DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2018 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista
Branko Meštrić
CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING
Volume 39 No.2 (2018)
IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI
Uključivanje egzogenih čimbenika u procjenu tehničke učinkovitosti posade forestera postupkom analize višefaznih podataka (Okey Francis Obi, Rien Visser)
Produktivnost, učinkovitost i utjecaji na okoliš sječe cijelih stabala u španjolskim šikarama koristeći mobilni cirkular/usnopljivač (Eduardo Tolosana, Raffaele Spinelli, Giovanni Aminti, Ruben Laina, Ignacio López-Vicens)
Istraživanje točnosti duljine trupaca i učinkovitosti harvestera u obradi hrastovih stabala (Piotr S. Mederski, Mariusz Bembenek, Zbigniew Karaszewski, Zenon Pilarek, Agnieszka Łacka)
Utjecaj vremena sječe i broja okretaja motora harvestera na oštećenje drva bora od šiljaka valjaka hvatača (Zbigniew Karaszewski, Agnieszka Łacka, Piotr S. Mederski, Mariusz Bembenek)

ŠUMARSKI LIST 9-10/2018 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Praćenje vučne snage u radu velikim forvarderima s vitlom u Britanskoj Kolumbiji (Omar Mologni, Peter Dyson, Dzhamal Amishev, Andrea Rosario Proto, Giuseppe Zimbalatti, Raffaele Cavalli, Stefano Grigolato)
Mobilni hidraulički viličar za uporabu u malim šumskim operacijama (Václav Štícha, Jaroslav Holuša, Roman Sloup, Jan Macků, Jiří Trombik)
Produktivnost i troškovna analiza privlačenja drveta na strmim terenima u Tajlandu (Nopparat Kaakkurivaara, Tomi Kaakkurivaara)
Proizvodnja drvne sječke iz ostataka pri sječi pod uvjetom ograničenja prostora (Matevž Mihelč, Raffaele Spinelli, Anton Poje)
Dinamički pritisci tla uzrokovani mobilnim šumskim strojevima (Milan Marušiak, Jindřich Neruda)
Usporedba metoda uzorkovanja koje se koriste za ocjenu gustoće šumskog tla (Ahmad Solgi, Ramin Naghdi, Eric R. Labelle, Petros A. Tsioras, Ali Salehi)
Žilavost i otpornost korijena nekoliko vrsta drveća i grmova u šumi Hyrcanian, Iran (Ehsan Abdi)
Modeliranje propadanja kolnika šumske ceste pomoću logističke regresije i umjetnih neuronskih mreža (Mohammad Javad Heidari, Akbar Najafi, Seyedjalil Alavi)
Trenutačno stanje i poboljšanje mogućnosti obuke šumarskih radnika u Hrvatskoj (Matija Landekić, Ivan Martinić, Matija Bakarić, Tibor Pentek, Tomislav Poršinsky, Mario Šporčić)
Ekonomske posljedice različitih pristupa gospodarenju jednodobnim jelovim šumama (Karlo Beljan, Stjepan Posavec, Juro Čavlović, Krunoslav Teslak, Thomas Knoke)
Kvaliteta opožarenog drva alepskog bora (Pinus Halepensis Mill.) pri proizvodnji biomase (Alan Antonović, Damir Barčić, Jaroslav Kljak, Josip Ištvanić, Tomislav Podvorec, Juraj Stanešić).
GOZDARSKI VESTNIK
Vol. 76 • br. 3
UVODNIK
Vrijeme za pravodobnu sanaciju u vjetrolomu oštećene smreke ističe (Mitja SKUDNIK)
ZNANSTVENA RASPRAVA
Problematika prirodnog pomlađivanja autohtonih vrsta drvećau poplavnim šumama duž rijeke Mure (Aleksander MARINŠEK, Lado KUTNAR, Danilo BELAK, Boštjan MALI)
PREGLEDNA ZNANSTVENA RASPRAVA
Daljinsko prepoznavanje invazivnih biljaka (Domain OVEN)
STRUČNA RASPRAVA
Online informacijski sustav MojGozdar.si (Matevž TRIPLAT, Mitja PIŠKUR, Nike KRAJNC)
ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
Početak projekta ROSEWOOD (Polona Hafner, Jožica Gričar)
O prednostima i zamkama drvenih konstrukcija na radionici »Zaštita, ugradnja i uporaba vanjskog drva« (Tina Drolc)
Šumarska natjecanja u zimi 2018 (Janez Konečnik)
Tragovima Lovrenče Pleške, apsolventa prve slovenske šumarske škole u Snežniku (Tomaž Kočar)
Janko POTOČNIK, 1931-2018 (Hubert Dolinšek)
Vol. 76 • br. 4
UVODNIK
Kada ćemo stvarno biti u stanju obuzdati motorizirana vozila u prirodnom okruženju? (Mitja SKUDNIK)
ZNANSTVENA RASPRAVA
Procjena zaštitnog djelovanja šume protiv bujičnih tokova (Gal FIDEJ, Matjaž MIKOŠ, Jernej JEŽ, Špela KUMELJ, Jurij DIACI)
Procjena fenološkog stanja stabala u nizinskim poplavnim šumama pomoću satelitskih podataka (David Hladnik)
Problem vožnje s motornim vozilima u prirodnom okolišu na primjeru Pohorja (Peter ZAJC, Jernej BERZELAK, Jurij GULIČ, Sebastjan ŠTRUC, Ljudmila MEDVED, Branko GRADIŠNIK)
ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
Prodajna cijena drva na kamionskoj cesti (Tina JEMEC, Mitja PIŠKUR)
Ubrzana sanacija državnih šuma oštećenih vjetrom (Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG))
Podlubnik ili lubadar? (Andreja KAVČIČ)
Košarkaški turnir (Boštjan ŠKRLEP)

ŠUMARSKI LIST 9-10/2018 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Vol. 76 • br. 5-6
UVODNIK
Da li otkupna cijena drva stabala oštećenih potkornjakom odražava korisnost njihova drva? (Mitja SKUDNIK)
ZNANSTVENA RASPRAVA
Svojstva drva stabala oštećenih potkornjakom (Miha Humar, Davor Kržišnik, Boštjan Lesar)
PREGLEDNA ZNANSTVENA RASPRAVA
Pregled svojstva šumskih tla, relevantnih za oštećenja tla tijekom rada na šumi (Primož BRATUN, Milan KOBAL)
STRUČNA RASPRAVA
Josip Koller - začetnik pošumljavanja krša crnim borom (Franc PERKO)
ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
Invazivne alohtone vrste prijete našim šumama - LIFE ARTEMIS projekt (Simon Zidar, Maarten de Groot)
LIFE DINALP BEAR projekt za integrirano upravljanje i zaštitu mrkog medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama (Nives Pagon et al.)
Udruga većih šumskih gospodarstava - kratka prezentacija za stručnu javnost (Staš Javornik, Aleš Kadunc)
Belgijski šumari u Sloveniji proveli vježbe doznake (Kristina Sever)
Tri važna šumara između Pohorja i Kozjaka: dr. Max Wraber (Ljudmila Medved)
Vol. 76 • br. 7-8
UVODNIK
Kome su sve namijenjeni planovi upravljanja šumama? (Mitja SKUDNIK)
Planiranje upravljanja šumama jučer, danas, sutra (Marko Kovač)
STRUČNA RASPRAVA
Slovensko planiranje upravljanja šumama na raskrižju: povijest planiranje upravljanja šumama (prvi dio) (Marko KOVAČ)
PREGLEDNA ZNANSTVENA RASPRAVA
Slovensko planiranje upravljanja šumama na raskrižju: analiza sadašnjeg sustava (drugi dio) (Marko KOVAČ)
ZNANSTVENA RASPRAVA
Prijedlog o organizaciji nacionalnog inventara šuma za međunarodno i domaće izvještavanje o održivom gospodarenju šumama (Mitja SKUDNIK, David Hladnik)
ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
Drvene prirodne vrednote u lokalnoj jedinici Slovenj Gradec (Žiga REPOTOČNIK)
Tradicionalni susret čuvara šuma u Lendavi (Barbara Piškur, Nikica Ogris, Drago Trajber, Marijana Minić).
L´ITALIA FORESTALE E MONTANA / Italian Journal of Forest and Mountain Environments
Vol 72, No 5 (2017)
Uvodni govor na Nacionalnom kongresu silvikulture. Firenca, 1954 (Generoso Patrone)
Proizvodni potencijal i upravljanje šumama četinjača u Italiji (Valerio Quatrini, Walter Mattioli, Raoul Romano, Piermaria Corona)
Vol 72, No 6 (2017)
Talijanska šumska proizvodnja u europskom i svjetskom scenariju na pragu 21. stoljeća (Sergio Incoronato)
Primjena kriterija i pokazatelja održivog upravljanja šumama PEFC certifikata: dvije studije slučaja na Siciliji (Emanuela Lombardo, Federico Maetzke)
Čovjek i okoliš. Zaštita u kasnom srednjem vijeku za brdsko-planinska područja Apenina Marche regije. Prvi dio: općinski statuti Sefro i Fiastra (Vittorio Gualdi)
Vol 72, No 1 (2018)
Kakvo šumarstvo za 21. stoljeće? (Orazio Ciancio)
Vol 72, No 2 (2018)
Inauguriranje 67. akademske godine talijanske akademije znanosti o šumama - Izvješće predsjednika o radu Akademije (Horace Ciancio)
Inauguriranje 67. akademske godine talijanske akademije za šumarstvo - Pozdravne riječi (Alessandro Manni, Marco Marchetti, Sandro Pieroni, Davide De Laurentis, Alessandra Stefani)

ŠUMARSKI LIST 9-10/2018 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Određivanje fenola i antioksidacijske aktivnosti plodova Rosa canina L. različitim ekstrakcionim sustavima (Tahirović, A., Bašić, N.)
Utjecaj boniteta staništa i određenih taksacijskih elemenata na razvoj neprave srži bukve u šumskim odjeljenjima 107. G.J. Gostelja i 47. G.J. Srednja Drinjača (Gurda, S., Sokolović, Dž., Knežević, J., Hajdarević., S, Avdibegović, J.)
Određivanje antioksidacijske aktivnosti tri vrste familije Lamiaceae primjenom Briggs-Rauscher reakcione metode (Nefić, Š., Gojak — Salimović, S.)
REVUE FORESTIERE FRANÇAISE
RFF – Numéro 4–5 – 2017
Posebno izdanje: drevne šume
Povijesna ekologija i kontinuitet stanja šuma - koncepti, razvoj i istraživanje
Stoljetno širenje francuskih šuma, pretežito potaknuto povećanim rastom zaliha, ne pokazuje nikakav znak zasićenja
Nacionalna metodologija za geo-referenciranje i vektoriziranje Etat-Major, 1:40000 terenska skica
Koji se izvori za mapiranje trebaju koristiti za definiranje povijesne uporabe zemljišta u Francuskoj ?
Čimbenici koji određuju promjenu šumskog pokrova od 1860. godine u regionalnom parku Luberon i posljedice za distribuciju današnjih šuma
Dugoročne promjene u šumskim pejzažima u pet nacionalnih parkova u metropolijanskoj Francuskoj i budućnost Champagne and Bourgogne nacionalnog šumarskog parka
Flora drevnih šuma Središnjeg masiva
Kontinuitet šume nije glavni čimbenik za biološku raznolikost u šumama sjevernih Predalpa
Slučaj drevne linearne šume u ruralnim krajobrazima - od neprepoznavanja drevnih živica do proučavanja njihove raznolikosti biljaka
Rekonstrukcija dinamike šuma pomoću spektroskopijske analize organskih tvari u tlu na blisko-infracrvenom spektru - primjer Elmerforsta, napuštene srednjovjekovne lokacije (Haut-Rhin, Francuska)
Metoda identifikacije i karakterizacije kontinuiteta šuma na temelju šumskih arhiva
Intra-šumske prakse u Avesnoisima od 14. do 17. stoljeća - primjer šume Mormal (Sjeverna Francuska)
Stvaranje zdravstvenog zapisa za drevne šume iz arhiva, kako bi bolje razumjeli njihovu biološku raznolikost i njihovu razinu prirodnosti
Istraživanje pedoloških zapisa za rekonstrukciju drevnih šumskih praksi
Bercé prije šume - početni nalazi iz korištenja drevnih karata i podataka Lidara u šumi Bercé (Sarthe)
Tradicijsko upravljanje drevnim šumama u Walloniji (Belgija),
Drevnost - izgledi za očuvanje šuma.
RFF – Numéro 6 – 2017
Zaštita i korištenje genetskih resursa u Francuskoj
Planinski borovi (Pinus uncinata Ram., P. mughus Scop., i povezani) od Jura do istočnog Prealpa preko Lorene i Češke
Od područja biološke raznolikosti do preferencija očuvanja - perspektiva na temelju ne-tržišne ekonomske procjene
Jelen - Ekološki i povijesni pristup u masivu Vosgesa. Dio II

ŠUMARSKI LIST 9-10/2018 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Ključna uloga šuma u razvoju Tertium quid (Marc Palahi)
Problemi i budućnost statistike šumarstva u Italiji. Okvir ISTAT istraživanja u Nacionalnom statističkom programu (Sonia Marongiu, Roberto Gismondi)
Čovjek i okoliš. Srednjovjekovna događanja od velike važnosti u povijesti šuma Južne Italije (Vittorio Gualdi).
LEŚNE PRACE BADAWCZE / Forest Research Papers
Leśne Prace Badawcze, 2018, Vol. 79 (1)
IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI
Procjena širenja na veće udaljenosti pasjeg trna (Hippophaë rhamnoides L.) na unutrašnjoj hrpi jalovine rudnika Bejchatów
Sadržaj klorofila a i klorofila b u listovima vrsta podstojne etaže u šumama hrasta i graba u stepama u zapadnoj Ukrajini
Evaluacija koridorske metode za uzgoj hrasta (Quercus sp.) na primjeru istraživačkih objekata u šumskim okruzima Mircze i Kościan
Anomalije temperature zraka u pokusnim šumama u Rogówu 1924.-2015
Prostorna varijabilnost tokova CO2 na livadama i šumskim tlima u zapadnom dijelu Wzniesienia Łódzkie
Utjecaj raspršenja atmosferskog svjetla na mjerenja refleksije tijekom fotogrametrijskih letova na niskim nadmorskim visinama iznad šumskih područja
Određivanje pretvorbenih faktora za šume borova i smreke srednje veličine
Ciljevi šumarske politike u Poljskoj u svjetlu aktualnih ciljeva šumarstva u Europi: Dio 1. Procesi šumarske politike u Europi
PREGLEDNI ČLANCI
Pojava životinja u fragmentiranim šumskim staništima - važni čimbenici u plohama i krajoliku.
Leśne Prace Badawcze, 2018, Vol. 79 (2)
Utjecaj klimatskih uvjeta i onečišćenje zraka na radijalni rast običnog bora (Pinus sylvestris L.) u Szczecinskim gradskim šumama
Vitkost stabala u staništima bagrema
Sastav prehrane vuka (Canis lupus L.) u Wigry National Parku
Učestalost i debljina snježnog pokrova u podnožju masiva Babia Góra u zimskim godinama 1960/61 do 2014/15
Varijabilnost higroklimatskih uvjeta šumske vegetacije u Poljskoj tijekom razdoblja 1951-2015
Odabrane osobine jelovih češera (Abies alba Mill.) u kontekstu procesa pridobivanja i kvalitete sjemena
Trčanje u šumskim područjima - analiza aktivnosti koje poduzimaju državne šume
Ciljevi šumarske politike u Poljskoj u svjetlu aktualnih ciljeva šumarstva u Europi: Dio 2. Prioritet šumarske politike u Europi
Biljne zajednice doline rijeke Czerwona Woda (nacionalni park Stołowe Mountains).
KRATKI PRILOZI
Obrazovni aspekti struke “operator šumskog stroja” s obzirom na rezultate istraživanja.
Leśne Prace Badawcze, 2018, Vol. 79 (3)
Ciljevi šumarske politike u Poljskoj u svjetlu aktualnih ciljeva šumarstva u Europi: Dio 3. Europski prioriteti za šumarsku politiku u poljskim programima i strategijama
Promjene u sintetskom indeksu održivog upravljanja šumama na razini regionalnih uprava državnih šuma u razdoblju od 1993. do 2013. godine
Utjecaj priobalne šume na toplinske uvjete malih nizinskih potoka tijekom ljeta
Dinamika gustoće, sastav prehrane i produktivnost populacije običnog kobca (Accipiter nisus L.) u središnjoj Poljskoj
Grupiranje šišmiša u fragmentiranim šumskim kompleksima kod Rogova (središnja Poljska)
Utjecaj početne napetosti na oštricu lančanih pila i učinkovitost rezanja
Utjecaj relativne vlage na požare u šumama Srednje Poljske
Aspekti reprodukcije Clathrus archeri (Berk.) prolazak re-situ metodom u Nacionalnom parku prirode Hutsulshchyna.
PREGLEDNI ČLANAK
Procjena učinkovitosti u upravljanju šumama - pregled literature.
RADOVI ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU / WORKS OF THE FACULTY OF FORESTRY UNIVERSITY OF SARAJEVO
Volume 47, Issue 1
Antioksidacijski kapacitet i sadržaj fenola ekstra kata lišća i kore Fraxinus ornus L. i Fraxinus pennsylvanica Marsch. (Tahirović, A., Bašić, N ., Avdibegović, S.)
Komparativna analiza strukture, mrtvog drveta i florističkog sastava prašume i gospodarske šume bukve i jele na planini Bjelašnici (Višnjić, Ć., Vojniković, S., Balić, B., Mekić, F., Ivojević, S.)
Analiza šumskih kamionskih puteva u cilju planskog otvaranja šuma na području GJ Gornja Rakitnica, ŠGP Trnovsko (Sokolović, Dž., Halimić, N., Gurda, S., Bajrić, M., Halilović, V., Knežević, J., Hodžić, A.)

ŠUMARSKI LIST 9-10/2018 str. 102     <-- 102 -->        PDF

SOUTH-EAST EUROPEAN FORESTRY (SEEFOR)
SEEFOR Vol 9 No 1 (2018)
IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI
Šumska vegetacija drveća tvrdog drva duž rijeke Mirne u Istri (Hrvatska) (Vukelić J, Korijan P, Šapić I, Alegro A, Šegota V, Poljak I)
Prinos sjemena i morfološke varijacije bukvice u četiri populacije bukve (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj (Gavranović A, Bogdan S, Lanšćak M, Čehulić I, Ivanković M)
Genetska raznolikost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u klonskim plantažama u Hrvatskoj, procijenjena pomoću nuklearnih i kloroplastičnih mikrosatelita (Katičić Bogdan I, Kajba D, Šatović Z, Schüler S, Bogdan S)
Korelacija veličine ploda s morfofiziološkim svojstvima i klijavošću sjemena oskoruše (Sorbus domestica L.) (Drvodelić D, Oršanić M, Vuković M, Jatoi Ma, Jemrić T)
Regeneracija bora u uvjetima zagađivanja magnezitom u južnom Uralu, Rusija (Mohnachev P, Menshikov S, Makhniova S, Zavyalov K, Kuzmina N, Potapenko A, Ayan S, Laaribya S)
Mjerenja tla u kontekstu planiranja operacija sječe i promjenjivih klimatskih uvjeta (Đuka A, Poršinsky T, Pentek T, Pandur Z, Janeš D, Papa I)
Potrošnja goriva forvardera u nizinskim šumama hrasta lužnjaka (Pandur Z, Šušnjar M, Bačić M, Lepoglavec K, Nevečerel H, Đuka A)
Praćenje zdravstvenog stanja stabala u Park šumi Maksimir pomoću metoda daljinskog mjerenja (Zagoranski F, Pernar R, Seletković A, Ančić M, Kolić J).
SYLWAN
Radi velikog obima prispjelih brojeva ovog časopisa u nastavku dajemo samo informativni pregled naslova članaka u vrlo grubom prijevodu za brojeve 11(2017) do 8(2018). Zainteresirani mogu detaljnije pogledati članke koji bi ih ev. zanimali na https://sylwan.lasy.gov.pl
Wybrany zeszyt: 2018_9
Šišmiši kao potencijalni biološki agensi za kontrolu štetočina u šumi
Vrijednost drva odabranih sastojina bukve i jele na planinama Beskidy
Rezultati preliminarnih istraživanja genetske varijacije i genetske diferencijacije između populacija brijesta (Ulmus glabra Huds.) u Poljskoj
Količina i vrijednost drva bagrema i duglazije u državnim šumama u Poljskoj
Sadržaj Cu, Mn i Zn u tlima intenzivnih stanja praćenja u sjevernoj i središnjoj Poljskoj
Odabrani aspekti privatnog upravljanja šumama u Poljskoj
Prostorna diferencijacija turističke i rekreacijske infrastrukture u državnim šumama u Poljskoj
Obrazovna suradnja šumskih okruga državnih šuma s perspektive parkova prirode
Zahtjevi za rekreacijom jahanjem u poljskim šumama.
Wybrany zeszyt: 2018_8
Procjena oštećenja šuma uzrokovana olujom u kolovozu 2017., koristeći Sentiel-2 satelitske podatke
Utjecaj strategije zaštite šuma na pojavu Ips typographus (L.) u dolini Kościeliska u Nacionalnom parku Tatra

ŠUMARSKI LIST 9-10/2018 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Sastav i sukcesija vrsta drveća u Nacionalnom parku Białowieża
Prilagodba srebrne i bijele jele na klimu nizina u zapadnoj Poljskoj
Utjecaj uzgojnih radova na produktivnost jestivih gljiva u šumi
Sadržaj bioaktivnih spojeva u jestivim divljim gljivama
Utjecaj metode sječe i sastava sječke na njihovu kalorijsku vrijednost i sadržaj pepela.
Čimbenici koji određuju aktivnost srne.
Wybrany zeszyt: 2018_2
Metodološke pretpostavke za ekonomsku analizu u planiranju gospodarenja šumama
Određivanje standardne razine administrativnih troškova u šumskim okruzima na temelju sintetskih indeksa poteškoća u upravljanju
Promjene u šumskom podruĉju pod upravljanjem državnih šuma koje proizlaze iz razvoja javne cestovne infrastrukture
Stanje osposobljenosti i opremljenosti operatora motorne pile koja se koristi za sječu u poljskim šumama
Akumulacija makro- i mikronutrijenata u iglicama bijelog bora na staništima crnogoričnih šuma
Propadanje drva crne johe Alnus glutinosa (L.) Gaertn. od micelija Ganoderme lucidum (Curtis) P. Karst. u laboratorijskim uvjetima
Mogućnost uključivanja Sobibór šume u mreže staništa ptica i posebnih područja zaštite.
Wybrany zeszyt: 2018_1
Utjecaj odabranih svojstava tla na site indeks hrasta lužnjaka u Międzyrzec šumskom području
Promjene cijena, volumena i vrijednosti sirovina drvne građe prodane od strane državnih šuma
Makrogljjive pronađene na crnoj johi Alnus glutinosa (L.) Gaertn. pokazuje znakove odumiranja
Usporedba genetske varijabilnosti borova i njihovih potomaka iz rasadničke proizvodnje temeljene na analizama DNA
Procjena uvođenja Carya ovata (Mill.) K.Koch u potencijalno stanište hrasta i graba u šumskoj oblasti Czerniejewo.
Wybrany zeszyt: 2017_12
Białowieża Forest kao biotehnološka žarišna točka
Glacijani refugij u Europi: što znamo o povijesti suvremenih biljnih i životinjskih vrsta
Odziv vegetacije na površinsku vatru u borovoj šumi Peucedano-Pinetum W. Mat. (1962) 1973. u Nacionalnom parku Kampinoski
Karakteristike drveća gniježdenja crnog djetlića u šumi Augustów
Praktični problemi utvrđivanja iznosa najamnina šumskih zemljišta zakupljenih za potrebe ceste na primjeru šumske četvrti Kudypy
Analiza obuhvata podataka u evaluaciji učinkovitosti šumskih područja
Varijabilnost opterećenja i bruto težina vozila u transportu drva
Profitabilnost pošumljavanja poljoprivrednog zemljišta u okviru Programa ruralnog razvoja.
Wybrany zeszyt: 2017_11
Optimiziranje razdoblja ophodnje s gledišta sekvestracije ugljika
Točnost odabranih metoda za određivanje volumena borovog drveta
Prirodno sušenje drva na mjestu sječe
Procjena točnosti metode zaliha šumskog područja temeljenog na stratificiranom uzorkovanju
Odabir elitnih plus stabala bora i ariša za uspostavljanje 1,5 generacijskih sjemenskih nasada
Ispitivanje vodljivosti sjemena bora (Pinus sylvestris L.) i duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) za procjenu klijavosti sjemena
Primjena bliske infracrvene spektroskopije pri izračunavanju trofičkog indeksa tla
Korištenje površina listopadnog drveća od djetlića u dominantno borovin šumskim područjima u jugoistočnoj Poljskoj
Važnost kutija za gniježđenje ptica u šumskim područjima - studija slučaja Nacionalnog parka Wielkopolski.
Napomena: Kako časopisi izlaze na različitim jezicima, često sa djelomičnim ili problematičnim prijevodima sažetaka ili sadržaja, moramo se ograditi od točnosti prijevoda naslova, pa ih dajemo samo orijentacijski, da bi naši čitatelji bar otprilike mogli pratiti o čemu časopis piše. Zainteresiranima svakako preporučujemo korištenje originalnih materijala na webu časopisa. Relativno ažurne linkove na sve časopise možete pronaći na stranicama www.sumari.hr/biblio na linku ČASOPISI U RAZMJENI.

ŠUMARSKI LIST 9-10/2018 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Prostorna autokorelacija biometrijskih obilježja stabala smreke u planinskim staništima
Utjecaj mehaničke pripreme na svojstva tla na području čiste sječe
Načela upravljanja šumama u kontekstu brige za zajedničko dobro i javno zdravstvo u Poljskoj
Toponimi i areal drveća - studija slučaja distribucije bukve u Poljskoj
Utjecaj zalihe u sastojinama bora na utvrđivanje optimalne dobi ekonomske rotacije
Udio i točnost procjene ostataka prerade u ukupnoj količini dobivenog drva
Šumska biomasa kao obnovljivi izvor energije - posljedice za šumarstvo
Drvene vrste koje se koriste u gradnji i proizvodnji svakodnevnih predmeta na području Kielecczyzna od kraja 17. stoljeća do početka 20. stoljeća.
Wybrany zeszyt: 2018_7
Mogućnosti samoizrade malih sortimenata u komercijalnim proredama u sastojinama bora, smreke, bukve i breze
Utjecaj malih rezervoara vode u šumama na radijalni prirast stabala
Dendroklimatološka analiza radijalnih prirasta invazivnih vrsta Acer negundo L. i Fraxinus pennsylvanica Marshall u dolini rijeke Warta
Šume četinjača u Europi - tradicija, trenutni status i perspektive
Prostorna distribucija drvnog otpada u Europi
Zimska prostornu raspodjelu jelena Dama dama u borealnoj šumi
Postavljaju li alternativne metode sadnje hrastovih sastojina povoljne uvjete za Collembola vrste?
Procjena broja ličinki melolonthine u zamkama od piljevine u mladim plantažama bora (Pinus sylvestris L.)
Zaštitne šume u Poljskoj – pregled povijesti u odnosu na Europu
Atraktivnost događanja u šumama Poljske i Češke.
Wybrany zeszyt: 2018_6
Metode za određivanje volumena breze (Betula pendula Roth)
Utjecaj Viscum album ssp. austriacum (Wiesb.) Vollm. na radijalnom rastu stabla Pinus sylvestris L.
Upotrebljivost podataka OpenStreetMap u šumama
Odabrani aspekti održivog korištenja šuma s obzirom na program održivog razvoja – poljski primjer
Trendovi duljine toplinske vegetacije u sjeveroistočnoj Poljskoj
Učinak srebrnih i bakrenih nanočestica na rast i kontrolu slabljenja bolesti bora (Pinus sylvestris L.) u rasadniku Spychowo
Utvrđivanje profila hlapivih metabolita proizvedenih iz Trametes versicolor izolata koji su antagonistički prema Armillaria spp.
Čistine u šumskim ekosustavima: oblikovanje, distribucija, ekološka važnost i preporuka za zaštitu.
Wybrany zeszyt: 2018_5
Promjene u šumama planine Bieszczady
Šumske površine u Poljskoj na temelju nacionalnog inventara šuma
Problem masovnog odumiranja smreke u Šumskom promotivnom kompleksu “Białowieża Forest”
Obična bukva (Fagus sylvatica L.) poljskih provenijencija u eksperimentima osnovanim 1993. godine u šumskim okruzima Oleszyce i Baligród
Primjena ITGL-a u procjeni post-poljoprivrednih tala s prirodnom regeneracijom breze
Učinkovitost Mimic 240 LV u zaštiti bora Pinus sylvestris L. protiv kukuljica Lymantria monacha L. i lutki Dendrolimus pini L.
Širina pojasa procjenjivača distribucije DBH u sastojinama crne johe (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) iz zapadnog dijela Sandomierz bazena
Šumske karte poljskog kraljevstva u središnjem arhivu povijesnih zapisa u Varšavi.
Wybrany zeszyt: 2018_4
Kakvoća podstojnih hrastova ispod krošanja borovih sastojina
Točnost procjene mase jele na osnovi pretvorbenih faktora volumena – težine
Biološka raznolikost zajednice gljiva na iglicama borova zaraženih jesenskim propadanjem iglica
Dinamika resursa mrtvog drveta u Świnia Góra strogom prirodnom rezervatu
Društvene sklonosti vezane uz trčanje kao oblik aktivnog korištenja slobodnog vremena
Sudjelovanje javnosti u planiranju upravljanja u privatnim šumama
Smrtnost beskralježnjačke faune na pješačkim stazama ovisno o njihovoj širini i položaju
Sastav hrane zvijeri u Nacionalnom parku Gorce
Procjena tla iz Starog grada u Ščečinu kao potencijalnog šumskog staništa pomoću indeksa trofizama šumskog tla
Wybrany zeszyt: 2018_3
Utjecaj vrste šumskog staništa na dohodak od ranih i kasnih pozitivnih proreda
Nagib staništa smreke u Beskid Śląskim gorama
Meteorološki uvjeti nastanka štete od vjetra od 11. do 12. kolovoza 2017. u šumama središnje zapadne Poljske