DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2018 str. 89     <-- 89 -->        PDF

U šestom poglavlju (Kemizam kapljevite faze tla i kemijski elementi u tlu) opsega 71 stranica opisana su obilježja otopine tla, važniji elementi u otopini tla, reakcija otopine tla i redoks potencijal u tlu. U podpoglavlju reakcija otopine tla opisana je kiselost, bazičnost i pufernost otopine tla.
Sedmo poglavlje (Geneza i evolucija tla) opsega 51 stranica, sadrži prikaz glavnih pedogenetskih čimbenika i procesa u tlu te evoluciju tala. Opisani su najvažniji pedogenetski čimbenici u tlu: matični supstrat, klima, organizmi, reljef i vrijeme. U podpoglavlju pedogenetski procesi u tlu uz opće i specifične procese opisana je i erozija tla.
Osmo poglavlje knjige (Morfologija tla) se sastoji od dva podpoglavlja: ektomorfologije i endomorfologije. U podpoglavlju ektomorfologija opisan je reljef, način korištenja zemljišta, vegetacijski pokrov i odumrli organski ostaci na tlu, dok su u podpoglavlju endomorfologija opisani horizonti tla, boja, tekstura, struktura, praznine u tlu i korijenje.
U devetom poglavlju (Klasifikacija i značajke tala) opisana je klasifikacija tala u Hrvatskoj, u Sjedinjenim američkim državama i svjetska referentna baza tala na 73 stranice, a u desetom poglavlju (Geografija tla) opisani su areali tala, kartiranje tala, pedogeografska obilježja u Hrvatskoj i zoniranje tala u svijetu.
U jedanaestom poglavlju (Tlo u gospodarenju terestričnim ekosustavima) koje je opsega 67 stranica, u pet podpoglavlja opisano je tlo u prostornom planiranju, gospodarenje šumskim tlima, tla u poljoprivrednoj proizvodnji, tla u uređenju krajobraza i proizvodnost tala. Podpoglavlje proizvodnost tala obuhvaća melioracije tla, obradu tla, navodnjavanje i gnojidbu tala.
Zadnje dvanaesto poglavlje (Degradacija tla i mjere njegove zaštite) koje je opsega 63 stranice, sadrži podpoglavlja kao što su antropogena erozija tla, eolska erozija tla, distrofikacija, dehumizacija, alkalizacija, acidifikacija i onečišćenje tla, zbijanje tla, utjecaj šumskih požara na tlo i propisi o zaštiti tala. Distrofikacija i dehumizacija se odnose na smanjenje hranjiva i humusa u tlu.
Knjiga pod naslovom Tlo nastanak, značajke, gospodarenje autora prof. dr. sc. Nikole Pernara je vrhunsko znanstveno djelo, u kojemu je autor na sustavan način obradio vrlo raznoliko područje znanosti o tlu, odnosno pedologije, na temelju relevantnih i recentnih izvora znanstvene literature. Knjiga je opsega 818 stranica te sadrži 174 slike u boji i 87 tablica koje su vrlo prikladno uklopljene u tekst. Na kraju svakog poglavlja nalazi se popis literature, a u cijeloj knjizi autor je koristio 721 izvor literature. Neka od poglavlja u knjizi su opsega dovoljnog za posebnu knjigu, što je pokazatelj vrlo detaljne obrade navedenih tema. Isto tako autor je u knjizi naveo 1207 fusnota koje su izvrstan prilog i pojašnjenje teksta.
Knjiga svojim sadržajem pruža velike mogućnost stjecanja novih znanja o tlu i predstavlja jednu od najvrjednijih knjiga u hrvatskom šumarstvu u novije vrijeme.