DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2023 str. 107     <-- 107 -->        PDF

Damir Delač
Zapisnik 1. elektroničke sjednice Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva (HŠD) 2023. godine
1. Elektronička sjednica Upravnog odbora HŠD 2022. godine održana je od 20. veljače u 0,00 sati do 21. veljače u 24,00 sata.
Nazočni: Akademik Igor Anić, Emil Balint, dipl. ing., mr. sc. Boris Belamarić, Daniela Cetinjanin, dipl. ing., mr. spec. Mandica Dasović, Damir Dramalija, dipl. ing., Goran Gobac, dipl. ing., prof. dr. sc. Marijan Grubešić, prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, Marina Juratović, dipl. ing., Josip Kovačić, dipl. ing., Ivan Krajačić, dipl. ing., Valentina Kulaš, Dorica Matešić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl. ing., Martina Pavičić, dipl. ing., Krešimir Pavić, dipl. ing., dr. sc. Sanja Perić, Marko Perković, dipl. ing., Krasnodar Sabljić, dipl. ing., mr. sc. Dalibor Tonc, Davor Topolnjak, dipl. ing., Oliver Vlainić, dipl. ing., doc. dr. sc. Dinko Vusić, Silvija Zec, dipl. ing., Dražen Zvirotić, dipl. ing.
Ispričani: prof. dr. sc. Milan Glavaš, Krešimir Jakupak, dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić, Darko Mikičić, dipl. ing., Darko Posarić, dipl. ing., Ante Taraš, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Tikvić,
Dnevni red
1. Usvajanje Financijskog izvješća – izvješća o izvršenju financijskog plana HŠD za 2022. godinu.
2. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za popis imovine HŠD-a na dan 31. 12. 2022. godine.
3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora HŠD za 2022. godinu.
4. Usvajanje prijedloga za rashod osnovnih sredstava.
5. Usvajanje Odluke o rasporedu viška prihoda HŠD ostvarenog u 2022. godini.
 
Kako je od ukupno 33 člana Upravnog odbora sjednici nazočilo njih 26 utvrđen je kvorum.
Rezultati glasanja su sljedeći:
 
Ad. 1. Usvajanje Financijskog izvješća – izvješća o izvršenju financijskog plana HŠD-a za 2022. godinu.
 

ŠUMARSKI LIST 7-8/2023 str. 108     <-- 108 -->        PDF

Obrazloženje izvješća o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu.
Financijski plan za 2022. godinu usvojen je početkom prosinca 2021. godine u redovnoj proceduri. U to vrijeme prilikom postavljanja planskih vrijednosti pretpostavljalo se da će prihodi poslovne godine biti stabilna stavka temeljena na poznatim ugovorima o zakupu poslovnog prostora, ustaljenoj poslovnoj suradnji vezano za pretplatu na Šumarski list i članarini temeljenoj na očekivanom broju članova. Tako su se u granicama mogućega planirali i rashodi posebno oni vezani za potrebne radove u zgradi Šumarskog doma koji su proizlazili iz ugovora o zakupu s Gradom Zagrebom.
Krajem 2022. godine, zbog konkretnih saznanja i procjene da će rezultat poslovanja u nekim planskim kategorijama značajno odstupati od važećeg financijskoga plana, na 3. sjednici Upravnog odbora održanoj 09. 12. 2022. te e-sjednici Skupštine koja je održana u razdoblju od 20. do 22. 12. 2022, usvojen je rebalans financijskoga plana, tako da su planske vrijednosti usklađene s realnijim očekivanjima za ostvarenje prihoda i rashoda na dan 31. 12. 2022.
Podloga za sastavljanje rebalansa plana bili su knjigovodstveni podaci na dan 31. 10. 2021. i procjene očekivanih prihoda i rashoda do kraja poslovne godine.
Kao rezultat poslovanja planiran je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 53.670,00 kuna.
Početkom 2023. primili smo dokumentaciju od Odvjetničkog ureda koji nas zastupa u dva spora protiv Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu radi naplate potraživanja po osnovi neplaćene najamnine. Primili smo konačnu presudu i potvrdu pravomoćnosti/ovršnosti za jedan od tih sporova u kojem utužena glavnica iznosi 552.897,80 kuna.
S obzirom na potvrdu o pravomoćnosti, utuženi iznos glavnice uvećan za obračunate zatezne kamate na glavnicu, ali i zatezne kamate na priznate sudske troškove, obuhvaćen je u iznosu prihoda od imovine. Iznos sudskih troškova u iznosu od 45.284,69 kuna koji nam je tuženik dužan platiti, obuhvaćen je u iznosu prikazanom u kategoriji ostali prihodi.
Predmetni spor vođen je za neplaćenu najamninu u razdoblju od 01. 01. 2004. do 01. 10 .2006. godine. Prva presuda donesena je 12. 03. 2012. godine, međutim, uslijedila je žalba tuženika, presude, pa ponovne žalbe, promjene nadležnosti suda na relaciji Zagreb – Bjelovar, do konačno zatražene revizije od strane tuženika na Vrhovnom sudu RH. Prema tom rješenju revizije postupka se odbacuju kao nedopuštene, te se izdaje potvrda o pravomoćnosti po presudi. S obzirom da u vrijeme izrade rebalansa nismo raspolagali potvrdom o pravomoćnosti tj. ovršnosti, te činjenicu da je sudski spor kroz skoro dvadeset godina prošao puno obrata, pri izradi rebalansa plana, iznose koji proizlaze iz sudske presude, nismo uvrstili u realne planske prihode.
Iz tog razloga je u izvršenju planskih prihoda nastalo veliko odstupanje dok su ukupni rashodi ostvareni prema postavljenom planu s odstupanjima po pojedinim vrstama rashoda.
Ovdje napominjemo da je drugi spor protiv istog tuženika za osnovni dug od 1.372.920,60 kn za neplaćenu najamninu u razdoblju od 01. 01. 1999. do 15. 12. 2003. godine, u postupku revizije na Vrhovnom sudu RH, vraćen na prvostupanjski sud u ponovni proces. To je dodatni razlog što smo i prvom sporu i presudi pristupili sa zadrškom.
Isto tako napominjemo da su prihodi temeljem presude prikazani kao ostvareni, ali još uvijek nisu naplaćeni.
Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 4.806.915,73 kn.
Prihod od članarina ostvaren je u iznosu od 596.160,00 kn, što je manje od planom predviđenih 625.420,00 što je pak posljedica smanjenja broja članova, kao i nekoliko prethodnih godina.
Posljedica je to još uvijek smanjene društvene aktivnosti ograničene pandemijom korona virusa, pa tako i manjeg interesa za članstvo u društvu.
Prihod od iznajmljivanja poslovnog prostora je u trenutku donošenja rebalansa bio poznat tako da je ostvaren u planiranom iznosu od 1.503.046,49 kn. Uvećan je za iznose koji proizlaze iz gore obrazložene sudske presude: 552.897,80 kn prihode od najma, 1.169.843,27 kn zateznih kamata po glavnici te 46.577,19 kn zateznih kamata na iznos sudskih troškova. Oba iznosa zateznih kamata obračunata su do dana 17. 05. 2021., kako stoji u potvrdi o pravomoćnosti. Iznos kamata će se u slučaju naplate razlikovati, s obzirom da će biti izvršen do datuma naplate.
U kategoriji donacija ostvareni su prihodi u iznosu 463.831,00 kn, što je ukupno 16% više od planom predviđenih 401.400,00 kn. U strukturi je vidljivo da su prihodi iz državnog proračuna namijenjeni financiranju izdavanja „Šumarskog lista“ na razini planom predviđenih i iznose 91.259,00 kn.
Prihodi od lokalne samouprave ostvareni su u planskom iznosu od 14.000,00 kn. Razlika je između planiranih i ostvarenih prihoda u kategoriji donacija od trgovačkih društava koji su ove godine ostvareni u ukupnom iznosu od 154.200,00 kn, što je 15% više od planom predviđenog iznosa od 134.000,00 kn.
Donacije od građana ostvarene su u iznosu od 201.372,00 kn, što u odnosu na planirani iznos od 159.000,00 kn

ŠUMARSKI LIST 7-8/2023 str. 111     <-- 111 -->        PDF

REZULTAT GLASANJA:
ZA 26, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0
 
Slijedom navedenih rezultata glasanja, zaključujemo da su sva predložena Izvješća i Odluke jednoglasno usvojeni.
Pojedinačni rezultati glasanja 1. Elektroničke sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2023. godine nalaze se u prilogu.
 
Pojedinačni rezultati glasanja 1. Elektroničke sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2023. godine nalaze se u prilogu.
 
Broj: 70-1/2023
Zagreb, 01. ožujka 2023.

ŠUMARSKI LIST 7-8/2023 str. 110     <-- 110 -->        PDF

REZULTAT GLASANJA:
ZA-26, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0
Ad. 4. Usvajanje Odluke o rasporedu viška prihoda HŠD ostvarenog u 2022. godini.
Predlaže se donošenje Odluke kojom se višak prihoda iskazan na dan 31. 12. 2022. godine u ukupnom iznosu od 1.906.506,30 kn namjenjuje za pokriće troškova redovitog poslovanja
REZULTAT GLASANJA:
ZA 26, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0.
Ad. 5. Usvajanje prijedloga za rashod osnovnih sredstava

ŠUMARSKI LIST 7-8/2023 str. 109     <-- 109 -->        PDF

predstavlja povećanje od 27%. Rezultat je to značajnih uplata članova kao potpora radu unutar ogranaka Bjelovar, Požega, Našice, Virovitica i Split.
Skupina prihoda – ostali prihodi, uobičajeno obuhvaća prihode od pretplate na „Šumarski list“, koji su planirani u iznosu od 380.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 371.912,61 kn. U ovoj skupini prihoda ove godine prikazani su i troškovi gore navedenog sudskog spora u iznosu od 45.284,69 kn te iznos ostvarene potpore Republike Hrvatske iskazane kao umanjenje obveze plaćanja po računima za trošak električne energije u ukupnom iznosu za 2022. godinu od 4.353,66 kn.
Ukupni rashodi predviđeni planom u iznosu 2.907.600,00 kn ostvareni su u planiranom iznosu i iznose 2.900.409,45 kn.
U strukturi je u nekoliko grupa rashoda došlo do odstupanja, ali su sve kategorije rashoda promatrane po grupama ostvarene u vrijednostima na razini ili nižim od planiranih. Unutar grupa uočena su neka odstupanja po vrstama rashoda.
Rashodi za zaposlene na razini su planom predviđenih.
Skupina materijalnih rashoda planirana je u iznosu od 2.005.200,00 kn, a ostvareni iznos je 2.007.674,71 kn. Uobičajeno oni čine 70% ukupnih rashoda.
Rashodi za radnike ostvareni su u planom predviđenom iznosu. Prvo odstupanje je u kategoriji naknada troškova osobama izvan radnog odnosa. Ostvareni rashod je 41.423,93, što je 26% više od planiranog iznosa, a isti je posljedica ostvarenog službenog puta predstavnika HŠD na skupu European forest network na Islandu, koji je u ranijem razdoblju otkazan zbog pandemije. Nešto manji od planiranih su rashodi za telefon i poštu, tekuće održavanje i promidžbu, što u apsolutnom iznosu ne predstavlja značajno odstupanje.
Rashodi vezani uz intelektualne usluge, koji se uglavnom odnose na autorske honorare vezane uz izdavanje Šumarskog lista niži su 10% od predviđenih i iznose 171.443,85 kn. Posljedica je to dinamike obračuna primljenih radova i recenzija, te odabira za objavu u časopisu.
Planirani rashodi za grafičke i tiskarske usluge u dijelu koji se odnosi na pripremu ostali su isti, međutim, rashodi za tisak „Šumarskog lista“ manji su i to iz dva razloga – kako bi izbjegli moguće povećanje cijene papira i ostvarili rabat na količinu, nabavili smo ukupno potrebnu količinu papira za svih šest dvobroja. Drugi razlog je što se vodila briga o broju stranica svakog dvobroja, što je izravno utjecalo na trošak papira i tiska.
Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u manjem iznosu, pa umjesto planiranih 71.000,00 kn iznose 64.091,13 kn. Razlog tomu je što je račun za potrošnju plina u 12 mjesecu stigao tek početkom veljače ove godine i nije obuhvaćen ovim obračunom.
Ove godine u kategoriji rashoda za stručna putovanja bilježimo višestruko veći iznos nego prethodnih godina, što je posljedica ukidanja ograničenja mogućnosti kretanja i okupljanja uzrokovanog pandemijom Covid-19. Ostvareni rashodi su veći u odnosu na rebalansom predviđene rashode za 18% i iznose 760.509,52 kn.
Planom je predviđen višak prihoda nad rashodima od 53.670,00 kn. Ostvareni višak bi kao rezultat redovnog poslovanja iznosio 91.902,61 kn. Zbog ranije obrazložene situacije vezane za presudu po sudskom sporu i prikaz glavnice i zateznih kamata, te sudskih troškova koji nam trebaju biti plaćeni, rezultat poslovanja u ovoj godini iskazuje se kao višak u iznosu od 1.906.506,30 kuna.
REZULTAT GLASANJA:
ZA-26, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0
Ad. 2. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za popis imovine HŠD na dan 31. 12. 2022. godine.
REZULTAT GLASANJA:
ZA-26, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0
 
Ad. 3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora HŠD za 2022. godinu.