DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 93     <-- 93 -->        PDF

ZAPISNIK 3. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-a 2016. GODINE, ODRŽANE 9. PROSINCA S POČETKOM U 10:00 SATI U VELIKOJ DVORANI ŠUMARSKOG DOMA U ZAGREBU
Damir Delač
 
Nazočni: Akademik Igor Anić, prof. dr. sc. Dario Baričević, Mario Bošnjak, dipl. ing., Davor Bralić, dipl. ing., Goran Bukovac, dipl. ing., Ivan Leko, dipl. ing. umjesto dr. sc. Lukrecije Butorac, mr. sc. Danijel Cestarić, mr. sp. Mandica Dasović, Domagoj Devčić, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof. dr. sc. Ivica Grbac, mr. sc. Ivan Grginčić, mr. sc. Petar Jurjević, Tihomir Kolar, dipl. ing., Čedomir Križmanić, dipl. ing., Daniela Kučinić, dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić, Darko Mikičić, dipl. ing., Boris Miler, dipl. ing., Marijan Miškić, dipl. ing., Krunoslav Jakupčić, dipl. ing. umjesto Damira Miškulina, dipl. ing., Martina Pavičić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl. ing., Zoran Šarac, dipl. ing., Ariana Telar, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Oliver Vlainić, dipl. ing., dr. sc. Dijana Vuletić, Silvija Zec, dipl. ing., Marina Mamić, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić, Herman Sušnik, dipl. ing., Biserka Marković, dipl. oec. i mr. sc. Damir Delač,
Ispričani: dr. sc. Lukrecija Butorac, Benjamino Horvat, dipl. ing., akademik Slavko Matić i Damir Miškulin, dipl. ing.
Predsjednik Oliver Vlainić utvrdio je kvorum i zahvalio se svima na odazivu. Posebno je pozdravio prof. dr. sc. Daria Baričevića, koji je kao predstavnik Šumarskoga fakulteta po prvi puta na sjednici Upravnog odbora.
Nakon toga predložio je
 
Dnevni red:
1. Ovjerovljenje Zapisnika 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a
2. Obavijesti i aktualna problematika
3. Program rada i financijski plan za 2017. godinu
4. Šumarski list i ostale publikacije
5. Imenovanje Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2016. godine
6. Pripreme za 120. Redovitu sjednicu Skupštine HŠD-a
7. Pitanja i prijedlozi
 
koji je jednoglasno usvojen.
Ad. 1.
• Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2016. godine bit će objavljen u ŠL 11-12/2016. i ovjerit će se na 1. sjednici Upravnog odbora 2017. godine.
Ad. 2.
• Izvješće o stanju s iznajmljivanjem poslovnih prostora Šumarskog doma podnio je tajnik mr. sc. Damir Delač. Preko agencije Poslovni kvadrati došli smo u kontakt s predstavnicima odvjetničkog ureda „Čačić i partneri“, koji su iskazali interes za najam 230 m2 poslovnog prostora na II. etaži Šumarskoga doma. Zainteresirani su za dugoročni najam, ali traže preinake u prostoru koje zahtijevaju ponovna ulaganja. Traži se uklanjanje drvenih pregrada koje su svojedobno za svoje potrebe ugradile Hrvatske šume d.o.o., spuštanje stropova, postavljanje novih brojila u cilju kontrole potrošnje vode, struje i plina, što zahtijeva i rekonstrukciju ovih instalacija.
Dio troška koji se odnosi na estetsko uređenje prostora odvjetnički ured spreman je sam podmiriti. Kako je stanje na tržištu nekretnina u Zagrebu takvo da imate ponudu višestruku veću od potražnje, predlažem da prihvatimo ovaj trošak naknadnog uređenja prostora i sklopimo Ugovor o zakupu, jer za nas je najnepovoljnije imati neiskorišteni prostor i za njega plaćati sve režijske troškove.
Nakon kraće rasprave Upravni odbor jednoglasno se složio s prijedlogom preinaka prostora i potpisivanjem Ugovora o zakupu s odvjetničkim uredom „Čačić i partneri“.
Nakon useljenja Goethe instituta u prizemlje Šumarskog doma u bivši iznajmljeni prostor Uprave Hrvatskih šuma, njihovi predstavnici iskazali su interes i za zakup cijele I. etaže.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Poslovično pedantni Nijemci poslali su svog stručnjaka koji je napravio statička istraživanja zgrade Šumarskog doma i sada očekujemo njegovo izvješće. U slučaju potpisivanja Ugovora o zakupu trebat će, radi kontrole potrošnje, izmjestiti mjerila struje, plina i vode.
Iz podruma Šumarskoga doma iseljena je arhiva Hrvatskih šuma d.o.o.
• Predsjednicima ogranaka podijeljene su upravo otisnute članske iskaznice HŠD-a, kako bi ih podijelili svojim članovima.
• Predsjednik Oliver Vlainić, dipl. ing. iznio je obrazloženje potrebe za rebalansom financijskog plana za 2016. godinu.
Financijski plan za 2016. godinu sastavljan je u studenom 2015. godine, kada je već bilo izvjesno da predstoje velike promjene u odnosu na dugogodišnje predvidivo poslovanje HŠD-a, no nije se moglo znati koliki će utjecaj na prihode imati raskid ugovora o najmu s Hrvatskim šumama, a ni na rashode vezano na potrebno ulaganje u prostor.
Prema novom planu predviđa se da će prihodi na dan 31.12.2016. godine iznositi ukupno 2.740.000,00 kuna. Prilikom planiranja prihoda u financijskom planu koji je donesen za 2016. godinu, kako nije bilo krajnjeg datuma do kojeg će Hrvatske šume koristiti prostor, nije se moglo procijeniti koliko će se stvarno umanjiti prihodi od

ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 96     <-- 96 -->        PDF

• Nastavit ćemo dobru suradnju s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti putem naša dva člana u Znanstvenom vijeću za poljoprivredu i šumarstvo. Isto tako potpomagat ćemo aktivnosti naše znanstvene udruge Akademije šumarskih znanosti.
• Sekcije HŠD-a u skladu s idejom osnivanja trebaju okupljati specijaliste iz svojih područja i aktivno sudjelovati u svim događanjima vezanim za svoja područja. Središnjica će im pri tom, u skladu s mogućnostima, pružati potrebnu logistiku.
• Podržavat ćemo uobičajene sportsko-stručne manifestacije EFNS i Alpe-Adria, kao i Međunarodni salon fotografija „Šuma okom šumara“.
• Podržavat ćemo ogranke da nastave s aktivnostima promicanja šumarske struke kroz izdavaštvo, organizaciju stručnih skupova, radionica, okruglih stolova, druženja i stručnih ekskurzija.
• Aktivno ćemo sudjelovati u radu naše krovne udruge, Hrvatskoga inženjerskog saveza (HIS).
• I u svojoj 141. godini izlaženja, nastojat ćemo da naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski list bude što kvalitetnije i da redovito izlazi u 6 dvobroja, kao i zadržati, ili još poboljšati visoki status A1 SCI bodovanja znanstvenih članaka.
• Od ostalih tiskarskih aktivnosti polovinom godine završit ćemo monografiju o prof. Prpiću. Uz promidžbene materijale tiskat će se tradicionalni trodijelni šumarski kalendar.
• Sjednice Upravnog i Nadzornog odbora održavat ćemo uobičajenim kontinuitetom, a u skladu s aktualnom problematikom organizirat ćemo i tematske sjednice.
• Redovita godišnja sjednica Skupštine HŠD-a održat će se u prosincu, a u skladu s potrebama organizirat će se Elektroničke sjednice Skupštine.
• WEB sustav Hrvatskog šumarskog društva www.sumari.hr i nadalje će se održavati i nadopunjavati.
• Zajedno s Institutom za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) osmislit ćemo i pokrenuti projekt formiranja Šumarskoga informacijsko-dokumentacijskog centra financiran iz fonda EU.
• U Šumarskom domu nakon uređenja prizemlja, I. etaže i dijela II. etaže, uredit ćemo holove uz stepeništa te dio potkrovlja. Prema želji novog najmoprimca napravit će se prilagodbe na dijelu II. etaže zgrade.
• Za preostali dio putem dviju angažiranih agencija tražit ćemo najmoprimce, kako bi što prije popunili ispražnjeni prostor i tako pronašli financijska sredstva, ponajprije za održavanje zgrade, a onda i daljnje aktivnosti društva, usklađene sa zakonskim odredbama (Zakon o udrugama, Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Zakon o porezu na dobit).
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU
Financijski plan HŠD-a objedinjuje financijske planove 19 ogranaka i središnjice HŠD-a i to njene neprofitne i profitne – gospodarske djelatnosti.
PRIHODI
PRIHODI OD ČLANARINA
Prihodi od članarina procijenjeni su na temelju broja aktivnih članova u 2016. godini i jedinstvene godišnje članarine koja iznosi 240,00 kuna.
PRIHODI OD IMOVINE
Prihodi od imovine su prihodi od iznajmljivanja poslovnog prostora te prihodi od kamata na oročena sredtva i depozite po viđenju.
Prihodi od iznajmljivanja prostora planirani su na temelju poznatih ugovorenih najamnina s postojećim najmoprimcima i to: IRMO 497.449,20 kuna i Goethe institut Kroatien 256.237,20 kuna (ukupna najamnina za godinu). Pretpostavka je da će se ugovor s Goethe institutom Kroatien obnoviti nakon isteka 15. 9. 2016., za što postoji realna mogućnost.
Preostali iznos od 196.313,60 kuna procijenjen je kao mogući prihod od najamnine na temelju pregovora koji se vode za iznajmljivanje dodatnih 230 m3 poslovnog prostora na drugom katu Šumarskog doma. Smatra se realnim da će ugovor o najmu predmetnog prostora teći od početka nove kalendarske godine.
Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju planirani su pod pretpostavkom oročenja sredstava u

ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 95     <-- 95 -->        PDF

najamnina, a jednako tako nije bilo moguće predvidjeti da li će se i kada pronaći novi najmoprimac i ponovo početi stjecati prihodi po toj osnovi. Hrvatske šume napustile su prostor s 31. 3. 2016., a samo dio prostora u prizemlju Šumarskoga doma dobio je najmoprimca od 15. 9. 2016. Posljedica toga je činjenica da će prihodi od iznajmljivanja imovine umjesto planiranih 1.100.000,00 kuna doseći svega 940.000,00 kuna. Istovremeno, upravo kao posljedica prekida ugovora s Hrvatskim šumama u prihodima se pojavio neplanirani iznos od 220.000,00 kuna koje su Hrvatske šume platile na ime obeštećenja zbog neodržavanja prostora, a prikazan je u kategoriji ostali prihodi. Prihodi od donacija iz državnog proračuna ostvaruju se drukčije od planiranih. Naime, planirano je da ćemo od Ministarstva znanosti dobiti sredstva kao potporu za izdavanje Šumarskog lista, što se još nije ostvarilo. Neplanirano su ostvarena sredstva za istu svrhu, ali od Ministarstva poljoprivrede iz sredstava za OKFŠ u iznosu od 300.000,00 kuna. Prihodi od pretplate na Šumarski list ostvareni su u značajno nižem iznosu zbog otkazivanja pretplate od Uprave Hrvatskih šuma.
U usvojenom financijskom planu rashodi su planirani u iznosu od 2.765.000,00, no prema dosadašnjem ostvarenju i očekivanom kretanju do 31. 12. 2016. predviđa se da će oni iznositi 3.237.000,00 kuna. Ovo značajno odstupanje posljedica je povećanja rashoda uglavnom u tri kategorije. Najveće je povećanje rashoda za tekuće održavanje, što je posljedica sveobuhvatnih radova u prostoru koji su napustile Hrvatske šume. Poslovnu 2016. godinu tereti iznos od 560.000,00 kuna rashoda umjesto planiranih 200.000,00 kuna. Posljedica istog su i povećani rashodi za materijal i energiju. U grupi rashoda za intelektualne usluge predviđa se povećanje s obzirom da je, osim autorskih honorara za autore članaka za Šumarski list, obračunat i značajan broj autorskih honorara vezano za održane kulturno-umjetničke programe prigodom obilježavanja aktualnih obljetnica. Uz obilježavanje obljetnica šumarstva, osnivanja HŠD-a vezan je i povećan iznos u kategoriji reprezentacije, što je posljedica organiziranih programa.
Prema usvojenom financijskom planu za 2016. godinu planiran je manjak prihoda u iznosu od 315.000,00 kuna. Međutim prema stvarnim ostvarenjima već poznatih prihoda i rashoda te njihovoj procjeni, do dana 31. 12. 2016. predviđa se stvarni manjak prihoda u iznosu od 497.000,00 kuna, kao posljedica svih navedenih obrazloženja promjena u strukturi i smanjenja prihoda. Molimo za uvažavanje gore iznesenih činjenica te usvajanje rebalansa financijskog plana za 2016.
Upravni odbor jednoglasno je usvojio Rebalans financijskog plana HŠD-a za 2016. godinu
• Zbog operativnosti rada HŠD-a predlaže se donošenje ODLUKE O PRIJENOSU OVLASTI SA SKUPŠTINE NA UPRAVNI ODBOR.
Skupština Hrvatskoga šumarskog društva prenosi ovlasti i odgovornosti na Upravni odbor HŠD-a za donošenje odluka o financijskom poslovanju u ime i za račun HŠD-a do pojedinačnog iznosa od 300.000,00 kn, a godišnje najviše do 1.000.000,00 kn za:
– pravo sklapanja godišnjih i višegodišnjih ugovora,
– pravo preuzimanja višegodišnjih obveza i eventualnih zaduživanja,
– uređivanje sustava ovjeravanja dokumenata,
– odobravanje plaćanja,
– utvrđivanje kriterija za plaćanje predujmom.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke u nadležnosti je Nadzornog odbora HŠD-a.
Nadzorni odbor podnosi Skupštini HŠD-a izvješće o provedenom nadzoru najmanje jednom godišnje.
Ova Odluka vrijedi do donošenja Pravilnika o financijskom poslovanju HŠD-a.
Upravni odbor jednoglasno je usvojio Odluku o prijenosu ovlasti sa Skupštine na Upravni odbor HŠD-a
Ad. 3.
Prijedlog Program rada HŠD-a za 2017. godinu
• Aktivno ćemo sudjelovati u donošenju najavljene nacionalne Šumarske strategije, Zakona o šumama, kao i pri izradi ostalih zakonskih i podzakonskih akata vezanih za šumarstvo i ostala područja koja utječu na šume.
• U skladu s našim mogućnostima utjecat ćemo na novoformiranu vladu RH da se ponajprije vrati ime šumarstva u naziv resornoga ministarstva, ali i da šumarska struka dobije dignitet koji zaslužuje, a koji je zadnjim događanjima i postupcima prema struci narušen.
• Nastojat ćemo da se naši stavovi i promišljanja hrvatskoga šumarstva uvaže i sprovedu u praksi, posebice da se promijeni sadašnji način upravljanja tvrtkom Hrvatske šume d.o.o.
• Svjetski dan šuma, 21. ožujka i Dan planeta zemlje, 22. travnja, obilježit ćemo prigodnim aktivnostima.
• Ukoliko će postojati volja Hrvatskih šuma d.o.o., Dan hrvatskoga šumarstva 20. lipnja, obilježit će se, uz ostala prateća događanja, natjecanjem šumskih radnika. Ukoliko ne, HŠD će samo organizirati obilježavanje uz aktualnu stručnu temu.
• Posebno će se obilježiti 40. godišnjica denacionalizacije Šumarskog doma.
• Kao krovna udruga, poticat ćemo članstvo da kroz sve šumarske institucije: resorno ministarstvo, Hrvatske šume d.o.o., udruge privatnih šumovlasnika, Šumarski fakultet, Hrvatski šumarski institut, Hrvatsku komoru inženjera šumarstva i drvne tehnologije, predstavnike drvnog sektora te drugih srodnih institucija, djeluju na dobrobit šumarske struke i naših šuma.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 97     <-- 97 -->        PDF

iznosu 2.500.000,00 kuna, uz godišnju kamatnu stopu od 1,3 %, dok razliku do punog planiranog iznosa čine kamate na depozite po viđenju na svim poslovnim računima ogranaka i središnjice.
PRIHODI OD DONACIJA
U 2017. godini HŠD će nastaviti s izdavanjem znanstvenog časopisa „Šumarski list“. Kao i niz godina do sada HŠD će se prijaviti na natječaj kod Ministarstva znanosti za potporu za izdavanje znanstvenog časopisa, a plan se temelji na iznosima dodjeljenim na natječajima iz prethodnih godina u iznosu od 170.000,00 kuna. Jednako tako HŠD se prijavljuje na natječaj kod Ministarstva poljoprivrede s očekivanjima potpore za izdavanje Šumarskog lista u iznosu od 150.000,00 kuna.
Donacije od trgovačkih društava uobičajena su potpora radu HŠD-a i ostvarenju planiranih aktivnosti kroz dugi niz godina. Procjena je napravljena po ograncima, uz predviđanje interesa i mogućnosti trgovačkih društava, te prema ostvarenjima prihoda po toj osnovi iz prethodnih razdoblja.
OSTALI PRIHODI
U ostale prihode planirani su prihodi od pretplate na časopis „Šumarski list“. Procjena se temelji na poznatom broju pretplatnika i cijene godišnje pretplate na jedan primjerak „Šumarskog lista.“ Pretpostavka je da se neće promijeniti ugovorni odnos s nositeljem pretplate za 1.100 pretplatnika Hrvatske komore inženjera šumarstva, te da neće promijeniti broj pojedinačnih pretplata.
RASHODI
RASHODI ZA RADNIKE
Rashodi za radnike planirani su u istom iznosu kao i ranijih godina, s obzirom da se ne planira promjena u broju zaposlenih, kao ni promjena vrijednosti obračunskog boda.
HŠD ima tri stalno zaposlena radnika: tajnika, voditeljicu računovodstveno-financijskih poslova i radnicu za održavanje i pomoćne poslove. Oni su zaduženi za cjelokupno poslovanje, vođenje poslova oko zgrade Šumarskoga doma, kao i organizaciju i provođenje svih programa u suradnji s tijelima upravljanja i suradnicima na ograncima.
MATERIJALNI RASHODI
Materijalni rashodi planiraju se u ukupnom iznosu od 2.704.600,00 kuna. Kako čine vrijednosno najznačajniju skupinu rashoda obrazlažemo ih po grupama.
Rashodi za službena putovanja, prijevoz i usavršavanje radnika: 35.000,00 kn
– planirani su prema ostvarenim rashodima iz prethodnih razdoblja.
Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa: 30.000,00 kn
– planirani su za pokriće troškova službenih putovanja osoba koje nisu zaposlene u HŠD, već obavljaju funkcije na koje su izabrani. Procjena je napravljena uzimajući u obzir broj sjednica Upravnog odbora kojima trebaju nazočiti njegovi članovi, te naknadu za korištenje vlastitog vozila za obavljanje redovitih poslova, kao i službena putovanja na tematske simpozije vezane uz rad HŠD-a
Rashodi za usluge: 1.504.500,00 kn
– troškovi pošte i telefona 55.000,00 kn
– troškovi promidžbe 20.000,00 kn
– komunalne usluge 120.000,00 kn
– troškovi zakupnina 6.000,00 kn
– računalne usluge 60.000,00.
Ova grupa rashoda planirana je na razini troškova prethodnih godina. Značajno povećanje je u skupini rashoda za komunalne usluge, s obzirom da je prekidom ugovora o najmu prostora komunalna naknada za ukupno ispražnjen poslovni prostor prenesena na HŠD kao vlasnika, te predstavlja značajnu stavku prema prvim obračunima koju su ispostavljeni (oko 9.000,00 kn mjesečno).
– Intelektualne usluge 210.000,00 kn
– Grafičke usluge – Šumarski list 210.000,00 kn
– Ostale grafičke usluge 167.500,00 kn
– Ostale usluge 6.000,00 kn.
Ova grupa rashoda je planirana prema prethodnim razdobljima. Odnose se na autorske honorare te pripremu i tisak vezane uz izdavanje časopisa „Šumarski list“ i grafičke usluge tiska publikacija. U iznosu od 100.000,00 kuna planirani su u kategoriji ostalih grafičkih usluga troškovi izdavanja knjige o radu prof. Branimira Prpića.
– Tekuće i investicijsko održavanje 650.000,00 kuna
Planirani troškovi odnose se na finaciranje nastavka obnavljanja prostora koji su bili u dugogodišnjem najmu i nisu adekvatno održavani. Procjena se temelji na vrijednosti planiranih radova održavanja i vraćanja uporabne vrijednosti prostora na trećem katu Šumarskog doma (ulaz Trg Mažuranića), zatim na planiranoj vrijednosti radova popravaka i brušenja stepenica, bojenja i popravaka vanjske stolarije i bojenja zidova na glavnom ulazu u zgradu (Vukotinovićeva), te na planiranoj vrijednosti radova na obnovi ulaznog prostora iz Perkovčeve ulice.
Izvori za financiranje planiranih radova su djelomično prihodi od najamnine iz tekućeg razdoblja, a velikim dijelom će se koristiti višak prihoda kumuliran u ranijim poslovnim godinama kada nije bilo radova na održavanju poslovnog prostora.
Rashodi za materijal i energiju: 67.000,00 kn.
Troškovi su planirani prema ostvarenim rashodima prethodnih razdoblja.
Ostali nespomenuti rashodi: 1.068.100,00 kuna.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 98     <-- 98 -->        PDF

– Premije osiguranja 14.000,00 kn
– Članarine 10.000,00 kn
– Reprezentacija 438.100,00 kn
– Stručna putovanja 598.000,00 kn
– Ostali rashodi 8.000,00 kn.
Premije osiguranja i članarine (Pro Silva, Aebiom) planirani su prema ostvarenim rashodima prethodnih razdoblja.
Rashodi za reprezentaciju obuhvaćaju troškove održavanja godišnjih skupština, sjednica, stručnih skupova, okruglih stolova i predavanja na razini ogranaka, te na razini HŠD-a kao cjeline, zatim troškove kalendara, knjiga i brošura, izrade promotivnih materijala i sitne galanterije s logom društva, održavanja izložbe Šuma okom šumara te kataloga izložbe i drugih tematskih izložbi. Planira se obilježiti Svjetski dan šuma, Dan planeta Zemlje i Dan šumarstva.
Rashodi za stručna putovanja procijenjeni su prema planu aktivnosti ogranaka i središnjice.
Svake godine HŠD sudjeluje na natjecanjima šumara Alpe-Adria i EFNS, na Maratonu neretvaskih lađara, što su aktivnosti u okviru djelatnosti Sekcije za sport i kulturu. Najvećim dijelom stručna putovanja i natjecanja financiraju se iz sredstava prikupljenih od članarina i donacija trgovačkih društava.
Rashodi za reprezentaciju i stručna putovanja planirani su na razini rashoda za tu svrhu iz prethodnih razdoblja, a izravno su ovisni o prikupljenim donacijama, s obzirom da su članarine ograničene brojem aktivnog članstva.
AMORTIZACIJA
Amortizacija je planirana prema stvarnim obračunima amortizacije iz prethodnog razdoblja u iznosu od 45.000,00 kuna.
FINANCIJSKI RASHODI
Financijski rashodi odnose se isključivo na usluge banke i platnog prometa, a planirani su na razini prethodnih razdoblja u iznosu od 23.000,00 kuna.
REZULTAT
Planirani rezultat iskazuje se kao manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu 980.250,00 kuna. Razlog su značajno smanjeni prihodi od najamnine, s obzirom da čitav prostor pvog (600 m2), drugog kata (360 m2) i potkrovlja (250 m2) još uvijek nije iznajmljen. U planu za 2017. godinu je predviđen prihod od iznajmljivanja samo od dijela drugog kata (230m3), o čemu se još vode pregovori.
Istovremeno su planirani značajni radovi u iznosu od 650.000,00 kuna, povećani su troškovi komunalnih naknada i svih paušalnih troškova koji sada terete HŠD kao vlasnika zgrade.
Postupnim stavljanjem u funkciju poslovnog prostora očekuje se povećanje planiranih prihoda, te je realno očekivati da će se iznos planiranog manjka prihoda smanjiti do kraja poslovne godine.
Upravni odbor jednoglasno je usvojio prijedlog Programa rada i financijski plan HŠD-a za 2017. godinu.
Ad. 4.
Izvješće je podnio Glavni urednik Šumarskog lista prof. dr. sc. Josip Margaletić, a prikazano je u zapisniku 120. Redovite sjednice Skupštine HŠD-a.
Ad. 5.
Predloženo je povjerenstvo za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2016. u sastavu: Hranislav Jakovac, dipl. ing., predsjednik, Branko Meštrić, dipl. ing., član, Ana Žnidarec, član, Damir Miškulin, dipl. ing., zamjenik predsjednika, Jolanda Vincelj, dipl. ing., zamjenik člana, Ivan Krajačić, dipl. ing., zamjenik člana.
Upravni odbor jednoglasno je usvojio predloženo Povjerenstvo za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2016.
Ad. 6.
Predsjednik, Oliver Vlainić, najavio je da će se zbog promjena u satnici 120. Redovita sjednica Skupštine HŠD-a održati u Šumarskom domu, a ne kako je najavljeno u Novinarskom domu. Nakon Skupštine u koncertnoj dvorani „Blagoje Bersa“ u zgradi Muzičke akademije u 14:00 sati započet će Svečana akademija. Nakon toga za sve delegate i goste u Šumarskom domu priređen je prigodni domjenak i druženje.
Ad. 7.
Po ovoj točki Dnevnoga reda nitko se nije javio za riječ.
Na poticaj Mandice Dasović minutom šutnje je iskazana počast preminulom prof. Emilu Klimi, umirovljenom profesoru Mendelovog sveučilišta u Brnu i počasnom članu Akademije šumarskih znanosti u Zagrebu.
Sjednica je završila u 10:52 sati.
Zapisnik sastavio
tajnik HŠD-a                                                                                                                Predsjednik HŠD-a Mr. sc. Damir Delač, v.r.                                                                                  Oliver Vlainić, dipl. ing. šum., v.r.