DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2023 str. 108     <-- 108 -->        PDF

Obrazloženje izvješća o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu.
Financijski plan za 2022. godinu usvojen je početkom prosinca 2021. godine u redovnoj proceduri. U to vrijeme prilikom postavljanja planskih vrijednosti pretpostavljalo se da će prihodi poslovne godine biti stabilna stavka temeljena na poznatim ugovorima o zakupu poslovnog prostora, ustaljenoj poslovnoj suradnji vezano za pretplatu na Šumarski list i članarini temeljenoj na očekivanom broju članova. Tako su se u granicama mogućega planirali i rashodi posebno oni vezani za potrebne radove u zgradi Šumarskog doma koji su proizlazili iz ugovora o zakupu s Gradom Zagrebom.
Krajem 2022. godine, zbog konkretnih saznanja i procjene da će rezultat poslovanja u nekim planskim kategorijama značajno odstupati od važećeg financijskoga plana, na 3. sjednici Upravnog odbora održanoj 09. 12. 2022. te e-sjednici Skupštine koja je održana u razdoblju od 20. do 22. 12. 2022, usvojen je rebalans financijskoga plana, tako da su planske vrijednosti usklađene s realnijim očekivanjima za ostvarenje prihoda i rashoda na dan 31. 12. 2022.
Podloga za sastavljanje rebalansa plana bili su knjigovodstveni podaci na dan 31. 10. 2021. i procjene očekivanih prihoda i rashoda do kraja poslovne godine.
Kao rezultat poslovanja planiran je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 53.670,00 kuna.
Početkom 2023. primili smo dokumentaciju od Odvjetničkog ureda koji nas zastupa u dva spora protiv Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu radi naplate potraživanja po osnovi neplaćene najamnine. Primili smo konačnu presudu i potvrdu pravomoćnosti/ovršnosti za jedan od tih sporova u kojem utužena glavnica iznosi 552.897,80 kuna.
S obzirom na potvrdu o pravomoćnosti, utuženi iznos glavnice uvećan za obračunate zatezne kamate na glavnicu, ali i zatezne kamate na priznate sudske troškove, obuhvaćen je u iznosu prihoda od imovine. Iznos sudskih troškova u iznosu od 45.284,69 kuna koji nam je tuženik dužan platiti, obuhvaćen je u iznosu prikazanom u kategoriji ostali prihodi.
Predmetni spor vođen je za neplaćenu najamninu u razdoblju od 01. 01. 2004. do 01. 10 .2006. godine. Prva presuda donesena je 12. 03. 2012. godine, međutim, uslijedila je žalba tuženika, presude, pa ponovne žalbe, promjene nadležnosti suda na relaciji Zagreb – Bjelovar, do konačno zatražene revizije od strane tuženika na Vrhovnom sudu RH. Prema tom rješenju revizije postupka se odbacuju kao nedopuštene, te se izdaje potvrda o pravomoćnosti po presudi. S obzirom da u vrijeme izrade rebalansa nismo raspolagali potvrdom o pravomoćnosti tj. ovršnosti, te činjenicu da je sudski spor kroz skoro dvadeset godina prošao puno obrata, pri izradi rebalansa plana, iznose koji proizlaze iz sudske presude, nismo uvrstili u realne planske prihode.
Iz tog razloga je u izvršenju planskih prihoda nastalo veliko odstupanje dok su ukupni rashodi ostvareni prema postavljenom planu s odstupanjima po pojedinim vrstama rashoda.
Ovdje napominjemo da je drugi spor protiv istog tuženika za osnovni dug od 1.372.920,60 kn za neplaćenu najamninu u razdoblju od 01. 01. 1999. do 15. 12. 2003. godine, u postupku revizije na Vrhovnom sudu RH, vraćen na prvostupanjski sud u ponovni proces. To je dodatni razlog što smo i prvom sporu i presudi pristupili sa zadrškom.
Isto tako napominjemo da su prihodi temeljem presude prikazani kao ostvareni, ali još uvijek nisu naplaćeni.
Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 4.806.915,73 kn.
Prihod od članarina ostvaren je u iznosu od 596.160,00 kn, što je manje od planom predviđenih 625.420,00 što je pak posljedica smanjenja broja članova, kao i nekoliko prethodnih godina.
Posljedica je to još uvijek smanjene društvene aktivnosti ograničene pandemijom korona virusa, pa tako i manjeg interesa za članstvo u društvu.
Prihod od iznajmljivanja poslovnog prostora je u trenutku donošenja rebalansa bio poznat tako da je ostvaren u planiranom iznosu od 1.503.046,49 kn. Uvećan je za iznose koji proizlaze iz gore obrazložene sudske presude: 552.897,80 kn prihode od najma, 1.169.843,27 kn zateznih kamata po glavnici te 46.577,19 kn zateznih kamata na iznos sudskih troškova. Oba iznosa zateznih kamata obračunata su do dana 17. 05. 2021., kako stoji u potvrdi o pravomoćnosti. Iznos kamata će se u slučaju naplate razlikovati, s obzirom da će biti izvršen do datuma naplate.
U kategoriji donacija ostvareni su prihodi u iznosu 463.831,00 kn, što je ukupno 16% više od planom predviđenih 401.400,00 kn. U strukturi je vidljivo da su prihodi iz državnog proračuna namijenjeni financiranju izdavanja „Šumarskog lista“ na razini planom predviđenih i iznose 91.259,00 kn.
Prihodi od lokalne samouprave ostvareni su u planskom iznosu od 14.000,00 kn. Razlika je između planiranih i ostvarenih prihoda u kategoriji donacija od trgovačkih društava koji su ove godine ostvareni u ukupnom iznosu od 154.200,00 kn, što je 15% više od planom predviđenog iznosa od 134.000,00 kn.
Donacije od građana ostvarene su u iznosu od 201.372,00 kn, što u odnosu na planirani iznos od 159.000,00 kn