DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2019 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2018. godine
, koja se održala u Šumarskom domu 19. prosinca 2018. godine s početkom u 10,00 sati
Damir Delač
Nazočni: Emil Balint, dipl. inž., mr. sc. Boris Belamarić, Mario Bošnjak, dipl. inž., mr. spec. Mandica Dasović, mr. sc. Josip Dundović, prof. dr. sc. Milan Glavaš, Goran Gobac, dipl. inž., Marina Juratović, dipl. inž., Davor Kapec, dipl. inž., umjesto Ivana Krajačića, dipl. inž., Čedomir Križmanić, dipl. inž., Daniela Kučinić, dipl. inž., Hranislav Jakovac, dipl. inž., umjesto prof. dr. sc. Josipa Margaletića, Darko Mikičić, dipl. inž., Damir Nuić, dipl. inž., Martina Pavičić, dr. sc. Sanja ­Perić, Davor Prnjak, dipl. inž., Krasnodar Sabljić, dipl. inž., Zoran Šarac, dipl. inž., Davor Topolnjak, dipl. inž., prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Oliver Vlainić, dipl. inž., doc. dr. sc. Dinko Vusić, Silvija Zec, dipl. inž., Dražen Zvirotić, dipl. inž., Stjepan Blažičević, dipl. inž., Marina Mamić, dipl. inž., Herman Sušnik, dipl. ing., mr. sc. Damir Delač i Biserka Marković, dipl. oec.
Ispričani: Akademik Igor Anić, prof. dr. sc. Ružica Lučić Beljo, Goran Bukovac, dipl. inž., dr. sc. Lukrecija Butorac, prof. dr. sc. Ivica Grbac, mr. sc. Ivan Grginčić, Ivan Krajačić, dipl. inž., prof. dr. sc. Josip Margaletić, akademik Slavko Matić, Damir Miškulin, dipl. inž., mr. sc. Petar Jurjević, Martina Pavičić, dipl. inž., Ante Taraš, dipl. inž. i dr. sc. Vlado Topić
Gosti: Davor Bralić, dipl. inž., mr. sc. Danijel Cestarić, prof. dr. sc. Ivica Grbac, Boris Miler, dipl. inž., Marijan Miškić, dipl. inž., Ariana Telar, dipl. inž.
Predsjednik Oliver Vlainić pozdravio je sve nazočne i zahvalio se na odazivu. Današnja sjednica Upravnog i Nadzornog odbora, kao i Skupština HŠD-a, zakazane su u nezgodno vrijeme kada se odvijaju brojni predblagdanski skupovi, no naša je namjera bila da promocija knjige o prof, Prpiću, koja je upravo izašla iz tiska, ima što brojniji šumarski auditorij, za što su ovi skupovi najbolja prigoda.  
Nakon toga zahvalio je na suradnji članovima Upravnog odbora HŠD-a kojima je istekao mandat, a danas su pozvani kao gosti. Pozvao je novoizabrane članove da se kratko predstave, što su redom i učinili: Ispred ogranka Sisak, Goran Gobac, ogranka Koprivnica, Marina Juratović, ogranka Požega, Damir Nuić, ogranka Vinkovci, Krasnodar Sabljić, ogranka Slavonski Brod, Dražen Zvirotić, ogranka Virovitica Emil Balint, te predstavnici Hrvatskog šumarskog instituta dr. sc. Sanja Perić i Šumarskog fakulteta, šumarskog odsjeka, doc. dr. Dinko Vusić.
Posebno je pozdravio članicu Upravnog odbora i novoizabranu predsjednicu Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (HKIŠDT) kolegicu Silviju Zec i čestitao joj na izboru.
Silvija Zec naglasila je potrebu za jedinstvom i boljitkom šumarske struke, za što će se ona kao predsjednica HKIŠDT svesrdno zalagati.
Predsjednik Oliver Vlainić predložio je sljedeći
Dnevni red:
1. Ovjerovljenje Zapisnika 2. sjednice Upravnog odbora 2018. i 122. Redovite izborne sjednice Skupštine HŠD-a,
2. Aktualna problematika a) Rebalans financijskog plana za 2018. godinu, b) Samoprocjena za 2018. godinu, c) Ovjerovljenje potpisa, d) Imenovanje Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2018. godine,
3. Program rada i financijski plan za 2019. godinu,
4. Pitanja i prijedlozi,
koji je jednoglasno usvojen.
Ad. 1. Zapisnici 2. sjednice Upravnog odbora 2018. i 122. Redovite izborne sjednice Skupštine HŠD-a, jednoglasno su usvojeni.
Ad. 2. Aktualna problematika
a) Rebalans financijskog plana za 2018. godinu

ŠUMARSKI LIST 1-2/2019 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Rebalans financijskog plana za 2018. godinu obrazložila je voditeljica financijske službe Biserka Marković, a nakon toga isti je jednoglasno usvojen.
b) Samoprocjena za 2018. godinu
Neprofitna organizacija koja obvezno primjenjuje dvostavno knjigovodstvo, mora u svrhu samo procjene učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola popuniti Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola, koji je sastavni dio Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 119/15.). Dakle, samo one neprofitne organizacije koje po sili Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija vode dvostavno knjigovodstvo popunjavaju ovaj upitnik.
Upravnom odboru predočen je popunjeni Upitnik o Samo procjeni i on je jednoglasno usvojen.
c) Ovjerovljenje potpisa
Upravni odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog Skupštini HŠD-a da se verificiraju svi potpisi ovlaštene osobe za zastupanje HŠD-a u razdoblju od lipnja do studenog 2018. godine. Problem je nastao zbog nepriznavanja Zapisnika Izvanredne Izborne sjednice Skupštine HŠD-a (produženje mandata) od nadležnog Gradskog ureda te smo stoga, do održavanja Redovite izborne sjednice Skupštine HŠD-a u studenom 2018. godine, bili bez priznate osobe ovlaštene za Zastupanje HŠD-a (predsjednik)
d) Imenovanje povjerenstva
Upravni odbor jednoglasno je prihvatio prijedlog Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2018. godine u sastavu:
Hranislav Jakovac – predsjednik,
Branko Meštrić – član,
Ana Žnidarec – član,
prof. dr. sc. Josip Margaletić – zamjenik predsjednika,
Jolanda Vincelj – zamjenik člana,
Ivan Krajačić – zamjenik člana.
Ad. 3.
Prijedlog Programa rada HŠD-a za 2019. godinu
• Hrvatsko šumarsko društvo i nadalje će aktivno sudjelovati u svim aktivnostima vezanim za šumarstvo i ostala područja koja utječu na šumarski sektor.
• Kao krovna udruga, poticat ćemo članstvo da kroz sve šumarske institucije: resorno Ministarstvo, Hrvatske šume d.o.o., Šumarsku savjetodavnu službu, Udruge šumovlasnika, Šumarski fakultet, Hrvatski šumarski institut, Hrvatsku komoru inženjera šumarstva i drvne tehnologije, djeluju na dobrobit šumarske struke i naših šuma.
• I nadalje, iako je to do sada bilo neuspješno, pokušavat ćemo utjecati na resorno Ministarstvo da vrati narušeni dignitet šumarskoj struci koji je započet gubitkom imena Šumarstva u naslovu Ministarstva.
• Nastojat ćemo promijeniti stanje u šumama malih šumovlasnika ukazivanjem na sve učestaliju devastaciju ovih šuma.
• Javnim istupima pokušat ćemo promijeniti negativnu percepciju javnosti (poglavito raznih udruga) o gospodarenju šumama u Hrvatskoj.
• Da bi u tome bili uvjerljivi ukazivat ćemo i na sve negativne primjere gospodarenja šumama, poglavito u Hrvatskom šumama d.o.o. koje gospodare i najvećom površinom šumskog kompleksa.
• Ukazivat ćemo na potrebu decentralizacije sustava Hrvatskih šuma d.o.o. te vraćanju digniteta šumarskih stručnjaka, ponajprije revirnika, kao temeljnog radnog mjesta šumarskog inženjera.
• Mjerilo vrednovanja uspješnosti u šumarstvu treba biti stanje šume i šumske infrastrukture, a ne isključivo financijski pokazatelji.
• Ukazivat ćemo ne apsurdnost sadašnjeg načina raspodjele drvne sirovine, koja po netržišnim uvjetima otvara mogućnost protekcionizmu, a u konačnici ne rezultira željenom finalizacijom i povećanom dodanom vrijednosti, već upravo suprotno, izvozom trupaca, ili minimalno dorađene

ŠUMARSKI LIST 1-2/2019 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Ad. 4. Pitanja i prijedlozi
• Predsjednik, Oliver Vlainić izvijestio je o svečanom obilježavanju 20. godišnjice sudjelovanja hrvatskih šumara na Europskom prvenstvu šumara u nordijskom skijanju (EFNS), koje je održano u Delnicama 5. prosinca 2018. Tom prigodom podijeljena su priznanja i plakete svima koji su sudjelovali na toj manifestaciji, a promovirana je i posebna knjižica koja opisuje što je to EFNS i kako je nastao prije 50 godine. U njoj su predstavljene sve ekipe članice i svih 20 hrvatskih nastupa. Na sjednici su uručena priznanja članovima koji nisu nazočili dodjeli u Delnicama.
• Prof. dr. sc. Milan Glavaš najavio je izlazak iz tiska njegove Enciklopedije domaćeg ljekovitog bilja, za koju će suizdavači biti Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HKIŠDT i HŠD.
Na sjednici je donesena Odluka da će HŠD poduprijeti izdavanje ove knjige uz financijsku pomoć od 25.000 kuna.
• Voditeljica financijske službe Biserka Marković upozorila je, posebice novoizabrane Predsjednike ogranaka HŠD-a, na poštivanje zakonskih odredbi u financijskom poslovanju.S obzirom da je financijsko poslovanje Udruga za većinu njih novina, pozvala ih je da prigodom aktivnosti za koje nisu sigurni kako ih financijski provesti, konzultiraju Središnjicu.
Predsjednik Oliver Vlainić zaključio je sjednicu zaželivši svim članovima Upravnog i Nadzornog odbora ugodne nadolazeće Blagdane i uspješnu novu 2019. godinu.
Zapisnik Redovite sjednice Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva
održane 19. prosinca 2018. godine u Šumarskom domu u Zagrebu
Damir Delač
Dnevni red:
1) Otvaranje Skupštine
a) Usvajanje Dnevnoga reda
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Radnog predsjedništva (Predsjednik + 2 člana)
b) Zapisničara
c) Ovjerovitelja zapisnika (2 člana)
3. Aktualna problematika
a) Rebalans financijskog plana za 2018. godinu
b) Samoprocjena za 2018. godinu
c) Verifikacija Povjerenstva za popis imovine HŠD-a
d) Verifikacija dokumenata
4. Program rada i financijski plan za 2019. godinu
5. Slobodna riječ.
12,30 h, Promocija knjige o prof. dr. sc. Branimiru Prpiću
13,30 h, Domjenak i Blagdansko druženje
Ad. 1. Skupštinu je otvorio predsjednik Oliver Vlainić. Nakon što je pozdravio sve nazočne ugledne goste i delegate, utvrdio je kvorum, jer su od 94 bila nazočna 72 delegata.
a) Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad. 2.
a) U Radno predsjedništvo predloženi su:
Mandica Dasović, Predsjednica,
Ivan Grginčić, član,
Mario Bošnjak, član
b) Zapisničar: Damir Delač

ŠUMARSKI LIST 1-2/2019 str. 92     <-- 92 -->        PDF

drvne sirovine (daske). Na taj način izvozimo radna mjesta, a financijski gubitak društva zbog takvog načina „prodaje“ mjeri se u milijunima kuna.
• Restriktivna politika zapošljavanja u Hrvatskim šumama d.o.o. lančano je izazvala niz negativnih pojava, kako depopulacijom ruralnih područja, gdje bi šumarstvo trebalo biti osnovni potencijal razvoja i zapošljavanja, tako i u sustavu obrazovanja šumarskih stručnjaka, s posljedicom sve manjih upisnih kvota.
• Nastave li se ovakvi trendovi, zbog pomanjkanja izravnih izvršitelja radova u šumarstvu, ubrzo će biti upitno izvršenje propisa gospodarskih planova
• Isto tako restriktivna politika prema vršiteljima usluga pri gospodarenju šumama tzv. kooperantima, rezultira njihovim lošim stanjem koje utiče i na kvalitetu radova. Zalagat ćemo se za poboljšanje njihova stanja kroz potpisivanje dugoročnih ugovora s Hrvatskim šumama, uvođenjem „plavog dizela“ u radovima pridobivanja drva i sl.
• Ukazivat ćemo na sve češću pojavu političkog nepotizma koji je kroz sve pore ušao u naše društvo. Vrednovanje putem sposobnosti i zalaganja jedino može unaprijediti sustav i vratiti nadu mladim ljudima.
• Podržavat ćemo naše ogranke da nastave s aktivnostima promicanja šumarske struke kroz izdavaštvo, organizaciju stručnih skupova, radionica, okruglih stolova, druženja i stručnih ekskurzija. Posebice ćemo podržavati akciju podizanja spomen obilježja zaslužnim šumarima.
• Pružati potrebnu logističku podršku Sekcijama HŠD-a da, u skladu s idejom osnivanja, okupljaju specijaliste iz svojih područja i aktivno sudjeluju u svim događanjima vezanim za svoja područja.
• Prigodnim aktivnostima obilježit ćemo Svjetski dana šuma, 21. ožujka i Dan planeta zemlje, 22. travnja.
• Nastavit ćemo podržavati naše uobičajene međunarodne sportsko-stručne manifestacije EFNS i Alpe-Adria, kao i Međunarodni salon fotografija „Šuma okom šumara.
• Dan hrvatskoga šumarstva 20. lipnja, obilježit ćemo prigodnim manifestacijama.
• U suradnji s HKIŠDT pripremat ćemo stručna predavanja i seminare s aktualnom šumarskom problematikom.
• Podržavat ćemo i potpomagati rad naše znanstvene udruge, Akademije šumarskih znanosti.
• Putem naša dva člana u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Znanstvenom vijeću za poljoprivredu i šumarstvo, sudjelovat ćemo u aktivnostima naše najviše znanstvene institucije.
• Aktivno ćemo sudjelovati u radu naše krovne udruge, Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS).
• I u svojoj 143. godini izlaženja, nastojat ćemo da naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski list bude što kvalitetnije i da redovito izlazi u 6 dvobroja, kao i zadržati, ili još poboljšati visoki status A1 SCI bodovanja znanstvenih članaka.
• Sjednice Upravnog i Nadzornog odbora održavat ćemo uobičajenim kontinuitetom, a u skladu s aktualnom problematikom organizirat ćemo i tematske sjednice.
• Redovita godišnja sjednica Skupštine HŠD-a održat će se u prosincu, a u skladu s potrebama organizirat ćemo Elektroničke sjednice Skupštine.
• WEB sustav Hrvatskog šumarskog društva www.sumari.hr i nadalje ćemo održavati i nadopunjavati.
• Kako radovi u Šumarskom domu, definirani Ugovorom i Aneksom ugovora s Goethe institutom, zbog tehničkih problema investitora s projektom (Goethe institut), neće biti ostvareni u 2018. godini oni će se produžiti na 2019. godinu.
• Hrvatsko šumarsko društvo privest će namjeni poslovni prostor u potkrovlju Šumarskog doma (oko 200 m2)
FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU
        PRIHODI                                               
32   Članarine                                              583.100,00
34   Prihodi od imovine                             1.620.000,00
35   Prihodi od donacija                             352.500,00
36   Ostali prihodi                                       380.000,00
        UKUPNO PRIHODI:                             2.935.600,00
        RASHODI                                              
41   Rashodi za radnike                              798.000,00
42   Materijalni rashodi                              2.680.500,00
43   Amortizacija                                         15.000,00
44   Financijski rashodi                               21.700,00
46   Ostali rashodi                                       0,00
        UKUPNO RASHODI:                            3.515.200,00
52   REZULTAT:                                            –579.600,00
        Preneseni višak prihoda iz ranijih razdoblja            2.803.958,60
        Procjena rezultata 31.12.2018.        –335.600,00
        Pokriće planiranog manjka 31.12.2019.  579.600,00
        Ostatak viška iz prethodnih godina  1.888.758,60
Financijski plan za 2019. Godinu obrazložila je voditeljica financijske službe Biserka Marković.
Plan rada i Financiski plan HŠD-a za 2019. godinu jednoglasno su usvojeni.