DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2016 str. 86     <-- 86 -->        PDF

DAN INŽENJERA REPUBLIKE HRVATSKE
Damir Delač
Pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Vlade RH, u organizaciji Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS) i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ), 2. ožujka 2016. u dvorani Fakulteta elektronike i računarstva HIS je obilježio DAN INŽENJERA REPUBLIKE HRVATSKE
Datum – 2. ožujka – odabran je iz razloga jer je 2. ožujka 1878. godine osnovan Klub inženjera i arhitekata, koji je tada imao 83 člana (od čega 35 iz Zagreba). Klub je 1884. go­dine promijenio ime u Društvo inženjera i arhitekata u Zagrebu.
DAN INŽENJERA REPUBLIKE HRVATSKE obilježen je temom PRIORITETI U ENERGETSKOJ STRATEGIJI ­HRVATSKE, čemu su prethodili Okrugli stolovi: Inženjeri o energetici i Inženjeri i zelena gradnja.
HIS ovime naglašava značaj energije u održivosti gospodarstva, te razvoj gospodarstva u održivosti zemlje.
Razvoj tehnologije i gospodarstva Hrvatske jako ovisi o utjecaju inženjera na stvaranje znanstvenog, stručnog, javnog i službenog stajališta o bitnim tehničkim, ekonomskim, proizvodnim i drugim pitanjima koja utječu na razvoj tehnologije, gospodarstva i poboljšanje kvalitete života u Hrvatskoj i šire.
Poruka predsjednice Hrvatskog inženjerskog saveza
Poštovani sudionici obilježavanja Dana inženjera Republike Hrvatske, čitatelji/ce, kolege/ice, članice i prijatelji HIS-a,
s velikim zadovoljstvom čestitamo Dan inženjera Republike Hrvatske, dan kojim obilježavamo važnost i osjećaj sigurnosti da u našem društvu djeluje velik broj inženjera koji svojim znanjem i sposobnošću održavaju ovo društvo i omogućavaju gospodrastvu Hrvatske da se nosi s izazovima sadašnjosti i budućnosti.
Svjetskom danu inženjera, Europskom danu inženjera i Danu inženjera mnogih država pridružio se i Hrvatski inženjerski savez u suradnji s Hrvatskom Akademijom Tehničkih Znanosti, pozivajući inženjere na obilježavanje dana inženjera doprinoseći tako boljem pozicioniranju inženjerskih profesija u interesu održivog razvoja.
Zahvaljujemo na visokom pokroviteljstvu Predsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodina Tihomira Oreško­vi­ća. Zahvaljujemo prof. dr. sc. Vladimiru Andročecu, predsjedniku HATZ-a na njegovom prilogu u ovom časopisu i sudjelovanju u organizaciji obilježavanja Dana inženjera. Posebna zahvala Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu, domaćinu i suorganizatoru proslave Dana inženjera.
Ove godine temom Dana inženjera: „PRIORITETI U ENERGETSKOJ STRATEGIJI“ ističemo značaj energetike za razvoj Hrvatske, te važnost usuglašenog pristupa unutar Hrvatske kojim ćemo se pridružiti Europskoj uniji pri usu­gla­šavanju energetske strategije i raspodjele traženih doprinosa svojih članica.
Nažalost, u posljednje vrijeme sve jače dolazi do izra­ža­ja činjenica da se mogućnosti inženjera i njihov utjecaj na bitne odluke u društvu u Hrvatskoj nedovoljno koriste, što koči gospodarski razvoj. Pozivamo sve inženjere svih stru­ka i profesija da se uključe u HIS nastojanja i daju svoj do­prinos

ŠUMARSKI LIST 5-6/2016 str. 87     <-- 87 -->        PDF

pozicioniranju inženjerske profesije na razini nužnoj za održavanje ne samo struke i profesije, već i dru­štva u cjelini, koje bez tehničke struke ne može sebe dalje graditi.
HIS želi pružiti svu pomoć i podršku članicama do­pri­no­seći prepoznatljivosti inženjerskih potencijala nužnih i ne­zaobilaznih za razvoj tehnologije i gospodarstva Hrvat­ske i šire zajednice.
U HIS-u unutar 36 članica udruga raznih profesija i dje­lovanja s približno 20.000 inženjera članova, inženjeri si­gurno mogu naći sebi odgovarajuću udrugu, udrugu sli­čnih nastojanja unutar koje će vaše ideje i doprinos razvoju gospodarstva Hrvatske biti lakše ostvarive, jer zajedičko djelovanje uvijek je djelotvornije. Otvorili smo mogućnost uključivanja naših inženjera na radu u inozemstvu. Pridru­ži­te nam se svojim idejama, potrebama u ostvarivanju svojih prava u djelovanju, te eventualnim prijedlozima i doprino­sima u povezivanju s Hrvatskim gospodarstvom.
U ovom broju upoznajte nove članove Upravnog odbora, organizacijsku shemu HIS-a koja se vremenom na­do­gra­đuje vašim učešćem, priloge naših članica od kojih po­sebno isti­čemo prilog Hrvatskog šumarskog društva, koje je obi­lježilo dva i pol stoljeća postojanja hrvatskih šu­ma, a znanjem i marom generacija šumarskih stručnjaka ima­mo šume koje su po prirodnosti i raznolikosti jedinstvene u Europi.
Ministar Šustar pozvao je inženjersku struku na suradnju s Vladom.
….”Inzistiram na otvorenosti MZOS-a i pozivam vas na redovitu komunikaciju s Vladom, jer će nam bez toga biti puno teže”.
Akademik Igor Anić, izražavajući zadovoljstvo što nazočuje obilježavanju Dana inženjera Republike Hrvatske, te čestitajući u ime šumarskih inženjera koji su obilježili dva i pol stoljeća hrvatskog šumarstva i 170 godina postojanja Hrvatskog šumarskog društva, članice HIS-a. Zahvalio je HIS-u što je u časopisu HIS INFO 6 prezentiranom na obilježavanju Dana inženjera HIS posvetio pozornost obilježavanju ovih, tako značajnih obljetnica šumara.
Prioriteti u energetskoj strategiji
Dalekovidnost (‘foresight‘) za energetiku Hrvatske
dr. sc. Zoran Morvaj, dipl. ing.
PORUKE IZ PREDAVANJA:
Jedno je jasno – „business as usual“ više nije opcija, ali nema niti očitog najboljeg puta za ostvarenje zacrtanih ciljeva. Svaka zemlja članica traži svoj vlastiti put.

ŠUMARSKI LIST 5-6/2016 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Energetska strategija zemlje može biti samo jedna, usuglašena između kompetentnih stručnjaka, a potom podržana od svih političkih stranaka i građana RH, koja se ustrajno provodi u planiranom smjeru, bez obzira na promjene u vladi RH.
Sustav opskrbe energijom podložan je stalnim i suštinskim promjenama koje su počele privatizacijom prije 30-tak godina, a nastavile se otvaranjem tržišta energije, uvođenjem ob­novljivih izvora energije, tehnološkim napretkom u oblasti pretvorba energije, te informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Pariški sporazum prihvaćen na nedavnom klimatskom samitu u Parizu, te tekuće dramatične fluktuacije cijena nafte na svjetskim tržištima postavljaju dodatna ograničenja.
Europska unija djeluje i usmjerava prema strategiji energetskog jedinstva „Towards an energy union“, koja se smatra temeljem održivosti Europe.
HIS ukazuje na važnost usuglašavanja, interdisciplinarnog pristupa i donošenja energetske strategije Hrvatske, koja će nas uključiti u razmatranje ove problematike kao sudionike razrade strategije EU, a ne na razini izvršitelja nametnutih zadataka, jer je to uvijek skuplje i nepovoljnije.
Hitno je potrebno osigurati:
• Sustavni i sveobuhvatni pristup
• Umjesto kratkotročno isplativih rješenja, optimalna rješenja
• Uvažavati načelo održivosti
• Osigurati interdisciplinarni i međusektorski pristup
• Inovativnim rješenjima postići konkurentnost na tržištu
• Internacionalizacijom postići stabilnost poslovanja.
Otvarati nove razvojne pravce koji se temelje na potrebama tržišta.
BRONČANA PLAKETA I PRIZNANJE ŠUMARIMA
Milan Glavaš
Hrvatsko društvo biljne zaštite (HDBZ, Društvo) na svojim seminarima redovito dodjeljuje priznanja za doprinos zaštiti bilja i radu HDBZ. Društvo priznanja ponajprije dodjeljuje svojim članovima, pa tvrtkama s kojima surađuje, ali i suradnicima koji nisu članovi Društva. Do sada je Društvo našim šumarima dodijelilo Povelje s 4 zlatne, 2 srebrene i jednom brončanom medaljom. Prije dvije godine Društvo je priznanje dodijelilo Joštu Jakši, kolegi šumaru iz Slovenije. O svim nagrađenima objavljeni su članci u Šumarskom listu.
Konzultirajući se s domaćim kolegama zaštitarima za ovogodišnje nagrade predložena su dva šumara. Prijedlog je usvojen, pa je HDBZ na 60. seminaru biljne zaštite održanom u Opatiji od 9. do 12. veljače 2016. godine Povelju s brončanom plaketom dodijelilo mr. spec. Krunoskavu Araču i Priznanje prof. dr. Mirzi Dautbašiću sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Obrazloženje prijedloga i uručenje nagrada na 60. seminaru obavio je autor ovoga članka, a to se pojedinačno za nagrađene kolege prikazuje u daljnjem tekstu.
Mr. spec. Krunoslav Arač, Povelja s brončanom plaketom
Rođen je 1967. godine u Hlebinama. Osnovnu školu je završio u Koprivnici, Srednju šumarsku u Karlovcu, a Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1992. godine. Od tada

ŠUMARSKI LIST 5-6/2016 str. 88     <-- 88 -->        PDF

....Promjene se događaju oko nas i na njih ne možemo utjecati, no možemo strateški, postepeno, ali dugoročno i disciplinirano preobraziti način na koji proizvodimo i koristimo energiju, kako bismo izgradili sustav opskrbe energijom koji je otporan na vanjske promjene.
Bez pravog odgovora na izazov sigurne i održive opskrbe energijom u opisanim okolnostima s nametnutim ograničenjima, nacionalno gospodarstvo je izloženo velikim rizicima.
Odgovor može ponuditi samo multidisciplinaran, međusektorski pristup temeljen na metodologiji ‘energy foresight’ ili ‘oblikovanje budućnosti’, kojim će se ispitati svi primjenjivi razvojni scenariji za opskrbu energijom u RH, zajedno s njihovim utjecajima na gospodarstvo, okoliš, dodanu ekonomsku vrijednost nacionalnom gospodarstvu, te s posljedicama na sigurnost i održivost opskrbe.
Opcije, koncepti, rješenja i tehnologije postoje, a nove ili naprednije tehnologije se pojavljuju gotovo svakodnevno. Vanjska su ograničenja poznata...... ....brojna su pitanja na koje treba dati odgovor, primjerice:
• kakav energetski mix želimo imati u 2050-oj i uz koju ovisnost o uvozu?
• kojim putem želimo doći to tog poželjnog stanja?
• kakve posljedice ima izabrani put na razvoj ostalih sektora našeg gospodarstva?
• koliko će nas to sve skupa koštati,
• kako si to možemo priuštiti itd.
Variranjem odgovora na ta i slična pitanja, možemo oblikovati jednu, dvije, tri ili više mogućih budućnosti energetike Hrvatske.
U traženju odgovora i donošenju odluka moraju sudjelovati predstavnici svih segmenata našeg društva, a energy foresight nam nudi strukturni i metodološki okvir kojim se na učinkovit način mogu oblikovati vizije razvoja sustava opskrbe energijom i mogući načini provedbe do 2050 u Hrvatskoj.
...Foresight zajedno sa studijama budućnosti postaje afirmirana akademska disciplina i definira se kao pristup koji koristi kvalitativne i kvantitativne postupke za kritično promišljanje dugoročnih razvojnih trendova i tehnoloških inovacija u promatranoj oblasti, ali i međuovisnosti s drugim sektorima gospodarstva, te oblikuje poželjne budućnosti – vizije razvoja – u promatranoj oblasti na participativni način, s ciljem da se omogući informirano donošenje razvojnih javnih politika.
Odgovornost prema budućim generacijama – dakle i onima koji nam tek dolaze. Ono što mi danas činimo, a ne bi trebali ili ne činimo a trebali bi, ima u suvremenim okolnostima nepopravljive posljedice na uvjete života budućih generacija.
Napomena: zakonska obveza donošenja nove energetske strategije je u 2019. godini.
Dugoročna energetska strategija zemlje može biti samo jedna i trajna, usuglašena konsenzusom između svih političkih stranaka i još važnije – svih građana RH, koja se potom ustrajno provodi u zacrtanom smjeru bez obzira na promjene u Banskim dvorima.
U odsustvu takve strategije prepušteni smo stihijskim mjerama prilagodbe na vanjske utjecaje, čiji rezultati neće biti u interesu jačanja hrvatskog gospodarstva. Ako ne znamo ili ne želimo prepoznati i zalagati se za vlastite interese, onda će nam netko drugi nametnuti svoje.
Akademik Mirko Zelić: JE LI ENERGETSKA KRIZA NEIZBJEŽNA
Zaključci:
1. Ukoliko se želi izbjeći globalnu energetsku krizu nužno je poduzeti sve mjere za intenzivnije istraživanje svih oblika primarne energije u svijetu.
2. Optimirati cijene energenata na temelju kojih će biti isplativo ulagati u otkrivanje novih izvora ukupne primarne energije.
3. Na svjetskoj razini postići konsenzus o modelu racionalnog istraživanja i proizvodnje energenata, kao i racionalne potrošnje istih te ih ne koristiti u političke svrhe.
4. Hitno poduzeti sve mjere za istraživanje i proizvodnju ukupne primarne energije u RH, kako bismo izbjegli vrlo visok stupanja energetske ovisnosti u budućnosti.
O tako važnoj i temeljnoj stavki razvoja i održivosti gospodarstva trebaju promišljati i mišljenja prenositi isključivo kompetentni stručnjaci, koji mogu, znaju i moraju procjeniti potrebe i mogućnosti proizvodnje i distribucije energije, sigurnost i pouzdanost opskrbe te pripadne industrije, koju u tu svrhu Hrvatska treba razvijati. U promišljanje treba uključiti utjecaj na gospodarstvo u širem smislu, razvojne mogućnosti, kao i mogućnosti implementacije planiranog djelujući multidisciplinarno i međusektorskim pristupom.
Bez pravog odgovora na izazov sigurne i održive opskrbe energijom, nacionalno gospodarstvo je izloženo velikim rizicima.