DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2015 str. 76     <-- 76 -->        PDF

šumama lipe 9 %. Tvrde listače rastu na 66 % obrasle površine, meke listače na 30 % i crnogorica na 4 %. Po drvnoj zalihi prevladavaju šume hrasta lužnjaka s 32 %, šume euroameričkih topola 19 % i šume lipe 12 %. Na tvrde listače otpada 71 % drvne zalihe, na meke listače 25 % i na crnogoricu samo 4 %. Šume euroameričkih topola imaju uvjerljivo najviši godišnji tekući volumni prirast s 12,3 m3/ha, što je 38 % ukupnog godišnjeg prirasta i skoro dvostruko više od ukupnog godišnjeg prosječnog prirasta od 6,7 m3/ha. Šumama hrasta lužnjaka pripada 18 % ukupnog godišnjeg prirasta. Po grupama tvrde listače daju 49 % godišnjeg prirasta, meke listače 47 % i crnogorica 4 %. Po vrstama drveća najzastupljenija vrsta po drvnoj zalihi je hrast lužnjak s 26 %, zatim euroameričke topole s 18 %, lipe s 10 % i poljski jasen s 9 %. Euroameričkim topolama pripada 36 % ukupnog godišnjeg tekućeg volumnog prirasta, a hrastu lužnjaku 14 %. Iz svega navedenog vidljivo je da su euroameričke topole i hrast lužnjak najvrjedniji šumski resursi Vojvodine. Godišnji etat ostvaruje se na 7,6 tisuća ha, od čega glavni prihod na 3,1 tisuću ha, a prethodni prihod na 4,5 tisuća ha. Ukupni godišnji etat iznosi 970 tisuća m3 , pri čemu na glavni prihod otpada 830 tisuća m3 (86 %) i na prethodni prihod 140 tisuća m3 (14 %). Po sastojinskim cjelinama uvjerljivo najviše se sječe šuma euroameričkih topola (54 %), a među preostalim sastojinama značajan udio imaju šume hrasta lužnjaka (9 %), šume bagrema (8 %) i šume vrbe (7 %). Godišnje se prilikom obnove postojećih sastojina pošumljava na 3,1 tisuću ha te na 798 ha neobraslih površina. I tu se najveći dio odnosi na površine euroameričkih topola kojima pripada 47 % pošumljenih površina.
Nakon upoznavanja sa stanjem vojvođanskih šuma uslijedila je prezentacija o Javnom poduzeću Vojvodinašume. Ovo javno poduzeće osnovano je 2002. godine izdvajanjem iz Javnog poduzeća Srbijašume, a gospodari državnim šumama Vojvodine. Sjedište poduzeća je u Petrovaradinu. Organizirano je trostupanjski s podjelom na Direkciju, šumska gazdinstva (gospodarstva) te šumske uprave (šumarije) i radne jedinice. Rad poduzeća nadzire Nadzorni odbor, a na čelu poduzeća je direktor. Direkcija se sastoji od sedam sektora: za šumarstvo, za korištenje šuma, za ekonomske poslove i marketing, za lovstvo i ribarstvo, pravni, za razvoj te za financije. Unutar šumskih gospodarstava postoji šest službi: za planiranje i gospodarenje šumama, za korištenje šuma, za lovstvo i ostale resurse, za komercijalne poslove i marketing, za financijsko-računovodstvene poslove te za pravne, kadrovske i opće poslove. Poduzeće ima četiri šumska gospodarstva: ŠG „Srijemska Mitrovica“ Srijemska Mitrovica s četiri šumske uprave (šumarije), ŠG „Novi Sad“ Novi Sad s pet šumskih uprava, ŠG „Sombor“ Sombor s četiri šumske uprave i ŠG „Banat“ Pančevo sa šest šumskih uprava, što čini ukupno 19 šumskih uprava (šumarija). Postoji i peti specijalizirani dio poduzeća za lov i lovni turizam „Vojvodinašume-Lovoturs“.
Osnovne djelatnosti poduzeća su:
• uzgoj i zaštita šuma,
• održavanje i obnova šuma,
• proizvodnja šumskog sjemena i sadnog materijala,
• iskorištavanje šuma i proizvodnja nedrvnih pro­iz­voda,
• lov i uzgoj divljači, proizvodnja i prerada mesa,
• poljoprivredna proizvodnja i ribarstvo,
• trgovina na veliko i malo,
• upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima,
• turizam i ugostiteljstvo,
• istraživanje i razvoj.
Gospodari s ukupno 129 tisuća ha šuma i zemljišta, a od toga su šume i šumska zemljišta 104 tisuće ha. Prirodne šume se rasprostiru na 62 tisuće ha, a šumske kulture na 37 tisuća ha, što je ukupno 99 tisuća ha. Raspolaže s 21 milijun m3 drvne zalihe s godišnjim prirastom od 659 tisuća m3 te godišnje sječe 651 tisuću m3. Obavlja i stručne poslove u privatnim šumama na 5 tisuća ha.
Poduzeće upravlja sa 16, a koristi osam zaštićenih prirodnih objekata. Ukupno zaštićene površine s kojima poduzeće upravlja i koristi ih, prostiru se na ukupno 88 tisuća ha (68 % površine šuma i šumskih zemljišta). Pod strogim režimom zaštite nalazi se 4 tisuće ha (3 % površine šuma i šumskih zemljišta). Među posebnim rezervatima prirode ističu se Obedska bara, Deliblatska pješčara, Gornje Podunavlje, Koviljsko-petrovaradinski rit i Bagremara. Zaštita prirode unutar poduzeća za gospodarenje šumama poučno je za drukčiji pristup u Hrvatskoj.
Lovom i lovnim turizmom poduzeće se bavi u 17 lovišta na 110 tisuća ha, s tim da je ograđeno 26 tisuća ha. Specifičnost poduzeća je bavljenje ribarstvom na dijelovima Dunava i Save. Neka ribarska područja nalaze se u sklopu zaštićenih predjela.
U JP Vojvodinašume zaposleno je 1.658 radnika. Po stručnoj spremi visoku stručnu spremu ima 247 radnika (15 %), višu stručnu spremu 24 radnika (1 %), srednju stručnu spremu 496 radnika (30 %) i ostale kvalifikacije 891 radnik (54 %). Od šumarskih zanimanja diplomiranih inženjera šumarstva je 176 (11 % ukupno zaposlenih), šumarskih tehničara 302 (18 %) i šumarskih radnika 392 (24 %).
Poduzeće posjeduje FSC certifikat od 2008. godine i obnovilo ga je 2013. godine.
Prezentaciju o Šumskom gospodarstvu Srijemska Mitrovica iznio je rukovoditelj Službe za planiranje i gospodarenje šumama u tom gospodarstvu Đorđe Cvetković. Ovo gospodarstvo gospodari državnim šumama Srijemskoga šumskog područja s 25 gospodarskih jedinica u nizini na lijevoj