DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2015 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Uredništvo
NA KRAJU GODINE
AT THE END OF THE YEAR
Obilježavajući 250-tu obljetnicu šumarstva u Hrvatskoj kroz mnogobrojna događanja i aktivnosti, naznačene u programu objavljenom u Zapisniku 4. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a u Šumarskome listu 11-12/2014., svoj doprinos ovoj značajnoj obljetnici nastojali smo dati i u ovoj rubrici.
U dvobroju 1-2/2015. tekstom „Lutanja u gospodarenju privatnim šumama“ ukazali smo na neke probleme u gospodarenju tim šumama, koristeći se i tekstovima iz povijesti šumarstva. Naime, mogli bismo reći da se tim problemima prilazi kao da se radi o zanemarivoj površini, a zapravo je to više od 1/5 površina šuma u Hrvatskoj, za koju također vrijedi Zakon o šumama, što se nažalost zaboravlja. Posebno smo ukazali na nekontrolirane sječe i „haračenje“ bez učinkovitog nadzora i mjera suzbijanja takvoga stanja, te bez jasnih zakonskih podloga za kažnjavanje odnosnih sudionika. Još jednom se ukazuje na potrebu udruživanja malih privatnih šumo-posjednika, čime bi se izbjeglo dosadašnje gospodarenje na razini čestice i osigurala mogućnost lakšeg gospodarenja u duhu ZOŠ-a, te mogućnost učinkovitijeg korištenja EU fondova.
U dvobroju 3-4/2015. ukazujemo na sve očitiji odmak od načela potrajnog gospodarenja i upravljanja šumom kao obnovljivim resursom i najsloženijim ekosustavom, poistovjećujući ga sve više s „tvorničkom halom“. U svrhu proiz­vodnje najveće kvalitete i kvantitete drvnih sortimenata, potrebno je maksimalno korištenje potencijala šumskog staništa, ali strogo se držeći načela potrajnog gospodarenja, jer bi njegova degradacija vodila u katastrofu. Stoga je neophodno da cijelim procesom upravljanja i terenskog rada rukovode i nadziru ga „teoretično i praktično naobraženo gospodarstveno osoblje“. Ako je proklamirani cilj gospodarenja proizvodnja najvrjednije drvne mase, onda i njeno korištenje mora biti racionalno, usmjereno ponajprije na domaći visoko finalizirani proizvod, koji uz financijski rezultat osigurava i visoku zaposlenost.
U dvobroju 5-6/2015. uz „pomoć“ teksta „Državni ispiti za samostalno vođenje šumskog gospodarstva“ iz Šumarskoga lista 1880. i 1881. godine, osvrnuli smo se na važnost stručnog upravljanja i gospodarenja šumama, zalažući se ponajprije za stručno, a ne političko kadroviranje. Ističe se, kako nije dovoljno imati samo odgovarajuću stručnu spremu, nego je potrebno postepeno stjecanje praktičnih znanja i iskustva za rukovođenje šumskog gospodarstva. Tako osposobljeni šumarski kadrovi imaju svoj limit. „Ne ima svatko sposobnosti, da ono bude, što hoće, i uz najbolju volju može se dogoditi, da komu njegove vlastite naravne sposobnosti reknu: dovde i ne dalje. Ne treba tumačenja, da uslied ovakovih pogrešaka trpi ponajprije šuma“.
U dvobroju 7-8/2015., također uz „pomoć“ teksta iz Šumarskoga lista iz 1895. godine, povlačeći paralelu s današnjicom, skrenuli smo pozornost na već tada traženu stručnu i organizacijsku sposobnost šumarskoga kadra na najodgovornijim radnim mjestima u šumarskim institucijama, ponajprije „nadšumara, protustavnika i šumara (upravitelja šumarije)“. Zaključak, kako uz postepeno stručno usavršavanje kroz praksu „poštenje je kruna vrlina čovjeka, kojemu su povjereni milijuni narodnog imetka“ i danas bi trebalo biti sastavnica etičkog profila šumarskoga stručnjaka.
Riječ Uredništva „Jesmo li iz povijesti nešto naučili“ iz dvobroja 9-10/2015., kako čujemo „uzbudila je duhove“, a mi smo samo „pušući na hladno“ uz primjer iz povijesti upozorili na ono što bi se moglo dogoditi osnivanjem većinske privatne tvrtke Hrvatsko drvo d.o.o., s udjelom od 25 % Hrvatskih šuma d.o.o. kao suosnivača. Razvidno je, da je tema bila pogođena.
Kako „nada umire posljednja“, i mi se u idućoj godini nadamo boljitku i adekvatnom vrednovanju šumarske struke na svim razinama. S tom željom svim čitateljima Šumarskoga lista želimo Čestit Božić te sretnu i uspješnu 2016. godinu.
                                Uredništvo

ŠUMARSKI LIST 11-12/2015 str. 8     <-- 8 -->        PDF

The 250th anniversary of forestry in Croatia was marked by a number of events and activities set down in the Minutes of the 4th meeting of the CFA Managing and Supervisory Board and published in Forestry Journal 11-12/2014. Our column has also tried to give a contribution to this grand anniversary.
In the double issue I-2/2015, the text „Disorientation in private forest management” highlights some problems in the management of these forests. Some tests from the history of forestry were also used to reinforce the problem matter. It could almost be said that the problems are treated as if the area in question was almost negligible, while in fact private forests account for one fifth of the forested area in Croatia and are governed by the Law on Forests, a fact often forgotten. We particularly pointed to uncontrolled felling operations and „pillage” and to lack of efficient supervision, measures of preventing such activities and clear legal bases for the punishment of perpetrators. A renewed plea was made for small private forest owners to unify in order to avoid management at the level of a plot, make management easier in line with the Law on Forests and ensure the possibility of more efficient use of EU funds.
The double issue 3-4/2015 is concerned with a growing shift away from the principle of sustainable management and planning of forests as a renewable resource and the most complex ecosystem, as well as with the treatment of this system as a „factory hall“. In order to achieve the best quality and quantity of wood assortments, it is necessary to make maximum possible use of forest site potential, at the same time taking care that the principles of sustainable management are strictly adhered to, since its degradation would lead to catastrophe. It is therefore essential that the entire process of management and field work is undertaken and supervised by „highly educated management personnel who posses theoretical and practical knowledge for useful and sustainable management of forests“. If the proclaimed goal of management is to produce the most valuable wood mass, then its use should also be rational and directed primarily to domestic highly finalized product, which guarantees not only financial gains but also high employment.
In the double issue 5-6/2015, drawing on the text „State exams for independent management of a forest enterprise“ from Forestry Journal of 1880 and 1881, we tackled the importance of expert forest planning and management and advocated professionally based rather than politically based selection of personnel. It is not sufficient to possess adequate school credentials: what is necessary it to gradually gain practical knowledge and experience for the management of a forest enterprise. Even forest personnel trained in such a way have their limits. Not everybody is capable of being what he wants to be; try as hard as one might, one’s own natural abilities tell you: you can get no further than this. Needless to say, it is the forest that suffers the most in the aftermath of such errors“.
The double issue 7-8/2015, also using the text from Forestry Journal of 1895, draws a parallel with the present time and highlights expert and organisational abilities of the forest personnel in the most responsible work places in forestry institutions. This refers primarily to county foresters, accountants and foresters (chief forest managers). As in the past, gradual specialized education through practice, combined with „honesty as the crown virtue of a person who has been entrusted with the wealth of national property“, should constitute the ethical profile of a forestry expert today as well.
The Editorial „Have we learnt something from history” in the double issue 9-10/2015, as we hear, has „stirred up the ghosts“; however, what we only attempted, just to be on the safe side, was to use some historical examples to warn of what might happen if a major private company Hrvatsko Drvo Ltd is founded, with 25% share of Hrvatske Šume Ltd as a co-founder. Clearly, the topic hit the target.
As we all know, „hope dies last“, so we truly hope that the forestry profession will be improved and adequately evaluated at all levels in the year to come. With this in mind, we would like to wish all the readers of Forestry Journal Merry Christmas and Happy and Successful New Year 2016.
Editorial Board