DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2019 str. 92     <-- 92 -->        PDF

drvne sirovine (daske). Na taj način izvozimo radna mjesta, a financijski gubitak društva zbog takvog načina „prodaje“ mjeri se u milijunima kuna.
• Restriktivna politika zapošljavanja u Hrvatskim šumama d.o.o. lančano je izazvala niz negativnih pojava, kako depopulacijom ruralnih područja, gdje bi šumarstvo trebalo biti osnovni potencijal razvoja i zapošljavanja, tako i u sustavu obrazovanja šumarskih stručnjaka, s posljedicom sve manjih upisnih kvota.
• Nastave li se ovakvi trendovi, zbog pomanjkanja izravnih izvršitelja radova u šumarstvu, ubrzo će biti upitno izvršenje propisa gospodarskih planova
• Isto tako restriktivna politika prema vršiteljima usluga pri gospodarenju šumama tzv. kooperantima, rezultira njihovim lošim stanjem koje utiče i na kvalitetu radova. Zalagat ćemo se za poboljšanje njihova stanja kroz potpisivanje dugoročnih ugovora s Hrvatskim šumama, uvođenjem „plavog dizela“ u radovima pridobivanja drva i sl.
• Ukazivat ćemo na sve češću pojavu političkog nepotizma koji je kroz sve pore ušao u naše društvo. Vrednovanje putem sposobnosti i zalaganja jedino može unaprijediti sustav i vratiti nadu mladim ljudima.
• Podržavat ćemo naše ogranke da nastave s aktivnostima promicanja šumarske struke kroz izdavaštvo, organizaciju stručnih skupova, radionica, okruglih stolova, druženja i stručnih ekskurzija. Posebice ćemo podržavati akciju podizanja spomen obilježja zaslužnim šumarima.
• Pružati potrebnu logističku podršku Sekcijama HŠD-a da, u skladu s idejom osnivanja, okupljaju specijaliste iz svojih područja i aktivno sudjeluju u svim događanjima vezanim za svoja područja.
• Prigodnim aktivnostima obilježit ćemo Svjetski dana šuma, 21. ožujka i Dan planeta zemlje, 22. travnja.
• Nastavit ćemo podržavati naše uobičajene međunarodne sportsko-stručne manifestacije EFNS i Alpe-Adria, kao i Međunarodni salon fotografija „Šuma okom šumara.
• Dan hrvatskoga šumarstva 20. lipnja, obilježit ćemo prigodnim manifestacijama.
• U suradnji s HKIŠDT pripremat ćemo stručna predavanja i seminare s aktualnom šumarskom problematikom.
• Podržavat ćemo i potpomagati rad naše znanstvene udruge, Akademije šumarskih znanosti.
• Putem naša dva člana u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Znanstvenom vijeću za poljoprivredu i šumarstvo, sudjelovat ćemo u aktivnostima naše najviše znanstvene institucije.
• Aktivno ćemo sudjelovati u radu naše krovne udruge, Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS).
• I u svojoj 143. godini izlaženja, nastojat ćemo da naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski list bude što kvalitetnije i da redovito izlazi u 6 dvobroja, kao i zadržati, ili još poboljšati visoki status A1 SCI bodovanja znanstvenih članaka.
• Sjednice Upravnog i Nadzornog odbora održavat ćemo uobičajenim kontinuitetom, a u skladu s aktualnom problematikom organizirat ćemo i tematske sjednice.
• Redovita godišnja sjednica Skupštine HŠD-a održat će se u prosincu, a u skladu s potrebama organizirat ćemo Elektroničke sjednice Skupštine.
• WEB sustav Hrvatskog šumarskog društva www.sumari.hr i nadalje ćemo održavati i nadopunjavati.
• Kako radovi u Šumarskom domu, definirani Ugovorom i Aneksom ugovora s Goethe institutom, zbog tehničkih problema investitora s projektom (Goethe institut), neće biti ostvareni u 2018. godini oni će se produžiti na 2019. godinu.
• Hrvatsko šumarsko društvo privest će namjeni poslovni prostor u potkrovlju Šumarskog doma (oko 200 m2)
FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU
        PRIHODI                                               
32   Članarine                                              583.100,00
34   Prihodi od imovine                             1.620.000,00
35   Prihodi od donacija                             352.500,00
36   Ostali prihodi                                       380.000,00
        UKUPNO PRIHODI:                             2.935.600,00
        RASHODI                                              
41   Rashodi za radnike                              798.000,00
42   Materijalni rashodi                              2.680.500,00
43   Amortizacija                                         15.000,00
44   Financijski rashodi                               21.700,00
46   Ostali rashodi                                       0,00
        UKUPNO RASHODI:                            3.515.200,00
52   REZULTAT:                                            –579.600,00
        Preneseni višak prihoda iz ranijih razdoblja            2.803.958,60
        Procjena rezultata 31.12.2018.        –335.600,00
        Pokriće planiranog manjka 31.12.2019.  579.600,00
        Ostatak viška iz prethodnih godina  1.888.758,60
Financijski plan za 2019. Godinu obrazložila je voditeljica financijske službe Biserka Marković.
Plan rada i Financiski plan HŠD-a za 2019. godinu jednoglasno su usvojeni.