1
4855 seedling heights      1
4856 seedling morphology      2
4857 seedling protection      1
4858 seedling quality      2
4859 seedlings      3
4860 seedlings morphology      1
4861 segment ­na regresija      1
4862 segmented regression      1
4863 Segmented taper equation      1
4864 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
4865 sekundarna otvorenost      1
4866 sekundarna sukcesija      1
4867 sekundarne ptice dupljašice      1
4868 sekundarne šumske prometnice      2
4869 selected plus trees      1
4870 selected seed      1
4871 selection      1
4872 selection forest      2
4873 selection forests      1
4874 selection management      1
4875 selection of management scenarios      1
4876 selection structure and selection menangement      1
4877 selective thinning      2
4878 selekcija      2
4879 selekcionirani klonovi      1
4880 selekcionirano sjeme      1
4881 selektivna proreda      1
4882 selektivna prorjeda      1
4883 selling price      1
4884 selo Gradište      1
4885 Semi-final Wood Products      1
4886 Semi-finished wood products industries      1
4887 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
4888 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
4889 semi-track      1
4890 semivariogram.      2
4891 Senjska Draga      2
4892 Sequoia sempervirens      1
4893 Sequoiadendron giganteum      1
4894 Serbia      7
4895 service tree      1
4896 sessile oak      7
4897 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
4898 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
4899 Sewage sludge      1
4900 sex dimorphism      1
4901 sex of the foetus      1
4902 sexual dimorphism      1
4903 sezonska ocjena žestina      1
4904 Sezonska procjena žestine požara      2
4905 sezonske promjene koncentracija      1
4906 sezonski rast promjera debla      1
4907 shade      1
4908 Shannon indeks      1
4909 Shannon index      1
4910 share of bark      1
4911 shares dieback      1
4912 sheet erosion      1
4913 shelling      1
4914 shelterbelt      1
4915 shelterwood cutting      2
4916 shelterwood cutting system      1
4917 shoots      1
4918 short rotation crops      3
4919 short rotation.      1
4920 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
4921 shrub layer      1
4922 shrubs      5
4923 side compensation of large ground loads      1
4924 side-veneer grafting      1
4925 significant crown damage      1
4926 sigurnost      1
4927 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
4928 sijanje      1
4929 sile otpora rastu      1
4930 sile rasta      1
4931 silikatni sustavi      1
4932 silk as a cultural phenomenon      1
4933 silk factory      1
4934 silk pro­duction      1
4935 Silkworm (Bombyx mori)      1
4936 silver fir      11
4937 silver fir decline and expansion      1
4938 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
4939 silver pine      1
4940 silvicultural methods      1
4941 silvicultural pass and trail      1
4942 silvicultural trails      1
4943 silviculture plan      1
4944 silvoarable systems      1
4945 silvo-pastoralni sustav      1
4946 Silvopasture      1
4947 simulacija      2
4948 simulacijski model      1
4949 simulation      2
4950 Simulation model      1
4951 simulirana sječa      1
4952 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
4953 sinergističke prirode      1
4954 Single and double volume equations      1
4955 single flushing      1
4956 Sintaksonomija      2
4957 sintaksonomska analiza      2
4958 Sinjsko polje      1
4959 sirova svila      1
4960 sisavci      1
4961 site conditions      1
4962 site degradation      1
4963 site index curves      3
4964 site quality      1
4965 site rehabilitation      1
4966 site-class      1
4967 sitkanska smreka      2
4968 sitni glodavci      5
4969 sitni sisavci      2
4970 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
4971 situacijski model prorjeđivanja      1
4972 situational thinning model      1
4973 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4974 Glis%20glis%20L.) STYLE="text-decoration:none">sivi puh (Glis glis L.)      1
4975 six-toothed pine bark beetle      1
4976 size structure of forest estates      1
4977 sječa      3
4978 sječa i izrada      2
4979 sječa i izradba      1
4980 sječa i izradba drva      1
4981 Sječa oštećenih stabala      1
4982 Sječa šuma      2
4983 sječivi etat      1
4984 sječka      1
4985 sjekač      1
4986 sjekači      1
4987 sjeme      5
4988 sjeme pinije      1
4989 sjeme; dormantnost      1
4990 sjemenka      1
4991 sjemenska plan­taža      1
4992 sjemenska područja (oblasti)      1
4993 sjemenska razdjelba      1
4994 sjemenska zona      1
4995 sjemenske plantaže      1
4996 sjemenjača      1
4997 sjemenjače      1
4998 sjena      1
4999 sjetva i sadnja kitnjaka      1
5000 sjetva žira      1
5001 Sjeverna Amerika      1