DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2014 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Dr. sc. Ernest Goršić, dipl. ing. šum.
Mario Božić
Dr. sc. Ernest Goršić, dipl. ing. šum. obranio je dana 6. rujna 2013. godine doktorski rad pod naslovom: "Dinamika debljinskog prirasta stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj", te time stekao akademski stupanj doktora znanosti.
Mentor rada bio je izv. prof. dr. sc. Mario Božić.
Javna obrana doktorskog rada održana je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pred povjerenstvom u sastavu: Prof. dr. sc. Jura Čavlović, Šumarski fakultet, Zagreb, predsjednik; Prof. dr. sc. Anamarija Jazbec, Šumarski fakultet, Zagreb, član; Doc. dr. sc. Tom Levanič, Gozdarski inštitut Slovenije, Slovenija, član.
Životopis
Ernest Goršić rođen je 24. svibnja 1978. godine u Varaždinu. Osnovnu školu Ivan Kukuljević Sakcinski u Ivancu završava 1993. godine, a Gimnaziju Ivanec 1997. godine, te iste godine upisuje Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2003. godine na Zavodu za zaštitu prirode i lovstvo s radom pod naslovom: Prvi pokus suzbijanja Cameraria ohridella Deschka et Dimić metodom ‘’attract and kill’’. U travnju 2004. godine zapošljava se u tvrtci Drvodjelac d.o.o, Ivanec kao pomoćnik tehničkog direktora. Samostalno radi na projektu FSC-certificiranja tvrtke s talijanskom kućom Icilla, koji i ostvaruje. Od 1. lipnja 2006. godine radi u tvrtci Mirta-Sesvete d.o.o., gdje sudjeluje u terenskoj izmjeri u sklopu provedbe 1. nacionalne inventure šuma u Republici Hrvatskoj, a sudjeluje i pri izradi Osnova gospodarenja. Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zapošljava se 1. travnja 2007. godine na Zavodu za izmjeru i uređivanje šuma u svojstvu asistenta. U akademskoj godini 2008/2009. upisuje poslijediplomski doktorski studij Šumarstvo na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Urbano šumarstvo, zaštita prirode, uređivanje i zaštita šuma.
Suradnik je na projektima: Određivanje prirasta u sastojinama hrasta lužnjaka na temelju kontinuiranih izmjera na trajnim pokusnim plohama za Hrvatske šume d.o.o. (voditelj izv. prof. dr. sc. Mario Božić) te na projektu Ministarstva znanosti obrazovanja i športa pod nazivom ,,Dinamika prirasta jelovih i bukovo-jelovih sastojina’’. Od 2013. godine aktivno sudjeluje u COST akciji FP1106 pod nazivom STReESS (Studying Tree Responses to extreme Events).
U svom znanstveno-istraživačkom radu bavi se prirastom te dendrokronološkim, dendroklimatološkim i dendroekološkim analizama.
Tijekom poslijediplomskog studija završio je nekoliko radionica i sudjelovao na više međunarodnih simpozija.
U veljači 2010. godine boravi na znanstvenom usavršavanju na Gozdarskom inštitutu Slovenije kod doc. dr. sc. Toma Levaniča. Kao koautor objavio je šest znanstvenih radova različitih kategorija.
Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom
U slobodno vrijeme bavi se fotografijom, veslanjem i planinarenjem.
Prikaz rada
Doktorski rad Ernesta Goršića, dipl. ing. šumarstva opsega je 154 stranice, sadrži 37 tablica, 138 slika, te 86 navoda citirane literature. Strukturalno, rad je podijeljen u 6 glavnih poglavlja: Uvod, Materijal i metode, Rezultati, Rasprava, Zaključci i Literatura.
U skladu s odobrenom temom autor je u svom doktorskom radu istražio dinamiku debljinskog prirasta lužnjakovih stabala.
U uvodu autor definira hrast lužnjak kao jednu od najvažnijih i najzastupljenijih vrsta drveća na području Republike Hrvatske, daje presjek kroz čimbenike koji utječu na prirast lužnjakovih stabala i stabala općenito. Kroz sažet presjek dosadašnjih istraživanja autor se posebno osvrće na istraživanja