DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2019 str. 99     <-- 99 -->        PDF

pomladnih jezgri se može na željenim mjestima i na željenoj površini inicirati pripremnim sijekom.
U svakom slučaju, u prašumama priroda bira mjesto, vrijeme, gustoću, oblik i površinu pomladnih jezgri. U gospodarskim šumama, šumama posebne namjene i zaštitinim šumama mi biramo i/ili planiramo mjesto, vrijeme, gustoću, oblik i površinu pomladnih jezgri.
Minimalna površina pomladnih jezgri ovisi o odnosu vrste drveća prema svjetlu, broju jezgri po jedinici površine sastojine (gustoći), njihovu prostornom rasporedu, tempu proširivanja i željenoj strukturi buduće sastojine. Heliofilne vrste zahtijevaju veće pomladne jezgre ili veći broj manjih jezgri te brže oslobađanje od zasjene i brže proširivanje. Skiofilne vrste podnose manje pomladne jezgre i nešto sporije oslobađanje od zasjene i proširivanje jezgri.
Pomlađivanje na malim površinama u obliku malih, srednjih i velikih grupa za preporučiti je u šumama posebne namjene i zaštitnim šumama, jer se njime oblikuju strukturno raznolike sastojine koje će zadovoljiti općekorisne funkcije takvih šuma, posebice hidrološku, funkciju zaštite od erozije, estetsku, rekreacijsku i turističku funkciju. U slučajevima primjene kod malih šumoposjednika takav način pomlađivanja omogućuje koncentraciju zahvata, olakšava planiranje prihoda i smanjuje troškove njege.
Pomlađivanje oplodnim sječama na malim površinama u velikim kompleksima gospodarskih šuma također je moguće i poželjno. Tu se uspješno pokazalo pomlađivanje na malim površinama koje se prostiru na razini male (1 – 3 ha) i srednje  (3 – 5 ha) sastojine. U kompleksima nizinskih šuma hrasta lužnjaka također je poželjno i moguće smanjiti pomladne površine.
Oplodnim sječama na malim površinama mogu se oblikovati jednodobne i raznodobne sastojine, ovisno o trajanju općeg pomladnog razdoblja. U slučajevima pomlađivanja u obliku velikih grupa te malih i srednjih sastojina mogu se oblikovati nove jednodobne sastojine, jer je lakše održati brži tempo pomlađivanja i dovršiti ga u okvirima općeg pomladnog razdoblja čije je trajanje kraće od širine dobnog razreda. U slučajevima pomlađivanja u malim i srednjim grupama lakše je oblikovati raznodobne sastojine jer je tempo pomlađivanja sporiji, opće pomladno razdoblje je najčešće dulje od širine dobnog razreda, a novu sastojinu tvori mozaik skupina i grupa različitih razvojnih stadija.
U usporedbi s klasičnim regularnim gospodarenjem na velikim površinama, gospodarenje na malim površinama je prirodi bliskiji i intenzivniji način gospodarenja koji traži izradbu šumskouzgojnog plana sa skicom pomladnih jezgri i smjerovima njihova proširivanja. Uzgojni radovi se izvode istodobno, ali na različitim dijelovima pomladne površine.  Olakšano je izvođenje i kontrola radova, a omogućuje dugoročno i kontinuirano planiranje glavnog prihoda. Takav način rada po svim značajkama spada u regularno gospodarenje. Dob pojedinih dijelova sastojine i njihov razvojni stadij se zna.
Za više informacija o ovoj temi čitatelji se upućuju na sljedeću literaturu:
Anić, I., S. Mikac, 2013: Prirodna obnova park-šuma grada Zagreba. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa Zelenilo grada Zagreba, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 178 – 183.
Anić, I., S. Mikac, 2011: Prirodno pomlađivanje sastojina obične bukve (Fagus sylvatica L.) oplodnim sječama na malim površinama. Croatian journal of forest engineering 32(1): 19 – 29.
Anić, I., M. Oršanić, 2009: Prirodno pomlađivanje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)  na malim površinama. U: S. Matić, I. Anić (ur.), Zbornik radova sa znanstvenog skupa Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 39 – 53.
Meštrović, Š., S. Matić, 1990: Smjernice gospodarenja šumama u parku prirode Medvednica. Zbornik radova Znanstveni savjet za promet JAZU, Zagreb, 63 – 66.
XXV svjetski IUFRO kongres, Curitiba – Brazil
Dalibor Ballian
Krajem rujana i početkom listopada 2019. godine, Latinska Amerika je po prvi puta bila domaćin Svjetskog kongresa IUFRO-a (Međunarodne unije organizacija za istraživanje šuma). Za ovu prigodu odabran je grad u južnome dijelu Brazila, Curitiba, odnosno glavni grad njihove pokrajine Parana. Kongres je organiziran uz suradnju sa Brazilskom

ŠUMARSKI LIST 11-12/2019 str. 100     <-- 100 -->        PDF

službom za šume (SFB) i poduzećem EMBRAPA. Kao i raniji kongresi i ovaj je okupio brojne znanstvenike iz oblasti šumarstva, koji su stigli sa svih kontinenta, a bilo ih je oko tri tisuće. Oni su tijekom sedmodnevnog kongresa raspravljali o raznim segmentima vezanim za istraživanje šuma. Uz predavanja koja su plijenila pozornost brojnih sudionika, ovaj kongres, kao i oni raniji, bio je izvrsna prilika za razmjenu iskustava i znanja o tehnološkim inovacijama u šumarstvu, kao i za upoznavanje s najnovijim rezultatima istraživanja te trendovima šumarstva u budućnosti, kao i šumskih istraživanja u svim područjima svijeta.
Na ovome kongresu dano je važno mjesto i mladim istraživačima, studentima koji su prvi puta bili sudionici jednog ovako velikog skupa, a sve kroz suradnju IUFRO-a i brojnih instituta i šumarskih fakulteta u svijetu. Poseban naglasak stavljen je na  volonterski rad, a potenciralo se i na boljem odnosu prema ženskom dijelu populacije koji je angažiran u šumarskom sektoru.
Uglavnom, sve aktivnosti koje su se provodile tijekom kongresa mogu se grupirati u sljedeće skupine: plenarna zasjedanja, s istaknutim govornicima; tehničke sesije, s tematskim raspravama, predavanjima i prezentacijama; sesije postera u kojima se objavljuju brojna istraživanja koja se provode širom svijeta; terenske ekskurzije koje uključuju posjete raznim mjestima od interesa za šumarstvo; te na kraju i društvena događanja koja su poslužila brojnim poduzećima i izdavačkim kućama da prezentiraju vlastita dostignuća. Također je IUFRO osigurao kroz svoje aktivnosti da brojni znanstvenici iz zemalja u razvoju sudjeluju na tečajevima prije i poslije kongresa. Tu je još bila i foto

ŠUMARSKI LIST 11-12/2019 str. 101     <-- 101 -->        PDF

izložba pod nazivom ‘’Žene u šumi’’ koja se pokazala vrlo interesantnom.
Sam kongres bio je i veliki organizacijski poduhvat, što je vidljivo iz broja prijavljenih i prihvaćenih sažetaka koji su dostavljeni organizacijskom komitetu, a bilo ih je oko 4000. Svi ti sažetci su kasnije sistematizirani prema sadržaju i podijeljeni u 187 sesija koje su vodili pojedini znanstvenici sa svih kontinenata. Svi sažeci bili su recenzirani i razmotreni na nekim od 287 sastanaka znanstvenog vijeća i sa više od 7000 pregleda sažetaka. Ovdje je važno naglasiti da je prema kazivanjima sudionika IUFRA kvaliteta dostavljenih sažetaka bila iznimno dobra.
Svi dostavljeni sažeci pokrivali su teme koje je dao organizacijski odbor Kongresa, a tiču se ekoloških, društvenih i proizvodnih segmenata i predstavljaju sve skupine koje je definirao IUFRO-a. Tako možemo reći da su sve divizije IUFRA bile ravnomjerno zastupljene, s time da je uzgoj šuma i modeliranje sa upravljanjem šumama te teme iz okolišnih problema dominirale sa preko 600 prijavljenih sažetaka u svakoj tematici.
Pri analizi zemalja iz kojih je bilo najviše prijavljenih tema, došlo se do saznanja da je to domaćin, Brazil, a slijede SAD, Indija, Nigerija, Kina, Njemačka i Kolumbija. Na kongresu su sudjelovali predstavnici 122 zemlje, s ukupno oko 2500 sudionika. Među ovim zemljama bili su i regionalni predstavnici iz jugoistočne Europe.
Interesantno je da smo bili u prilici da na ovome kongresu prvi put imamo elektronske posterske prezentacije. Kako se pokazala vrlo uspješnom, iako prvi dan nije sve funkcioniralo kako treba, ipak se za brojne sudionike pokazala izvrsnom.
Na kraju kongresa doneseni su i zaključci u obliku deklaracije.