DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2019 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Rebalans financijskog plana za 2018. godinu obrazložila je voditeljica financijske službe Biserka Marković, a nakon toga isti je jednoglasno usvojen.
b) Samoprocjena za 2018. godinu
Neprofitna organizacija koja obvezno primjenjuje dvostavno knjigovodstvo, mora u svrhu samo procjene učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola popuniti Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola, koji je sastavni dio Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 119/15.). Dakle, samo one neprofitne organizacije koje po sili Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija vode dvostavno knjigovodstvo popunjavaju ovaj upitnik.
Upravnom odboru predočen je popunjeni Upitnik o Samo procjeni i on je jednoglasno usvojen.
c) Ovjerovljenje potpisa
Upravni odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog Skupštini HŠD-a da se verificiraju svi potpisi ovlaštene osobe za zastupanje HŠD-a u razdoblju od lipnja do studenog 2018. godine. Problem je nastao zbog nepriznavanja Zapisnika Izvanredne Izborne sjednice Skupštine HŠD-a (produženje mandata) od nadležnog Gradskog ureda te smo stoga, do održavanja Redovite izborne sjednice Skupštine HŠD-a u studenom 2018. godine, bili bez priznate osobe ovlaštene za Zastupanje HŠD-a (predsjednik)
d) Imenovanje povjerenstva
Upravni odbor jednoglasno je prihvatio prijedlog Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2018. godine u sastavu:
Hranislav Jakovac – predsjednik,
Branko Meštrić – član,
Ana Žnidarec – član,
prof. dr. sc. Josip Margaletić – zamjenik predsjednika,
Jolanda Vincelj – zamjenik člana,
Ivan Krajačić – zamjenik člana.
Ad. 3.
Prijedlog Programa rada HŠD-a za 2019. godinu
• Hrvatsko šumarsko društvo i nadalje će aktivno sudjelovati u svim aktivnostima vezanim za šumarstvo i ostala područja koja utječu na šumarski sektor.
• Kao krovna udruga, poticat ćemo članstvo da kroz sve šumarske institucije: resorno Ministarstvo, Hrvatske šume d.o.o., Šumarsku savjetodavnu službu, Udruge šumovlasnika, Šumarski fakultet, Hrvatski šumarski institut, Hrvatsku komoru inženjera šumarstva i drvne tehnologije, djeluju na dobrobit šumarske struke i naših šuma.
• I nadalje, iako je to do sada bilo neuspješno, pokušavat ćemo utjecati na resorno Ministarstvo da vrati narušeni dignitet šumarskoj struci koji je započet gubitkom imena Šumarstva u naslovu Ministarstva.
• Nastojat ćemo promijeniti stanje u šumama malih šumovlasnika ukazivanjem na sve učestaliju devastaciju ovih šuma.
• Javnim istupima pokušat ćemo promijeniti negativnu percepciju javnosti (poglavito raznih udruga) o gospodarenju šumama u Hrvatskoj.
• Da bi u tome bili uvjerljivi ukazivat ćemo i na sve negativne primjere gospodarenja šumama, poglavito u Hrvatskom šumama d.o.o. koje gospodare i najvećom površinom šumskog kompleksa.
• Ukazivat ćemo na potrebu decentralizacije sustava Hrvatskih šuma d.o.o. te vraćanju digniteta šumarskih stručnjaka, ponajprije revirnika, kao temeljnog radnog mjesta šumarskog inženjera.
• Mjerilo vrednovanja uspješnosti u šumarstvu treba biti stanje šume i šumske infrastrukture, a ne isključivo financijski pokazatelji.
• Ukazivat ćemo ne apsurdnost sadašnjeg načina raspodjele drvne sirovine, koja po netržišnim uvjetima otvara mogućnost protekcionizmu, a u konačnici ne rezultira željenom finalizacijom i povećanom dodanom vrijednosti, već upravo suprotno, izvozom trupaca, ili minimalno dorađene