ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 141
  Izdano svezaka: 1077
 stranica:81498
 digitalizirano (GB):13,11
 
Obrađeno članaka:

15706
  Pronađeno autora: 2825
  - od toga u Imeniku: 814
  Pisano o šumara: 758
 
Indeksirano pojmova:

15762469
  Različitih riječi: 1383140
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1      1
2 drvenaste egzote      1
3 jednodobne bukove sastojine      1
4 lowlands forests      1
5 park forest      1
6 Pinus nigra      1
7 pokretna žičara      1
8 skidding      1
9 srednja udaljenost privlačenja      1
10 Šumski sortimenti      1
11 "Hrvatske šume"      2
12 "Osmocote Mini"      2
13 "Osmocote Sierrablen"      2
14 #glavna skupština      1
15 $glavna skupština      3
16 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
17 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
18 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
19 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
20 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
21 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
22 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
23 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
24 %20soil%20compaction STYLE="text-decoration:none"> soil compaction      1
25 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
26 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
27 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
28 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
29 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
30 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
31 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
32 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
33 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
34 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
35 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
36 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
37 Bonomoia%20pini STYLE="text-decoration:none">Bonomoia pini      2
38 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
39 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
40 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
41 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
42 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
43 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
44 Celtis%20australis STYLE="text-decoration:none">Celtis australis      2
45 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
46 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
47 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
48 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
49 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
50 Cinara%20cedri STYLE="text-decoration:none">Cinara cedri      2
51 Crataegus%20monogyna%20community STYLE="text-decoration:none">Crataegus monogyna community      1
52 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
53 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
54 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
55 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
56 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
57 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
58 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
59 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
60 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
61 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
62 Histiostoma%20piceae STYLE="text-decoration:none">Histiostoma piceae      2
63 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
64 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
65 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
66 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
67 Iponemus%20gaebleri STYLE="text-decoration:none">Iponemus gaebleri      2
68 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
69 Ips%20sexdentatus STYLE="text-decoration:none">Ips sexdentatus      2
70 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
71 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
72 Juniperus%20drupacea STYLE="text-decoration:none">Juniperus drupacea      2
73 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
74 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
75 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
76 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
77 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
78 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
79 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
80 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
81 Nemozoma STYLE="text-decoration:none">Nemozoma      1
82 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
83 Phytopythium STYLE="text-decoration:none">Phytopythium      2
84 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      2
85 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
86 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      4
87 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
88 Pinus%20sylvestris. STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris.      1
89 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
90 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
91 Pythium STYLE="text-decoration:none">Pythium      2
92 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
93 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      5
94 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
95 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
96 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
97 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
98 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
99 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
100 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
101 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
102 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
103 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
104 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
105 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
106 0 m      2
107 10-godišnji volumni prirast      1
108 137Cs      1
109 16x16 km grid plots      1
110 40K      1
111 4dimensional space      1
112 4x4 km grid plots      1
113 a change in the floral composition      1
114 A- horizon      1
115 A- horizont      1
116 a new ecological trend      1
117 a regular cross profile      1
118 a sum of effective temperatures      1
119 A. glutinosa      2
120 A. rubra      2
121 abandoned agricultural land      1
122 Abies alba      5
123 Abies alba Mill.      8
124 Abies albaMill.      2
125 Abies biokovoensis      1
126 Abies pardei      1
127 Abieti-Fagetum      2
128 abiotski činitelji      1
129 abnormal seedling      1
130 abonos      2
131 Aboveground biomass      2
132 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
133 Acari      4
134 accidents at work      1
135 accumulation of nutrients in the biomass      1
136 Accuracy      2
137 aciditet tla      1
138 acidofilne šume      1
139 acorn      2
140 acorn plumpness      1
141 acorn production      1
142 acorn quality      1
143 acorn size      1
144 acorn-collecting traps method      1
145 active protection      1
146 activity      1
147 adaptability      2
148 adaptabilnost      2
149 adaptacija      1
150 adaptation      1
151 adapted agricultural tractors      1
152 adaptirani poljoprivredni traktori      2
153 adaptive genetic differentiation and diversity      1
154 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
155 Adriatic      1
156 Adriatic islands      1
157 aerial photographs      2
158 aerial photographs (APs)      1
159 aerosnimke      3
160 Aesculus L.      1
161 afforestation      3
162 afforestation of karst      1
163 afforestation success      1
164 age      1
165 age classes      1
166 age structure      1
167 age-class distribution      1
168 aggression on the RC      2
169 agresija na RH      2
170 agroforestry      1
171 AHP      2
172 AHP method      1
173 AHP metoda      1
174 Air Pollution      1
175 aklimatizacija      5
176 aktivna zaštita      1
177 aktivnost      1
178 aktivnost čovjeka.      1
179 akumulacija dušika      1
180 akumulacija hraniva u bimasi      1
181 akumulacija hraniva u biomasi      1
182 akumulacija ugljika      1
183 alder (Alnus glutinosa)      1
184 Alepo pine      1
185 Aleppo pine      5
186 alepski bor      11
187 alepski bor (Pinus halepensis)      2
188 alien species      2
189 alien species inventory      1
190 alkali earth and alkali metals      1
191 alkaloid taksin antikancerogen      1
192 Allium-test      1
193 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
194 allometric equations      2
195 allowable cut indicator      1
196 alluvial wetlands      1
197 almond willow (Salix triandra)      1
198 Alno-Quercion roboris      2
199 Alnus glutinosa      1
200 Alnus subcordata      2
201 alochtonous species      1
202 alometrijska jednadžba      1
203 alometrijske funkcije      1
204 alpine watershed      2
205 alpski sliv      2
206 altitude      2
207 aluminij      1
208 aluvijalna vlažna staništa      1
209 aluvijum      1
210 amage      1
211 amelioration      1
212 amelioration effects      1
213 američki jasen      1
214 ammonia      1
215 amonijakalni dušik      1
216 amorfa      2
217 analitički hijerarhijski proces      1
218 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
219 analitički prikaz florističkog sastava      2
220 analiza glavnih komponenti      1
221 analiza stabla      1
222 analiza ugroženosti      1
223 analytic hierarchy process      1
224 Analytical hierarchy process (AHP)      1
225 and hunting management      2
226 animal artist      1
227 animalist      1
228 anketa      3
229 annual current diameter increment      1
230 annual presceibed yield      1
231 Anthyllis barba-jovis      2
232 anti - cancerous drug      1
233 antioksidacijska aktivnost      1
234 antioxidant capacity      1
235 antivibracijske rukavice      2
236 anti-vibration gloves      2
237 antler      2
238 antlers      1
239 AOMP      1
240 Aphididae      2
241 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
242 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
243 approach angle      1
244 arborescent willow clones      1
245 Arborescent Willows      1
246 arboretum      1
247 Arboretum Lisičine      1
248 arboretum Trsteno      1
249 arboriculture      1
250 arborikultura      1
251 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
252 architectural elements      1
253 area      2
254 area with the vegetative cover      1
255 areal      3
256 arenosol      2
257 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
258 arhitektonski elementi      1
259 Ariš      1
260 aromatično i ljekovito bilje      1
261 artificial neural networks      1
262 artiodactyl      1
263 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
264 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
265 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
266 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
267 As. Hacquetio-Fagetum      1
268 As. Populo tremulae-Betuletum      1
269 as. Pteridio-Betuletum      1
270 ash      1
271 Ash flowering      1
272 asocijacija      1
273 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
274 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
275 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
276 ass. Laserpitio Fagetum      1
277 assessment of ecosystem services      1
278 assortiment tables      1
279 assortment structure      5
280 assortment tables      1
281 Atlas Cedar      1
282 Atlas gorje      1
283 atlaski cedar      1
284 atmosferska taloženja      1
285 auksini      1
286 Austrian pine      1
287 Austrian pine plantation      1
288 austrijske šume      1
289 autochtonus tree and schrub species      1
290 autohtona i alohtona dendroflora      1
291 autohtone vrste      1
292 autohtone vrste drveća i grmlja      1
293 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
294 autoktone listače      1
295 automatic analyser      1
296 automatic digital camera      1
297 automatizacija procesa      1
298 automatska digitalna fotokamera      1
299 automatski analizator      1
300 autovegetativno razmnožavanje      1
301 auxins      1
302 availability and direction of Sava flood water      1
303 average value of body weight of bucks and does      1
304 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
305 B. Sc.      1
306 Bacillus thuringiensis      2
307 back cross and transgression      1
308 bacteria      1
309 bademasta vrba (Salix triandra)      1
310 bagrem      1
311 bakterija      1
312 Balkan      2
313 band saw efficiency      1
314 bank interest rate      1
315 bank vole      1
316 banknotes      1
317 bankovni kamatnjak      1
318 Baranja      10
319 Baranja riparian forests      1
320 Barbary ewe      1
321 Barbary sheep      1
322 bark beetle      1
323 bark beetles      1
324 bark thickness      2
325 basal area      2
326 basal area increment      1
327 Basic Map of Croatia (BMC)      1
328 basic stocks of the games      2
329 basis of vegetational unit      1
330 baza podataka      1
331 baze podataka      1
332 bazofilne šume      1
333 beach forest      1
334 beach forests      1
335 beaver      1
336 beaver dam      1
337 beaver pond      1
338 beech      9
339 beech felling      2
340 beech felling areas      1
341 beech forests      1
342 beech mast      1
343 beech-fir forests      1
344 beech-fir virgin forest      1
345 beginning of organised forestry.      1
346 Belgrade      1
347 Beli Manastir      2
348 Benedictine monastery      1
349 benediktinski samostan      2
350 beneficial functions of forests      1
351 beneficial organisms      1
352 benzaldehid      1
353 benzaldehyde      1
354 Beograd      1
355 BEP or the break-even level of income.      1
356 Berberidion      1
357 Beta distribucija      1
358 Beta distribution      1
359 beta-distribucija      2
360 beta-function      2
361 beta-funkcija      1
362 Biber      1
363 bibliografija      1
364 bibliography      1
365 biblioteka      1
366 Bieger      2
367 bijela imela      2
368 bijela joha      1
369 bijela joha (Alnus incana)      1
370 bijela topola (Populus alba)      1
371 bijela vrba (Salix alba)      1
372 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
373 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
374 bijeli grab      2
375 bijelj      1
376 bilance      1
377 Biluša      3
378 biljezi      1
379 biljka      2
380 biljke      1
381 biljke zaštitnice      1
382 biljna sistematika      1
383 biljna zajednica      3
384 biljne vrste      1
385 biljne zajednice      3
386 biljni potencijal      1
387 biljni virusi      1
388 biljnogeografsko raščlanjenje      1
389 bioaccumulation potential      1
390 bioakumulacijski potencijal      1
391 bioassays      1
392 biodiversity      5
393 biodiversity.      1
394 biodizel      1
395 bioecology      1
396 bioekologija      1
397 bioenergija.      1
398 bioenergy      4
399 bioetanol      1
400 biogoriva      1
401 biogorivo      1
402 bioindication      1
403 bioindicators      1
404 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
405 bioindikacijske plohe      1
406 bioindikatori      2
407 bioklimati      1
408 Biokovo      1
409 Biokovo Mountain      1
410 biological control      1
411 biological control agent      1
412 biological diversity      2
413 biological methods      1
414 biological position of trees      1
415 biological properties      1
416 biological revitalisation      1
417 biological!environmental valorization      1
418 biological-ecological valorisation      1
419 biological-ecological valorization      1
420 biologija      1
421 biology      1
422 biološka ispitivanja      1
423 biološka kontrola      2
424 biološka raznolikost      6
425 biološka revitalizacija      1
426 biološka svojstva      1
427 biološke metode      1
428 biološki gubici divljači      1
429 biološki položaj stabala      1
430 biološko-ekološka valorizacija      2
431 biološko-ekološka valorizacija.      1
432 biomasa      20
433 biomasa.      1
434 biomass      15
435 biomass calculation      1
436 Biomass Energy Europe      1
437 Biomass Energy Europe – BEE      1
438 biomass estimation      1
439 biomass potential assessment      1
440 biomass production      2
441 biomass standards      1
442 biomass yield      1
443 biometrical parameters      2
444 bionomija      2
445 bionomy      2
446 bioplin      1
447 bioproduction      1
448 Bioproizvodnost amorfe      2
449 bioproizvodnja      1
450 bioraznolikost      1
451 bioraznolikost.      1
452 bioraznovrsnost      1
453 biotopic factors      1
454 bird of prey equipment      1
455 birds      1
456 birds as indicator      1
457 birds of prey      1
458 Bitterlich sampling      1
459 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
460 bivariate and multivariate analysis      1
461 bivariatna i multivariatna analiza      1
462 bjelogorične šume topola i vrba      1
463 Bjelovarska Bilogora      2
464 black alder      2
465 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
466 black locust      1
467 Black Pine      1
468 black pine (Pinus nigraArn.)      1
469 black poplar      2
470 black poplar (Populus nigra)      1
471 black poplar clonal tests      1
472 black walnut      2
473 blade lateral movement      1
474 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
475 bočna stabilnost lista      1
476 body weight      2
477 body weight of fawns in litter      1
478 bogatstvo vrsta      1
479 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
480 Bojčin Forest      1
481 Bojčinska šuma      1
482 bolest      1
483 bolesti      1
484 bolesti divljači      1
485 bonitet      2
486 bor      1
487 Boreal forest      1
488 borealna šuma      1
489 borov četnjak      1
490 borove kulture      1
491 bosal area      1
492 Bosna i Hercegovina      2
493 Bosna i Hercegovina.      1
494 Bosnia and Hercegovina      1
495 Bosnia and Herzegovina      2
496 Bosnia-Herzegovina      1
497 Brandt      2
498 brdsko-planinskopodručje      1
499 breast height diameter distribution      1
500 breeding measures      1
501 Bribir Forest      1
502 Bribirska šuma      1
503 brijest      2
504 Brižine      3
505 brnistra      1
506 broj biljaka      1
507 broj cvjetova i plodova      1
508 broj i veličina puci      1
509 broj izbojaka na panju      1
510 broj lanadi      2
511 broj stabala      1
512 broj vrhova korijena      1
513 brojno stanje      1
514 brojnost      2
515 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
516 brown bear      2
517 brown hare      1
518 browsing      1
519 brst      1
520 brtvljenje odlagališta      1
521 brucijski bor      2
522 brusači      1
523 bruto domaći proizvod      1
524 brza dojava i brzo gašenje      1
525 brzina unosa      1
526 brzorastuće vrbe      1
527 Budapest      1
528 Budimpešta      1
529 building costs      1
530 bukove sječe      3
531 bukove sječine      1
532 bukove šume      6
533 bukovo-jelova prašuma      1
534 bukovo-jelove šume      1
535 Bukva      13
536 bukva (Fagus sylvatica)      1
537 buldožer      1
538 bura      1
539 burned area      2
540 burnt area      1
541 Bursaphelenchus spp.      2
542 burza      1
543 bush      1
544 bushes      1
545 business analysis      1
546 business relationships      1
547 bušilica »ST1HL 08«      1
548 C. hungarica      1
549 CA analiza      1
550 cable crane      1
551 cadastral plots      1
552 cadastre      1
553 cadmium      1
554 Calabrian pine      1
555 Callicarpa      2
556 Cameraria ohridella      2
557 Campsis      2
558 Canadian experts report      2
559 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
560 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
561 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
562 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
563 capture-mark-recapture      1
564 carbon      1
565 carbon accumulation      1
566 carbon fluxes      1
567 carbon sequestration      2
568 carbon stock Cpool      1
569 carbon stocks      1
570 Carex brizoides      1
571 Carex pilosa      2
572 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
573 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
574 Carpinus L.      2
575 cartographic generalization      1
576 Castanea sativa      4
577 Castanea sativa Mill.      1
578 Castor fiber      1
579 Castor fiber L.      2
580 Catalpa      2
581 caterpillars      1
582 causes casualties      1
583 causes of leks endanger­ment      1
584 Ceanothus      2
585 Cembräwit®      2
586 Centralna šumarska uprava      1
587 Centromere nomenclature      1
588 certifikacija šuma      1
589 Cervus elaphus      1
590 chain saw      1
591 changes      2
592 changes in water relations      1
593 characteristics of micro-locality.      1
594 chemical composition      1
595 Chemical composition of soil      1
596 chemism of plant materil      1
597 chestnut gall wasp      1
598 Chimonanthus      2
599 chip production      1
600 chlorophyll content      1
601 Chlorophyll content index      1
602 Chrysomelidae      2
603 CIC      2
604 CIC-points      1
605 CIC-točke      1
606 cijena koštanja      1
607 cijene      1
608 cikličke snimke      2
609 cikličko snimanje      1
610 ciklus      1
611 C-indeks      1
612 C-index      1
613 CirConcomputer model      1
614 circular sample plots      1
615 ciste in      1
616 City of Zagreb      1
617 cjeloživotno obrazovanje      1
618 cjenik      1
619 claster analysis      1
620 clear cut of willow culture      1
621 clearing fire lines      1
622 Clerodendrum      2
623 climate      5
624 climate change      3
625 climate changes      1
626 Climate model      1
627 climate scenarios      1
628 climatic change      1
629 climatic excesses      1
630 climatic factors      1
631 climatological characteristics      1
632 climbing plants      1
633 clonal archive      1
634 clonal forestry      1
635 clonal samples      1
636 clonal seed orchard      1
637 clonal seed orchards      1
638 clone      1
639 clones      1
640 cluster analiza.      1
641 cluster analysis      3
642 cluster analysis.s      1
643 CNS 2000      2
644 CO      1
645 CO2      3
646 coast      1
647 coastal population      1
648 coefficient of integral growth      1
649 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
650 coins      1
651 Coleoptera      4
652 Co­leoptera      1
653 colluvial soil      1
654 coloration and winter leaf retention      1
655 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
656 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
657 combustibility      1
658 Common alder      1
659 common ash      2
660 common beech      10
661 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
662 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
663 common beech felling      1
664 common beech leaves      1
665 Common Beech.      1
666 Common Hornbeam      1
667 common names of animals      1
668 Common oak      1
669 common pistachio      1
670 common spruce      1
671 Common Walnut      1
672 communicative action      1
673 community of pedunculate oak      1
674 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
675 comparative analysis      1
676 comparative research method      1
677 comparative trials      1
678 comparison      1
679 compensation      1
680 complex equations      1
681 complex systems      1
682 complexity      1
683 compromise      1
684 computer simulations      1
685 computerized information system      1
686 concentrations and contents of nutrients      1
687 conception      1
688 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
689 concrete and theoretical distribution      2
690 cone and seed morphology      1
691 coniferous species      1
692 conifers      1
693 consensus      1
694 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
695 Conservation      1
696 conservation of genetic resources      1
697 Conservations      1
698 container type      1
699 containers      1
700 contamination      1
701 contamination soil      1
702 continental Croatia      1
703 contour line 98      1
704 control      2
705 coppice      1
706 coppice conversion      1
707 cork production      1
708 Cornus      2
709 corpus luteum      1
710 correction factors      1
711 correlation      2
712 correlation link      1
713 Correspondence Analysis      1
714 CORS      2
715 Corylopsis      2
716 cost      1
717 cost per m3      1
718 costs      1
719 couning      1
720 country in transition      1
721 court      1
722 CP Forests      1
723 CpDNA      1
724 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
725 craniometry      1
726 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
727 Crataegus nigra      2
728 creativity      2
729 Crikvenica -Vinodol area      1
730 Crikveničko-vinodolsko područje      1
731 criteria for determining density of primary forest road infrastructure      1
732 critical loads      1
733 crna joha      4
734 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
735 crna joha (Alnus glutinosa)      1
736 crna topola      3
737 crna topola (Populus nigra)      1
738 crni bor      5
739 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
740 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
741 Crni bor (Pinus nigra)      2
742 crni glog      1
743 crni grab      1
744 crni jasen      2
745 Crni Lug      2
746 Crni orah      2
747 crnika      2
748 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
749 Croatia      41
750 Croatia.      1
751 Croatian Forests Co. Ltd.      3
752 Croatian Forests Co.Ltd.      2
753 Croatian Forests Ltd. b      1
754 Croatian kuna      1
755 Croatian Military Border      1
756 Croatian participation      1
757 Croatian Podunavlje region      1
758 Croatian Poplar Commission      1
759 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
760 Crown condition assessment      2
761 crown cover      1
762 crown damage      3
763 crown diameter      1
764 crown diameter of the sprout      1
765 crown fire      1
766 crown structure      1
767 crown transparency      1
768 crownfire      1
769 crude oil contamination      1
770 Crvanj Mt.      1
771 Crvanj planina      1
772 crveni hrast      1
773 crvenica      2
774 Cryphonectria parasitica      1
775 cull      1
776 Cultivar      2
777 cultivars of yew      1
778 cultivation method      1
779 cultural landscape      1
780 culture      2
781 cultures      1
782 Cupressus sempervirens      2
783 Curculionidae      2
784 current cutting edges value associations      1
785 current felling values      1
786 curvature      1
787 cutter      1
788 cutting and processing      1
789 cut-to-length      1
790 cut-to-length harvesting method      1
791 cycle      1
792 cyclic aerial photographs      1
793 cyclic aerial surveys      1
794 cyclic records      1
795 Czech      1
796 Czech Republic      1
797 časopis Šumarski list      1
798 Čeh      1
799 čempres      1
800 čestice      1
801 Češka      1
802 četinjače      3
803 četverodimenzijski sustav      1
804 čimbenici korekcije      1
805 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
806 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
807 čista regularna bukova sastojina      1
808 čista sječa kulture vrba      1
809 čistina      1
810 čistoća debla      1
811 čišćenje      1
812 čišćenje mladih sastojina      1
813 čišćenje prosjeka      1
814 čivitnjača      1
815 Čorkova uvala      2
816 čudni atraktor      1
817 Ćićarija      2
818 dabar      4
819 dabrova brana      1
820 dabrovo jezero      1
821 daily growth rate of fawns      1
822 Dalmacija      3
823 Dalmactia      1
824 Dalmatia      2
825 Dalmatinska zagora      3
826 daljinomjer Vertex      1
827 daljinska istraživanja      5
828 damage      11
829 damage indicators      1
830 damage of needles      1
831 damage trees      1
832 damages      2
833 damages from the game      1
834 damages on the young plants      1
835 Danube      2
836 database      1
837 databases      1
838 daylilies      1
839 DEA      1
840 dead wood      1
841 debljina kore      2
842 debljinska struktura      1
843 debljinski prirast      3
844 debljinski prirast.      1
845 debljinski rast      1
846 debljinski stupanj      1
847 deciduous      1
848 deciduous forests of poplar and willow      1
849 decision support system      1
850 decision support systems      2
851 deer game      1
852 defoliation      3
853 defoliators      2
854 defolijacija      2
855 defolijatori      1
856 defolijatori.      1
857 degradacija      1
858 degradacija ekosustava      1
859 degradacija šuma      1
860 degradation      1
861 degraded karst      1
862 degradirani krš      1
863 degree of damage      2
864 dehydrated zone      1
865 demografske karakteristike      1
866 demo­graphic characteristics      1
867 dendrochronological analysis      1
868 dendroclimatology      2
869 dendroecology      1
870 dendroekologija      1
871 dendroflora      2
872 dendroflora Hrvatske      1
873 dendroflora vrta      1
874 dendrograms      1
875 dendroklimatologija      2
876 dendrokronološka analiza      2
877 dendrological value      2
878 dendrologija      1
879 dendrology      1
880 dendrološka inventarizacija      1
881 dendrološka vrijednost      2
882 density      6
883 density of individuals      1
884 density trend decrease      1
885 departmental research      1
886 departure angle      1
887 deposition      2
888 depozicija      1
889 desulphurization      1
890 determinacija      1
891 determination      1
892 determining horizontal distances      1
893 determining tree height      1
894 developemnt and increment of stands      1
895 development      3
896 development and increment      1
897 development of phytocoenosis      1
898 development of research      1
899 development stages      1
900 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
901 devitalisation      1
902 devitalizacija      1
903 diagnose      1
904 diameter      3
905 diameter increment      1
906 diameter growth      1
907 diameter increment      1
908 diameter structure      1
909 diapause      1
910 diclinous      1
911 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
912 die Kiefer      1
913 dieback      7
914 dieback of pedunculate oak      1
915 diferencijacija      1
916 different seedling types      1
917 digital aerial images      1
918 digital cadastral map      1
919 digital orthophoto (DOP)      1
920 digital orthophotographies      1
921 digital ortophoto      1
922 digital photogrammetric workstation      1
923 digital photogrammetry      2
924 digital terrain models (DTM)      1
925 digitalizacija      1
926 digitalna fotogrametrija      2
927 digitalna fotogrametrijska stanica      1
928 digitalne aerosnimke      1
929 digitalni katastarski plan      1
930 digitalni model reljefa (DMR)      1
931 digitalni model terena      2
932 digitalni ortofoto      2
933 digitalni ortofoto (DOF)      2
934 digitization      1
935 dimension stock      1
936 dimenzija zrelosti      1
937 dimenzije češera      1
938 dinamika dušika u lišću      1
939 dinamika populacije      3
940 Dinaric mountains      2
941 Dinaridi      2
942 dioecious      1
943 dionička društva u šumarstvu      1
944 dipl. ing. šumarstva      1
945 Diptera      1
946 Diptera: Cecidomyiidae      2
947 direct and diffuse light      1
948 discoloration      1
949 discontinued areal      1
950 diseases of game      1
951 disjunct      1
952 disjunktan      2
953 diskoloracija      1
954 diskontinuiran areal      1
955 dispersion      1
956 disperzija      1
957 dissipative structures      1
958 distribucija      2
959 distribucija prsnih promjera      2
960 distribucija prsnih promjera i volumena      1
961 distribucija stabala      1
962 distribution      5
963 distribution of beneficial functions of forests      1
964 distribution of diameter at breast height      1
965 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
966 Distribution of forests      1
967 distribution range      1
968 diversity      2
969 diversity indices      1
970 division of forests in the Republic of Croatia      1
971 divlja jabuka      1
972 divlja kruška      1
973 divlja svinja      3
974 divlja trešnja      3
975 divljač      5
976 divlji kesten      2
977 djelotvornost      2
978 djelovanje      1
979 DNA      2
980 DNA barcoding      1
981 DNA barkodiranje      1
982 dnevna stopa prirasta lanadi      1
983 DNK      1
984 dob      1
985 dobna struktura      2
986 dobni razred      1
987 dobni razredi      1
988 dodatno vrijeme      1
989 dolomiti      1
990 domaćin      1
991 domaćini      1
992 dominant height      2
993 dominantna visina      2
994 domovinski rat      1
995 Donja Austrija      1
996 donja voda      1
997 donje i gornje sastojinsko stablo      1
998 dormancy      1
999 dormantnost      1
1000 dormantnost sjemena      2
1001 dormice      1
1002 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
1003 double-entry volume tables      1
1004 Douglas fir      2
1005 dovršna sječa      1
1006 doznaka u grupama      1
1007 dr. sc      1
1008 drainage system      1
1009 Drava      2
1010 Drava River valley      1
1011 drhtavi šaš      1
1012 drift fauna      1
1013 dripping through      1
1014 drought      1
1015 drupe      1
1016 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
1017 drveće      4
1018 drvenaste biljke      1
1019 drvenaste egzote      2
1020 drvenaste svojte      1
1021 drvenaste vrste      1
1022 drveni materijal za paki ranje      1
1023 drveni materijal za pakiranje      1
1024 drveni ugljen      1
1025 drvna i lisna masa      1
1026 drvna industrija      2
1027 drvna masa      1
1028 drvna prašina      1
1029 drvna zaliha      9
1030 drvna zaliha.      1
1031 drvni elementi      1
1032 Drvni građevni elementi      1
1033 drvni ostatak      2
1034 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
1035 drvni sortimenti      2
1036 drvno-prerađivačka industrija      1
1037 drvo kao energent      1
1038 drvoprerađivačka industrija      1
1039 dry mass      1
1040 drying period      2
1041 Dryocosmus kuriphilus      2
1042 državna financijska potpora šumarstvu      1
1043 dubinsko snimanje      1
1044 duboka sadnja      1
1045 Dudov svilac (Bombix mori)      1
1046 due diligence      1
1047 dugotrajno      1
1048 duljina korijena      1
1049 duljina odgriženog dijela izbojka      1
1050 duljina tuljca      1
1051 Dunav      2
1052 duration of development stages      1
1053 dušik      3
1054 dužine sortimenata      2
1055 dvodomna      1
1056 dvopapkar      1
1057 dvoulazne tablice obujma      1
1058 dvoulazne volumne tablice      1
1059 Đurđevački pijesci      2
1060 EA 300      2
1061 early and late ecotypic forms      1
1062 Eastern Slavonia      1
1063 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
1064 Eco-labele      1
1065 Eco-labels      1
1066 ecological characteristic      1
1067 ecological conditions      1
1068 ecological conditions of the site      1
1069 ecological conditions.      1
1070 ecological factors      1
1071 ecological indicators      1
1072 ecological indicatory values      1
1073 ecological label (eco-label)      1
1074 ecological network      1
1075 ecological niche      1
1076 ecological production      1
1077 ecology      3
1078 ECOLURE      2
1079 Economic achievements      1
1080 economic activities in Croatia      1
1081 economic changes      1
1082 economic changes in forestry      1
1083 Economic development      2
1084 economic importance      1
1085 economic orientation      1
1086 Economic policy      1
1087 economic silk production      1
1088 economics of forest resources      1
1089 economics of natural resources      1
1090 economy inspection      1
1091 ecosystem      2
1092 ecosystems      1
1093 ecotypes      1
1094 ecotypic variation      1
1095 ectomycorrhiza      2
1096 ectomycorrhizal fungi      1
1097 edafski uvjeti      1
1098 Eddy covariance method      1
1099 edible      1
1100 edible mushrooms      1
1101 educating personnel      1
1102 education      1
1103 educational technology      1
1104 edukacija      1
1105 edukacija vatrogasaca      1
1106 edukativni panoi      1
1107 efektivni broj klonova      1
1108 effective clone number      1
1109 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
1110 effects of thinning      1
1111 efficacy      1
1112 efficiency      3
1113 egzote      2
1114 ekologija      4
1115 ekološka karakteristika      1
1116 ekološka mreža      1
1117 ekološka niša      1
1118 ekološka proizvodnja      1
1119 ekološka stabilnost      1
1120 ekološkai fitogeografska analiza      1
1121 ekološke i socijalne funkcije      1
1122 ekološke indikatorske vrijednosti      1
1123 ekološke orijentacije      1
1124 ekološke značajke      1
1125 ekološki činitelji      1
1126 ekološki indikatori      1
1127 ekološki problemi      1
1128 ekološki uvjeti.      1
1129 ekološko-gospodarske značajke      1
1130 ekonomija      1
1131 ekonomika prirodnih resursa      1
1132 ekonomika svilarenja      1
1133 eko­nomika šumarstva      2
1134 ekonomika šumskih resursa      1
1135 ekonomske promjene u šumarstvu      1
1136 ekosustav      2
1137 ekosustavi      1
1138 ekotipska varijabilnost      3
1139 ekoznak      1
1140 eksperimentalni laboratorij      1
1141 eksperimentalni požari      1
1142 eksploatacijska polja      1
1143 ekstrakcija      1
1144 ektomikoriza      2
1145 ektomikorizne gljive      1
1146 elaborat održavanja šumskih cesta      1
1147 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
1148 electric radiator      1
1149 electrical resistance of cambial zone      1
1150 elektrana      1
1151 električna energija      1
1152 električni otpor kambijalne zone      1
1153 električno grijalo      1
1154 elemental analyser      1
1155 elementarni anlitaor      1
1156 elementi ocjene trofeja      1
1157 elm      1
1158 embiotenija      1
1159 embryo      2
1160 Emisije SO2      1
1161 EN 1316-1      2
1162 endemic species      1
1163 endemna vrsta      1
1164 Endosperm in development      1
1165 enegrija klijavosti i klijavost      1
1166 energetika      1
1167 energetska korisnost      1
1168 energetska vrijednost      1
1169 energija      6
1170 energijska tranzicija      1
1171 energy      3
1172 energy benefit      1
1173 energy production      1
1174 energy scenario      1
1175 Energy transition      1
1176 energy value      2
1177 ensemble classifiers; forest stands; site qualities.      1
1178 entomofilna      1
1179 Entomopatogena gljiva      1
1180 entomophilic      1
1181 entrepreneurship      3
1182 Entwicklung      1
1183 environment      2
1184 environment protection      2
1185 environmental protection      4
1186 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
1187 epidop­tera      1
1188 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
1189 epoksidna smola      1
1190 epoxy resin. Collection of works      1
1191 equalization functions.      1
1192 equilateral spiral      1
1193 equipment for training bird of prey.      1
1194 Erannis defoliaria      1
1195 ergonomics      4
1196 ergonomija      4
1197 Erico-Fagetum      1
1198 eroded terrain recoveri      1
1199 erodiranje tjemena      1
1200 erosion      1
1201 erozija      1
1202 erozija tla      1
1203 esencijalni elementi      1
1204 essential elements      1
1205 essential oils      1
1206 establishment rate      1
1207 estate      1
1208 estetski izgled šume      1
1209 estimated value of forests      1
1210 estimation      1
1211 estimation of distance      1
1212 estimation precision      1
1213 etat      1
1214 etat međuprihoda      1
1215 eterična ulja      1
1216 EU ETS scheme      1
1217 EU ETS shema      1
1218 EU FLEGTAction plan      1
1219 EU FLEGTAkcijski plan      1
1220 eucalyptus plantations      1
1221 EUFORGEN      2
1222 EUFORGEN Networks      1
1223 euglej      1
1224 eukaliptusove plantaže      1
1225 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
1226 Eurasian lynx      1
1227 Eurasion lynx      1
1228 euroazijski ris      2
1229 Europa      1
1230 Europe      1
1231 Europe Slovenia      1
1232 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
1233 European beaver (Castor fiber L.)      1
1234 European beech      5
1235 European brown bear (Ursus arctos)      1
1236 European larch      1
1237 european yew - tree      1
1238 europska tisa      1
1239 Europski ariš      1
1240 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
1241 europski dabar (Castor fiber L.)      1
1242 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
1243 Eutric Rankers      1
1244 Eutrični ranker      1
1245 evaluation model      2
1246 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
1247 evaluation of natural resources      1
1248 even-aged beech stands      2
1249 evenaged stands      1
1250 evergreen      1
1251 evergreen oak      2
1252 excange value      1
1253 exchangeable development      1
1254 exhibit      1
1255 Exhibitions      1
1256 existing state      1
1257 experimental fires      1
1258 Experimental Laboratory      1
1259 experimental plot B bare ground      1
1260 exploitation      1
1261 exploitation fields      1
1262 Exports and Imports      1
1263 exposure      3
1264 FACE      1
1265 FACE facility      1
1266 facilitation      1
1267 factors to vertical terrain corrections      1
1268 Faculty of Forestry Zagreb      1
1269 Fagus L.      2
1270 Fagus silvatica      1
1271 Fagus sylvatica      3
1272 Fagus sylvatica L.      2
1273 Fairs      1
1274 faktori staništa      1
1275 falconer equipment      1
1276 falconry equipment      1
1277 falconry techniques      1
1278 Fallow deer      2
1279 false beech heartwood      1
1280 Fang      1
1281 FAO      1
1282 farmer cables      1
1283 farmer vitla      1
1284 Fast Furier method      1
1285 Fast Furier metoda      1
1286 fauna      6
1287 faunalni drift      1
1288 favourable conservation status      2
1289 Faza - II      1
1290 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
1291 faza isključivanja stabala      1
1292 FBP sustav      1
1293 FBP System      1
1294 felled stemwood      1
1295 felling and processing      1
1296 felling and processing of wood assortments      1
1297 felling control      1
1298 felling cycle      1
1299 felling thinning volume      1
1300 female roe deer      1
1301 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
1302 fenofaze      1
1303 fenologija      6
1304 fenologija listanja      1
1305 fenološka motrenja      2
1306 fenološka opažanja      2
1307 fenotipska plastičnost.      1
1308 fenotipska stabilnost      1
1309 feromonske klopke      5
1310 feromonski mamac      1
1311 feromonski raspršivači      1
1312 fertility      1
1313 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
1314 Feulgen squash method      1
1315 Feulgen squash metoda      1
1316 Fibonaccijev niz      1
1317 fictional rotation      1
1318 field elm      1
1319 field plot      1
1320 fiksiranje dušika      1
1321 fiktivna ophodnja      1
1322 Final consumption wood products industries      1
1323 final cut      1
1324 Final use of wood products industry      1
1325 finalna prerada drva      1
1326 financial resources      1
1327 financijska politika      1
1328 fine forest fuel      1
1329 Finland      1
1330 fino šumsko gorivo      1
1331 Finska      1
1332 fir      3
1333 fire      3
1334 fire behavior      1
1335 fire fighting equipment      1
1336 Fire history      1
1337 fire line      1
1338 fire lines      1
1339 fire lines with elements of roadways      1
1340 fire modeling systems      1
1341 Fire Weather Index      3
1342 fire.      1
1343 fire-climate regions      1
1344 fire-climate regions.      1
1345 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
1346 firemen education      1
1347 fire-risk      1
1348 fires      2
1349 first and second order histograms      1
1350 first finding      1
1351 first record      1
1352 first records      1
1353 fishing      1
1354 fitocenologija      3
1355 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
1356 fitocenološka snimka      1
1357 fitocenološke jedinice      1
1358 fitocenološke značajke      1
1359 fitocenoza      1
1360 fitogeografsko raščlanjenje      1
1361 fitohormones      1
1362 fitohormoni      1
1363 fitomasa      1
1364 fitoplazme      2
1365 fitoremedijacija      3
1366 fitosanitarne mjere      1
1367 fitosanitarni pregled      1
1368 fitosanitarni sustav      1
1369 fizička svojstva      1
1370 fizičke i mineralne značajke tla      1
1371 fizičko opterećenje      1
1372 fizika      1
1373 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
1374 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
1375 fizikalna svojstva      1
1376 fiziologija sjemena      1
1377 fiziološki parametri      1
1378 flammability      2
1379 flammable material      1
1380 flight activity      1
1381 flight dynamics      1
1382 flood      1
1383 flood control      1
1384 floodplain forest      1
1385 floodplain forests      1
1386 flora      10
1387 flora content      1
1388 floral composition      4
1389 floral elements      1
1390 floristic composition      1
1391 floristička struktura      1
1392 florni elementi      2
1393 florni sastav      7
1394 Flowering Ash      1
1395 flowing down trunk      1
1396 flushing      1
1397 fluvisol      2
1398 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
1399 F-O i »K-k«      1
1400 foliar threatment      1
1401 folijarna aplikacija      1
1402 food      1
1403 forces of resistance to growth      1
1404 Forcing      1
1405 Foreign timber trade      1
1406 forest      5
1407 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
1408 Forest Administration Bjelovar.      1
1409 Forest Administration Delnice      1
1410 Forest Administration Požega      1
1411 forest and water ecosystems      1
1412 forest and wildlife management      1
1413 forest area      1
1414 forest association      1
1415 forest assortments      1
1416 forest biomass      1
1417 forest certification      1
1418 forest communities      3
1419 forest community of beech and fir      1
1420 forest contractors      1
1421 Forest cover      1
1422 forest cultures      3
1423 forest damage      1
1424 forest damage.      1
1425 forest development strategy      1
1426 forest dieback      1
1427 forest economics      2
1428 forest ecosystem      1
1429 forest ecosystem services      1
1430 forest ecosystems      1
1431 forest edges      1
1432 Forest education      1
1433 forest enterprise      1
1434 forest environments      1
1435 forest estate      1
1436 Forest exploitation      1
1437 forest fee      1
1438 forest fire      3
1439 Forest Fire Prevention      1
1440 forest fire prevention roads      1
1441 forest fire protection      1
1442 forest fires      5
1443 forest floor      3
1444 forest gaps      1
1445 Forest genetic resources      1
1446 Forest Genetic Resources Programme      1
1447 Forest Genetics resaurces      1
1448 forest habitat      2
1449 forest history      1
1450 forest interest rate      1
1451 forest interest rate (forest annuity)      1
1452 forest inventory      6
1453 forest landlords      1
1454 forest lands      2
1455 forest laws      1
1456 forest Macelj      1
1457 forest machines      1
1458 forest management      4
1459 forest manage­ment      1
1460 Forest management plan      1
1461 forest management planning      3
1462 forest management resystematization      1
1463 forest of high silvicultural form      1
1464 forest operations      1
1465 forest owners’ cooperation      1
1466 forest policy      4
1467 forest privatization      1
1468 forest products      1
1469 forest protection.      1
1470 Forest rails      1
1471 forest regeneration      1
1472 forest reproductive material      1
1473 forest resource      1
1474 forest resources      2
1475 forest road      2
1476 forest roads      4
1477 forest seedlings      1
1478 forest seeds      1
1479 forest soil      4
1480 forest soil stabilization      1
1481 forest soils      1
1482 forest tending      3
1483 forest timber product      1
1484 forest tracks      1
1485 forest transport systems      1
1486 forest trees      1
1487 forest user´s unit      1
1488 forest utilization      1
1489 forest value      2
1490 forest value assessment      1
1491 forest vegetation      4
1492 forest woody assortments      1
1493 forest work      1
1494 forest Žutica      1
1495 forest-based industries      1
1496 Forested Areas      1
1497 forestry      16
1498 Forestry and forest policy      1
1499 forestry biomass      2
1500 forestry company      1
1501 forestry contractors      1
1502 forestry development      1
1503 forestry disciplines      1
1504 forestry legislative      1
1505 Forestry Museum in Krasno      1
1506 forestry occupation      1
1507 forestry operation      2
1508 forestry policy      1
1509 Forestry school Karlovac      1
1510 forestry work      1
1511 forests      5
1512 forests measuring      1
1513 forests stand      1
1514 formation of forest associations      1
1515 forming pioneer stands      1
1516 formiranje pionirskih sastojina      1
1517 formiranje šumskih zajednica      1
1518 Forsterferuf      1
1519 Forsythia      2
1520 forvarder      1
1521 forwarder      1
1522 fosfor      3
1523 fotointerpretacijski ključ      2
1524 fotosintetičke osobine lista      1
1525 fotosintetski pigmenti      1
1526 fotosinteza      2
1527 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
1528 Fraxinus angustifolia      2
1529 Fraxinus angustifolia Vahl      2
1530 Fraxinus excelsior      2
1531 Fraxinus L.      2
1532 Freilassung      1
1533 frost-crack      1
1534 fruit      1
1535 fruit morphology      1
1536 Fruit set      1
1537 fruits      1
1538 FSC logo      2
1539 fuel load      1
1540 Fuel modeling      1
1541 fuel types      2
1542 fuel wood.      1
1543 functions for determination      1
1544 fungal entomopathogen      1
1545 fungal pathogen      1
1546 fungal spores      1
1547 fungal-like organisms      1
1548 fungicid      1
1549 fungicide      1
1550 fungicides      1
1551 fungicidi      1
1552 fungus      2
1553 funkcije tražnje      1
1554 funkcije upravljanja: planiranje      1
1555 funkcije za izjednačenje      1
1556 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
1557 furniture manufacturing      1
1558 g.j. "Česma"      1
1559 G.J. "Žutica"      1
1560 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
1561 galls      1
1562 Game      2
1563 game breeding enclosure Kunjevci      2
1564 Game enclosure      1
1565 game loss      1
1566 games      1
1567 gap      1
1568 garden in the cloister      1
1569 GC      2
1570 GC/MS      2
1571 Gehörn      1
1572 gene diversity      1
1573 gene pool      1
1574 General Directorate of Forestry      1
1575 generalized model      1
1576 genetic analysis      1
1577 genetic differentiation      1
1578 genetic diversity      3
1579 genetic diversity and diff erentiation      1
1580 genetic gain      1
1581 genetic origin      1
1582 genetic parameters      1
1583 genetic polymorphism      1
1584 genetic structure      1
1585 genetic test      1
1586 genetic variability      1
1587 genetic variation      1
1588 genetički test polusrodnika      1
1589 genetska analiza      1
1590 genetska diferencijacija      1
1591 genetska dobit      1
1592 genetska raznolikost      3
1593 genetska raznolikost i diferencijacija      1
1594 genetska raznolikost.      1
1595 genetska struktura      1
1596 genetska varijabilnost      1
1597 genetski diverzitet      1
1598 genetski parametri      1
1599 genetski polimorfizam      1
1600 genetsko porijeklo      1
1601 genofond      1
1602 genotype × environment interaction      1
1603 geocoding      1
1604 geografske i reljefne značajke      1
1605 geografski informacijski sustav      2
1606 geografsko porijeklo      1
1607 geographic information system      1
1608 Geographic Information System.      1
1609 geographic information systems      1
1610 geographic origin      1
1611 Geographical and relief characteristics      1
1612 geographical features      1
1613 geokodiranje      1
1614 geomorfologija      1
1615 geomorphology      1
1616 geosintetici      1
1617 geostatistics      1
1618 geostatistika      1
1619 germinability      1
1620 germinated seed      1
1621 germination      2
1622 GFIS      1
1623 GIS      12
1624 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
1625 GIS (Geographic Information System)      1
1626 glavna sastojina      1
1627 glavne vrste drveća      1
1628 Global change      1
1629 global climate changes      1
1630 globalizacija      1
1631 globalizacija u Hrvatskoj      1
1632 globalization      1
1633 globalization in Croatia      1
1634 globalna promjena      1
1635 globalne klimatske promjene      1
1636 glodavci      1
1637 gljiva      2
1638 gljivama slični organizmi      1
1639 gljivični patogen      1
1640 gnojidba      1
1641 GNSS      2
1642 godišnji sječivi prihod      1
1643 golosjemenjače      1
1644 gora i planina      1
1645 gorivi materijal      1
1646 gorivost      1
1647 Gorska Hrvatska      1
1648 Gorski kotar      3
1649 gorsko područje      1
1650 gorsko reljefno područje      1
1651 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
1652 gospodarene bukve šume      1
1653 gospodarenje      6
1654 gospodarenje šumama      1
1655 gospodarenje šumama i lovištima      1
1656 gospodarska depresija      1
1657 gospodarska inspekcija      1
1658 gospodarska jedinica      1
1659 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
1660 gospodarska politika      1
1661 Gospodarska postignuća      1
1662 gospodarska vrijednost šume      1
1663 gospodarske djelatnosti RH      1
1664 gospodarski razredi      1
1665 Gospodarski razvitak      2
1666 gospodarski značaj – učinci      1
1667 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
1668 gospodarsko usmjerenje      1
1669 gospodarstvo      1
1670 GPS      2
1671 GPS and GIS      1
1672 GPS i GIS      1
1673 grad Zagreb      1
1674 gradacija      2
1675 gradation      1
1676 Gradiaton      1
1677 gradski park      1
1678 granatiranje      1
1679 granica zone totalnog sušenja      1
1680 graničice      1
1681 granična linija      1
1682 granične vrijednosti      2
1683 granulometrijski sastav tla      1
1684 grass      1
1685 GRASS GIS      2
1686 grasses      1
1687 grazing      1
1688 Grčka      1
1689 Greece      1
1690 greenhouse gases      1
1691 Greenwich      1
1692 grey alder (Alnus incana)      1
1693 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
1694 grinders      1
1695 grivasta ovca      1
1696 grivasti skakač      1
1697 grm      1
1698 grmlje      5
1699 Gross domestic product      1
1700 ground and flood water      1
1701 ground and surface water monitoring      1
1702 ground water      1
1703 groundwater      4
1704 group decision making      1
1705 group-selection cutting      1
1706 Growing stock      7
1707 growth      10
1708 growth and increment      2
1709 growth equation      1
1710 growth forces      1
1711 growth forces and suppressed forces      1
1712 growth of mean stand diameter      1
1713 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
1714 grupno odlučivanje      1
1715 gubar      2
1716 gubar (Lymantria dispar L.)      1
1717 gubici      1
1718 gubici divljači      1
1719 gubici tla      1
1720 gubitak mase      1
1721 Guide curve method      1
1722 gusjenica      1
1723 gustoća      2
1724 gustoća drva      3
1725 gustoća populacije      4
1726 gustoća u standardno suhom stanju      1
1727 Gymnosperms      1
1728 gypsy moth      2
1729 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
1730 habitat      8
1731 habitat factors      1
1732 habitat suitability      1
1733 habitat type      2
1734 Habitat. Posavina      1
1735 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
1736 halbsib-progeny tests.      1
1737 half-sib potomstvo      1
1738 half-sib progenies      1
1739 Haljevo forest      1
1740 Hamamelis      2
1741 hantaviruses      1
1742 hantavirusi      1
1743 hard ticks      1
1744 hardwood      1
1745 hardwood-broadleaf species      1
1746 harvester      8
1747 harvesteri i procesori      1
1748 Hauling and transportation of timber      1
1749 hazardous waste      1
1750 health      2
1751 health and safety      1
1752 health status      1
1753 health status category of stand      1
1754 health tourism      1
1755 heat treatment (HT)      1
1756 heavy metals      2
1757 height      2
1758 height and height increment      1
1759 height and root collar diameter      1
1760 height and volume growth      1
1761 height growth      5
1762 height increment      2
1763 height of sprout      1
1764 Helleboro nigri-Piceetum      1
1765 Hemiptera      2
1766 herbaceous plants      1
1767 herbaceous species of the forest edge      1
1768 herbicid      1
1769 herbicide      1
1770 herbicides      1
1771 herbicidi      1
1772 Hercegovina      1
1773 hereditary basis      1
1774 heredity      1
1775 heretability      1
1776 heritability      1
1777 Herzegovina      1
1778 Hibiscus      2
1779 hibridi      1
1780 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
1781 hidrologija      1
1782 hidrološka uloga      2
1783 hidromeliorativni zahvati      1
1784 hidropedološke karakteristike      1
1785 hidrotehničke mjere      1
1786 high forest      1
1787 hilly area      1
1788 hind body weight      1
1789 hiperforezija      1
1790 hiperparazitoid      2
1791 Hippophaë rhamnoides      2
1792 Hippophao-Berberidetum      2
1793 Histiostoma piceae      2
1794 Histiostoma ulmi      1
1795 Histiostomatidae      3
1796 histogrami prvoga i drugoga reda      1
1797 historical development      1
1798 historical outbreaks      1
1799 historical presentation      1
1800 historical value      2
1801 history of forestry      1
1802 history of HŠD      1
1803 hlapljive komponente      1
1804 Hohenadel´s method      1
1805 Hohenadlova metoda      1
1806 hollow-horned animal      1
1807 Homeland war      1
1808 homogenizacija      1
1809 homogenization      1
1810 horn length      1
1811 Hornbeam hop      1
1812 Hornbeam oriental      1
1813 horns      1
1814 horse chestnut      2
1815 horse chestnut protection      1
1816 horticultural elements      1
1817 horticul­tural value      2
1818 hortikulturna vrijednost      2
1819 hortikulturni elementi      1
1820 host      1
1821 hosts      2
1822 hrana      1
1823 hranidba      1
1824 hranljiva      1
1825 hrast      2
1826 hrast crnika      1
1827 hrast crnika (Quercus ilex)      2
1828 hrast crnike      1
1829 hrast kitnjak      6
1830 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
1831 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
1832 hrast lužnjak      32
1833 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
1834 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
1835 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
1836 hrast medunac      3
1837 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
1838 hrast oštrika      1
1839 hrast sladun      1
1840 hrastov ponik      2
1841 hrastova oblovina      1
1842 hrastova pepelnica      1
1843 hrastove šume      1
1844 hrastovi županije bjelovarske      1
1845 hrastovina      1
1846 Hrvatska      47
1847 Hrvatska – Dalmacija      1
1848 hrvatska flora      1
1849 hrvatska kuna      1
1850 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
1851 Hrvatska vojna granica      1
1852 Hrvatska.      6
1853 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
1854 Hrvatske šume d.o.o      1
1855 Hrvatske šume d.o.o.      4
1856 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
1857 Hrvatski udio      1
1858 Hrvatsko Podunavlje      1
1859 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
1860 HTRS96/TM      2
1861 human protection      1
1862 human resources in forestry      1
1863 humic acids      1
1864 huminske kiseline      1
1865 humizacija      1
1866 humofluvisol      2
1867 humus      3
1868 Hungavit      2
1869 hunt      1
1870 hunters      4
1871 hunting      6
1872 Hunting and fishing      1
1873 hunting area      1
1874 hunting associations      1
1875 hunting club rules      1
1876 hunting district      2
1877 hunting ground      1
1878 hunting ground biological casualties      1
1879 hunting grounds      1
1880 hunting illustration      1
1881 Hunting Management      2
1882 hunting society      1
1883 hunting-demographic intensity      1
1884 hunting-geographic intensity      1
1885 Hvar      2
1886 hvatanje      1
1887 hvatanje dabra      1
1888 hybrids      1
1889 hydrological role      2
1890 hydrology      1
1891 hydro-melioration treatments      1
1892 hydro-technical interventions      1
1893 hydro-technical measures      1
1894 Hymenoptera      4
1895 Hymenoptera: Platygastridae      2
1896 hyperparasitoid      1
1897 hyperphoresy      1
1898 ICP Forests      6
1899 identifikacija.      1
1900 iglice      1
1901 IGRs      1
1902 II-G-10      2
1903 II-G-20      2
1904 ilegalni odstrel      1
1905 ilirske vrste      1
1906 illegal felling      1
1907 illegal killing      1
1908 Illegal timber trade      1
1909 ilovača      1
1910 imela      2
1911 imidaclopride      1
1912 imidakloprid      1
1913 imovna općina      2
1914 impact      1
1915 impacts of silvicultural measures      1
1916 implementation of H1 and H2      1
1917 improvement by selfing      1
1918 improving management practices      1
1919 in situ and ex situ methods      1
1920 in situ i ex situ metode      1
1921 in utero      2
1922 incomplete development      1
1923 increase in growth      1
1924 increment      5
1925 Increment and cut      1
1926 increment and quality      1
1927 increment percentage      1
1928 indeks lisne povr šine      1
1929 Indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću      1
1930 indeks zaraze      1
1931 indeksi diverziteta      1
1932 indeksi točnosti      1
1933 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
1934 index of infestation      1
1935 index values of common beech trees      1
1936 indicators      2
1937 indicators of productivity      1
1938 indices about forests      1
1939 Indigobush      2
1940 Indigobush bioproductivity      2
1941 Indigofera      2
1942 Industrial Round Timber in the Rough      1
1943 industrija      1
1944 industrija celuloze i papira      1
1945 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
1946 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
1947 inercepcija      1
1948 inferencijalna statistika      1
1949 inferior and superior model trees      1
1950 infestation      2
1951 infestation intensity      1
1952 inflammability and combustibility of fuel types      2
1953 informacijski sustav      1
1954 Information Means and State of Croatian Forests.      1
1955 information system      1
1956 information system model      1
1957 informiranost      1
1958 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
1959 infrared digital orthophoto(DOP)      1
1960 innovations in forestry      2
1961 Innovativeness      2
1962 inovacije u šumarstvu      2
1963 inovativnost      2
1964 input-output analiza      1
1965 input-output analyses      1
1966 insect      2
1967 insect growth regulators      1
1968 insect pests      2
1969 insecticide      1
1970 insecticides      1
1971 insects      1
1972 insekticid      1
1973 insekticidi      1
1974 insolacija      1
1975 insolation      1
1976 integral management with ecosystems in space      1
1977 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
1978 integrated forest protection      1
1979 integrated timber protection      1
1980 integrirana zaštita oblovine      1
1981 integrirana zaštita šuma      1
1982 intelektual no vlasništvo      1
1983 intellectual ownership      1
1984 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
1985 intensity of infection      1
1986 intensity of infestation      3
1987 intensive      1
1988 intenzitet fotosinteze      1
1989 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
1990 intenzitet prorede      1
1991 intenzitet zaraze      5
1992 inter- and intrapopulation variability.      1
1993 interakcija genotip × okolina      1
1994 interception      1
1995 interest associations      1
1996 interlaboratory testing      1
1997 international standards      1
1998 Internet      3
1999 internetske usluge      1
2000 interpopulation and intrapopulation variability      1
2001 intesivelly thinning      1
2002 intra- and interpopulation variability      1
2003 Intraclonal and interclonal variability      1
2004 intraclonal variability      1
2005 intrapopulation and interpopulation variability      1
2006 introduction      3
2007 introdukcija      6
2008 introgresija      1
2009 invasive pest      1
2010 invasive species      6
2011 invasive trees      1
2012 invazivna vrsta      2
2013 invazivne drvenaste vrste      1
2014 invazivne vrste      4
2015 invazivni štetnik      1
2016 inventarisation of woody plants      1
2017 inventarizacija dendroflore      1
2018 inventarizacija drveća i grmlja      1
2019 inventura      1
2020 inventura šuma      3
2021 investments      1
2022 injuries at work      1
2023 IPGRI      1
2024 Ips typographus      2
2025 iptera      1
2026 iskoristavački pokazatelj      1
2027 iskorišćivanje šuma      1
2028 iskorištavanje šuma      2
2029 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2030 iskorištenje      2
2031 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2032 island Mljet      1
2033 islands      1
2034 ISO 11277      1
2035 isoenzyme      1
2036 isoenzymes      1
2037 ispitivanje      2
2038 ISPM 15      4
2039 ispuštanje      1
2040 ispuštanje dabra      1
2041 ISTA pravila      1
2042 ISTA rules      1
2043 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
2044 Istočna Slavonija      1
2045 Istra      2
2046 Istra (Hrvatska)      1
2047 istraživanja      1
2048 istraživanje tržišta      1
2049 Istria      1
2050 Italian oak      2
2051 ITS2 regije      1
2052 ITS2 region      1
2053 Ivanščica      3
2054 Ixodidae      2
2055 izbojci      1
2056 izgorena površina      1
2057 izložak (eksponat)      1
2058 Izložbe-sajmovi      1
2059 izloženost      3
2060 izlučenje      1
2061 izlučivanje sastojina      2
2062 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2063 izmjera šuma      3
2064 izmjera šumskog drveća      1
2065 iznošenje drva      1
2066 izoenzimi      8
2067 izoenzymes      1
2068 izrada i privlačenje drva      1
2069 izravno i difuzno svjetlo      1
2070 Izvanredna stanja      1
2071 izvješće eksperata iz Kanade      2
2072 izvješćivanje      1
2073 izvoditelji šumskih radova      2
2074 izvođenje šumskih radova      1
2075 Izvoz i Uvoz      1
2076 jablan      1
2077 Jadran      1
2078 jadranski otoci      1
2079 jadransko područje      1
2080 Jagdausstellungen      1
2081 jajnici      1
2082 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
2083 Japage      2
2084 jarebica kamenjarka – grivna      1
2085 Jarebica kamenjarka grivna      1
2086 jasen      1
2087 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2088 Jasminum      2
2089 javni šumarski instituti      1
2090 javno mišljenje      1
2091 javno podsticanje šumarstva      1
2092 jedinstvena metoda      1
2093 jedinstveni model      1
2094 jednadžbe rasta      1
2095 jednakokutna spirala      1
2096 jednodobne bukove sastojine      2
2097 jednodobne regularne sastojine      1
2098 jednodobne sastojine      1
2099 jednodobno gospodarenje      1
2100 jednogodišnje sadnice      1
2101 jednospolna      1
2102 jela      6
2103 jela obična      1
2104 jela.      1
2105 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2106 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2107 jelen fratar      1
2108 Jelen lopatar      1
2109 jelen obični      3
2110 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2111 jelovina (Abies alba Mill)      1
2112 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2113 jestiva      1
2114 jestive gljive      1
2115 Joinery and Cabinet making      2
2116 joint- stock company in forestry      1
2117 Josip Ettinger      2
2118 Journal of Forestry      1
2119 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
2120 Juglans L.      2
2121 Juglans nigra      1
2122 jugoistočna Europa      1
2123 juniper      1
2124 jura      1
2125 juvenilno drvo      1
2126 Južna Afrika      1
2127 Južna/Srednja Europa      1
2128 kadmij      1
2129 kadrovi u šu­marstvu      1
2130 kakvoća      1
2131 kakvoća drvnih sortimenata      1
2132 kakvoća stabala      1
2133 kalabrijski bor      1
2134 kalij      2
2135 Kalnik      2
2136 Kalnik forest      1
2137 kamenolom Očura II      1
2138 kamenjarka.      1
2139 kanader i demon      1
2140 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
2141 Kappa statistika      1
2142 karakteristike mikrolokaliteta.      1
2143 karantenski štetnik      1
2144 karbonatnenaslage      1
2145 kariotip      1
2146 karst      3
2147 karst phenomena      1
2148 karta šumskih zajednica      1
2149 karte      1
2150 kartiranje šumskog drveća      1
2151 kartografska generalizacija      1
2152 Karyotypes      1
2153 kaštelansko područje      1
2154 katastar      1
2155 katastar vodnih potencijala      2
2156 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
2157 kavkaska jela      1
2158 keficijent unutarnjeg rasta      1
2159 kemijska analiza ksilemovog soka      1
2160 kemijski sastav sjemena      1
2161 kemijski sastav tla      1
2162 kemizam biljnog materijala.      1
2163 kermes berry      1
2164 Kermes oak      1
2165 kestenov moljac miner      1
2166 kestenova osa šiškarica      1
2167 key to larvae and protonymphs of Histiostomatidae      1
2168 kitnjak      1
2169 klasična otvorenost      1
2170 klaster analiza      3
2171 klasterska analiza      1
2172 klet      1
2173 klijanci      1
2174 klijanje      1
2175 klijavost      2
2176 klima      6
2177 klima-požarna područja      1
2178 klima-požarna područja.      1
2179 klimatska promjena      1
2180 klimatske karakteristike      1
2181 klimatske promjene      5
2182 klimatski čimbenici      1
2183 klimatski ekscesi      1
2184 klimatski model      1
2185 klimatski scenariji      1
2186 klizna sredina      1
2187 klon      1
2188 klon topole I-214      1
2189 klonovi      1
2190 klonovi bijele vrbe      2
2191 klonovi stablastih vrba      1
2192 klonovi topola      2
2193 klonovi topole      1
2194 klonska sjemenska plantaža      1
2195 klonske sjemenske plantaže      1
2196 klonski arhivi      1
2197 klonski testovi crnih topola      1
2198 klonski uz.orci      1
2199 klonsko šumarstvo      1
2200 kljove      2
2201 ključ za larve i protonimfe za Histiostomatidae      1
2202 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
2203 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
2204 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
2205 Koelreuteria      2
2206 količine goriva      1
2207 kolotrag      1
2208 koluvij      1
2209 koljik      2
2210 komparacija stanja za 2009.      1
2211 komparativna analiza      1
2212 komparativna metoda istraživanja      1
2213 kompleksni sustavi      1
2214 kompleksnost      1
2215 kompozitni klasifikator; šumska sastojina; kvaliteta staništa.      1
2216 kompromis      1
2217 Komrčar      2
2218 komuniciranje      1
2219 komunikacijske aktivnosti      1
2220 koncentracija i sadržaj hraniva      1
2221 koncepcija      2
2222 konkretna distribucija prsnih promjera      1
2223 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
2224 konsenzus      1
2225 kontejner      1
2226 kontejnerski uzgoj      1
2227 kontinentalna Hrvatska      1
2228 kontrola      1
2229 kontrolne pokusne plohe      1
2230 konverzija panjača      1
2231 konzervacija      1
2232 konzervacija vlage      1
2233 konzervacija vlage u tlu      1
2234 Kopački rit      2
2235 kora      1
2236 korelacija      1
2237 korelacijska veza      2
2238 korijen      2
2239 korjenov sustav      1
2240 korološke i fitocenološke značajke      1
2241 korov      1
2242 korovi      1
2243 korovska vegetacija      1
2244 košćela      1
2245 koštunica      1
2246 kovanice      1
2247 krajobraz.      1
2248 krajobrazna raznolikost      1
2249 kramp      1
2250 kraniometrija      1
2251 Krapinsko-zagorska Count      1
2252 Krapinsko-zagorska County      1
2253 Krapinsko-zagorska županija      2
2254 kras      1
2255 Krasno      2
2256 kraška polja      1
2257 kratke ophodnje.      1
2258 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
2259 kreativnost      2
2260 kreda      1
2261 kriging      2
2262 kriterij kvaliteta      1
2263 kriteriji određivanja gustoće primarne šumske prometne infrastrukture      1
2264 kriteriji za investiranje      1
2265 krivulje indeksa staništa      1
2266 krize      1
2267 kronika      1
2268 krpelj      1
2269 krš      4
2270 krški fenomeni      1
2271 krupno drvo      1
2272 krupnoća žira      2
2273 kružne primjerne plohe      1
2274 kserofitna      1
2275 kukac      2
2276 kukci      1
2277 kukci potkornjaci      1
2278 kultivari tise      1
2279 kultura      2
2280 kultura crnog bora      1
2281 kulture kratkih ophodnji      2
2282 kulturni pejzaž      1
2283 kulturno povijesna baština      1
2284 Kunstinseln      1
2285 kva liteta sjemena      1
2286 kvalitativno iskorištenje      1
2287 kvalitet      1
2288 kvaliteta      2
2289 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
2290 kvaliteta sadnica      2
2291 kvaliteta staništa      1
2292 kvaliteta žira      1
2293 kvaliteta života      1
2294 kvantitativna obilježja      1
2295 kvantitativna svojstva      1
2296 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
2297 kvarter      1
2298 laboratorijski uzgoj      1
2299 laboratory rearing      1
2300 land mines      1
2301 landed municipality      1
2302 landfill gas      1
2303 Landsat      2
2304 landscape artist      1
2305 landscape design      1
2306 landscape diversity      1
2307 landscape.      1
2308 lapor      1
2309 large wood of Italian oak      1
2310 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
2311 Laudonov Gaj      4
2312 laurel      1
2313 Law      1
2314 lawn      1
2315 layout of the islet      1
2316 layout proposal      1
2317 leachate      1
2318 leaf area index      1
2319 leaf litter      1
2320 leaf morphology      5
2321 leaf nitrogen dynamic      1
2322 leaf photosynthetic traits      1
2323 leaf third-flush      1
2324 leaf unfolding      1
2325 leafminers      1
2326 legislation      1
2327 legislative      1
2328 Lekenik      2
2329 length of assortment      1
2330 length of the nibbled part of a shoot      1
2331 Lepidoptera      5
2332 Leptoglossus occidentalis      2
2333 Lespedeza      2
2334 level of knowledge.      1
2335 library      1
2336 Liburnian karst      1
2337 Liburnijski krš      1
2338 licenciranje      2
2339 licensing      2
2340 LiDAR      2
2341 life forms      1
2342 lifelong learning      1
2343 light      2
2344 Lika      6
2345 limit values      2
2346 linear correlation      1
2347 linear trend      1
2348 linearna korelacija.      1
2349 linearni trend      1
2350 lines below electro-energetic facilities      1
2351 linoleic acid      1
2352 linoleinska kiselina      1
2353 Liocourt´s distribution      1
2354 Liocourtova distribucija      2
2355 Lisičine      1
2356 Lisičine Arboretum      2
2357 lisni mineri      1
2358 listanje      1
2359 listinac      3
2360 listopadna      1
2361 lisymeters      1
2362 lišće obične bukve      1
2363 lišće perasto      1
2364 litače      1
2365 lithological unit      1
2366 litološka cjelina      1
2367 litter      1
2368 litter mass loss      1
2369 livelihoods      1
2370 lizimetri      2
2371 local community      1
2372 Local population      1
2373 log value yield.      1
2374 log volume yield      1
2375 logger injuries      1
2376 logging      3
2377 logging as sylvicultural care of stands      1
2378 Logging operations      1
2379 logging residue      1
2380 logging strategy      1
2381 logistic regression      1
2382 logistička regresija      1
2383 lokalna zajednica      1
2384 Lokalne populacije      1
2385 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
2386 Longe-range      1
2387 longitudinal clearance radius      1
2388 long-term mean values of seasonal severity rating      1
2389 Lonicera      2
2390 lopatar      1
2391 Loranthus europaeus Jacq.      6
2392 losses      1
2393 lov      1
2394 lovac      1
2395 lovačka ilustracija      1
2396 lovačka udruga kotara senjskog      1
2397 lovačke izložbe      1
2398 lovačke udruge      1
2399 Lovački dio izložbe      1
2400 lovci      2
2401 lovište      7
2402 lovni trupčići      2
2403 lovno gospodarenje      2
2404 lovno područje      1
2405 lovno stablo      1
2406 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
2407 lovno-demografski intenzitet      1
2408 lovno-geografski intenzitet      1
2409 lovor      1
2410 Lovran marron      1
2411 lovranski marun      1
2412 lovstvo      4
2413 lovstvo i lovno gospodarenje      2
2414 Lovstvo i ribarstvo      1
2415 low quality and small-sized diameter logs      1
2416 low tree      1
2417 Lower Austria      1
2418 lower tusks      1
2419 lowland      1
2420 lowland forest ecosystems      3
2421 Lowland forests      4
2422 lowland forests of pedunculate oak      1
2423 lowland region      1
2424 low-lying areas      1
2425 lubanja      1
2426 Lumber operations      1
2427 lumber value yield      1
2428 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
2429 lužnjak      1
2430 Lymantria dispar      2
2431 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
2432 Lymantria monacha      2
2433 Lyme borreliosis      1
2434 Lymnatria monacha      1
2435 Lynx lynx      2
2436 lysimeters      1
2437 ljetna suša      2
2438 M.Sc.      1
2439 Macedonian oak      1
2440 Maceljsko gorje      2
2441 machine felling      1
2442 machine felling and processing      1
2443 machine´s own resistance power      1
2444 macroclimatic adaptedness      1
2445 macrofungi      1
2446 macroscopic characteristics      1
2447 magistarski rad      1
2448 magnezij      1
2449 Magnolia L.      1
2450 Mahaleb cherry tree      1
2451 maintenance of forest roads      1
2452 makedonski hrast      2
2453 makija      2
2454 makija planike      1
2455 maklen      1
2456 makrogljive      1
2457 makroklima      1
2458 makroklimatska prilagodba      1
2459 makroskopske karakteristike      1
2460 Maksimir Park      2
2461 mala i srednja poduzeća      1
2462 Mala Kapela      1
2463 malati      1
2464 mali alati      1
2465 Malus Mill.      1
2466 mammal      1
2467 man activities      1
2468 managed beech forests      1
2469 management      5
2470 management of      2
2471 management plan      2
2472 management planning      1
2473 management plans      1
2474 management style      1
2475 management unit "Česma"      1
2476 map of forest communities      1
2477 maps      1
2478 maquis      1
2479 maquis of strawberry tree      1
2480 market      3
2481 market relations      1
2482 market research.      1
2483 Marketing of forest and forest industries products and services      1
2484 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
2485 marking      1
2486 masa košuta      1
2487 masena koncentracija      1
2488 maslinik      2
2489 mass concentration      1
2490 master´s thesis      1
2491 mastic      1
2492 mastic tree      1
2493 mastika      1
2494 matematički modeli      1
2495 matični fond      1
2496 matični supstrat      1
2497 matičnjak plemki      1
2498 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
2499 mature stands      1
2500 maturity dimension      1
2501 Mean breast diameter      1
2502 mean extraction distance      1
2503 mean skidding distance      1
2504 measuring elements      1
2505 measuring procedure      1
2506 mechanical felling      1
2507 mechanical properties of wood      1
2508 mechanized of silvicultural works      1
2509 Mediteran      1
2510 mediteranska vegetacija      1
2511 mediteranske šume      1
2512 mediteransko krško područje      1
2513 Mediterranean      2
2514 Mediterranean karst area      2
2515 mediterranean vegetation      1
2516 medljikovac      1
2517 medunac      1
2518 Medvednica      1
2519 Medvednica Mount      1
2520 Medvednica Nature Park      1
2521 Međimurje      2
2522 međulaboratorijske usporedbe      1
2523 Međunarodne konvencije      1
2524 međunarodne norme      1
2525 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
2526 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
2527 mehanička svojstava drva      1
2528 mehanička svojstva      1
2529 mehanička svojstva drva      1
2530 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
2531 mehanizirana bušilica      1
2532 mehaniziranje uzgojnih radova      1
2533 melioracija      1
2534 melioracija krša      1
2535 melioracijski učinci      1
2536 menadžment      1
2537 menagement klas      1
2538 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
2539 meningoencephalitis      1
2540 merkan-lilizam      1
2541 mesophilous chestnut forests      1
2542 Metcalfa pruinosa      2
2543 meteorological factors      1
2544 meteorološki čimbenici      1
2545 meteorološki indeks požara      2
2546 me­teorološki indeks požara      1
2547 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
2548 method of thinning of regular forest      1
2549 methods      1
2550 metoda najbližih susjeda      1
2551 metoda pokusnih ploha      1
2552 metoda prorede      1
2553 metoda sjemenomjera      1
2554 metoda sjetve      1
2555 metoda tetive      1
2556 metoda tetrazola      1
2557 Metoda vrtložne kovarijance      1
2558 metode      1
2559 metode vrednovanja      1
2560 mezijska bukva      1
2561 mezofilne kestenove šume      1
2562 micoses of needles      1
2563 microbiological characteristics of the soils      1
2564 microclimate      2
2565 microorganism functional groups in the soil      1
2566 microrelief      1
2567 micro-relief      1
2568 microsatelite      1
2569 microsatelites SSR      1
2570 microsatellite markers      1
2571 microsatellites      2
2572 mid- and long-term planning      1
2573 middle breast diameter      1
2574 middle volume of trees      1
2575 middle-aged stand      1
2576 mikocenoza      1
2577 mikoze      1
2578 mikoze iglica      1
2579 mikrobiološke značajke tala      1
2580 mikroelementi      1
2581 mikroklima      2
2582 mikroreljef      1
2583 mikrosateliti      4
2584 mikrosatelitni biljezi      1
2585 mikrosatelitni biljezi SSR      1
2586 Milan Knežević      2
2587 Milan Stribrny      2
2588 mine      3
2589 mineral raw materials      1
2590 mineralne sirovine      1
2591 miniranost      1
2592 mistletoe      2
2593 mišoliki glodavci      1
2594 mitochondrial control region      1
2595 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
2596 mitotske i subkromatidne aberacije      1
2597 mixed and pure stands of beech      1
2598 mixed plantations      1
2599 mjere asimetrije      2
2600 mjereni postupak      1
2601 mjerila      1
2602 mjesečna ocjena žestina      1
2603 mjesto lanjenja      1
2604 mješovita kultura      1
2605 mješovite i čiste sastojine      1
2606 mlada sastojina      1
2607 mladi naraštaj      3
2608 mladik      2
2609 mobile cable crane      1
2610 močenje plodova      1
2611 model      5
2612 model normally      1
2613 model of departmental research      1
2614 model of middle-aged forest      1
2615 model oplemenjivanja      1
2616 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
2617 model resornoga istraživanja      1
2618 model sustava informacija      1
2619 model vrednovanja      2
2620 modeli procjene volumena      1
2621 modeli rasta      1
2622 modeling      1
2623 modeliranje      3
2624 Modeliranje goriva      1
2625 modelling      1
2626 modelna srednjodobna sastojina      1
2627 modelni normalitet      1
2628 modification      1
2629 modificirana Brinkova funkcija      1
2630 modificirana skala      1
2631 modified Brink’s function      1
2632 modified scale      1
2633 modifikacije      1
2634 moesian beech      1
2635 mogućnost razlikovanja      1
2636 moisture content      1
2637 molecular diagnostic      1
2638 molecular-biological methods      1
2639 molekularna dijagnostika      1
2640 molekularno-biološke metode      1
2641 monetary value of wood assortments      1
2642 monitoring      7
2643 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
2644 monitoring u šumarstvu.      1
2645 Monochamus galloprovincialis      2
2646 monografija “Divokoza”      1
2647 monograph “Chamois”      1
2648 Monolit      1
2649 monthly severity ratings      1
2650 Montpellier      1
2651 morflogija klijanca      1
2652 morfologija      1
2653 morfologija češera i sjemena      1
2654 morfologija lista      5
2655 morfologija ploda      1
2656 morfologija sadnica      1
2657 morfologija sjemena      1
2658 morfologija tla      1
2659 morfološka obi lježja      1
2660 morfološka raščlamba      1
2661 morfološka svojstva sadnica      1
2662 morfološka varijabilnost      2
2663 morfometrija      1
2664 morfometrija rogovlja      1
2665 morfometrijska analiza lista      1
2666 morfometrijska analiza lista jasena      1
2667 morfometrijska varijabilnost      1
2668 morphological analysis      1
2669 morphological features of seedlings      1
2670 morphological variability      2
2671 morphology      1
2672 morphometric ash leaf analysis      1
2673 morphometric leaf analysis      1
2674 morphometric traits      1
2675 morphometric variability      1
2676 morphometrics of antlers      1
2677 morphometry      1
2678 mortalitet      5
2679 mortality      6
2680 Mosor      2
2681 motor-manual      1
2682 motorna pila      1
2683 motorne pile      1
2684 motorni čistač      1
2685 Mottled Umber Moth      1
2686 moufflon (Ovis ammon L.)      1
2687 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
2688 mouflon      3
2689 mountain tourisms      1
2690 mountainous areas      1
2691 Mountainous Croatia      1
2692 Mountainous Region of Croatia      1
2693 mountainous relief area      1
2694 Moving average      1
2695 mr. sc.      1
2696 mreža      1
2697 mreža šumskih cesta      1
2698 mrtvo drvo      1
2699 mtDNA      2
2700 muflon      4
2701 muflon (Ovis ammon L.)      1
2702 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
2703 mulberry (Morus alba)      1
2704 mulching flail mower      1
2705 multiclonal cultures      1
2706 Multi-criteria decision analysis      1
2707 multi-criteria decision making      1
2708 multi-dimensional scaling      1
2709 multidimenzionalno skaliranje      1
2710 multidisciplinaran pristup      1
2711 multiklonske kulture      1
2712 Multiple criteria decision making      1
2713 multiple regression analyses      1
2714 multiple-use fo­restry      2
2715 multivariate analysis      1
2716 multivariate methods      1
2717 multivariatne meto­de      1
2718 multivarijatna analiza      1
2719 muncipality      1
2720 munika      1
2721 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
2722 munika u Hercegovini      1
2723 Mura      2
2724 mycocoenosis      1
2725 mycoses      1
2726 Myrto-Quercetum ilicis      2
2727 nabonos      1
2728 Nacionalni park      1
2729 Nacionalni park “Fruška gora”      1
2730 Nacionalni park Kornati      1
2731 Nacionalni park Plitvička jezera      1
2732 nacionalni parkovi      1
2733 način uzgoja      1
2734 nad zor stanja sastojina.      1
2735 nadmorska visina      1
2736 nadzemna biomasa      2
2737 nadzor      2
2738 Nadzorni odbor      1
2739 naftna kontaminacija      1
2740 nagib      1
2741 nagib terena      1
2742 Na-heksametafosfat      1
2743 Na-hexametaphosphate      1
2744 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
2745 naknada      1
2746 naknada za općekorisne funkcije      1
2747 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
2748 nalazišta tartufa      1
2749 nalazište u Zagrebu      1
2750 namnožio      1
2751 nanoindentacija      1
2752 nanoindentation      1
2753 nanotechnology      1
2754 nanotehnologija      1
2755 Na-pirofosfat      1
2756 naplodni sijek      1
2757 Na-pyrophosphate      1
2758 narodna imena životinja.      1
2759 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
2760 narrowleafed ash      1
2761 narrow-leaved ash      5
2762 narrow-leaved ash tree      1
2763 nasad gumijevca      1
2764 nasljedne osnove      1
2765 nasljednost      3
2766 Našice      1
2767 National park “Fruška gora”      1
2768 National Park Plitvička Jezera      1
2769 national parks nature parks      1
2770 native deciduous plants      1
2771 natprosječni debljinski prirast      1
2772 Natura2000      1
2773 Natural conditions of life      1
2774 natural drying of stockwood      1
2775 natural enemies      1
2776 natural foci      1
2777 natural heritage      1
2778 natural newgrowth      1
2779 natural reforestation      1
2780 natural reforestation (reestablishment)      1
2781 natural regeneration      2
2782 natural rege­neration      1
2783 natural regeneration and management.      1
2784 natural resources      2
2785 natural spreading      1
2786 natural stockwood drying      1
2787 naturalizam      1
2788 nature      1
2789 nature conservation      1
2790 nature park      1
2791 Nature Parks      1
2792 nature preservation      1
2793 nature protection      5
2794 nature resources      1
2795 navigation      1
2796 nearest neighbor analysis      1
2797 necrosis      1
2798 nedostatak vode      1
2799 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
2800 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
2801 nedrvni šumski proizvodi      2
2802 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
2803 negativna selekcija      1
2804 nekroza      1
2805 nelegalne sječe      1
2806 Nemonetarne usluge šuma      1
2807 Nemozoma      1
2808 nenosivo tlo      1
2809 nepotpuni razvoj      1
2810 neprava srž      1
2811 neprava srž bukve      1
2812 nepravilan klijanac      1
2813 nesreće na radu      1
2814 network      1
2815 Networks      1
2816 neutrofilne šume      1
2817 new host      1
2818 new introduction      1
2819 new localities      1
2820 new locality      1
2821 new record      1
2822 new truffle locality      1
2823 news: capacity planning      1
2824 Nezakonita trgovina drvom      1
2825 N-fixation      1
2826 nisko drvo      1
2827 nitrogen      3
2828 nitrogen accumulation      1
2829 nizina      2
2830 nizinske šume      5
2831 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
2832 nizinski brijest      1
2833 nizinski šumski ekosustavi      3
2834 nizinsko područje      2
2835 Noble Hardwoods      1
2836 Noctuidae      2
2837 noctuids      1
2838 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
2839 nominalna gustoća      1
2840 Non wood forest products and services      1
2841 non-bearing soil      1
2842 nonlinear dynamical systems      1
2843 non-market forest functions      1
2844 Non-Monetary services from forests      1
2845 nonwood forest function.      1
2846 non-wood forest products      1
2847 nonwood forest products and servised      1
2848 norma ISO 11277.      1
2849 norma vremena      1
2850 normal model      2
2851 normal models      1
2852 normal seedling      1
2853 normal structure      1
2854 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
2855 normala      4
2856 normalitet      1
2857 normalna raspodjela stabala      1
2858 normalni poprečni profil      1
2859 normalni volumen prije i poslije sječe      1
2860 normals      1
2861 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
2862 norme vremena      1
2863 norme za čvrsta biogoriva      1
2864 normizacija      1
2865 North America      1
2866 northern Croatia      1
2867 northern Velebit      1
2868 Northwestern Croatia      1
2869 Norway spruce      4
2870 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
2871 nouctuid moths      1
2872 nourishing      1
2873 nova nalazišta      2
2874 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
2875 novčanice      1
2876 novi domaćin      1
2877 novi ekološki trend      1
2878 novi pristup korištenja podataka      1
2879 novo nalazište      1
2880 novosti: plan kapaciteta      1
2881 novounesena vrsta      1
2882 novoutvrđene vrste      1
2883 NPK fertlizer 7:14:21      1
2884 NPK gnojivo 7:14:21      1
2885 number and size of stomata      1
2886 number of adult roe deer does      1
2887 number of fawns      1
2888 Number of flowers and fruits      1
2889 number of kids      1
2890 number of plants      1
2891 number of root tips      1
2892 number of sprouts on the trunk.      1
2893 number of trees      1
2894 numerical analysis      3
2895 numerička analiza      3
2896 numeričko bonitiranje      1
2897 numerousness natural new growth and stand age.      1
2898 numerousness/abundance      1
2899 nurse plants      1
2900 nurseries      1
2901 nursery      5
2902 nursery germination      1
2903 nursery plant production      1
2904 nursery production      1
2905 nutrient status      1
2906 nutritional status      2
2907 NW Adriatic      1
2908 njega      8
2909 njega šuma      2
2910 njega šume      1
2911 njegovanje      1
2912 oak      2
2913 oak (Quercus robur L.)      1
2914 Oak downy      2
2915 oak round timber      1
2916 oak seedlings      1
2917 oaks in the Bjelovar County      1
2918 oakwood      1
2919 obalna vegetacija      1
2920 Obedska Bara      2
2921 obična bukva      15
2922 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
2923 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
2924 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
2925 obična bukva.      1
2926 obična jela      10
2927 obična jela (Abies alba Mill.)      1
2928 obična smreka      5
2929 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
2930 obična tisa      1
2931 obični bor      2
2932 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
2933 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
2934 obični čempres      1
2935 obični grab      1
2936 obični jasen      2
2937 Obični orah      3
2938 object-oriented forest classification      1
2939 objektno – orijentirana klasifikacija šuma      1
2940 oblični broj      1
2941 oblik debla      1
2942 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
2943 oblo drvo      1
2944 obnova      3
2945 obnova i održavanje      1
2946 obnova sastojina      2
2947 obnova šuma      3
2948 obnova vrtova      1
2949 obnovljivi izvori      1
2950 obnovljivi izvori energije      2
2951 obnovljivi prirodni resurs      1
2952 obnovljivi prirodni resursi      1
2953 obnovljivi resursi      1
2954 obojenost i zimska retencija lišća      1
2955 Obolodiplosis robiniae      2
2956 oborine      4
2957 obrana od poplave      1
2958 obrast      2
2959 obrazovanje kadrova      1
2960 Obrenovački Zabran      2
2961 obujam stabala      1
2962 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
2963 occupational injuries      1
2964 occurrence      1
2965 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
2966 ocjena primjenjivosti      1
2967 ocjena stanja      1
2968 ocjena trofeja      1
2969 ocjenjivanje prikladnosti      2
2970 očuvanje genofonda      1
2971 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
2972 očuvanje okoliša      1
2973 očuvanje prirode      2
2974 očuvanje staništa      1
2975 odabir scenarija gospodarenja      1
2976 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
2977 odlagališni plin      1
2978 odlagalište      1
2979 odlaganje      1
2980 odnos visine i promjera      1
2981 određivanje horizontalne udaljenosti      1
2982 određivanje visine stabla      1
2983 održavanje šumskih cesta      1
2984 održivi razvitak      1
2985 održivi razvoj      4
2986 odstrel      2
2987 odstrjel      2
2988 odsumporavanje      1
2989 odumiranje      2
2990 odumiranje stabala      3
2991 odziv      1
2992 ograda      1
2993 ogrijevno drvo.      1
2994 okoliš      1
2995 ökologische Faktoren      1
2996 oksidacijski stres      1
2997 old towns and settlements      1
2998 old-field succession      1
2999 oleoptera      1
3000 olive grove      1
3001 Omiš      1
3002 omjer smjese      1
3003 omjer suhe mase nadzemnih organa i korijena      1
3004 onečišćenje      1
3005 onečišćenje voda      1
3006 onečišćenje zraka      2
3007 one-year-old seedlings      1
3008 opasni otpad      1
3009 opća vitalnost      4
3010 općekorisna funkcija šume      1
3011 općekorisne funkcije      3
3012 općekorisne funkcije šuma      2
3013 open strips      1
3014 opening up of forests      1
3015 openings      1
3016 operativno vrijeme      1
3017 ophodnjica      1
3018 oplemenjivanje      1
3019 oplemenjivanje samooplodnjom      1
3020 oplodna sječa      4
3021 oplodna sječa u grupama      1
3022 oplodna sječe      1
3023 oplodne sječe      2
3024 oplošje korijena      1
3025 oporavak      1
3026 opožarena površina      2
3027 oppenes of forest roads.      1
3028 oprema za pticu grabljivicu      1
3029 oprema za sokolara      1
3030 oprema za trening ptice grabljivice.      1
3031 opseg šumskouzgojnih radova      1
3032 opterećenost olovom      1
3033 opterećenje šumskih ekosustava      1
3034 optimalna mreža šumskih prometnica      1
3035 optimalna otvorenost      1
3036 optimum opennes      1
3037 organic carbon OC      1
3038 organizacija      2
3039 organizacija gašenja      1
3040 organizacijska kultura      2
3041 organizacijski ustroj zaštite      1
3042 organization      1
3043 organizational culture      2
3044 organizational protection system      1
3045 or­ganska tvar tla      1
3046 organski ugljik OC      1
3047 Oriental Hornbeam      1
3048 original project method      1
3049 originalna metoda projektiranja      1
3050 ornamental plants trade      1
3051 ornithology      1
3052 ornitologija      1
3053 orografijski pojasi      1
3054 osa listarica      1
3055 Osijek      1
3056 Osmocote Exact Standard      2
3057 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
3058 osnova gospodarenja      2
3059 Osnovna državna karta (ODK)      1
3060 osnovne plohe      1
3061 osnovne vegetacijske jedinice      1
3062 osnovni fond      1
3063 osnovni fondovi divljači      2
3064 osobna računala      1
3065 Ostryo-Abietetum      2
3066 ostvarena proizvodnja      1
3067 ostvareni prirast      1
3068 osutost      1
3069 osutost iglica      1
3070 osutost krošanja      2
3071 osutost stabala      1
3072 osvjetljavanje      1
3073 Osvrti na izložbu      1
3074 oštećenost      2
3075 oštećenost krošanja      1
3076 oštećenost stabala      1
3077 oštećenost šuma      2
3078 oštećenja      1
3079 oštećenja stabala      1
3080 oštećenje      1
3081 oštećenje iglica      1
3082 oštećenje stabala      1
3083 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
3084 oštećivanje sastojine      1
3085 oštećivanje stabala i tla      1
3086 oštećivanje šuma      1
3087 Oštrica      2
3088 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
3089 otoci      1
3090 otok Čiovo      1
3091 otok Krk      1
3092 otok Mljet      2
3093 otok Plavnik      1
3094 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
3095 otopina tla      1
3096 otpad      2
3097 otpornost      1
3098 otvaranje šuma      1
3099 otvoreni prostor      1
3100 otvoreni sustav      1
3101 otvoreno lovište      1
3102 otvorenost      1
3103 otvorenost šumskim cestama.      1
3104 outbreak      1
3105 ovaries      1
3106 overwintering      1
3107 Ovis ammon musimon      1
3108 ovlasti      1
3109 ownership and property conditions      1
3110 ownership restitution      1
3111 oxidative stress      1
3112 oxygen market      1
3113 ozljede      1
3114 ozljede na radu      2
3115 ozljede na stablima      1
3116 ozljede sjekača      1
3117 označavanje      1
3118 P. curvidens      2
3119 P. deltoides      2
3120 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
3121 P. nigra Arnold      2
3122 P. thunbergiana Franco      2
3123 P. vorontzowi      2
3124 P. x euramericana      2
3125 p.o. Zagreb      1
3126 padaline      1
3127 panjača      1
3128 panjača planike      1
3129 panjače      1
3130 Papuk Natural Reserve      1
3131 parametar regresije (b)      1
3132 parameter of regression (b)      1
3133 parametri kalibracijske jednadžbe      1
3134 Parasiten      1
3135 Parasitenkomplex      1
3136 parasitoid      1
3137 parazitoid      1
3138 parazitski kompleks      1
3139 Parčine      3
3140 Parectopa robinella      2
3141 Parectopa robiniella      2
3142 parent fund      1
3143 parent material      1
3144 park      1
3145 park forest      1
3146 park forest Marjan      1
3147 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
3148 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
3149 park prirode      1
3150 park prirode Telašćica      1
3151 Park prirode Učka      1
3152 park šuma      1
3153 Park šuma Marjan      1
3154 park Tašmajdan      1
3155 park-forest Komrčar      1
3156 parkovi      1
3157 Parkovi prirode      2
3158 parkovni objekti      3
3159 park-šuma      1
3160 park-šuma »Komrčar«      1
3161 Park-šume Grada Zagreba      1
3162 Participatory management      1
3163 particle size distribution      1
3164 pasivna zaštita      1
3165 pasji trn      1
3166 passive conservation      1
3167 past condition      1
3168 pasture      1
3169 paša      1
3170 Pašarenje      1
3171 pathways      1
3172 patologija      1
3173 Paulownia Siebold et Zucc.      1
3174 payment for forest ecosystem services      1
3175 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
3176 PCA      2
3177 pedicle      1
3178 pedigree      1
3179 pedofiziografske značajke      1
3180 pedogeneza      1
3181 pedogenezis      1
3182 pedological analyses      1
3183 pedologija      1
3184 pedology      1
3185 pedološke analize      1
3186 pedophysiographic features      1
3187 pedosfera      1
3188 pedosphere      1
3189 pedotransfer function PTF      1
3190 pedotransfer funkcija PTF      1
3191 Peduncled Oak      2
3192 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
3193 pedunculate oak      26
3194 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
3195 pedunculate oak (Quercus robur)      1
3196 PEEN      2
3197 pejsažist      1
3198 pejsažno oblikovanje      1
3199 peleti      2
3200 peletizacija sjemena      1
3201 pellets      2
3202 Pelješac      2
3203 penjačice      1
3204 People      1
3205 percent share      1
3206 percent share of wood along thickness classes      1
3207 percentage increments of values      1
3208 Percentage of forest cover      1
3209 percentage of moderately to severely damaged trees      1
3210 percentage of the nibbled part of the shoot      1
3211 percentage of wood assortments      1
3212 period      1
3213 perioda      1
3214 periodicitet plodonošenja      1
3215 periodički prijelaz volumena      1
3216 perivoj Ma­ksimir      2
3217 permanent experiments      1
3218 perpetrator      1
3219 Persian walnut      1
3220 pest      1
3221 pesticid      1
3222 pesticide      1
3223 pests      1
3224 Peter‘s mountain      1
3225 Petrova gora      1
3226 pH – solution      1
3227 pH oborina      1
3228 pH precipitation      1
3229 Ph u pirofosfatu      1
3230 Ph u vodi      1
3231 Ph. D.      1
3232 phaeropsis sapinea      1
3233 Phase I and II      1
3234 Phase II      1
3235 Phase III      1
3236 phenological variability of flowering      1
3237 phenology      5
3238 phenophases      1
3239 phenotypic plasticity.      1
3240 phenotypic stability      1
3241 pheromone baited traps      1
3242 pheromone dispenser      1
3243 pheromone trap      2
3244 pheromone traps      1
3245 pheromone-baited trap      1
3246 phosphorus      3
3247 photointerpretation key      2
3248 pH-otopina      1
3249 photosynthesis      1
3250 photosynthesis intensity      1
3251 photosynthetic pigments      1
3252 Phyllonorycter issiki      2
3253 Phyllonorycter issikii      2
3254 Phyllonorycter robiniella      2
3255 Phyllonorycter sp.      1
3256 Phyllonorycter spp.      1
3257 physical and mechanical properties of abonos      1
3258 physical and mechanical properties of recent oak      1
3259 physical and mineral soil properties      1
3260 physical strain      1
3261 physics      1
3262 physiological parameters      1
3263 phytocenosis      1
3264 phytocoeno­logical community      1
3265 phytocoenological record      1
3266 phytocoenological units      1
3267 phytocoenology      1
3268 phytocoenology (phytosociology)      1
3269 phytomass      1
3270 Phytophthora      2
3271 phytoplasmas      1
3272 phytoremediation      3
3273 phytosanitary inspection      1
3274 phytosanitary measures      1
3275 phytosanitary system      1
3276 phytosociology      1
3277 Picea abies      1
3278 Picea abies (L.) Karst.      1
3279 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
3280 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
3281 Picea omorika      1
3282 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
3283 piezometar      1
3284 piezometer      1
3285 Pilanarstvo      3
3286 pilanska prerada drva      1
3287 pi­lanska proizvodnja      1
3288 pilanska sirovina      1
3289 pilanska tehnologija      1
3290 pilanski proizvodi      1
3291 Pilot Project      1
3292 Piljena građa četinjača i listača      1
3293 pine resin production      1
3294 Pinienprozessionspinner      1
3295 Pinija      1
3296 pinija (Pinus pinea)      1
3297 Pinus brutia      1
3298 Pinus halepensis      2
3299 Pinus heldreichii      2
3300 Pinus heldreichii (Christ)      2
3301 Pinus kalpensis      1
3302 Pinus nigra      5
3303 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
3304 Pinus pinea      2
3305 Pinus pinea L.      1
3306 Pinus pineaL.      1
3307 Pinus sylvestris L.      2
3308 pinj      1
3309 pioneer species      1
3310 pioneer species.      1
3311 pioneer tree species      1
3312 pioneering species      1
3313 pionirske vrste      4
3314 pionirske vrste drveća      1
3315 piravost      1
3316 pisana dokumentacija      1
3317 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
3318 pitka voda      1
3319 pitomi kesten      3
3320 Pityokteines spinidens      2
3321 place of birth      1
3322 Plains      1
3323 Plan šumskog upravljanja      1
3324 plan upravljanja risom      1
3325 plan uzgajanja šuma      1
3326 planina Tušnica      1
3327 planinski turizam      1
3328 planirana proizvodnja      1
3329 planirani prirast      2
3330 planiranje      3
3331 planiranje etata glavnog prihoda      1
3332 planiranje gospodarenja      1
3333 planiranje mreže šumskih cesta      1
3334 planiranje obnove sastojina      1
3335 planiranje šumskih prometnica      1
3336 planned production      1
3337 planned recruitment      1
3338 planned recruitment rate      1
3339 planning      1
3340 planning of forest roads      1
3341 planning of regeneration felling      2
3342 Planning system      2
3343 planovi      1
3344 planovi upravljanja      1
3345 planski sustav      1
3346 plant      2
3347 plant breeding      1
3348 plant communities      2
3349 plant community      1
3350 plant density      1
3351 plant geographical division      1
3352 plant heights      1
3353 plant list      1
3354 Plant Patent Act      2
3355 plant potential      1
3356 plant species      1
3357 plantation      1
3358 plantation growth      1
3359 plantations      2
3360 plantaža      1
3361 plantaže      2
3362 plantažni uzgoj      1
3363 planting      1
3364 plants      1
3365 plastična folija      1
3366 plastični lijevak      1
3367 plemenite listače      1
3368 Plitvice Lakes      1
3369 Plitvička jezera      1
3370 plod      1
3371 plodnost      1
3372 plodnost tla      1
3373 plodovi      1
3374 plovidba      1
3375 plumate leaves      1
3376 plus stabla      1
3377 poaching      1
3378 početak listanja      1
3379 počinitelj      1
3380 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
3381 Podravina      3
3382 podrivanje tla      2
3383 područje provenijencije      1
3384 Podunavlje – Podravlje      2
3385 poduzetništvo      3
3386 podzemna voda      6
3387 podzemne vode      1
3388 Pohorje      2
3389 pohrana ugljika      2
3390 poisoning      1
3391 pokazatelj      2
3392 pokazatelji oštećenosti      1
3393 pokazatelji proizvodnosti      1
3394 pokretna drobilica kamena      1
3395 pokus provenijencija obične bukve      1
3396 pokusna ploha Br gola površina      1
3397 pokusno polje      1
3398 policy instruments      1
3399 polifagni parazitoidi      1
3400 polifenoli      2
3401 politički instrumenti      1
3402 pollination      1
3403 pollution      1
3404 položaj centromere      1
3405 položajna točnost      1
3406 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
3407 Polufinalni drvni proizvodi      1
3408 polyphagous parasitoids      1
3409 polyphenolic compounds      1
3410 polyphenols      1
3411 poljoprivredna tla      1
3412 poljoprivredne površine      1
3413 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
3414 Poljski brijest      1
3415 poljski jasen      8
3416 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
3417 poljski jasen—suši tip      1
3418 poljski pokus      1
3419 pomaganje      1
3420 pomladak      5
3421 pomladak mladik      1
3422 pomladna jezgra      1
3423 pomlađivanje      5
3424 pomotechnical treatments.      1
3425 pomotehnički zahvati.      1
3426 ponašanje požara      1
3427 ponik      4
3428 popis biljaka      1
3429 popis stranih vrsta      1
3430 poplar      3
3431 poplar clone      1
3432 poplar clone I-214      1
3433 poplar clones      3
3434 poplars      1
3435 Poplava      2
3436 poplavna šuma      1
3437 poplavne zone      1
3438 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
3439 populacija      6
3440 populacija.      1
3441 populacijsko usko grlo      1
3442 population      3
3443 population bottleneck      1
3444 population density      2
3445 population dynamics      3
3446 population size      1
3447 population.      1
3448 populations      1
3449 Populationsdichte      1
3450 Populetalia albae      2
3451 Populus      2
3452 Populus alba      1
3453 Populus alba L.      2
3454 Populus alba L. i mikropropagacija      1
3455 Populus L.      2
3456 Populus nigra      3
3457 Populus nigra L.      3
3458 porodice      1
3459 Portugal      2
3460 Posavina      3
3461 positional accuracy      1
3462 positioning accuracy      1
3463 posječena drvna masa      1
3464 posjećivanje      2
3465 posjed      1
3466 posjetitelji      1
3467 poslijediplomski studij      1
3468 poslovanje      1
3469 Poslovna analiza      1
3470 poslovni odnosi      1
3471 posljedice agresije na RH      1
3472 posolica      1
3473 postage stamps      1
3474 postgraduate study      1
3475 post-introductory expansion      1
3476 postojanost drva      1
3477 postotak drvnih sortimenata      2
3478 postotak odgriženog dijela izbojka      1
3479 postotak prirasta      1
3480 postotak prirasta vrijednosti      1
3481 Postotak šumovitosti      1
3482 postotni udjel drvnih sortimenata      1
3483 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
3484 posušena stabla      1
3485 poštanske marke      1
3486 pošumljavanje      8
3487 pošumljavanje i zaštita      1
3488 pošumljavanje krša      1
3489 potassium      2
3490 potencijal oporavka      1
3491 potencijalna staništa      1
3492 potkornjaci      1
3493 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
3494 potrajno gospodarenje      2
3495 potrajno gospodarenje šumom      1
3496 potrajno gospodarenje tartufima      1
3497 potrajnost      3
3498 potrajnost gospodarenja      1
3499 potrajnost prihoda      1
3500 potrošnja goriva      1
3501 povijesna vrijednost      2
3502 povijesni prikaz      1
3503 povijesni razvoj      1
3504 povijest gradacija      1
3505 povijest HŠD-a      1
3506 povijest požara      1
3507 povijest šumarstva      1
3508 povoljan status očuvanja      2
3509 povratnim križanjem i transgresijom      1
3510 površina      2
3511 površina ha      1
3512 površina krošanja      1
3513 površina projekcije krošnje      1
3514 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
3515 površinska obrada drva      1
3516 površinska voda      1
3517 površinski kopovi      1
3518 površinsko otjecanje      2
3519 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
3520 power plant      1
3521 PowerCem      2
3522 požar      4
3523 požar krošnji      2
3524 požari      4
3525 Požarište      1
3526 Požega mountains      1
3527 Požega valley      1
3528 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
3529 PP Medvednica      1
3530 PP Papuk      1
3531 PPP      2
3532 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
3533 prašuma      2
3534 prava tršlja      1
3535 pravila udruge      1
3536 pravilan klijanac      1
3537 pravilnik      1
3538 pravoužitnici      2
3539 Preborna šuma      3
3540 prebornašuma      1
3541 preborne sastojine bukve i jele      1
3542 preborne sastojine jele      1
3543 preborne šume      1
3544 Preborno gospodarenje      2
3545 pre­brojavanje      1
3546 pre-chilling      1
3547 precipitated water      1
3548 precipitation      4
3549 precision      1
3550 preciznost      2
3551 preciznost procjene      1
3552 preciznost.      1
3553 predacija      1
3554 predation      1
3555 predatori      1
3556 predators      1
3557 predmet istraživanja      1
3558 prednji      1
3559 preferability      1
3560 preferabilnost      1
3561 preference ratio index      4
3562 prekogranično      1
3563 prenositelj      1
3564 prerada drveta      1
3565 present conditions of forests      1
3566 present situation and possibilities of cultivation.      1
3567 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
3568 pretraživanje Interneta      1
3569 preuzimanje      1
3570 prevencija šumskih požara      1
3571 preventiva      1
3572 preventive measures      1
3573 preventive protection measures      1
3574 preventivne metode zaštite      1
3575 preventivne mjere      1
3576 prevođenje      1
3577 prezimljavanje      1
3578 preživač      1
3579 preživljavanje      5
3580 preživljenje      3
3581 price list      1
3582 price of stem wood      1
3583 pridobivanje drva      1
3584 prigušena i prisilna gibanja      1
3585 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
3586 prijedlog uređenja      2
3587 prijenosna vitla      1
3588 prilagodba      1
3589 Primarna otvorenost      1
3590 primarna prerada drva      1
3591 Primary Forest Traffic Infrastructure Registry      1
3592 Primary wood conversion      1
3593 prime cost      1
3594 primjena rezolucija H1 i H2      1
3595 primjerne plohe      2
3596 primorski bor      3
3597 primorsko područje Hrvatske      1
3598 principal component analysis      1
3599 priobalno stanovništvo      1
3600 priobalje      1
3601 prioritet obnove      2
3602 pripravnost      1
3603 priprema tla      1
3604 prirasno prihodne tablice      1
3605 prirasno-prihodne tablice      1
3606 prirast      8
3607 prirast i kakvoća.      1
3608 Prirast i sječa      1
3609 prirast temeljnice      1
3610 prirašćivanje kvalitete      1
3611 priroda      1
3612 prirodna baština      1
3613 prirodna obnova      6
3614 prirodna ognjišta      1
3615 prirodna šuma      1
3616 prirodni neprijatelji      1
3617 prirodni pomladak      1
3618 prirodni poremećaji      1
3619 prirodni resursi      2
3620 prirodni uvjeti življenja      1
3621 prirodni zeoliti      1
3622 prirodno obnavljanje      1
3623 prirodno pomlađivanje      1
3624 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
3625 prirodno pomlađivanje.      1
3626 prirodno sušenje prostornog drva      2
3627 prirodno širenje      1
3628 prirodnogeografske karakteristike      1
3629 prirodnost ("hemeroby ")      1
3630 private entrepreneurship      1
3631 private forest owner expectations      1
3632 private forests      3
3633 private owned forests      1
3634 privatizacija šuma      1
3635 privatna šuma      1
3636 privatne šume      2
3637 privatni šumoposjed      1
3638 privlačenje      5
3639 privlačenje drva      5
3640 Privlačenje i transport drveta      1
3641 privlačenje.      1
3642 privredne promjene      1
3643 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
3644 problemi u procesu promjena      1
3645 process automation      1
3646 procjedne vode      1
3647 procjena      1
3648 procjena biomase      1
3649 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
3650 Procjena oštećenosti krošanja      1
3651 Procjena oštećenosti šuma      1
3652 procjena potencijala biomase      1
3653 procjena sastojinskih elemenata      1
3654 procjena udaljenosti      1
3655 procjena vrijednosti šuma      1
3656 procjene usluga ekosustava      1
3657 procjenjena vrijednost šuma      1
3658 producibility      1
3659 production      3
3660 Production and consumption of forest and wood products      1
3661 Production exports and imports of lumber      1
3662 production functions demand functions      1
3663 production lines      1
3664 Production of marketable goods      1
3665 productivity      7
3666 produkcija      4
3667 produkcija biomase      2
3668 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
3669 produktivnost      2
3670 produktivnost srna      1
3671 produljenje požarne sezone      1
3672 profesor šumarstva      1
3673 profil gospodarstvene grane      1
3674 prognose      1
3675 prognosis of dispersal      1
3676 prognoza      1
3677 prognoza širenja      1
3678 prognoze      1
3679 Program aktivnosti      1
3680 program sanacije      1
3681 programatski i operativni zadaci      1
3682 Programme of activities      1
3683 progresija      1
3684 progresivna sukcesija      1
3685 progression      1
3686 progressive sucession      1
3687 proicirana sasto­jina      1
3688 proizvodne funkcije      1
3689 proizvodne linije      1
3690 proizvodni potencijal sastojine      1
3691 proizvodnost      8
3692 proizvodnja biomase      1
3693 proizvodnja drvnih ploča      1
3694 proizvodnja energije      1
3695 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
3696 proizvodnja iverja      1
3697 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
3698 proizvodnja namještaja      1
3699 proizvodnja piljene građe      1
3700 proizvodnja pluta      1
3701 proizvodnja trgovačkih dobara      1
3702 projection of stand development      1
3703 projekcija razvoja sastojina      1
3704 projektiranje      1
3705 prokopavanje      1
3706 proliferation      1
3707 proljeće i ljeto 2000.      1
3708 prometna vrijednost      1
3709 promidžba      2
3710 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
3711 promjena flornoga sastava.      1
3712 promjena šumskih staništa      1
3713 promjena vodnih odnosa      1
3714 promjene      2
3715 promjer      3
3716 promjer izbojka      1
3717 promjer krošnje      2
3718 promjer krošnje izbojka.      1
3719 promjer vrata korijena      2
3720 promotion      2
3721 promotion of forest management and biodiversity      1
3722 propadanje brijesta      1
3723 propadanje drva      1
3724 Propadanje hrastovih biljaka      1
3725 propadanje i širenje obične jele      1
3726 propadanje stabala      1
3727 propadanje staništa      1
3728 Propadanje šuma      3
3729 prophylaxis      1
3730 proportion between height and diameter (h/d)      1
3731 proreda      2
3732 proreda sastojina tvrdih listača      1
3733 prorede      1
3734 prorijede      1
3735 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
3736 prosjeke      1
3737 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
3738 prostorna povezanost      1
3739 prostorna valorizacija      1
3740 prostorni plan      1
3741 prostorni raspored      1
3742 prostorni raspored klopki      1
3743 prostorno širenje      1
3744 protected area      1
3745 protected areas      3
3746 protected natural areas      1
3747 protected natural values      1
3748 protection      3
3749 protection . .      1
3750 protection at work      1
3751 protection of nature      1
3752 protupožarna linija      1
3753 protupožarne prosjeke      1
3754 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
3755 provenance      1
3756 provenance region      1
3757 provenance test      1
3758 provenance trial      3
3759 provenances      1
3760 provenijencija      3
3761 provenijencije      5
3762 provisional volume tarff      1
3763 provodno tkivo      1
3764 prozirnost krošnje      1
3765 prsni promjer      2
3766 Pruno-Fraxinetum      2
3767 Prunus avium      3
3768 Prunus avium L.      3
3769 Prunus L.      2
3770 prvi nalaz      3
3771 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
3772 ptice      1
3773 ptice grabljivice      1
3774 ptice kao indikator      1
3775 Pubescens oak      1
3776 pubescent oak      1
3777 public awareness      1
3778 public forest institutes      1
3779 public institutes      1
3780 public opinion      1
3781 Public subsidisation of forestry      1
3782 puhovi      1
3783 Pula      2
3784 Pulp and paper industries      1
3785 Punica      2
3786 putevi unošenja      1
3787 Q. cerris L.      2
3788 Q. frainetto Ten.      2
3789 Q. pubescens Willd.      2
3790 Q. robur L.      4
3791 quality      2
3792 quality class structure      1
3793 quality criteria      1
3794 quality of trees      1
3795 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
3796 quantitative traits      2
3797 quantity and value yield      1
3798 quarantine pest      1
3799 Querco-Fagetea      1
3800 Querco-Fage­tea      1
3801 Quercus      1
3802 Quercus coccifera      1
3803 Quercus ilex L.      1
3804 Quercus L.      2
3805 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
3806 Quercus pubescens      1
3807 Quercus robur      6
3808 Quercus robur L.      5
3809 Quercus spp.      1
3810 Quercus virgiliana      1
3811 Quercusspp.      1
3812 querry Očura II      1
3813 questionnaire      1
3814 quick sand      1
3815 quick sands      1
3816 Rab      2
3817 računalne simulacije      1
3818 računalni informacijski sustav      1
3819 računalni model CirCon      1
3820 radial increment      2
3821 radijalni prirast      1
3822 radijalni prirasti      1
3823 radionuklidi      1
3824 radna okolina      1
3825 radne tehnike      1
3826 rainfall      1
3827 rak ariša      1
3828 rak kestenove kore      1
3829 rak kore javora      1
3830 ramet variation      1
3831 rameta      1
3832 ramp (break-over) angle      1
3833 rana i kasna ekotipska forma      1
3834 range      1
3835 rannis defoliaria      1
3836 RAPD      2
3837 RapidEye      2
3838 rare species population’s conservation      1
3839 rarity in Požega mountains      1
3840 rasadnici      2
3841 rasadničarstvo      1
3842 rasadnička proizvodnja      2
3843 rasadnik      6
3844 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
3845 rasplodni fond srna      1
3846 raspon      1
3847 raspon promjera      1
3848 rasprostranjenost      6
3849 rasprostranjenost šuma      1
3850 rast      10
3851 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
3852 rast i prirast      2
3853 rast promjera srednjeg stabla      1
3854 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
3855 rasti vitalnost      1
3856 rašeljka      1
3857 ratne štete      3
3858 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
3859 razdoblje sušenja      1
3860 razdoblje sušenja.      1
3861 razina meha- niziranosti      1
3862 različiti tipovi sadnica      1
3863 razmaci sadnje      1
3864 razmjena tvari i energije      1
3865 razmjenski razvitak      1
3866 raznodobne šume      1
3867 raznolikost      1
3868 razvoj      5
3869 razvoj fitocenoza      1
3870 razvoj i prirast sastojina      1
3871 razvoj i prirast stabala      1
3872 razvoj istraživanja      1
3873 razvoj sastojine      1
3874 razvoj šumarstva      1
3875 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
3876 razvojni stadiji      2
3877 real recruitment rate      1
3878 realised etat      1
3879 realised production      1
3880 recentno drvo      1
3881 reception of wood      1
3882 reconstruction of forest roads      1
3883 record      1
3884 recovery time      2
3885 recovery.      1
3886 recreation      3
3887 recreation.      1
3888 recultivation      1
3889 Red deer      4
3890 red deer hummel      1
3891 red heart formation      1
3892 red oak      1
3893 ree damages      1
3894 reference sample      1
3895 referentni uzorak      1
3896 reforestation      3
3897 reforestation and protection      1
3898 reform of higher educational system      1
3899 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
3900 refugijalno      2
3901 refugium      1
3902 regeneracija      1
3903 regeneracija tla      1
3904 regeneration      5
3905 regeneration gap      1
3906 regeneration priority      2
3907 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
3908 register of primary forest traffic infrastructure      1
3909 regresijska analiza      1
3910 regular forest association      1
3911 regular forests      1
3912 regularne šume      1
3913 regulatori razvoja kukaca      1
3914 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
3915 rehabilitacija.      1
3916 rehabilitation.      1
3917 Rehbock      1
3918 reindtrodukcija      1
3919 reintroduction      2
3920 reintroduction of chamois      1
3921 reintrodukcija      3
3922 reintrodukcija dabra      1
3923 reintrodukcija divokoze      1
3924 Reintroduktion      1
3925 rekonstrukcija šumske ceste      1
3926 rekreacija      4
3927 rekultivacija      1
3928 rekultiviranje      1
3929 relative openness      1
3930 relativna otvorenost      2
3931 relict      1
3932 relict indicators      1
3933 reliktna      2
3934 reliktni indikatori      1
3935 relizirani etat      1
3936 reljef - karte i tumači      1
3937 reljefna uvjetovanost      1
3938 remote sensing      5
3939 remote sensing technologies      1
3940 renewable energy sources      2
3941 renewable resources      1
3942 renewables      1
3943 rent      2
3944 renta      2
3945 reparable natural resource      1
3946 reproductive felling      1
3947 Republic of Croatia      1
3948 Republika Hrvatska      2
3949 research activities      1
3950 reservoirs of pathogens      1
3951 resorno istraživanje      1
3952 resources      1
3953 respiracija tla      1
3954 response      1
3955 restitucija vlasništva      1
3956 resursi      2
3957 reviews of the exhibition      1
3958 revitalisation      1
3959 revitalizacija      1
3960 revitalizacija staništa      1
3961 rezanje grana      1
3962 rezervoari uzročnika      1
3963 ribarstvo      1
3964 Richards function      1
3965 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
3966 Rijeka Sava      1
3967 rijeke      1
3968 rijetka sadnja      1
3969 rijetkost u Požeškom gorju      1
3970 Rimljani      1
3971 riparian forests      2
3972 riper      1
3973 risk management      2
3974 ritska šuma      1
3975 ritske šume      3
3976 ritske šume Baranje      1
3977 rivers      1
3978 rizik od požara      1
3979 road density      1
3980 road network planning      1
3981 Robinia L.      2
3982 Robinia pseudoacacia L.      2
3983 Rock partridge      2
3984 rodents      2
3985 rodoslovlje      1
3986 roe deer      3
3987 roe deer productivity      1
3988 roedeer      1
3989 rogovi      1
3990 rogovlje      4
3991 rojenje      1
3992 Romans      1
3993 root      1
3994 root collar diameter      2
3995 root decay      1
3996 root length      1
3997 root perimeter      1
3998 root system      1
3999 root volume      1
4000 root/shoot ratio      1
4001 rooting      1
4002 roots      1
4003 rotositnilice      1
4004 rožište      1
4005 RRP soil stabilization material      1
4006 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
4007 ručno-strojna sječa      1
4008 ruminant      1
4009 rural development      1
4010 ruralni razvoj      1
4011 Ruscus hypoglossum      2
4012 rutting      1
4013 ruža vjetrova      1
4014 S02 emissions      1
4015 SAD      1
4016 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
4017 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
4018 sadašnje stanje šuma      2
4019 sadni materijal      2
4020 sadnica      2
4021 sadnice      1
4022 sadržaj klorofila      1
4023 safety      1
4024 safety and health in forestry      1
4025 sakupljanje drva      1
4026 salinisation      1
4027 Salix alba clones      1
4028 Salix L.      2
4029 Samobor      1
4030 Samoborsko gorje      1
4031 samoprorjeđivanje      1
4032 sample      1
4033 sample plots      2
4034 sanacija      3
4035 sanacija erodiranog zemljišta      1
4036 sanacija odlagališta      1
4037 sanacija posljedica      1
4038 sanacija.      1
4039 sapling      2
4040 saplings      1
4041 sapwood      1
4042 Sarcococca      2
4043 sastojina      1
4044 sastojina bukve i jele      1
4045 sastojina izmjere      1
4046 sastojinska struktura      1
4047 satelitska snimka IKONOS      1
4048 satelitske snimke      1
4049 satellite imagery      1
4050 Sava River      1
4051 sawfly      1
4052 Sawmilling      3
4053 sawmil­ling production      1
4054 sawmilling products      1
4055 sawmilling raw material      1
4056 sawmilling technology      1
4057 Sawnwood coniferous and hardwood      1
4058 sawnwood production      1
4059 scale insects      1
4060 scalping      1
4061 scenariji razvoja      1
4062 Scolytinae      2
4063 Scots pine      1
4064 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
4065 Sea Buckthorn      1
4066 sea spray      1
4067 Seasonal Severity Rating      2
4068 seasonal severity ratings      1
4069 secondary forest road network      1
4070 secondary forest roads      2
4071 secondary openness      1
4072 secondary succession      1
4073 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
4074 seed      4
4075 seed areas (districts)      1
4076 seed coat      1
4077 seed coating      1
4078 seed delineation      1
4079 seed dormancy      2
4080 seed felling      1
4081 seed moisture      1
4082 seed morphology      1
4083 seed orchard      1
4084 seed orchards      1
4085 seed physiology      1
4086 seed quality      1
4087 seed variability      1
4088 seed viability      1
4089 seed zones      1
4090 seedling growth and dimensions      1
4091 seedling height      1
4092 seedling heights      1
4093 seedling morphology      1
4094 seedling quality      2
4095 seedlings      2
4096 seedlings morphology      1
4097 segment ­na regresija      1
4098 segmented regression      1
4099 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
4100 sekundarna otvorenost      1
4101 sekundarna sukcesija      1
4102 sekundarne šumske prometnice      2
4103 selected plus trees      1
4104 selected seed      1
4105 selection      1
4106 selection forest      2
4107 selection forests      1
4108 selection management      1
4109 selection of management scenarios      1
4110 selection structure and selection menangement      1
4111 selective thinning      2
4112 selekcija      2
4113 selekcionirani klonovi      1
4114 selekcionirano sjeme      1
4115 selektivna proreda      1
4116 selektivna prorjeda      1
4117 selo Gradište      1
4118 Semi-final Wood Products      1
4119 Semi-finished wood products industries      1
4120 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
4121 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
4122 semivariogram.      2
4123 Senjska Draga      2
4124 Sequoia sempervirens      1
4125 Sequoiadendron giganteum      1
4126 Serbia      3
4127 Sessile Oak      5
4128 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
4129 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
4130 sex dimorphism      1
4131 sex of the foetus      1
4132 sezonska ocjena žestina      1
4133 Sezonska procjena žestine požara      2
4134 sezonske promjene koncentracija      1
4135 sezonski rast promjera debla      1
4136 Shannon indeks      1
4137 Shannon index      1
4138 shares dieback      1
4139 shelling      1
4140 shelterwood cutting      2
4141 shelterwood cutting system      1
4142 shoots      1
4143 short rotation crops      3
4144 short rotation.      1
4145 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
4146 shrub layer      1
4147 shrubs      4
4148 side compensation of large ground loads      1
4149 significant crown damage      1
4150 sigurnost      1
4151 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
4152 sijanje      1
4153 sile otpora rastu      1
4154 sile rasta      1
4155 silk as a cultural phenomenon      1
4156 silk factory      1
4157 silk pro­duction      1
4158 Silkworm (Bombyx mori)      1
4159 silver fir      9
4160 silver fir decline and expansion      1
4161 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
4162 silver pine      1
4163 silvicultural methods      1
4164 silvicultural pass and trail      1
4165 silviculture plan      1
4166 silvo-pastoralni sustav      1
4167 Silvopasture      1
4168 simulacija      2
4169 simulacijski model      1
4170 simulation      2
4171 Simulation model      1
4172 simulirana sječa      1
4173 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
4174 sinergističke prirode      1
4175 sintaksonomija      2
4176 sintaksonomska analiza      2
4177 Sinjsko polje      1
4178 sirova svila      1
4179 sisavci      1
4180 site conditions      1
4181 site degradation      1
4182 site index curves      2
4183 site quality      1
4184 site rehabilitation      1
4185 site-class      1
4186 sitkanska smreka      2
4187 sitni glodavci      4
4188 sitni sisavci      1
4189 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
4190 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4191 Sječa      2
4192 sječa i izrada      2
4193 sječa i izradba      1
4194 sječa i izradba drva      1
4195 Sječa oštećenih stabala      1
4196 Sječa šuma      2
4197 sječivi etat      1
4198 sječka      1
4199 sjekač      1
4200 sjekači      1
4201 sjeme      3
4202 sjeme pinije      1
4203 sjemenka      1
4204 sjemenska plan­taža      1
4205 sjemenska područja (oblasti)      1
4206 sjemenska razdjelba      1
4207 sjemenska zona      1
4208 sjemenske plantaže      1
4209 sjemenjača      1
4210 sjemenjače      1
4211 sjetva i sadnja kitnjaka      1
4212 sjetva žira      1
4213 Sjeverna Amerika      1
4214 sjeverna Hrvatska      1
4215 sjeverni Velebit      1
4216 sjeverni Velebit.      1
4217 sjevernojadransko područje      1
4218 sjeverozapadna Hrvatska      2
4219 sjeverozapadni Jadran      1
4220 skelet      1
4221 skid road      1
4222 skidder      5
4223 skidders      1
4224 skidding      3
4225 skidding road      1
4226 skider      1
4227 skideri      1
4228 skull      1
4229 skupljanje otpada      1
4230 Skupština      96
4231 sladun      1
4232 slatka voda      2
4233 Slavonia      1
4234 Slavonija      2
4235 slijevanje niz deblo      1
4236 sliv bujice Suvave      1
4237 sloj grmlja      1
4238 slojnica 98      1
4239 slope      1
4240 Slovenia      8
4241 Slovenija      8
4242 Sljeme      1
4243 small and medium enterprises      1
4244 small mammals      2
4245 small rodents      2
4246 smeđi medvjed      3
4247 smolarenje      1
4248 smrdljika      1
4249 smreka      5
4250 smrekini potkornjaci      1
4251 smrekove kulture      1
4252 smrtnost      1
4253 snaga vlastitih otpora      1
4254 snags      1
4255 Social Broadleaves      1
4256 social characteristics      1
4257 social geographical features. openland      1
4258 so­cijalne karakteristike      1
4259 socijalne listače      1
4260 socijalno-geografska skupina      1
4261 Socio-economic drivers      1
4262 socio-economic factors      2
4263 sociogeografske karakteristike      1
4264 socio-geographic group      1
4265 socio-gospodarski aspekti      1
4266 sociological analysis      1
4267 sociološka analiza      1
4268 soil      6
4269 soil disturbance      1
4270 soil erosion      1
4271 soil fertility      1
4272 soil loss      1
4273 Soil Monolith      1
4274 soil morphology      1
4275 soil organic matter      1
4276 soil preparation      1
4277 soil profile properties      1
4278 soil regeneration      1
4279 soil respiration      1
4280 soil stabilisation      1
4281 soil temperature      1
4282 soil texture      1
4283 soil type      1
4284 sokolarska oprema      1
4285 sokolarske tehnike      1
4286 solar energy      1
4287 songbird communities      1
4288 Sophora      2
4289 sortiment length      1
4290 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
4291 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
4292 sortimentna struktura      6
4293 sortimentne tablice      3
4294 South Africa      1
4295 South-East Europe      1
4296 Southern Celtics      1
4297 Southern/Central Europe      1
4298 sovice      1
4299 sowing and planting sessile oaks      1
4300 sowing method      1
4301 sp.      1
4302 space valorization      1
4303 spacial distribution      1
4304 spacing      1
4305 Spacva      1
4306 Spačva      4
4307 Spačva basin      1
4308 Spačva forest      1
4309 Spačvanski bazen      2
4310 Spačvanski šumski bazen      1
4311 Spain      1
4312 spaljena površina      1
4313 spaljivanje biomase      1
4314 span      1
4315 Spanish broom      1
4316 spatial association      1
4317 spatial spread      1
4318 spatial trap design      1
4319 species composition      1
4320 species richness      1
4321 spectrophotometry      1
4322 spektralni odraz      1
4323 spektrofotometrija      1
4324 spermatophytes      1
4325 Sphaeropsis sapinea      3
4326 spinosad      2
4327 spiroplasmas      1
4328 spiroplazme      1
4329 Spitzentrophäen      1
4330 spojevi dušika      1
4331 spol fetusa      1
4332 spolni dimorfizam      1
4333 spolni indeks      2
4334 spontana dinamika      1
4335 spontaneous dynamics      1
4336 spore gljiva      1
4337 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
4338 spread      1
4339 sprout diameter      1
4340 spruce      2
4341 spruce bark beetle      1
4342 spruce cultures      1
4343 square whirl.      1
4344 Srbija      3
4345 srčika      1
4346 Središnja Europa      1
4347 središnji i stražnji kut prohodnosti      1
4348 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
4349 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
4350 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
4351 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
4352 srednja udaljenost privlačenja      1
4353 srednja udaljenost privlačenja drva      1
4354 srednja visina      2
4355 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
4356 srednjedobna sastojina      1
4357 srednji promjer      2
4358 Srednji prsni promjer      1
4359 srednji vijek      1
4360 srednjo- i dugoročno planiranje      1
4361 Sredozemlje      1
4362 Sredozemni krš      1
4363 sredstva rada      1
4364 srna      1
4365 srna obična      1
4366 srneća divljač      2
4367 srnjak      2
4368 stabilisation with cement      1
4369 stability      1
4370 stability of stand      1
4371 stabilizacija cementom      1
4372 stabilizacija šumskog tla      1
4373 stabilizacija tla      2
4374 stabilna sastojina      1
4375 stabilnost      1
4376 stabilnost sastojine      2
4377 stablaste vrbe      1
4378 stabljika      1
4379 staklenički plinovi      1
4380 stand      1
4381 stand age      1
4382 stand damaging      1
4383 stand extraction      1
4384 stand height curve      1
4385 stand parameters assessment      1
4386 stand production potential      1
4387 stand regeneration      1
4388 stand structure      9
4389 stand structure elements      1
4390 standard for the biological reproduction and regeneration      1
4391 standardisation      1
4392 standardisation of time      1
4393 standardizacija      1
4394 standardization      1
4395 stands exclusion      1
4396 stanišni čimbenici      1
4397 staništa tartufa      1
4398 stanište      9
4399 stanište medvjeda      1
4400 stanje ishrane      5
4401 stanje njemačkog šumarstva      1
4402 stanje prehrane      1
4403 stanje šuma.      1
4404 stanje u prošlosti      2
4405 stanje voda      1
4406 stara sastojina      1
4407 stare sastojine      1
4408 stari gradovi i naselja      1
4409 starost sa­stojine      1
4410 State of German forestry      1
4411 state of nutrition      1
4412 state support to forestry      1
4413 static state of tree      1
4414 statičko stanje stabala      1
4415 statistical models      1
4416 statistički modeli      1
4417 Steering Committee      1
4418 stem      1
4419 stem exclusion phase      1
4420 stereo measurement      1
4421 stereofotogrametrija      1
4422 Steyr tractors      1
4423 stil rukovođenja      1
4424 stohastika      1
4425 Stolarstvo      2
4426 stone pine seed      1
4427 storage conditions      1
4428 Strahinjščica      1
4429 strain force      1
4430 strana vrsta      2
4431 strange attractor      1
4432 strategies in Hungarian forestry      1
4433 strategija      1
4434 strategija eksploatacije šuma      1
4435 strategija razvoja šumarstva      1
4436 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
4437 stratifikacija      1
4438 strawberry tree coppice      1
4439 stream invertebrates      1
4440 stres      1
4441 stress      1
4442 strict forest reserve      1
4443 strogi šumski rezervat      1
4444 strojevi      1
4445 strojna sječa      2
4446 strojna sječa i izradba      1
4447 structural elements      1
4448 structural factors      1
4449 structure      3
4450 struktura      6
4451 struktura krošanja      1
4452 struktura sastojine      9
4453 struktura vegetacije      2
4454 strukturni čimbenici      1
4455 strukturni elementi      2
4456 studenti      1
4457 students      1
4458 studij rada      1
4459 studij rada i vremena      1
4460 studij vremena      2
4461 Studija primarnog otvaranja šuma      1
4462 study of forest roads maintenance      1
4463 Study of Primary Forest Opening      1
4464 stupanj oštećenosti      1
4465 stupanj oštećenja      1
4466 subasocijacija      1
4467 subassotiation      1
4468 subfosilno drvo      1
4469 subject of research      1
4470 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
4471 subpopulacije      1
4472 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
4473 substrates      1
4474 success      1
4475 succession      1
4476 successional pathways on abandoned land      1
4477 sud      1
4478 sudjelovanje u upravljanju      1
4479 suha tvar      1
4480 suistainability of revenue      1
4481 suitability evaluation      2
4482 sukcesija      1
4483 sukcesija niska proreda      1
4484 sukcesija šumske vegetacije      1
4485 sukcesija vegetacije      3
4486 sunčeva energija      1
4487 superfosfat      1
4488 superphosphate      1
4489 supplemental feeding      1
4490 suppressed and forced motions      1
4491 suppression      1
4492 supstitucija      1
4493 supstrati      1
4494 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
4495 surface digging      1
4496 surface runoff      1
4497 survey      1
4498 surveying      1
4499 survival      4
4500 survival rate      1
4501 Sus scrofa      2
4502 sustainability      1
4503 sustainable development      4
4504 Sustainable forest management      2
4505 sustainable forests management      1
4506 sustainable management.      1
4507 sustainable truffle management      1
4508 sustav gospodarenja otpadom      1
4509 sustav odvodnje      1
4510 Sustav planiranja      1
4511 sustavi modeliranja požara      1
4512 sustavi privlačenja drva      1
4513 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
4514 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
4515 sustavsko-dinamički pristup      1
4516 suša      1
4517 sušci      1
4518 sušenje      4
4519 sušenje hrasta lužnjaka      1
4520 sušenje šuma      1
4521 suzbijanje      2
4522 suzbijanje potkornjaka      1
4523 suzbijanje požara      1
4524 sveza Aremonio-Fagion      1
4525 svijest javnosti      1
4526 svila kao kulturološki fenomen      1
4527 svilana      1
4528 svilarenje      1
4529 svjetle pruge      1
4530 svjetlo      2
4531 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
4532 svojstva profila tla      1
4533 Swedish method      1
4534 sweet chestnut      2
4535 sweetgum stand      1
4536 SWOT analiza      1
4537 syntaxonomic      1
4538 syntaxonomy      2
4539 system-dynamic approach      1
4540 Šibenik      2
4541 širenje nakon unašanja      1
4542 širina goda      1
4543 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
4544 šiške      1
4545 školovane biljke      1
4546 školovanje      1
4547 šmrika      1
4548 Španjolska      1
4549 šteta      1
4550 štete      4
4551 štete na divljači      1
4552 štete od divljači      1
4553 štetne sovice      1
4554 štetni insekti      1
4555 štetnici i bolesti drveća      1
4556 štetnik      1
4557 štetnost      4
4558 štitasta uš crnike      1
4559 štitaste uši      1
4560 šuma      7
4561 šuma alepskog bora      1
4562 šuma Haljevo      1
4563 šuma Macelj      1
4564 šuma visokog uzgojnog oblika      1
4565 šuma Žutica      1
4566 šuma. poljoprivreda      1
4567 šumarija      1
4568 šumarska edukacija      1
4569 šumarska politika      6
4570 šumarska povijest      1
4571 šumarska profesija      2
4572 Šumarska škola Karlovac      1
4573 šumarske discipline.      1
4574 šumarske informacije      1
4575 Šumarski fakultet      1
4576 Šumarski list      1
4577 Šumarski muzej Krasno      1
4578 šumarsko poduzeće      1
4579 šumarstvo      18
4580 Šumarstvo i šumarska politika      1
4581 šumarstvo.      1
4582 šume      6
4583 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
4584 šume Kalnika      1
4585 šume posebne namjene      1
4586 šumoposjednici      1
4587 šumovitost      1
4588 šumska biomasa      4
4589 šumska cesta      3
4590 šumska područja      1
4591 šumska prostirka      2
4592 šumska prostirka.      1
4593 šumska protupožarna cesta      1
4594 šumska sastojina      1
4595 šumska staništa      1
4596 šumska taksa      2
4597 šumska tla      1
4598 Šumska vegetacija      6
4599 šumska vegetacija Hrvatske      1
4600 šumska vegetacija.      1
4601 šumska voluharica      1
4602 šumska zajednica      2
4603 šumska zemljišta      2
4604 šumske ceste      5
4605 šumske kulture      2
4606 šumske površine      1
4607 šumske prometnice      3
4608 šumske prosjeke      1
4609 šumske protupožarne ceste      2
4610 Šumske pruge      1
4611 šumske sadnice      1
4612 šumske zajednice      3
4613 šumski drvni ostatak      1
4614 šumski drvni proizvod      1
4615 šumski drvni sortimenti      1
4616 šumski ekosustav      1
4617 šumski ekosustavi      3
4618 šumski genetski resursi      2
4619 šumski i vodeni ekosustavi      1
4620 šumski kamatnjak      1
4621 šumski ostatak      1
4622 šumski otvori      1
4623 šumski požar      4
4624 šumski požari      6
4625 šumski rad      3
4626 šumski radovi      2
4627 šumski reprodukcijski materijal      1
4628 šumski resursi      4
4629 šumski rezervat      1
4630 šumski rubovi      2
4631 šumski strojevi      1
4632 šumski transportni sustavi      1
4633 šumsko drveće      1
4634 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
4635 šumsko područje      1
4636 šumsko sjeme      1
4637 šumsko stanište      1
4638 šumsko tlo      4
4639 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
4640 šumsko zemljište      1
4641 šumskogospodarska osnova      1
4642 šupljorožac      1
4643 švedska metoda      1
4644 tablice drvnih sortimenata      1
4645 tactical planning of primary forest roads      1
4646 tajnik      1
4647 taksacijski elementi      1
4648 taksonomija      1
4649 taktičko planiranje primarnih šumskih prometnica      1
4650 taloženje      1
4651 tanini      1
4652 tanka oblovina      1
4653 taper      1
4654 tarife      1
4655 tariffs      1
4656 tarifni niz      1
4657 Tarsenomidae      2
4658 tartufi      1
4659 tasty      1
4660 Tašmajdan Park      1
4661 taxonomic and phytogeographical analysis      1
4662 taxonomy      1
4663 Taxus baccata L.      2
4664 te meljnica      1
4665 TE Plomin 2      2
4666 Technical Committee 55      1
4667 technical features      1
4668 technical roundwood from trunk and tree top      1
4669 technological process capability and stability      1
4670 tectonic dolines      1
4671 tečajni debljinski prirast stabala      1
4672 tečajni volumni prirast      1
4673 tehnical-camouflage methods      1
4674 tehnicizam      1
4675 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
4676 tehnička svojstva      1
4677 tehničke značajke      1
4678 Tehnički odbor 55      1
4679 tehničko-kamuflažne metode      1
4680 tehnologija i tehnika      1
4681 tehnologija podučavanja      1
4682 tekstura      3
4683 tekstura tla      1
4684 tektonske udoline      1
4685 telemetrijsko praćenje      1
4686 Telemetry      1
4687 telemorph      1
4688 temeljnica      2
4689 temperatura      2
4690 temperature      2
4691 temperature tla      1
4692 temperature za pokretanje vegetacije      1
4693 ten - year increment      1
4694 tending      5
4695 tendon method      1
4696 Tenthredinidae      2
4697 teorija lovstva.      1
4698 tercijar      1
4699 tercijarna      2
4700 tercijarni porast      1
4701 tercijarni relikt      1
4702 terebinth tree      1
4703 termički modificirano drvo      1
4704 terpenes      1
4705 terpeni      1
4706 tertiary      1
4707 Tertiary relict      1
4708 Test citotoksičnosti      1
4709 test field      1
4710 test polusrodnika      1
4711 test potomstava      1
4712 test provenijencija      2
4713 testing      2
4714 teški metali      2
4715 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
4716 textbook      1
4717 texture      3
4718 težina i volumen drva      2
4719 težina i volumen lišća      2
4720 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
4721 težišna metoda      1
4722 težište      1
4723 težište odjela — odsjeka      1
4724 Thanasimus      1
4725 Thaumetopoea pityocampa      3
4726 the actual average distance of attraction      1
4727 the Adriatic region      1
4728 the area of Kaštela      1
4729 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
4730 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
4731 the Atlas Mountains      1
4732 the average geometrical attraction distance      1
4733 the border of total dieback zone      1
4734 the brown bear      1
4735 the center of gravity      1
4736 the comparison of the conditions in 2009      1
4737 the economy      1
4738 the factor for horizontal bypassing.      1
4739 the Fibonacci series      1
4740 the flow of the torrent Suvava      1
4741 the Forest Administration Senj                1
4742 the Golden section      1
4743 the gravity centered method      1
4744 the Haloze region.      1
4745 the horse-chestnut miner      1
4746 the hunting share of the exhibition      1
4747 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
4748 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4749 the island of Mljet      1
4750 the island of Plavnik      1
4751 the Island of Vrgada and Its Islets      1
4752 the Middle Ages      1
4753 the Millennium Exhibition of the Hungarian Monarchy 1896      1
4754 the North Adriatic area      1
4755 the parameters of the calibration equations      1
4756 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
4757 the point of proftability (break-even point).      1
4758 The Republic of Croatia      1
4759 the Senj county hunting club      1
4760 the spring and summer      1
4761 the surface flow off      1
4762 the tetrazole method      1
4763 the transitional probability matrix      1
4764 the USA      1
4765 theory of hunting      1
4766 therapeutical herbs and aromatic plants      1
4767 Theysohn®      2
4768 thinning      3
4769 thinning of hard-broadleaved stands      1
4770 threatens      1
4771 Thurn-Taxis.      2
4772 tick      1
4773 Tijat      2
4774 Tilia spp.      2
4775 Tilio-Taxetum      1
4776 timber assortment tables      1
4777 timber extraction      2
4778 timber extraction system      1
4779 timber quality      1
4780 Timber regulation      1
4781 timber skidding      1
4782 Timber trade      1
4783 timber volume      2
4784 Timberjack 1070      2
4785 Timberjack 1270B      4
4786 time management      1
4787 time of flowering      2
4788 time series      2
4789 time standard      1
4790 time study      2
4791 tip staništa      2
4792 tip tla      1
4793 tipovi goriva      2
4794 tipovi sadnje      1
4795 Tischeria ekebladella      2
4796 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
4797 tjelesna masa      1
4798 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
4799 tjelesne težine      1
4800 tlo      8
4801 točka pokrića.      1
4802 točnost klasifikacije      1
4803 točnost određivanja položaja      1
4804 tokovi ugljika      1
4805 Tomicus destruens      2
4806 toplinski tretman (HT)      1
4807 topola      3
4808 topole      1
4809 total and stocked area      1
4810 total forest reserve      1
4811 total nitrogen and carbon      1
4812 tourism      2
4813 tourist      1
4814 town of Omiš      1
4815 Trachyandesite      1
4816 tractor PTO torque      1
4817 Trade Mark      2
4818 tradicijska arhitektura      1
4819 traditional architecture      1
4820 trahiandeziti      1
4821 trajanje razvojnih stadija      1
4822 trajni pokusi      1
4823 trajni rast      1
4824 traktori      2
4825 traktori Steyr      1
4826 traktorska vlaka      1
4827 traktorski put      1
4828 Tramontana and Punta Križa on the island of Cres      1
4829 Tramontana i Punta Križa na otoku Cresu      1
4830 Transboundary      1
4831 transformacija      2
4832 transformation      1
4833 transformiranje      1
4834 transition time      3
4835 transormation      1
4836 transplanted plants      1
4837 Transport      2
4838 transversal clearance radius      1
4839 trap tree      1
4840 trava      1
4841 trave      1
4842 travnjak      1
4843 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">trčka Perdix perdix L.      1
4844 treatment      2
4845 tree analysis      1
4846 tree damage      1
4847 tree damages      1
4848 tree decline      1
4849 tree pests and pathogens      1
4850 tree stem diameter changes      1
4851 tree-crown area      1
4852 trees      4
4853 trend of density decrease      1
4854 trend opadanja gustoće drva      2
4855 Trendovi      1
4856 Trends      1
4857 tretiranje      1
4858 tretman      1
4859 trgovina drvetom      1
4860 trgovina drvom      1
4861 trgovina kisikom      1
4862 trgovina ukrasnim biljem      1
4863 triangulacija      1
4864 triangulation      1
4865 trofej      3
4866 trofejna struktura      1
4867 trofejna vrijednost      1
4868 trofičke asocijacije      1
4869 trophic associations      1
4870 trophy      4
4871 trophy assessment      2
4872 trophy value      1
4873 Tropical rain forests      2
4874 Tropske kišne šume      2
4875 trošak po m3      1
4876 troškovi      4
4877 troškovi izgradnje      1
4878 troškovi zemljanih radova      1
4879 trovanje      1
4880 tršlja      1
4881 truffles      1
4882 trulež korijena      1
4883 trunk height      1
4884 trunk purity      1
4885 trupci hrasta kitnjaka i bukve      1
4886 Trypodendron      1
4887 tržišni odnosi      1
4888 tržište      3
4889 turistička      1
4890 turistički proizvod.      1
4891 turizam      3
4892 Turkey      5
4893 Turska      5
4894 tusks      1
4895 tvrde listače      1
4896 tvrdi krpelji      1
4897 two-parameter volume tables      1
4898 type of damage      1
4899 types of maps scales      1
4900 types of planting      1
4901 Überschwemmung      1
4902 Überschwemmungsschutz      1
4903 ublaživanje      1
4904 učešće sušenja      1
4905 učinak      1
4906 učinak na atmosferu      1
4907 učinci      1
4908 učinci privlačenja drva      1
4909 učinci prorjede      1
4910 učinci uzgojnih mjera      1
4911 učinkovitost      2
4912 učinkovitost tračne pile      1
4913 Učka Nature park      1
4914 udio vode      1
4915 udruge privatnih šumoposjednika      1
4916 udžbenik      1
4917 ugljik      1
4918 ugrožava.      1
4919 ugroženost      2
4920 ukupna i obrasla površina      1
4921 ukupni dušik i ugljik      1
4922 ukusna      1
4923 ulaganja      1
4924 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
4925 Ulmus pinnato-ramosa      1
4926 ulov-markiranje-ponovni ulov      1
4927 ultrasonic hypsometer      1
4928 ultrazvučni visinomjer      1
4929 umjetne neuronske mreže      1
4930 umjetni otoci      1
4931 Umweltschutz      1
4932 unapređenje upravljačke prakse      1
4933 uneven- aged management      1
4934 uneven-aged forests      1
4935 unique planning strategy      1
4936 Unmixed regular beech forest      2
4937 unošenje      1
4938 unutarklonska i međuklonska varijabilnost      1
4939 unutarklonska varijabilnost      1
4940 unutarnja sjemenska ljuska      1
4941 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      3
4942 UPGMA      2
4943 uporaba biomase      1
4944 uporabljiva znanost      1
4945 uporabna vrijednost      1
4946 UPOV      2
4947 Uprava šuma podružnica Delnice      1
4948 Uprava šuma podružnica Požega      1
4949 uprava šuma Podružnica Senj      1
4950 upravljanje      1
4951 upravljanje ljudskim potencijalima      1
4952 upravljanje rizicima      2
4953 upravljanje šumama      3
4954 urban parks      1
4955 Uredba o drvu      1
4956 urednik      1
4957 uređajna inventura šuma      1
4958 uređajni razred      1
4959 uređenje otočića      1
4960 uređenje otočića.      1
4961 uređivanje      2
4962 uređivanje šuma      2
4963 urod      1
4964 urod bukvice      1
4965 Ursus arctos      4
4966 Urus MII skyline yarder      1
4967 Urus MII žičara      1
4968 usable science      1
4969 usable timber      1
4970 usefulness evaluation      1
4971 usluge šumskih ekosustava      1
4972 uspijevanje      5
4973 uspjeh pošumljavanja      1
4974 usporedba      1
4975 usporedba vrsta      1
4976 ustrojstvo      1
4977 usufruct      1
4978 usufruct holders      1
4979 UŠP Bjelovar.      1
4980 UŠP Našice      1
4981 UŠP Osijek      1
4982 utilization      1
4983 Utjecaj kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave      1
4984 utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja      1
4985 utjecaj tehničkih zahvata na sušenje hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Hrvatske      1
4986 uvjeti čuvanja      1
4987 uzgajalište divljači Kunjevci      2
4988 uzgajivački zahvati      1
4989 uzgoj i zaštita divljači      1
4990 uzgojne mjere.      1
4991 uzgojne prosjeke      1
4992 uzgojne stazice i šljukarice      1
4993 Uzorak      2
4994 uzroci i posljedice ranjavanja      1
4995 uzroci stradavanja      1
4996 uzroci ugroženosti staništa      1
4997