DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2016 str. 101     <-- 101 -->        PDF

ponajprije za održavanje zgrade, a onda i daljnje aktivnosti društva usklađene sa zakonskim odredbama (Zakon o udrugama, Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Zakon o porezu na dobit).
• Ovaj Program rada bit će ostvaren pod pretpostavkom da tijekom 2016. godine pronađemo najmoprimce za poslovni prostor Šumarskoga doma, a time i neophodna financijska sredstva.
Obrazloženje financijskog plana (vidi tablicu u Zapisni­ku 4. sjednice UO i NO na str. 90)
Financijski plan poslovanja HŠD za 2016. godinu sastavljen je na temelju poznatih i procijenjenih vrijednosti planskih pozicija. Polazna točka bile su ostvarene vrijednosti prihoda i rashoda na dan 30.11.2015., uz uvažavanje planom poslovanja za 2016. godinu predviđenih aktivnosti i saznanja o promjenama koje će bitno utjecati na ostvarivanje prihoda.
PRIHODI
Prihodi od članarina predviđeni su u planu prema stvarnom broju članova iz članske evidencije, pod pretpostavkom da se broj neće bitno mijenjati.
Prihodi od iznajmljivanja imovine: značajna promjena u odnosu na dugi niz prethodnih poslovnih godina je planska vrijednost prihoda od iznajmljivanja imovine. S obzirom na pismenu najavu dugogodišnjeg najmoprimca poduzeća Hrvatske šume d.o.o. da u idućoj godini neće obnavljati ugovor o najmu zbog preseljenja u vlastiti prostor, prihod od najma planiran je u iznosu od 1,1 mil kuna. Pretpostavka je ostvarenja ovog iznosa prihoda pronalaženje novog najmoprimca za prostor u prizemlju i prostor na prvom katu na strani Mažuranićevog trga, čije obnavljanje i uređenje upravo počinje, kako bi se mogao ponuditi u najam.
Prihod od donacija je vrlo neizvjesna stavka plana, jer je mogućnost ostvarenja izvan utjecaja HŠD-a. Planirana vrijednost je postavljena na temelju ostvarenja prihoda od donacija iz ove tekuće godine i prethodnih obračunskih razdoblja.
Prihodi od pretplate na „Šumarski list“ temelje se na izračunu predviđenoga broja godišnjih pretplata iz ugovornih odnosa s Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Hrvatskih šuma d.o.o. koji se planiraju zadržati na istoj razini kao i u 2015. godini.
RASHODI
Rashodi za plaće radnika i naknade troškova radnika planirani su u istom iznosu kao prethodne godine s obzirom na nepromijenjen broj radnika.
Rashodi za naknade osobama izvan radnog odnosa procijenjene su prema razini planiranih aktivnosti iz plana poslovanja.
Rashodi za usluge planirani su u minimalnom iznosu za promidžbu, za telekomunikaciju i poštanske troškove na razini ostvarenih troškova u 2015., dok su komunalne usluge planirane u znatno većem iznosu, jer su obuhvaćeni i dodatni procijenjeni troškovi za komunalne usluge za cijeli prostor koji su do sada teretili najmoprimca.
Rashodi za grafičke i intelektualne usluge u planu su iskazani u visini uobičajenog troška grafičke pripreme, tiska i autorskih honorara za godišnju nakladu Šumarskog lista.
Značajni rashodi planirani su kao i ranijih godina za stručna putovanja, reprezentaciju i aktivnosti vezane uz osnovni cilj djelovanja udruge, a koji za 2016. godinu uključuju troškove obilježavanja 170. godišnjice osnivanja HŠD-a. Okvir za planiranje ovih troškova je uglavnom očekivana članarina i sredstva donatora za redovite aktivnosti udruge.
Zbog vrlo neizvjesne situacije s iznajmljivanjem poslovnog prostora, a s time u vezi vrlo izvjesnog značajnog smanjenja prihoda, planom je predviđen gubitak u iznosu od 315.000,00 kuna.
Iz gore navedenih obrazloženja pojedinih prihoda i rashoda, vidljivo je da će se nastojati održati redovita aktivnost HŠD s obzirom na mogućnost održanja tekuće likvidnosti, uz maksimalna nastojanja da se poslovni prostor pripremi za iznajmljivanje i pronađe novi najmoprimac.
Program rada i financijski plan poslovanja HŠD-a za 2016. godinu delegati su jednoglasno verificirali.
Ad. 6
Po ovoj točki Dnevnoga reda nitko se nije javio za riječ.
Glazbeni predah ispunile su tri mlade zagrebačke umjetnice, Ansambl „Le trio“, Marija Lešaja, sopran, Eda Rimanić, flauta i Iva Ljubičić, klavir, izvevši djela francuskih impresionista Saint-Seansa, Faurea, Masseneta i Satia.