DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2023 str. 109     <-- 109 -->        PDF

predstavlja povećanje od 27%. Rezultat je to značajnih uplata članova kao potpora radu unutar ogranaka Bjelovar, Požega, Našice, Virovitica i Split.
Skupina prihoda – ostali prihodi, uobičajeno obuhvaća prihode od pretplate na „Šumarski list“, koji su planirani u iznosu od 380.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 371.912,61 kn. U ovoj skupini prihoda ove godine prikazani su i troškovi gore navedenog sudskog spora u iznosu od 45.284,69 kn te iznos ostvarene potpore Republike Hrvatske iskazane kao umanjenje obveze plaćanja po računima za trošak električne energije u ukupnom iznosu za 2022. godinu od 4.353,66 kn.
Ukupni rashodi predviđeni planom u iznosu 2.907.600,00 kn ostvareni su u planiranom iznosu i iznose 2.900.409,45 kn.
U strukturi je u nekoliko grupa rashoda došlo do odstupanja, ali su sve kategorije rashoda promatrane po grupama ostvarene u vrijednostima na razini ili nižim od planiranih. Unutar grupa uočena su neka odstupanja po vrstama rashoda.
Rashodi za zaposlene na razini su planom predviđenih.
Skupina materijalnih rashoda planirana je u iznosu od 2.005.200,00 kn, a ostvareni iznos je 2.007.674,71 kn. Uobičajeno oni čine 70% ukupnih rashoda.
Rashodi za radnike ostvareni su u planom predviđenom iznosu. Prvo odstupanje je u kategoriji naknada troškova osobama izvan radnog odnosa. Ostvareni rashod je 41.423,93, što je 26% više od planiranog iznosa, a isti je posljedica ostvarenog službenog puta predstavnika HŠD na skupu European forest network na Islandu, koji je u ranijem razdoblju otkazan zbog pandemije. Nešto manji od planiranih su rashodi za telefon i poštu, tekuće održavanje i promidžbu, što u apsolutnom iznosu ne predstavlja značajno odstupanje.
Rashodi vezani uz intelektualne usluge, koji se uglavnom odnose na autorske honorare vezane uz izdavanje Šumarskog lista niži su 10% od predviđenih i iznose 171.443,85 kn. Posljedica je to dinamike obračuna primljenih radova i recenzija, te odabira za objavu u časopisu.
Planirani rashodi za grafičke i tiskarske usluge u dijelu koji se odnosi na pripremu ostali su isti, međutim, rashodi za tisak „Šumarskog lista“ manji su i to iz dva razloga – kako bi izbjegli moguće povećanje cijene papira i ostvarili rabat na količinu, nabavili smo ukupno potrebnu količinu papira za svih šest dvobroja. Drugi razlog je što se vodila briga o broju stranica svakog dvobroja, što je izravno utjecalo na trošak papira i tiska.
Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u manjem iznosu, pa umjesto planiranih 71.000,00 kn iznose 64.091,13 kn. Razlog tomu je što je račun za potrošnju plina u 12 mjesecu stigao tek početkom veljače ove godine i nije obuhvaćen ovim obračunom.
Ove godine u kategoriji rashoda za stručna putovanja bilježimo višestruko veći iznos nego prethodnih godina, što je posljedica ukidanja ograničenja mogućnosti kretanja i okupljanja uzrokovanog pandemijom Covid-19. Ostvareni rashodi su veći u odnosu na rebalansom predviđene rashode za 18% i iznose 760.509,52 kn.
Planom je predviđen višak prihoda nad rashodima od 53.670,00 kn. Ostvareni višak bi kao rezultat redovnog poslovanja iznosio 91.902,61 kn. Zbog ranije obrazložene situacije vezane za presudu po sudskom sporu i prikaz glavnice i zateznih kamata, te sudskih troškova koji nam trebaju biti plaćeni, rezultat poslovanja u ovoj godini iskazuje se kao višak u iznosu od 1.906.506,30 kuna.
REZULTAT GLASANJA:
ZA-26, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0
Ad. 2. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za popis imovine HŠD na dan 31. 12. 2022. godine.
REZULTAT GLASANJA:
ZA-26, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0
 
Ad. 3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora HŠD za 2022. godinu.