DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2020 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko – dravskoj regiji - NATURAVITA
Irena Franjić
Naturavita je jedan od najvećih projekata zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, kojega provode Hrvatske šume d.o.o. zajedno s partnerima; Ministarstvom unutarnjih poslova, Hrvatskim vodama, Javnom ustanovom Parkom prirode Kopački rit i Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Riječ je o strateškom projektu kojemu je cilj razminiranje, obnova i zaštita šuma, šumskog zemljišta i vodnih resursa. Zbog ratnih djelovanja velik dio šuma i šumskog zemljišta na projektnom području i dalje je onečišćen minsko-eksplozivnim i neeksplodiranim ubojnim sredstvima koja sprječavaju pristup, te sustavno i dugoročno upravljanje ovim prostorom.
Projekt se u potpunosti provodi na području Osječko-baranjske županije te obuhvaća šume i šumska zemljišta u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000, odnosno dijelove Parka prirode Kopački rit i Regionalnog parka Mura-Drava. Gotovo trećina (28%) Osječko-baranjske županije pokrivena je šumama i

ŠUMARSKI LIST 3-4/2020 str. 85     <-- 85 -->        PDF

šumskim zemljištem, što čini šumske ekosustave jednim od najznačajnijih resursa u županiji, a šumarstvo tradicionalno važnom gospodarskom granom. Županija obiluje i vodama, od kojih su svakako najznačajnije rijeke Dunav i Drava sa svojim pritokama. Područja uz Dunav i Dravu prostorno su najbogatija šumom, a poplavne šume vrba, topola i hrasta lužnjaka među zadnjima su takve vrste u Europi. Projektno područje izuzetno je bogato biološkom raznolikošću, zaštićeno hrvatskim zakonodavstvom, Ramsarskom konvencijom i dijelom ekološke mreže EU Natura 2000.
Razdoblje provedbe projekta je od 23. lipnja 2015. godine do 23. rujna 2023. godine.
Ukupna vrijednost projekta „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA“ je 376.786.017,16 kuna. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova je 369.575.711,45 kuna, od čega 85 % odnosno 314.139.54,73 kuna čine bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda.
Dugogodišnja zagađenost minama i minsko-eksplozivnim sredstvima dijelova Osječko-baranjske županije koja su zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 donijelo je niz problema:
– Onemogućen siguran pristup djelatnika institucijama koje su zadužene za upravljanje i gospodarenje projektnim područjem.
– Nemogućnost održivog gospodarenja šumama i šumskim zemljištem, što je rezultiralo degradacijom šumskih sastojina i neučinkovitom zaštitom šuma i šumskih zemljišta od požara.
– Onemogućena uspostava cjelovitog sustava za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 odnosno provedbe planova upravljanja, a što je obaveza RH kao članice EU.
– Na području Parka prirode Kopački rit otežan je nadzor i održavanje kanala važnih za močvarna područja, neučinkovita je protupožarna zaštita, otežano je praćenje voda, flore i faune. U Parku je, također, otežan i nadzor širenja bolesti biljaka i životinja, posebice divljači te kontrola krivolova.
– Nemogućnost održivog upravljanja vodama i o vodama ovisnih ekosustava može dovesti do smanjenja retencijskog kapaciteta poplavnog područja u Kopačkom ritu, što povećava rizik od poplava.
– Nedovoljno je razvijena posjetiteljska infrastruktura, što je dovelo do nedovoljne razine vijesti šire javnosti o bioraznolikosti, značaju održivog upravljanja ekološkom mrežom, šumama, vodama i minskoj opasnosti.
– Značajni dio zaštićenih područja na projektnom području danas je izvan funkcije pružanja edukacijskih i rekreativnih usluga.

ŠUMARSKI LIST 3-4/2020 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Realizacijom projekta planirano je 5,97 km2 šuma i šumskog zemljišta očistiti od mina i minsko eksplozivnih sredstava na području Parka prirode Kopački rit, te 19,37 km2 u Regionalnom parku Mura-Drava.
Ovo je do sada prva završena aktivnost projekta. Na razminiranom području pronađeno je i uništeno 5.611 eksplozivnih ostataka rata, od čega je 1.762 protupješačkih mina, 3.103 protuoklopne mine te 746 komada različitih neeksplodiranih ubojnih sredstava.
Kao projektna aktivnost provest će se biološka obnova šuma na 1.021 ha, što uključuje vraćanje prirodne autohtone vegetacije na ukupno 441 ha šumskih površina koje su sada obrasle alohtonim vrstama ( eurameričkim topolama, američkim jasenom, negundovcom, bagremom i

ŠUMARSKI LIST 3-4/2020 str. 87     <-- 87 -->        PDF

dr.). Kroz ovu aktivnost obnovit će se šume koje su onečišćene i oštećene minama, šume u kojima se uslijed ratnih djelovanja nije mogla izvršiti pravovremena obnova i koje su zahvaćene sušenjem i propadanjem. U sklopu ove aktivnosti provest će se pripremni šumsko-uzgojni radovi na 1.021 ha potrebni za uspješnu obnovu šuma, te će se na pripremljenoj površini napraviti obnova sadnjom šumskih sadnica: bijele vrbe (Salix alba), crne topole (Populus nigra), bijele topole (Populus alba), hrasta lužnjaka (Quercus robur) i poljskog jasena (Fraxinus angustifolia). Do sada je biološka obnova šuma s vrstama bijela vrba, hrast lužnjak, poljski jasen i crna topola izvršena na 219 ha ili 21,5 % planirane površine.
Ovom će se aktivnošću očuvati i zaštititi vlažne i poplavne šume, povećavajući mogućnost zaštite od poplava, a pritom i štiteći divlje životinje.
Jedan od ciljeva je revitalizirati 100 ha poplavnog travnjaka iz sveze Cnidion dubii uklanjanjem drvenaste vegetacije. Nakon završetka projekta, održavanje travnjaka nastavit će se redovitom košnjom, što će onemogućiti ponovnu sukcesiju ove rijetke livadne zajednice prema šikari. Time će se, uz revitalizaciju poplavnih travnjaka iz sveze Cnidion dubii, uspostaviti i preduvjeti za njihovo daljnje širenje.
Na projektnom području planira se poboljšati protupožarna zaštita šuma obnovom 41,95 ha protupožarnih prosjeka i osnivanjem 65,22 ha novih protupožarnih prosjeka. Izgradit će se 33 km protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste i obnoviti 4 manja mosta. Prilikom određivanja trase budućih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste i prilikom njihove izgradnje maksimalno će se obratiti pozornost na prilagodbu uvjetima postojećeg stanja na terenu i poplavni karakter šumskih staništa na projektnom području. Tijekom obnove postojećih prosjeka i osnivanja novih protupožarnih prosjeka na projektnom području, sve aktivnosti prilagođene su uvjetima zaštite prirode koji će se primjenjivati u postupku provedbe projekta. Ovim zahvatom istovremeno ce se ukloniti značajan dio stranih invazivnih biljnih vrsta (npr. Amorpha fruticosa), čime će se smanjiti i mogućnost njihova širenja.
Kako bi se uspostavila posjetiteljska i edukacijska infrastruktura, rekonstruirat će se edukacijsko-posjetiteljski centar „Podravlje“ i izgraditi 4 poučno-rekreativne staze ukupne duljine 11 km. S ciljem povećanja svijesti javnosti o biološkoj raznolikosti i minskoj opasnosti, izradit će se edukacijski programi s pratećim edukacijskim materijalom za školsku djecu, studente i ostale interesne skupine.
Povećat će se razina očuvanja kakvoće vode i o vodama ovisnih ekosustava kroz definiranje retencijskih kapaciteta, upravljačkih ciljeva, uspostavljanje i provedbu sustava monitoringa i izradu Studije o revitalizaciji vodenih ekosustava poplavnog područja Parka prirode Kopački rit.
Aktivnostima projekta povećat će se vrijednost općekorisnih funkcija šuma projektnog područja i osigurati siguran pristup posjetiteljima i interesnim skupinama za zaštitu prirode, a ujedno i omogućiti provedbu planova upravljanja zaštićenim područjima, kao i provedbu osnova gospodarenja šumama.