DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2017 str. 7     <-- 7 -->        PDF

ŠTO JE TRENUTNO AKTUALNO U HRVATSKOM ŠUMARSTVU
CURRENT ISSUES IN CROATIAN FORESTRY
Uredništvo
RIJEČ UREDNIŠTVA
Priprema se novi Zakon o šumama, prema kojemu, nadamo se, neće biti opetovanog smanjivanja postotka naknade za općekorisne funkcije šuma. U vrijeme kada nam priroda daje kataklizmičke odgovore za našu nebrigu o njoj, a najveći svjetski zagađivači ne pristaju na njenu zaštitu, šumarskoj struci se već po običaju „sječe grana“ na kojoj, ne samo šumari, nego svi sjedimo. Sve više čuju se i glasovi koji sugeriraju izdvajanje priobalnog područja iz dosadašnjeg načina upravljanja, no bez jasne kompenzacijske financijske podloge. Ne opamećuje nas niti rekordan broj požara i potreba saniranja šteta upravo na tome području.
S motrišta Hrvatskoga šumarskog društva koje objedinjuje hrvatsku šumarsku znanost, obrazovanje i praksu, ponajprije sa žaljenjem zaključujemo da resorni ministar do danas nije našao vremena za razgovor s njegovim predstavnicima. Bilo to nekome drago ili ne, moramo reći da je to, uz ostalo, i pokazatelj kakav status ima šumarstvo unutar resornog ministarstva. Željno smo očekivali pozitivne promjene nakon gotovo petogodišnjeg zastranjivanja u vođenju šumarske struke i zanemarivanja pojedinih načela potrajnog gospodarenja šumskim resursima, o čemu smo argumentirano pisali. Svakako, Vlada RH između ostalog, mora odlučiti očekuje li i dalje od šumarstva klasičnu „dobit“ za državni proračun, ili gospodarenje šumama po načelu potrajnog gospodarenja, gdje se dobit ne mjeri novčanicama, nego optimalnim pomlađivanjem, maksimalnim prirastom, poželjnom bioraznolikošću, prirodnošću i stabilnošću, što naposljetku osigurava očuvanje, a istovremeno i sve benefite šumskog ekosustava. Nismo primijetili ni promjene glede netržišnog gospodarenja, dapače neki i dalje zahtijevaju osiguranje dobave drvnim sortimentima zajamčenim ugovorima, a ne tržišnim nadmetanjem.
Da li se nešto radi na proklamiranom restrukturiranju i decentralizaciji Hrvatskih šuma d.o.o., nije nam poznato. Svakako, vidimo da nema vidljivog utjecaja na tu temu nikakav poziv na raspravu, kao primjerice tekst bivšeg ministra Tarnaja, objavljen u Šumarskome listu 3-4/2017. Svakako promjene i građenje novog ustroja, trebalo bi krenuti od poprilično zanemarenih revira i revirnika, neposrednih i najodgovornijih čimbenika gospodarenja šumama, a ne od vrha, koji neprestano buja. Sve to zahtijeva širu stručnu i društvenu raspravu na državnoj razini, ponajprije neovisnih znalaca/stručnjaka, a ne predstavnika raznih interesnih skupina i nedovoljno educiranih političara. Te rasprave nema, bez obzira na činjenicu da se radi o gotovo polovici kopnene površine Hrvatske i šumi koja je prema Ustavu resurs od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Problemi svakodnevno niču od stručnih – saniranja šteta od ledoloma u Gorskome kotaru, sušenja jasena, šteta od hrastove stjenice, potkornjaka, pošumljavanja opožarenih površina, privatnih šuma, šteta uzrokovanih klimatskim promjenama, do zapošljavanja mladih, kadroviranja pa i političkog nepotizma. Sve probleme u stanju smo uspješno riješiti, jer imamo stručnog i infrastrukturnog potencijala kao malo koja struka, ali uz eliminiranje kadrova koji su struku doveli u današnju situaciju, a koji su se očito unaprijed ugovorima dobro zaštitili. No, nažalost šumarstvo je struka gdje se pogreške u gospodarenju vide tek nakon više godina, kada je „kasno plakati“, pa se mnogima čini da je trenutno sa šumarstvom sve u redu.
<br>Uredništvo

ŠUMARSKI LIST 9-10/2017 str. 8     <-- 8 -->        PDF

EDITORIAL
Preparations are under way to formulate the new Forest Law, which will, hopefully, eliminate the continual decrease in the fee for non-market forest functions. At the time at which Nature responds with cataclysmic consequences to our indifference towards it and major global polluters refuse to protect it, the branch on which not only foresters but all of us are sitting is again being cut off. There are increased requests to exclude the coastal region from the current management policy, but at the same time no clear compensational financial bases are provided. Not even the record number of fires and the need to recover the damage in these very areas have brought us to our senses.
From the aspect of the Croatian Forestry Association, which unifies the Croatian forestry science, education and practice, we can only ascertain with regret that the relevant minister has not yet found time to discuss these hot issues with its representatives. Whether we like it nor not, it should be said that this is, among other things, one more indicator of the status of forestry within the relevant ministry. We had eagerly awaited positive changes after an almost five-year period of a misguided attitude to the forestry profession and the negligence towards the principles of sustainable management of forest resources, which we have already discussed in our Journal. Definitely, the Croatian government should decide, among other things, whether it expects classical „profit“ for the state budget from forestry or whether it supports forest management according to the principles of sustainable management. In the latter, profit is not measured by banknotes but by optimal regeneration, maximal increment, desirable biodiversity, naturalness and stability, all of which ensures the preservation of the forest ecosystem and of its multiple benefits. We have not seen any changes in the attitude towards non-market economy, either; on the contrary, some continue to demand the acquisition of wood assortments through guaranteed contracts rather than through market competition.
We do not know if anything is being done regarding the proclaimed restructuring and decentralisation of the company Croatian Forests Ltd. What we do see is that no invitation to a debate on the subject has had any effect, such as the text of the former minister Tarnaj, published in Forestry Journal 1-4/2017. In order to develop a new system it is necessary to start from the relatively neglected forest districts and district rangers, the most direct and responsible factors in forest management, rather than at the top management, which is constantly expanding in numbers. This requires a broader professional and social debate at the state level with the participation of independent experts/professionals and not representatives of different interest groups and insufficiently educated politicians. However, such a debate is missing, even though this issue concerns almost half of the land area of Croatia and the forest which the Constitution describes as a resource of particular interest for the Republic of Croatia. There are problems on a daily basis, including the recovery of the damage from ice break in Gorski Kotar, ash dieback, damage from the oak lace bug, bark beetles, reforestation of burnt areas, private forests, damage caused by climate change, employment of the young, personnel policy and political nepotism. We are capable of solving all these problems successfully because we have professional and infrastructural potential that very few professions can boast, but we should primarily eliminate the cadres who have reduced the profession to a current unenviable situation and who have protected themselves with contracts well in advance. Unfortunately, forestry is a profession in which mistakes in the management come to light only after several years, when it is too late to „cry over spilt milk“. This is the reason that many erroneously believe that forestry is currently in a good shape.
<br>Editorial Board