DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2022 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Uredništvo
Šume i šumarstvo u 2021. godini
FORESTS AND FORESTRY IN 2021
Riječ uredništva
Prije nekoliko godina u jednom dvobroju Šumarskog lista pojasnili smo zadaću ove rubrike. Naglasili smo da ona nije zamišljena da podučava šumarske stručnjake o šumarstvu (struku su učili na Fakultetu), nego da podsjetimo na aktualnosti koje se događaju u šumi i šumarskoj struci. Navodeći činjenice, nastojimo pomoći da šumarska praksa, pa i znanost, lakše zauzme stav o pojedinom aktualnom stručnom problemu ili događanjima kako bi štitila šumu i struku. Stoga, osvrnimo se na prošlogodišnje rubrike koje nam ukazuju na probleme koji nas očekuju.
U dvobroju 1-2/2021. najavili smo cjelogodišnje obilježavanje 175-e obljetnice osnivanja Hrvatskoga šumarskog društva (1846. g.) i 145-e obljetnice (1877. g) tiskanja znanstveno-stručnog i staleškog glasila Šumarskog lista. Naveli smo kako je Hrvatsko šumarsko društvo, uz ostalo, ostvarilo svoja dva glavna cilja: uvođenje više šumarske nastave u Hrvatskoj osnivanjem Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima 1860. godine, a potom Šumarske akademije (danas Šumarski fakultet) 1898. godine kao četvrte visokoškolske ustanove Zagrebačkog sveučilišta. Tiskanjem prvoga broja svojega glasila, Šumarskog lista 1. siječnja 1877. godine, ostvaren je i drugi cilj. Posebno smo istaknuli kako je već tada usvojeno mišljenje da je za gospodarenje šumskim ekosustavima potrebno visokoškolsko obrazovanje. Upitali smo se kakva je danas situacija sa šumarskom strukom? Zaključili smo: nikakva – svi znaju sve o šumi, a nisu niti „primirisali“ šumarsko obrazovanje bilo kojega ranga. Skrenuli smo pozornost na netržišno gospodarenje šumskim resursima, posebice najvrjednijima, kada izvozom drvne sirovine, a ne drvoprerađivačkih proizvoda izvozimo radna mjesta i obezvrjeđujemo dugogodišnji trud šumarskih stručnjaka.
U dvobroju 3-4/2021. raspravljali smo na temu teksta Thomasa Waitza, zastupnika Zelenih u EU, objavljenog pod bombastičnim naslovom „Novo izvješće o krčenju šuma u Hrvatskoj“, na kojega su se odmah „zalijepili“ naši Zeleni. Nakon više od 250 godina gospodarenja našim šumama po načelu potrajnog gospodarenja, ovaj naslov je uvreda hrvatskim stručnjacima. Osim toga, ovo je poistovjećivanje pojmova krčenja i kontrolirane sječe šuma, što je očiti primjer neznanja, bolje rečeno amaterizma koji danas preplavljuje ne samo šumarsku nego i druge struke. Svakako preporučamo opetovano pročitati ovu Riječ Uredništva, kako bi imali jaču podlogu za eventualnu raspravu o odnosnoj temi.
U dvobroju 5-6/2021. rubriku smo posvetili „Odlasku čovjeka koji je život posvetio šumi i šumarstvu“. Bez obzira na njegov životni put opširno prikazan u rubrici In memoriam, osvrnuli smo se kratko na najvažnije dijelove toga životnog puta, zaključujući: „Odlaskom profesora Matića završilo je jedno razdoblje, koje će nama suvremenicima ostati u sjećanju kao nezaboravno iskustvo, plemenitog, šumarskog načina života i zajedništva, a koje je rezultiralo njegovanim i očuvanim šumama. Hoće li novi trendovi koji su sve izraženiji u današnjem šumarstvu, a prema kojima su šumarski stručnjaci sve manje povezani sa šumom, ali i međusobno, uspjeti odgovoriti na nove izazove, posebice u okolnostima sve izraženijih klimatskih promjena, tek je za vidjeti.“
U dvobroju 7-8/2021. uz temu: Tko je kriv za loše poslovanje drvoprerađivača? navodimo tekst Europskoga šumarskog instituta i Svjetske banke pod naslovom „Pregled i preporuka za sustav prodaje drvne sirovine Hrvatskih šuma“. Čitamo da se kod nas 93 % drvnih proizvoda prodaje administrativno na temelju dugoročnih ugovora, a tržišno samo 5 % (Poljska 89-90 %, Češka 96 %, a Estonija i Francuska približno 100 % tržišno). Hrvatska prodaje drvnu sirovinu po 20-30 % nižoj cijeni u usporedbi s europskim cijenama i cijenama u susjednim zemljama, što čini gubitak od oko 316 milijuna kuna godišnje (hrast 163 milijuna kn, bukva 105 milijuna kn, smreka i jela 48 milijuna kn). S obzirom na gospodarenje po načelu potrajnosti te na kvalitetu i prirodnost naših šuma (čime je osiguran i FSC certifikat – od čega najveći benefit ubiru upravo drvoprerađivači), mišljenja smo da je gubitak i veći.
Što donosi nova EU strategija za šume do 2030. tema je dvobroja 9-10/2021. Smatra se ključnim za ostvarivanje ciljeva Europskoga zelenog plana, smanjenje emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030. i klimatske neutralnosti do 2050. godine. Pomaže i ispunjavanje ciljeva EU-a za povećanje uklanjanja CO2 prirodnim ponorima prema Zakonu o klimi. Strategijom se šumi, šumarima i sektoru koji se temelji na šumi daje središnja uloga u ostvarivanju tih ciljeva. Uz njihovu pomoć očekuje se europski prelazak na moderno, klimatski neutralno, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo.
U dvobroju 11-12/2021. pokušali smo sažeti nazovimo prognoze „Što nam donosi Glazgovska klimatska konferencija“. U sklopu potpisane Deklaracije o korištenju šuma i zemljišta, koju je do sada podržalo preko 140 država u kojima se nalazi više od 90 % svjetskih šuma, čelnici zemalja obvezali su se zajednički raditi na zaustavljanju i preokretanju gubitka šuma i degradacije zemljišta do 2030. godine. Glavni cilj konferencije odnosio se na ograničavanje povišenja globalne prosječne temperature na razinu koja je znatno niža od 2 °C iznad razine u predindustrijskom razdoblju. Ovdje nas zabrinjava činjenica da mnogi neupućeni, a mjerodavni, poistovjećuju krčenje šuma i kontroliranu sječu šuma koja je uzgojni zahvat u održavanju, a posebice u obnovi šumskih sastojina. Usprkos našoj visokoj šumovitosti, to bi nam u budućnosti moglo bitno utjecati na dosadašnji dokazano uspješni način gospodarenja našim šumama.
Uredništvo

ŠUMARSKI LIST 1-2/2022 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Editorial
We explained the mission of this column in a double issue of Forestry Journal several years ago. We pointed out that the intention of the column was not to teach forestry experts about forestry (the profession which they study at the faculty), but to point to some current events taking place in the forest and the forestry profession. By stating the facts, we try to help the forestry practice and science to take a stand on a particular professional problem or event, all with the view of protecting the forest and the profession. Therefore, let us remind ourselves of last year’s columns, which point to the problems that await us in the future.
In the double issue 1-2/2021 we announced the year-round celebration of the 175th anniversary of the founding of the Croatian Forestry Society (1846) and the 145th anniversary (1877) of the publication of the scientific-professional paper Forestry Journal. Among other things, we pointed out that the Croatian Forestry Society achieved its two main goals. The first was the introduction of higher forestry education in Croatia by founding the College of Agriculture and Forestry in Križevci in 1860 and the Academy of Forestry (the present Faculty of Forestry) in 1898 as the fourth higher education institution of the University of Zagreb. The second goal was achieved by publishing the first issue of Forestry Journal on January 1st, 1877. We especially emphasised that the awareness of the need for higher education to manage forest ecosystems was keenly felt even then. We asked ourselves what the current situation was regarding the forestry profession. We concluded it was dire: everybody knows everything about the forest without having the slightest idea of the forestry profession. We also drew attention to the non-market management of forest resources, particularly the most valuable ones, when by exporting wood raw material instead of wood processing products, we export jobs and devalue the long-lasting hard work of forestry experts.
In the double issue 3-4/2021, we discussed the text by Thomas Waitz, representative of the Green Party in the EU, published under the bombastic title “New Report on Deforestation in Croatia”, which our Greens immediately “embraced”. In view of over 250 years of managing our forests according to the principle of sustainable management, this title is an insult to Croatian experts. In addition, this mixing up of the concepts of deforestation and controlled felling of forests is a blatant example of ignorance, or rather amateurism, which today permeates not only forestry but also other professions. We warmly recommend rereading this Editorial in order to gain a stronger basis for a possible debate of this subject.
The Editorial in the double issue 5-6/2021, was entitled “The demise of a man who has devoted his life to forests and forestry”. Although his life path was extensively presented in the column “In memoriam”, we briefly described the most important points of his life path, concluding: “The demise of Professor Matić ends a period which we, his contemporaries, will always look upon as an unforgettable experience of living a noble foresters’ life in togetherness, the result of which are well-tended and preserved forests. Will the new trends, increasingly visible in present day forestry, in which foresters have less and less contact with forests and with their colleagues, be able to respond to all the challenges, particularly in the light of distinct climate changes, remains to be seen.”
The topic of the double issue 7-8/2021 “Who is to blame for poor business results of wood processors?” is accompanied by the text of the European Forestry Institute and the World Bank, entitled “A survey and recommendations for the wood raw material sale system in the company Croatian Forests Ltd.” According to the text, 93 % of wood products in Croatia are sold administratively on the basis of long-term contracts, and only 5 % are sold on the market (Poland 89 - 90 %, Czechia 96 %, and Estonia and France about 100 % on the market). Compared to European prices and prices in neighbouring countries, Croatia sells wood raw material at prices which are 30 – 30 % lower, which incurs a loss of about 316 million kuna annually (oak 163 million kuna, beech 105 million kuna, spruce and fir 48 million kuna). Taking into consideration the principles of sustainable management, as well as the quality and naturalness of Croatian forests (which has earned them the FSC certificate – of which it is the wood processors who reap the highest benefits), we suspect that the losses are even higher than the ones mentioned above.
The topic of the double issue 9-10/2021 was “What does the new EU forest strategy for 2030 bring?” A core part of the European Green Deal, this strategy anticipates a reduction of greenhouse gas emissions by at least 55 % by 2030 and a climate-neutral continent by 2050. It also helps meet EU targets to increase CO2 removal through natural sinks under the Climate Act. The strategy gives forests, foresters and the forest-based sector a central role in meeting these targets. With their help, a European transition to a modern, climate-neutral, resource-efficient and competitive economy is expected.
The double issue 11-12/2021 was concerned with predictions contained in the text “What does the Glasgow Conference bring us?” As part of the signed Declaration on Forests and Land Use, which has so far been supported by over 140 countries in which more than 90 % of world’s forests are located, the leaders pledged to work together to “halt and reverse forest loss and land degradation” by 2030. The main objective of the conference was to limit the increase in global average temperature to a level significantly lower than 2 °C above the level in the pre-industrial period. Here, we are concerned about the fact that those who are uninformed, but in position of authority, equate deforestation and controlled felling, which is a silvicultural operation performed in order to maintain and regenerate forest stands. Despite the fact that Croatia is highly forested, this could significantly affect our proven success in the management of our forests.
Editorial Board