DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2020 str. 29     <-- 29 -->        PDF

2.3 Ciljevi istraživanja – Research objectives
Višekriterijska analiza sustava pridobivanja drva ima za cilj razvoj podloga koje će uz predložene kriterije omogućiti obuhvatniju ocjenu postojećih sustava pridobivanja drva i njihovo objektivno rangiranje s obzirom na glavne utjecajne čimbenike određenih reljefnih područja šuma. Ocjena promatranih sustava pridobivanja drva pritom se temelji na utvrđivanju glavnih kriterija njihovoga vrednovanja te višekriterijskoj analizi i usporedbi njihove pogodnosti i djelotvornosti za obavljanje planiranih zadaća u konkretnim uvjetima odabrane šumske sastojine. Osnovne zadaće istraživanja bile su:
– definirati postojeće sustave pridobivanja drva (alternative)
– utvrditi kriterije i podkriterije za ocjenu i vrednovanje alternativa
– oblikovati odgovarajući anketni upitnik i provesti ispitivanje među šumarskim stručnjacima
– obraditi upitnike, analizirati odgovore ispitanika te utvrditi rangove alternativa
– donijeti prijedlog odluke o odabiru najpogodnijeg sustava pridobivanja drva.
Doprinos provedenog istraživanja ogleda se kroz: 1) razvoj i primjenu novih metoda i tehnika u vrednovanju šumarskih tehnologija i postupaka, čime se pridonosi cjelovitijoj ocjeni uspješnosti radnih i proizvodnih procesa u šumarstvu, 2) pružanje podloga za donošenje odluka o pogodnim sustavima pridobivanja drva s obzirom na glavne utjecajne čimbenike njihova odabira i primjene, čime se iskazuje primjenjivost istraživanja u racionalizaciji proizvodnje drva te transfer znanja u gospodarstvo.
3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
RESEARCH RESULTS
U izradi višekriterijskog modela za ocjenu djelotvornosti sustava pridobivanja drva kao uspoređivane alternative (A) definirani su sljedeći sustavi:
– Sustav 1 (A1) – Sjekač i adaptirani poljoprivredni traktor (APT)
– Sustav 2 (A2) – Sjekač i skider s vitlom
– Sustav 3 (A3) – Sjekač i traktorska ekipaža
– Sustav 4 (A4) – Sjekač i forvarder
– Sustav 5 (A5) – Harvester i forvarder
– Sustav 6 (A6) – Sjekač i vučena žičara
– Sustav 7 (A7) – Sjekač i kamionska žičara
Navedeni sustavi međusobno se razlikuju po više značajki kao što su: način kretanja drva, način prihvata drva, pogodna metoda i mjesto izradbe (dorade) drva, potreba za prostranim stovarištima, potreba za pomoćnim radnikom, razina osposobljenosti radnika, osjetljivost na nagib terena, prikladnost pridobivanja tankih/debelih stabala, mogućnost oštećenja šumskog tla, dubećih stabala i dr. Prikaz osnovnih značajki sustava, kako je to definirano Smjernicom za izradu Elaborata radilišta za radove u šumarstvu Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (HKIŠDT 2015, str. 6), bio je sastavnim dijelom tj. prilogom oblikovanog anketnog upitnika.
Kao kriteriji i podkriteriji za ocjenu alternativa i odabir sustava pridobivanja drva definirani su parametri prikazani u tablici 2.
Navedeni podkriteriji su radi olakšavanja pojedinačnih usporedbi i odgovora ispitanika u upitniku dodatno opisani pripadajućim čimbenicima tj. pokazateljima.
Anketni upitnik za ‘Odabir sustava pridobivanja drva AHP metodom’ sastavljen je od nekoliko dijelova. Nakon uvodnog dijela s potrebnim uputama i pojašnjenjima za ispitanike, u prvom dijelu ispitanici usporedbom u parovima iskazuju relativna važnost tj. prioritet postavljenih kriterija. U drugom dijelu ispitanici unutar svakog kriterija ocjenjuju relativnu važnost pojedinih podkriterija. U trećem dijelu se usporedbom u parovima iskazuje relativna važnost definiranih sustava pridobivanja drva s obzirom na svaki od postavljenih pod/kriterija. Na slici 4 prikazan je dio ispunjenoga anketnoga upitnika.
U usporedbi parova primijenjena je Saaty-eva skala relativne važnosti (Tablica 3).