DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 85     <-- 85 -->        PDF

PROF. DR. SC. IVAN MARTINIĆ, DR. SC. MATIJA LANDEKIĆ, DR. SC. DRAGO MARGUŠ, MATIJA BAKARIĆ, MAG. ING. SILV., FABIJAN MARTINIĆ: BIORAZNOLIKOST ŠUMA U NACIONALNOM PARKU »KRKA« TEMATSKI EDUKACIJSKI VODIČ
Matija Landekić
Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ predstavila je 22. studenog 2016. godine u gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ u Šibeniku knjigu Bioraznolikost šuma Nacionalnog parka »Krka«, autora Ivana Martinića, Matije Landekića, Drage Marguša, Matije Bakariće i Fabijana Martinića. Knjiga je predstavljena kao tematski edukacijski vodič namijenjen prikazu bitnih aspekata šuma i šumskih ekosustava širokom krugu korisnika i čitatelja, uključujući posjetitelje zaštićenog područja, parkovne stručnjake, turističke djelatnike i prosvjetne radnike, ali i lokalno stanovništvo.
Sedma je to po redu publikacija u biblioteci „Biološka raznolikost rijeke Krke“ kojom NP „Krka“ predstavlja bogatu raznolikost prirode zaštićenog područja rijeke Krke. Obuhvatom sadržaja, strukturom i načinom obrazlaganja vodič je svojevrsni »navigator« s namjerom doprinosa boljeg razumijevanja složenosti funkcioniranja šume, ali i aktualiziranja važnosti očuvanja šuma i šumskih ekosustava NP „Krka“. Pritom čini i važnu orijentaciju u razvoju svijesti o očuvanju prirode i okoliša u cjelini.
Uvidom u sadržaj i organizaciju vodiča, naglašeno je primjetan njegov edukacijski karakter i pedagoški koncept. Ukazuju na to uvodna dva poglavlja o globalnom značenju i ulozi šuma, pregledno opisane ekosustavne usluge šume ali i brojne izdvojene crtice Jeste li znali? Zašto je važno mrtvo drvo? Struktura šume i dr.
U trećem poglavlju vodiča daje se osvrt na biološke vrijednosti šuma sa slikovnim pregledom elemenata koji upućuju na visok potencijal šume u pogledu bioraznolikosti. Također se navode razlozi ugroženosti šuma, koji se uz već poznate, u kontekstu NP „Krke“ kao područja iznimnih prirodnih vrijednosti, proširuju na prijetnje od utjecaja invazivnih stranih vrsta, čija se brojnost unutar granica NP „Krka“ u zadnjih deset godina gotovo udvostručila. Od takvih vrsta, radi velikog utjecaja na ekosustave i značajne raširenosti ističe se pajasen (Ailanthus altissima).
Četvrto poglavlje donosi pregled najvažnijih šumskih zajednica na području NP »Krka«. Navodi se kako šumama

ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 86     <-- 86 -->        PDF

na području NP „Krka“ glavno obilježje daju dva šumska ekosustava; onaj eumediteranski koji čine mješovite šume hrasta crnike i crnog jasena u degradacijskim oblicima makije i gariga i drugi, submediteranski, koji čine šume medunca i bijelog graba u gotovo svim degradacijskim stadijima od panjača, preko šikara i šibljaka medunca, bjelograbića i crnog jasena, kao i vegetacije travnjaka i kamenjara.
Prema Uredbi o ekološkoj mreži, u okviru ekološke mreže Natura 2000 šire područje rijeke Krke značajno je za očuvanje čak tri šumska stanišna tipa: poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia, vazdazelene šume česmine i mediteranske makije u kojima dominiraju borovice.
Posebno se skreće pozornost kako su šumski ekosustavi u NP „Krka“ važan okvir bogatog životinjskog svijeta, s brojnim endemičnim, rijetkim i ugroženim svojtama. Popis ptica NP „Krka“ sadrži 225 svojti, od kojih 104 u Hrvatskoj ima status ugroženosti. Šume su dom mnogima od dosad zabilježenih 46 svojti sisavaca u NP „Krka“, od kojih je njih 14 uvršteno u Crvenu knjigu sisavaca Hrvatske.
U petom poglavlju navode se propisane obveze zaštite te smjernice za očuvanje bioraznolikosti šuma u NP »Krka«, izvedene iz Zakona o šumama, Zakona o zaštiti prirode i njemu pripadajućih uredbi i pravilnika te odredbi za provođenja Prostornog plana za NP „Krka“.
Zadnje, šesto poglavlje čini Mali informacijski servis koji sadrži 83 jedinice tumačenja temeljnih pojmova vezan za šumske ekosustave i bioraznolikost, pregled najvažnijih ekoloških datuma, 48 naslova literature te adresar za kontakte s desetak institucija koje su u širem okruženju Nacionalnog parka »Krka« u svojoj djelatnosti vezane za šume.
Izdavanjem tematskog edukacijskog vodiča „Bioraznolikost šuma Nacionalnog parka »Krka«, Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ još značajnije doprinosi razumijevanju ciljeva i napora za očuvanjem prirode i šuma u kontekstu održivog upravljanja zaštićenim područjem i jačanja lokalnih zajednica. Stoga, kako je to istaknuto od nekih sudionika na promociji, više je nego sigurno da će se krug čitatelja i korisnika ovog vodiča proširiti podosta izvan krugova parkovnog osoblja, šumarskih znalaca i znatiželjnih posjetitelja NP Krka.