DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2020 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Zbornik radova sa znanstvenog skupa: Gospodarenje šumama u uvjetima klimatskih promjena i prirodnih nepogoda
Igor Anić
Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Gospodarenje šumama u uvjetima klimatskih promjena i prirodnih nepogoda“ objavila je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u svibnju 2020. godine. U Zborniku su tiskani znanstveni radovi koje su autori pripremili za objavu nakon prezentacije rezultata istraživanja na istoimenom znanstvenom skupu.
Znanstveni skup „Gospodarenje šumama u uvjetima klimatskih promjena i prirodnih nepogoda“ organizirala je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, njezino Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo te Znanstveno vijeće za zaštitu prirode, u suorganizaciji s relevantnim institucijama Republike Hrvatske: Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Ministarstvom poljoprivrede Republike Hrvatske, Sveučilištem u Zagrebu, Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Akademijom šumarskih znanosti, Hrvatskim šumarskim društvom, Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatskim šumarskim institutom, Jastrebarsko i Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb. Znanstveni skup je održan 20. travnja 2018. godine u Velikoj dvorani palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Skupom je obilježena 80. godišnjica rođenja akademika Slavka Matića, doajena hrvatske šumarske znanosti, visokoškolske nastave i struke te najznačajnijeg promotora zagrebačke škole uzgajanja šuma.
U Zborniku su objavljeni sljedeći znanstveni radovi recenzirani od mjerodavnih znanstvenika određenih od Razreda za prirodne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti:
Stjepan Mikac, Domagoj Trlin, Anja Žmegač, Stjepan Dekanić, Boris Miklić, Igor Anić
Utjecaj recentnih promjena klime na nizinske šumske ekosustave hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj
Joso Vukelić, Ivan Pilaš, Dario Baričević, Jasnica Medak, Irena Šapić
Promjena areala obične bukve (Fagus sylvatica L.) od zadnje interglacijacije  (120.000–140.000 godine pr. n. e.) do druge polovice 21. stoljeća
Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Igor Poljak, Vinko Paulić, Valentino Pintar
Sezonska varijabilnost plodova i utjecaj klimatskih promjena na prirodnu rasprostranjenost oskoruše (Sorbus domestica L.) u Hrvatskoj
Ivan Andrić, Davorin Kajba
Dinamika cvjetanja poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u klonskim sjemenskim plantažama
Damir Ugarković, Ivica Tikvić, Katarina Burić, Zvonko Seletković, Josip Malnar
Utjecaj klimatskih promjena i poremećaja na mikroklimu u šumskim ekosustavima obične jele i obične bukve u Gorskom kotaru
Krunoslav Teslak, Karlo Beljan, Mislav Vedriš, Marijana Žunić, Mario Komarčević, Jura Čavlović
Štetni utjecaj ledoloma na stanje i strukturu šuma Gorskog kotara
Vlado Topić, Lukrecija Butorac, Anamarija Durbešić, Goran Jelić
Erozija tla na slivnom području rijeka Jadro i Žrnovnica nakon šumskih požara
Nikola Pernar, Darko Bakšić, Ivan Perković, Vibor Roje
Tlo šumskih ekosustava u svjetlu indikacija i transfera hidrotermičkih anomalija u biosferi