DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2023 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Međuodnos svojstava rasta i kvalitete drva na pokusnoj plohi ariša
The relationship of growth characteristics and wood quality on the experimental plot of larch
Mirzeta Memišević Hodžić, Sulejman Sinanović, Dalibor Ballian
Sažetak
Europski ariš (Larix decidua Mill.) pokazao je vrlo dobar rast i prilagodljivost ekološkim uvjetima u Bosni i Hercegovini. Cilj istraživanja je utvrditi varijabilnost morfoloških svojstava ariša na pokusnoj površini kod Kaknja, te varijabilnosti u početku osržavanja, kao i postojanje korelacija između ovih svojstava.
U sjemenskoj sastojini ariša, osnovanoj sadnicama starosti 2+0 1979. godine, napravljena je trajna pokusna površina od 0,45 hektara i na njoj su mjerene visine i promjeri stabala 2002. i 2020. godine, te izračunate temeljnica i volumen. Stabla su 2020. godine bušena na prsnoj visini Preslerovim svrdlom kako bi se odredio udio osrženosti. Izračunate su prosječne vrijednosti svih svojstava. Zatim je odabrano po deset, pet i jedno najbolje stablo po svojstvima promjera, visine, temeljnice, volumena i izračunate razlike između prosječnih vrijednosti za deset stabala i ukupnog prosjeka, prosjeka za pet stabala i ukupnog prosjeka te razlike između maksimalnih i prosječnih vrijednosti za istraživana svojstva. Također je izračunavat Pearsonov koeficijent korelacije između svih istraživanih svojstava.
Prosječan promjer stabala starih 41 godinu bio je 24,6 cm, prosječna visina 21,8 m. Rezultati istraživanja osrženosti pokazali su da ariš prosječno počinje osržavati pri starosti od 14 godina. Pearsonov koeficijent korelacije za 2020. godinu pokazuje da postoji negativna korelacija između početka osržavanja prema svim ostalim svojstvima, odnosno stabla koja ranije osržavaju imaju veće vrijednosti svojstava rasta.
Rezultati će biti korišteni u procesima individualne selekcije ariša sa dobrim visinskim i debljinskim prirastom i ranim osržavanjem.
Ključne riječi: evropski ariš, morfološka svojstva, osržavanje, selekcija
UVOD
INTRODUCTION
U Bosni i Hercegovini postoji velik potencijal u šumskim zemljištima koji je neiskorišten. Većinom se ta šumska staništa nalaze pod niskim šumama i šikarama, a u pitanju su najkvalitetnija staništa koja bi se mogla prevesti u nasade brzorastućih vrsta. Planirano je da se oko 10 % tih površina prevede u nasade alohtonih vrsta visokih prirasnih mogućnosti, što je zagovarao Pintarić (2000). Ovaj plan ispunjen je samo djelomično, te danas imamo zanemarive površine pod tim vrstama, ali nam mogu poslužiti kao smjernice za daljnji rad na povećanju proizvodnosti i kvalitetnoj strukturi šuma.
Jedna od vrsta koja ima u tim aktivnostima važno mjesto je europski ariš (Larix decidua Mill.), a raste u srednjoj Europi u visokim planinskim predjelima (Alpe, Sudeti i Karpati), a u nizinama se nalazi samo u južnoj Poljskoj (Świętokrzyskie Mountains) (Matras i Pâques 2008). Njegov prirodni areal prostire se na oko 500 000 ha i rasprostranjenost mu je fragmentirana, ali je sađen daleko izvan njegovog izvornog područja, osobito u zapadnoj Europi

ŠUMARSKI LIST 11-12/2023 str. 30     <-- 30 -->        PDF

(Matras i Pâques 2008). Zajedno s japanskim i hibridnim arišom, plantaže europskog ariša danas nalazimo na preko 500 000 ha (Matras i Pâques 2008).
Europski ariš ima visoku razinu genetske varijabilnosti za većinu šumskouzgojnih svojstava između i unutar populacija (Matras i Pâques 2008). Međunarodni provenijencijski pokusi ukazali su na najbolje populacije ariša u smislu uzgojne kakvoće, te su se kao najbrže rastuće pokazale populacije sa Sudeta i iz središnje Poljske, dok su alpske populacije najsporije rasle (Matras i Pâques 2008). Populacije iz središnje Europe (Sudeti i Središnja Poljska) pokazali su također najveću stabilnost u svim okolišima, čak i u ­ekološki kontrastnim uvjetima, dok su se populacije jugozapadnog alpskog ariša dobro pokazale samo na mjestima s visokim nadmorskim visinama (Matras i Pâques 2008).
Posebno je cijenjena pojava osrženosti kod ariša, poznata kao “krvavi ariš”, (Jovanović 2000; Vidaković i Franjić 2004). Pojava osrženosti, odnosno promjene boje središnjeg dijela debla je posljedica fizioloških procesa koji se odvijaju tijekom života stabla gdje središnji dio debla postepeno gubi fiziološku funkciju, dolazi do gubljenja provodne funkcije stanica, lumeni stanica se ispune smolom i eteričnim uljima (Gurda, 1999).
Vrijeme početka osržavanja je vrlo promjenljivo i nije stalna karakteristika vrste, a širina bjeljike i srži kod iste starosti stabla uvjetovana je vrstom drveta, genetskim osobinama, starošću, zdravstvenim stanjem, kvalitetom staništa, klimom i sklopom (Gurda, 1999). Necesany (1965) navodi da je osržavanje svojstvo koje je pod visokom genetskom kontrolom.
Istraživanje osrženosti ariša kod različitih provenijencija u provenijencijskom testu Batalovo brdo u Bosni i Hercegovini proveli su Ballian i sur. (2009), te utvrdili statistički značajne razlike između provenijencija.
Radna hipoteza je da postoji korelacija između svojstava rasta i osržavanja kod ariša. Ciljevi ovog istraživanja su istražiti postojanje varijabilnosti morfoloških svojstava (visina, promjer, temeljnica, volumen) ariša u nasadu Mokre njive kod Kaknja, pojave osržavanja, te postojanje korelacije između svojstava rasta i osržavanja. Rezultati istraživanja bit će korišteni u procesu oplemenjivanja ariša u Bosni i Hercegovini.
MATERIJAL I METODE
MATERIAL AND METHODS
U ovom istraživanju korišten je materijal s pokusne površine unutar sjemenske sastojine ariša kod Kaknja. Sjemenska sastojina ariša nalazi se u GJ Donja Ribnica – Zgošća, odjelu 26, odsjek 3, na površini od 3,1 ha. Teren je blago strm do 8%, ekspozicija sjeveroistočna, prosječna nadmorska visina 880 m, geološka podloga pješčari, duboko smeđe zemljište. Minimalna temperatura -23°C, maksimalna 34°C, srednja 10,3°C, srednjeg vegetacijskog perioda 16,6°C. Padaline ukupne 804 mm, u vegetacijskom periodu 416 mm. Vjetar obično sjeverni/sjeverozapadni, u proljeće južni (jugo) veće snage (Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2002).
Sastojina je osnovana 1979. godine sadnjom u razmaku 2 x 2 m sa sadnicama starosti 2+0. Sjeme je bilo komercijalno te podaci o porijeklu nisu poznati.
U sjemenskoj sastojini je napravljena jedna trajna pokusna površina od ukupno 0,45 hektara (90 m x 50 m). Izbor pokusne površine izvršen je nakon obilaska sjemenske sastojine tako da reprezentira prosjek sjemenskog objekta. Površina pokusne površine je trajno obilježena. Trenutno je na pokusnoj površini 221 stablo. Prva terenska mjerenja na pokusnoj površini vršena su 2002., a druga 2020. godine. U obje izmjere na svim stablima izmjerene su visine i promjeri stabala, a u ovom radu tretirane su samo vrijednosti za stabla koja su izmjerena i 2002. i 2020. godine. Visine su mjerene pomoću visinomjera sa tačnošću 0,1 m, a prečnici pomoću digitalne prečnice s točnošću 0,1 cm. Temeljnica i volumen izračunate po formulama:
Temeljnica (m2):
Volumen (m3):
gdje je d1,30 – promjer na prsnoj visini, H – visina stabla.
Stabla su 2020. godine bušena na prsnoj visini Preslerovim svrdlom kako bi se odredio udio osrženosti, odnosno bjeljike. Godina početka osržavanja izračunata je tako što je od ukupne starosti (41 god) oduzet broj godina u bjeljici.
Prosječne vrijednosti promjera, visine, temeljnice i volumena izračunate su korištenjem Excela 2016. Zatim je selekcionirano deset stabala s najvećim vrijednostima za svojstvo promjera, visine, temeljnice i zapremine, te izračunat prosjek za deset stabala, a zatim izračunata razlika između prosječne vrijednosti za deset stabala i ukupne prosječne vrijednosti. Isti postupak ponovljen je za pet stabala s najvećim vrijednostima, a također je izračunata i razlika između najviših vrijednosti i prosječnih vrijednosti. U drugom dijelu izračunavat je Pearsonov koeficijent korelacije između istraživanih svojstava u 2002. godini, korelacije između istraživanih svojstava u 2020. godini, te korelacije između istraživanih svojstava između 2002. i 2020. godine. Računanje korelacija između svojstava obuhvatilo je samo stabla koja su bila prisutna na plohi i 2020. godine, a korišten je program SPSS 20.0.
REZULTATI
RESULTS
Rezultati deskriptivne analize za svojstva promjera, visine, temeljnice, volumena i osržavanja – Results of the descriptive analysis for the properties of diameter at breast height, height, basal area, volume, and heartwood formation
U tablici 1 prikazane su prosječne, minimalne i maksimalne vrijednosti promjera, visine, temeljnice, volumena i vremena osržavanja po godinama (2002. i 2020. godina)

ŠUMARSKI LIST 11-12/2023 str. 34     <-- 34 -->        PDF

najviših stabala i prosječne visine svih stabala, te 4,2 m (19,0%) između prosječne visine za deset najviših stabala i prosječne visine svih stabala.
Dobijene razlike u temeljnici su 0,0488 m2 (126,7%) za jedno najdeblje stablo, odnosno 0,0449 m2 (116,6%) za pet ili 0,0398 m2 (103,3%) za deset najdebljih stabala.
Dobijene razlike u volumenu su 0,4626 m3 (157,3%) za jedno najvoluminoznije stablo, odnosno 0,4468 m3 (152,0%) za pet ili 0,3674 m3 (124,9%) za deset najvoluminoznijih stabala.
Rezultati za korelacije svojstava ariša na pokusnoj površini – Results for correlations of properties of larch on the experimental area
Rezultati Pearsonovog koeficijenta korelacije svojstava u 2002. godini prikazani su u tablici 9.
Kao što pokazuju rezultati Pearsonovog koeficijenta u tablici 5, postoji visoka pozitivna korelacija između promjera i visine u 2002. godini, što znači da stabla s dobrim visinskim prirastom imaju i dobar debljinski prirast. Posljedično je statistički visoko značajna i korelacija između promjera

ŠUMARSKI LIST 11-12/2023 str. 33     <-- 33 -->        PDF

455, 495). Također među 30 stabala s najvećom visinom i 30 stabala s najranijim osržavanjem nalazi se 12 zajed­ničkih stabala (30, 46, 65, 93, 136, 173, 375, 387, 400, 454, 455, 495). Na kraju između 30 stabala s najvećim prsnim promjerom, najvećom visinom i najranijim osržavanjem nalazi se 8 zajedničkih stabala (30, 65, 136, 173, 375, 387, 455, 495).
Rezultati razlika između prosječnih vrijednosti analiziranih svojstava i prosječnih vrijednosti za 10 najboljih, 5 najboljih i jedno najbolje stablo prikazani su u tablicama 5-8.
Dobijeni rezultati pokazuju da je razlika između promjera najdebljeg stabla i prosječnog promjera svih stabala 12,2 cm (50,0%), odnosno 11,6 cm (47,5%) između prosječnog promjera za pet najdebljih stabala i prosječnog promjera svih stabala, te 10,61 cm (43,5%) između prosječnog promjera za deset najdebljih stabala i prosječnog promjera svih stabala.
Dobijeni rezultati pokazuju da je razlika između visine najvišeg stabla i prosječne visine svih stabala 5,1 m (23,3 %), odnosno 4,5 m (20,4 %) između prosječne visine za pet

ŠUMARSKI LIST 11-12/2023 str. 31     <-- 31 -->        PDF

U tablici 2 prikazano je 30 stabala s najvećim promjerima i visinama u 2002. i 2020. godini, kako bi se izdvojila stabla čija su svojstva visina i promjera iznadprosječna, a time i vrijednosti temeljnice i volumena.
Kao što je vidljivo u tablici 2, došlo je do preticanja stabala po pitanju prsnog promjera od 2002. do 2020. godine. Stablo koje je imalo najveći promjer 2002. godine (stablo 30), imalo je najveći promjer i 2020. godine. Stablo 291 bilo je

ŠUMARSKI LIST 11-12/2023 str. 32     <-- 32 -->        PDF

na 10. mjestu po veličini promjera u 2002. godini, a na 20. mjestu u 2020. godini. U prvih 20 stabala u 2020. godini ostalo je 9 stabala od prvih 20 u 2002. godini. Interesantno je stablo broj 495 koje na mjerenju 2002 nije bilo u prvih 30, dok je na mjerenju 2020 došlo na 3. mjesto. Interesantno će biti pratiti dalju dinamiku rasta, uz napomenu da je došlo do promjene položaja stabala s obzirom na izvršenu prorjedu.
Najveću visinu 2002. godine imalo je stablo broj 65, koje se 2020. godine našlo na desetom mjestu. Najveću visinu 2020. godine imalo je stablo 261, koje se 2002. godine nalazilo na 13. mjestu.
Povećanje promjera i visine uzrokuje i povećanje temeljnice i volumena. U tablici 3 prikazano je 30 stabala s najvećim vrijednostima temeljnice i volumena u 2002. i 2020. godini.
Kao što je vidljivo iz tablice 3, došlo je do promjene poretka stabala po pitanju temeljnice od 2002. do 2020. godine. Stablo koje je imalo najveću temeljnicu 2002. godine, stablo 30, imalo je najveću temeljnicu i 2020. godine. Stablo 65 2002. godine bilo je na drugom, a 2020. na četvrtom mjestu. Stablo 242 bilo je na trećem mjestu po veličini temeljnice u 2002. godini, a na 16. mjestu u 2020. godini. U pogledu volumena, također je došlo do preticanja, te je stablo 65 bilo na prvom mjestu po veličini volumena 2002. godine, a na trećem mjestu 2020. godine. Stablo broj 30 je 2002. godine bilo prvo, a 2020. godine drugo.
Pored vrijednosti promjera i visine, odnosno temeljnice i volumena, vrijeme osržavanja je vrlo važno svojstvo kod ariša.
U tablici 4 prikazano je 30 stabala koja najranije osržavaju.
Najranije osržava stablo broj 495, zatim 443, dok veći broj stabala koja su rangirana među prvih 30 osržava nakon 8, 9 i 10 godina. Među 30 stabala s najvećim prsnim promjerom i 30 stabala sa najranijim osržavanjem nalazi se 11 zajedničkih stabala (30, 35, 65, 84, 136, 173, 375, 387, 443,

ŠUMARSKI LIST 11-12/2023 str. 35     <-- 35 -->        PDF

i temeljnice i promjera i volumena, visine i temeljnice i visine i volumena, kao i između temeljnice i volumena.
Rezultati Pearsonovog koeficijenta korelacije svojstava u 2020. godini prikazani su u tablici 10.
Rezultati Pearsonovog koeficijenta u tablici 10 pokazuju da postoji negativna korelacija između početka osržavanja prema svim ostalim svojstvima, tj. promjeru, visini, temeljnici, volumenu, što znači da stabla koja rano počinju osržavati (broj godina kad počinje osržavanje je manji) imaju dobar visinski i debljinski prirast (visine i promjeri su veći), a posljedično veću temeljnicu i volumen.
Rezultati Pearsonovog koeficijenta korelacije svojstava ariša u 2002. i 2020. godini prikazani su u tablici 11.
Kako je vidljivo u tablici 11, postoji statistički značajna korelacija između vrijednosti svojstava u 2002. i 2020. godini na razini p < 0,01.

ŠUMARSKI LIST 11-12/2023 str. 38     <-- 38 -->        PDF

The average breast height diameter of 41-year-old trees was 24,6 cm, average height 21,8 m, basal area 0.0499m2 and volume 0.3745 m3 (table 1), while in 2002. the average breast height diameter was 15,5 cm, height 18,2 m, basal area 0,020 m2, and volume 0,128 m3 (table 1). Between 2002 and 2020, there was an overtaking of trees in breast height diameter and height and thus the base and volume (table 2). The average larch tree starts heartwood formation at the age of 14 years (table 1). The earliest heartwood formation occurs in the sixth year (tree 495) and the latest in the 32nd year (table 4). Pearson coefficient showed a high positive correlation between breast height diameter and height in 2002 (table 9), which means that trees with a good height increase also have a good thickness increase. As a result, the correlation between breast height diameter and basal area and breast height diameter and volume, height and basal area, height and volume, and basal area and volume are statistically significant. Pearson’s correlation coefficient for the year 2020 showed a negative correlation between the beginning of heartwood formation and all other traits (table 10), i.e., trees that formed heartwood earlier have higher values of growth traits.
The results will be used in the selection processes of larch individuals with good height and thickness growth and early heartwood formation.
Key words: European larch, morphological properties, core formation, selection

ŠUMARSKI LIST 11-12/2023 str. 36     <-- 36 -->        PDF

DISKUSIJA
DISCUSSION
Rezultati ovog istraživanja svojstava rasta pokazali su da je u periodu između 2002. i 2020. godine došlo do preticanja stabala na pokusnoj površini. Pintarić (2000) u istraživanju uspijevanja provenijencija ariša u Bosni i Hercegovini, ­navodi da se razlike između provenijencija sa starošću ­smanjuju.
Rezultati istraživanja pokazali su statistički značajne korelacije između debljinskog i visinskog prirasta sa osržavanjem kao svojstvom koje se izuzetno cijeni, odnosno da stabla sa boljim prirastom imaju i veći kvalitet, odnosno ranije počinju osržavati, dok Pintarić (2000) navodi da pro­venijencije koje najbolje prirašćuju nisu najbolje po kvaliteti. Pozitivnu korelaciju između rasta i promjera srži (veća visina i veći promjer se javljaju istovremeno sa većim promjerom srži) utvrdili su kod primorskog bora (Pinto i sur., 2004; Knapic i Pereira, 2005), kod Eucalyptus globulus (Gominho i Pereira, 2000, 2005.) i kod Larix decidua Miller (Leibundgut, 1983, u: Knapic i dr. 2006).
Rezultati ovog istraživanja pokazali su da su stabla počela osržavati najranije sa 6 godina. Pojavu osržavanja ariša su istraživali Ballian i dr. (2009) na testu provenijencija ariša u Bosni i Hercegovini. Rezultati su pokazali da najranije osržavanje počinje kod provenijencije 59-2 s prosjekom 9,7 godina, a utvrđena je i individualnu varijabilnosti unutar pojedinih provenijencija, te da pojedine jedinke već u 4. godini osržavaju, što ostavlja veliku mogućnost za individualnu selekciju (Ballian i dr. 2009). Nawrot i dr. (2008) su također utvrdili korelacije između brzine formiranja srži i socijalnog položaja stabala u sastojini, starosti stabala, tipa šumskog ­staništa i visine stabala. Najveća korelacija utvrđena je ­između srži i radijusa stabla. Wang i dr. (2010) također su utvrdili korelacije između radijusa srži, širine bjeljike, površine ­bjeljike, volumen srži i bjeljike i prsnog promjera stabla ili promjera ksilema kod više vrsta drveća u Kini. Kvantitativni odnos srži i bjeljike u stablima drveća ovisi ponajprije o ­starosti stabala, klimatskim i zemljišnim uvjetima, visini na kojoj se analizirani presjek stabljike nalazi i veličini krošnje (Duda i Pazdrowski 1975, u Nawrot 2008). Pâques (2001) istraživao je genetsku varijabilnost za obim srži/bjeljike u ariša. Sadržaj srčevine i, u manjoj mjeri, bjeljike, bili su pozitivno povezani s rastom promjera Pâques (2001). Pâques (2001) navodi da pravilan odabir vrste (japanski naspram europskog ariša), porijekla (srednjoeuropske populacije ariša radije nego alpski) ili hibridnih potomaka ili klonova ariša mogu dovesti do značajnih kombiniranih genetskih dobitaka za oba svojstva, tj. sadržaj srži i rast. Pazdrowski i dr. (2007) utvrdili su pozitivnu korelaciju između udjela srži u stablu i promjera na prsnoj visini, kao i između udjela srži i visine stabala. U istraživanju alometrije srži i bjeljike kod sedam vrsta drveća u Kini uključujući dahurski ariš (Larix gmelinii Rupr), radijus srži, širina bjeljike, površina bjeljike, volumen srži i bjeljike bili su značajno korelirani sa prsnim promjerom stabla ili promjerom ksilema (Wang i dr. 2010). U ­Sloveniji su Zule i dr. (2015) istraživali sadržaj lipofilnih ­ekstraktivnih tvari u srži dva stabla europskog ariša i utvrdili su da se sadržaj ekstrakta heksana povećava s visinom stabla.
Europski ariš (Larix decidua Mill.) je vrsta koja rano dostiže kulminaciju svog prirasta u promjeru i dugo ga održava tvoreći sastojine s velikim obiljem vrijednih stabala visoke klase drveta (Chylarecki 2000, u Nawrot 2008).
ZAKLJUČCI
CONCLUSIONS
Dobijeni rezultati pokazuju razliku između prsnog promjera najdebljeg stabla i prosječnog prsnog promjera svih stabala od 12.2 cm, odnosno 11.58 cm između prosjeka pet najdebljih stabala i ukupnog prosjeka, te 10.61 cm između prosjeka deset najdebljih stabala i ukupnog prosjeka.
Razlika između visine najvišeg stabla i prosječne visine svih stabala iznosila je 5.1 m, odnosno 4.46 m između prosjeka pet najviših stabala i ukupnog prosjeka, te 4.15 m između prosjeka deset najviših stabala i ukupnog prosjeka.
Uz dodatno istraživanje nasljednosti svojstava visine i promjera ariša mogla bi se izračunati genetska dobit za svojstva visinu i promjer, te se preporučuje podizanje testa potomstva odabranih stabala.
Rezultati Pearsonovog koeficijenta pokazuju da postoji visoka pozitivna korelacija između promjera i visine u 2002. godini, što znači da stabla sa dobrim visinskim prirastom imaju i dobar debljinski prirast. Posljedično je statistički visoko značajna i korelacija između promjera i temeljnice i promjera i volumena, visine i temeljnice i visine i volumena, kao i između temeljnice i volumena.
Rezultati Pearsonovog koeficijenta za svojstva ariša na pokusnoj površini u 2020. godini pokazuju da postoji negativna korelacija između početka osržavanja prema svim ostalim svojstvima, tj. promjeru, visini, temeljnici, volumenu, što znači da stabla koja rano počinju osržavati (broj godina kad počinje osržavanje je manji) imaju dobar visinski i debljinski prirast (visine i promjeri su veći), a posljedično veću temeljnicu i volumen. Ovo implicira da se na osnovi visinskog i debljinskog prirasta može pretpostaviti da će stabla biti dobro osržena, a što bi trebalo dodatno istražiti kroz test potomstva odabranih stabala.
LITERATURA
REFERENCES
Ballian, D., S., Gurda, A. Čabaravdić, A. Sulejmanović, 2009: Preliminarni rezultati osržavanja ariša (Larix spp.) na pokusnoj plohi Batalovo brdo kod Sarajeva. Naše šume 16-17, pp. 3-13, Sarajevo.
Berthier S., A.D. Kokutse, A. Stokes, T. Fourcaud, 2001: Irregular heartwood formation in maritime pine (Pinus pinaster Ait.): consequences for biomechanical and hydraulic tree functioning.

ŠUMARSKI LIST 11-12/2023 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Annals of Botany, 87: 19–25. (u: Nawrot M., W. Pazdrowski, M. Szymański, 2008: Dynamics of heartwood formation and axial and radial distribution of sapwood and heartwood in stems of European larch (Larix decidua Mill.). J. For. Sci., 54: 409-417.)
Brus, R., 2012: Drevesne vrste na Slovenskem, dopolnjena izdanja Ljubljana, str. 46-47.        
Chylarecki H., 2000: Modrzewie w Polsce. Dynamika wzrostu, rozwój i ekologia wybranych gatunków i ras. Warszawa, Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C. (u: Nawrot M., W. Pazdrowski, M. Szymański, 2008: Dynamics of heartwood formation and axial and radial distribution of sapwood and heartwood in stems of European larch (Larix decidua Mill.). J. For. Sci., 54: 409-417.)
Duda J., W. Pazdrowski, 1975: Procentowy udział twardzieli i bielu w 100-letnich sosnach zwyczajnych (Pinus sylvestris L.) rosnących w różnych warunkach siedliskowych. Sylwan, 119, No. 11: 57–64. (u: Nawrot M., W. Pazdrowski, M. Szymański 2008: Dynamics of heartwood formation and axial and radial distribution of sapwood and heartwood in stems of European larch (Larix decidua Mill.). J. For. Sci., 54: 409-417.)
Gominho, J. H. Pereira, 2000: Variability of heartwood content in plantation growth Eucalyptus globulus Labill. Wood Fiber Sci. 32 , 189 – 192.
Gominho, J. and Pereira, H. 2005. The infl uence of tree spacing in heartwood content in Eucalyptus globulus Labill. Wood Fibre Sci. 37, 582–590.
Gurda, S., 1999: Tehnologija drveta, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 55-57.
Jovanović, B., 2000: Dendrologija, Naučna knjiga Beograd, str. 1-483.
Knapic, S., H. Pereira, 2005: Within-tree variation of heartwood and ring width in maritime pine ( Pinus pinaster Ait.). For. Ecol. Manage. 210 , 81 – 89.
Knapic, S., F. Tavares, H. Pereira, 2006: Heartwood and sapwood variation in Acacia melanoxylon R. Br. trees in Portugal. Forestry, Vol. 79, No. 4, 2006. doi:10.1093/forestry/cpl010
Leibundgut, H., 1983: Untersuchungen verschiedener Provenanzen von Larix decidua. Schweiz. Z. Forstwes. 134 , 61 – 62. (u Knapic, S., F. Tavares, H. Pereira, 2006: Heartwood and sapwood variation in Acacia melanoxylon R. Br. trees in Portugal. Forestry, Vol. 79, No. 4, 2006. doi:10.1093/forestry/cpl010)
Matras, J., L. Pâques, 2008: EUFORGEN Technical Guidelines for genetic conservation and use for European Larch (Larix decidua). Bioversity International, Rome, Italy. 6 pages
Nawrot M., W. Pazdrowski, M. Szymański, 2008: Dynamics of heartwood formation and axial and radial distribution of sapwood and heartwood in stems of European larch (Larix decidua Mill.). J. For. Sci., 54: 409-417.
Necesany, V. 1965: Heartwood formation as a phisiological ageing process, IUFRO (u: Gurda S., Dž. Sokolović, J. Knežević, S. Hajdarević, B. Kašćel, 2018: Utjecaj ekspozicije i taksacionih elemenata na razvoj neprave srži bukve u šumskom odjeljenju 36, GJ “Goleš Radalje”. Naše šume 50-51, pp. 13-22)
Pâques, L. E., 2001:. Genetic Control of Heartwood Content in Larch. Silvae Genetica 50, 2, pp. 69-75.
Pazdrowski, W., T. Jelonek, A. Tomczak, I. Stypuła, 2007: Proportion of Sapwood and Heartwood and Selected Biometric Features in Larch Trees (Larix decidua Mill.). Wood Research 52 (4): 2007 1-16
Pintarić, K. 2000: 30 godina istraživanja na arišu različitih provenijencija u Bosni. Š. list br. 3-4 CXX1V (2000), str. 143-156.
Pintarić, K. 2002: Šumsko-uzgojna svojstva i život važnijih vrsta šumskog drveća, UŠIT-Sarajevo, pp. 221.
Pintarić, K., T. Mikić, M. Vučetić, 1990: Rezultati prirašćivanja ariša različitih provenijencija u visinu i debljinu u starosti od 29 godina, Radovi Šumarskog fakulteta u Sarajevu.
Pintarić, K., N. Zekić, 1966: Prirast ariša raznih provenijencija na oglednim plohama na području FŠOD- Igman. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu. God. XI, knjiga 11, sv. 2, 17-45, Sarajevo.
Pinto I., H. Pereira, A. Usenius, 2004: Heartwood and sapwood development within maritime pine (Pinus pinaster Ait.) stems. Trees, 18: 284–294.
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2002: Prijedlog izvedbenog projekta za uređenje i gazdovanje sjemenskom sastojinom ariša Šumarstvo “Ribnica” Kakanj, GJ “Donja Ribnica – Zgošća” odjel 26. Sarajevo. pp 1-10.
Vidaković, M., J. Franjić, 2004: Golosjemenjače. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. str.823.
Wang, X., C. Wang, Q. Zhang, X. Quan, 2010: Heartwood and sapwood allometry of seven Chinese temperate tree species. Ann. For. Sci. 67, 410 (2010). https://doi.org/10.1051/forest/2009131.
Zule, J., K. Čufar, V. Tišler, 2015: Lipophilic Extractives in Heartwood of European Larch (Larix decidua Mill.). Drvna industrija, Vol. 66 No. 4, 2015. str. 305-313. https://doi.org/10.5552/drind.2015.1442
Summary
Larch (Larix decidua) showed good growth and adaptability to ecological conditions in Bosnia and Herzegovina. The research aims to determine the variability of the morphological traits of larch in the seed stand near Kakanj, the variability at the beginning of heartwood formation, and correlations among these properties.
In the larch seed stand, established by seedlings 2+0 in 1979, an area of 0,45 hectares was set aside. The heights and breast height diameters of the trees were on that area were measured in 2002 and 2020, and the basal area and volume were calculated. In 2020, the trees were drilled at breast height with a Presler drill to measure the proportion of heartwood. Average values of all properties for 2002 and 2020 were calculated. The ten, five and one best trees were selected according to the properties of breast height diameter, height, basal area, volume, and the intensities of selection for these traits were calculated. The Pearson correlation coefficient among all investigated traits were calculated.