DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2016 str. 87     <-- 87 -->        PDF

LJILJANA KEČA, NENAD KEČA, MILICA MARČETA: NEDRVNI ŠUMSKI PROIZVODI – SOCIO-EKONOMSKI I EKOLOŠKI ASPEKTI
Dijana Vuletić
Posebno zadovoljstvo mi je da mogu našoj stručnoj i znanstvenoj javnosti predstaviti knjigu nedavno objavljenu na Šumarskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu naslova „Nedrvni šumski proizvodi – Socio-ekonomski i ekološki aspekti“, jer je po problematici vrlo aktualna i za naše šumarstvo.
Vodeći autori su profesori na navedenom fakultetu te se ponajprije obraćaju istraživačima koji proučavaju ekonomske i sociološko-ekološke komponente nedrvnih šumskih proizvoda, no također i svim stručnjacima i zainteresiranim čitateljima iz područja šumarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i poduzetnicima i studentima.
Prije samog pregleda ove monografije, potrebno je naglasiti da su autori posebnu važnost dali procjeni proizvodnog potencijala uz analizu cijena i mogućnosti razvoja nedrvnih šumskih proizvoda kao najboljih predstavnika grupe organskih proizvoda. Za odabrane najvažnije nedrvne šumske proizvode obrađene su njihove ekološke i proizvodne odnosno tržišne karakteristike te institucijski i zakonski okvir koji određuje i regulira njihovu proizvodnju, sakupljanje, otkup i prodaju proizvoda dodane vrijednosti.
Autori u ovom djelu donose svoja iskustva i znanja, ali i nalaze rezultate više projekata koji su se bavili problematikom NDŠP s ekonomsko ekološkog i socijalnog aspekta na području Srbije. Pritom se koriste svim raspoloživim i odgovarajućim znanstvenim metodama, čijom integracijom oblikuju originalni metodološki pristup ovoj interdisciplinarnoj problematici te rezultatima uz znanstvenu daju i primijenjenu vrijednost.
Ova monografija je obujma od 238 stranica s 13 priloga te je podijeljena uz Predgovor i Literaturu na 10 osnovnih poglavlja. Kratko ćemo se osvrnuti na sadržaj svakog od poglavlja kako bi budućem čitatelju približili samu knjigu. U Uvodu autori nas uvode u problematiku i značaj ovih i sličnih istraživanja, a naglasak stavljaju na razvoj NDŠP unutar sektora šumarstva u Srbiji te prikazuju osnovne elemente komercijalizacije ovih proizvoda te lanac stvaranja dodane vrijednosti.
Slijede Materijal i metoda gdje se predstavljaju i opisuju metode korištene tijekom šestogodišnjeg istraživanja NDŠP-a u Srbiji. Ovdje se jasno raspoznaje interdisciplinarni karakter istraživanja, te tomu odgovarajuće primijenjene metode i tehnike prikupljanja, analiziranja i interpretiranja podataka. Primijenjene metode kreću se u rasponu od onih vrlo karakterističnih za ekonomska (SWOT/AHP analiza, analiza tržišta) i šumarska istraživanja (kvantitativne metode) do onih vrlo specifičnih za socijalna istraživanja (ankete i kvalitativne metode). Autori ih primjenjuju na ispravan način te donose vrlo zanimljive nalaze i korisne zaključke i preporuke. Nastavno se opisuju Ekološke karakteristike NDŠP-a posebice onih od komercijalnog značaja za Srbiju, ali i cijelu regiju. Ponajprije su obrađene gljive radi njihove široke uporabe (opisuje se njihova ekologija, toksini, te prikazuju rodovi najčešće sakupljanih gljiva: veliki šampinjon, vrganj, lisičarka, crna trubača, rujnica, supača, Haringova krasnica, ljetni i bijeli tartuf). Nastavno se obrađuju odabrane i najčešće korištene zeljaste i

ŠUMARSKI LIST 11-12/2016 str. 88     <-- 88 -->        PDF

drvenaste biljke: stolisnik, bijeli sljez, dren, šumska jagoda, bršljan, šipak, klek, kupina, malina, bazga, crni gavezi borovica od kojih često nastaju i proizvodi dodane vrijednosti. Slijedi poglavlje o Otkupu NDŠP sirovina s analizom otkupa NDŠP kao sirovine i prepoznavanjem referentnih otkupnih stanica na području cijele Srbije, koja je podijeljena na četiri statističke regije. Za ilustraciju važnosti ove djelatnosti ističemo da se u Srbiji broj otkupnih stanica učvrstio na oko 500 u više od 84 općine. Zatim se u vjerojatno najsloženijem i najduljem poglavlju (111 stranica) opisuje PROIZVOD kroz matricu 4x3 (4 statističke regije x 3 elementa: otkup, plasman na domaće tržište i plasman na inozemno tržište). U metodološkom smislu unutar ovog poglavlja ilustrirana je primjena različitih statističkih metoda, gdje ističemo regresijsku i korelacijsku analizu prosječnu godišnju stopu rasta i detaljnu analizu cjenovne strukture i prihoda ostvarenih prometom NDŠP u Srbiji. Prikazan je i način formiranja cijena te distribucija i promocija proizvoda te izvozne orijentacije pojedinih finalnih proizvoda. Ovo poglavlje obiluje grafičkim prikazima istraživanih pojava (tabelama, grafikonima i mrežnim dijagramima) koji problematiku približavaju svakom čitatelju. Logični nastavak slijedi u poglavlju LANAC STVARANJA VREDNOSTI, gdje se objedinjuju elementi važni za prikaz lanca stvaranja dodatne vrijednosti, čime se ukazuje na važnost NDŠP-a u dijelu specifičnih ekonomsko-marketinških načela vezanih za ove proizvode.
INSTITUCIONALNI I PROCEDURALNI OKVIR RELEVANTAN ZA SEKTOR NDŠP donosi detaljnu analizu institucionalno – proceduralnog okvira važnog za sektor NDŠP. Prikazuje se i opisuje dokumentacija potrebna za prijavu, provođenje i kontrolu otkupa, prerade i plasmana NDŠP (šumsko voće, ljekovito bilje i gljive) na domaćem i inozemnom tržištu. Posebno se obrađuju standardi vezani za plasman ovih proizvoda na domaće i inozemno tržište što poglavlju daje osobiti praktični i primijenjeni karakter. Slijedi ZAKONSKI OKVIR VEZAN ZA SEKTOR NDŠP koji daje pregled zakona vezanih za sektor NDŠP u Srbiji, kao i usporedni prikaz relevantnih zakonskih elemenata u odabranim zemljama iz okruženja (Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji). Nastavno se obrađuju OSTALE RELEVANTNA INSTITUCIJE VEZANE ZA NDŠP koje nisu obuhvaćene prethodnim poglavljem, a vezane su za NDŠP sektor (udruženja, udruge, klasteri, radionice i sl.) koje strukturno pripadaju drukčijem načinu udruživanja i nastupanja na tržištu.
Slijedi SWOT/A’WOT analiza – gdje se na osnovi cjelokupne analize NDŠP-a u Srbiji oblikuje (SWOT) matrica Snaga-Slabosti-Mogućnosti-Prijetnje, koja se odnosi na segmente otkupa, prerade i plasmana NDŠP-a u okviru analiziranih poduzeća. Kvantifikacija dodijeljenih karakteristika u okviru snaga, slabosti, mogućnosti i prijetnji provedena je kroz (AHP) Analitičku metodu važnosti procesa i predstavljena tablično i grafički. Kao rezultat ove analize daju se preporuke praksi vezane za elemente: tržišta, socio-ekonomske i ekološke karakteristike NDŠP-a u Srbiji koje su zanimljive za određene karakteristike obrađenih proizvoda i u široj regiji. Autori nam u Prilozima kojih je ukupno 13 prikazuju veći dio materijala korištenih za prikupljanje podataka kao što je to anketni upitnik, te važnu dokumentaciju vezanu uz otkup, plasman i izvoz NDŠP-a.
U popisu Literature nalazimo 301 navod iz obrađivane problematike koji obuhvaća relevantnu i aktualnu literaturu domaćih i međunarodnih autora. Tu nalazimo i važne ranije radove svakog od autora ove monografije. Kako je ova problematika aktualna i vrlo burnog i brzog razvoja navedena literatura ponajprije služi kao vodič za stvaranje šire slike o ovoj problematici, ali i oblikovanje stručnih i znanstvenih stavova.
Na kraju bih svakako preporučila ovu monografiju za čitanje svima koji se na bilo koji način bave NDŠP-a ili razmišljaju kako ih na bolji način koristiti pri razvoju novih proizvoda dodane vrijednosti, pokretanjem poduzetništva s konačnim ciljem nastupa na domaćem i inozemnom tržištu.
Koristim priliku da čestitam autorima na vrijednom radu i objavljenoj monografiji.