DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2018 str. 93     <-- 93 -->        PDF

1758), obični jelen (Cervus elaphus Linnaeus, 1758), europska srna (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758), a još se javljaju europski muflon (Ovis gmelini musimon Pallas, 1811), srednjeeuropski tetrijeb gluhan (Tetrao urogallus major Linnaeus, 1758), tetrijeb ruševac (Tetrao tetrix Linnaeus, 1758), suri orao (Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758), obična lisica (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758), bijeli zec (Lepus timidus Linnaeus, 1758), alpska snježnica (Lagopus mutus Montin, 1781) i dr. Također su vrlo brojne zmije otrovnice – riđovka (Vipera berus Linnaeus, 1758) i poskok (Vipera ammodytes Linnaeus, 1758).
Šumskogospodarske i lovnogospodarske aktivnosti (uključujući i lov) su u Parku dopuštene s izuzetkom I. zone (tamnozeleno na karti, slika 1). U toj zoni vrijedi i najstroži režim ostalih djelatnosti, npr. gradnja objekata, širenje postojećih objekata i dr. Da se u Prku dobro gospodari vidljivo je po dobroj obnovi šuma i po velikoj brojnosti lovne divljači, a posebno divokoze, jelena i srne. Populacije divljači su stabilne, osim velikoga tetrijeba (zbog promjene klime i staništa) i kozoroga (uginuća od šuge i slab genetski potencijal zbog maloga broja i podrijetla cijele populacije koja potječe iz maloga broja jedinki doseljenih iz Gran Paradisa, sjeverozapadna Italija).