DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Gospić. Upravitelj nas je upoznao s radom i problemima Šumarije. Nakon razgledavanja izvora Une i neposrednog krajolika domaćini su nas ugostili ručkom i druženjem.
Nakon ručka nastavili smo naše putovanje do Smiljana, gdje smo pod stručnim vodstvom razgledali Memorijalni muzej Nikole Tesle i dobili objašnjenje o njegovu sadržaju i značenju. Iz Smiljana smo krenuli u Perušić, gdje smo i prenoćili. Okupili smo se na večeri u 19,30 sati nastavili druženje do spavanja.
Drugi dan u nedjelju nakon doručka, u pratnji revirnice Šumarije Perušić ing. Katarine Jurišić, posjetili smo Pećinski park Grabovaču, koji je od Perušića udaljen 2,5 km. U parku ima 8 velikih špilja i jedna jama. Razgledali smo veličanstvenu špilju Samograd. Njezin sjajni svod, mostovi i balkoni, ostavljaju posjetitelje bez daha. Špilja je smještena duboko, duga je 345 m i ima 4 velike dvorane. Postoji i 5. dvorana s velikim jezerom, ali nije otvorena za posjetitelje. Od dna do stropa ima preko 20 m, pa se doima kao kamena katedrala. Za nas je obilazak špilje bio impresivan događaj zbog veličine, dubine i morfoloških karakteristika te spektra boja siga.
Nakon Grabovače posjetili smo izvor rijeke Gacke u Gackom polju. Posjetili smo Majerova i Tonković vrila. Bili smo ushićeni egzotičnom ljepotom tog krajolika. Tu smo kupili brašno u mlinovima, kao i druge plodove zemlje i autohtone proizvode toga kraja.
Nakon podneva i zahvale našim domaćinima i UŠP Gospić, posebno kolegici Mandici Dasović, otputovali smo u Slunj, gdje nas je dočekao predsjednik HŠD ogranak Karlovac ing. Oliver Vlainić. U Lovačkom domu počastili su nas s ručkom i druženjem. Nakon ručka razgledali smo izuzetno lijepi krajolik rijeke Slunjčice, a od slapova Rastoka i starih mlinova teško smo se rastali. Taj impresivni prizor napustili smo u smiraj dana i vratili se u Zagreb.
U ime svih sudionika zahvaljujemo predsjedniku i tajniku HŠD ogranak Zagreb ing. Damiru Miškulinu i ing. Ivanu Krajačiću za dobru organizaciju i realizaciju putovanja. Veliko hvala ing. Mandici Dasović, ing. Oliveru Vlainiću i njihovim suradnicima, koji su nam pružili gostoprimstvo i omogućili upoznavanje prirodnih fenomena i bogatstva raznolikosti: izvora, rijeka, slapova, špilja i krajobraza Like. Jedna od najljepših ekskurzija. To je bio susret s nezaboravnom, očaravajućom ljepotom.
ZAPISNIK 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a
, održane 4. PROSINCA 2013. god. U 11 SATI U PROSTORIJAMA ŠUMARSKOG DOMA
Damir Delač
Nazočni: Akademik Igor Anić, Stjepan Blažičević, dipl. ing., Mario Bošnjak, dipl. ing., Davor Bralić, dipl. ing., mr. spec. Mandica Dasović, Domagoj Devčić, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, Boris Šabić, dipl. ing., umjesto mr. sc. Zorana Đurđevića, prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof. dr. sc. Ivica Grbac, Tijana Grgurić, dipl. ing., Dubravko Hodak, dipl. ing., Benjamino Horvat, dipl. ing., prof. dr. sc. Boris Hrašovec, mr. sc. Petar Jurjević, Tihomir Kolar, dipl. ing., Čedomir Križmanić, dipl. ing., akademik Slavko Matić, Darko Mikičić, dipl. ing., Marijan Miškić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl. ing., Darko Posarić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl. ing., Zoran Šarac, dipl. ing., Ariana Telar, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Oliver Vlainić, dipl. ing., Renata Vuk, dipl. ing., umjesto Marine Mamić, dipl. ing., dr. sc. Dijana Vuletić, Ilija Gregorović, dipl. ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing., Josip Maradin, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić, mr. sc. Damir Delač, Biserka Marković, dipl. oec.
Ispričani: mr. sc. Zoran Đurđević, Marina Mamić, dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić.

ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević, utvrdivši kvorum, pozdravio je sve nazočne zahvalivši se na odazivu, te predložio sljedeći:
Dnevni red:
1. Ovjerovljenje Zapisnika 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a
2. Obavijest i aktualna problematika
3. Devetomjesečno financijsko izvješće
4. Program rada i financijski plan za 2014. godinu
5. Šumarski list i ostale publikacije
6. Imenovanje Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2013. godine
7. Slobodna riječ
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
 
Ad 1.
Zapisnik 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 19. rujna 2013. god. na području šumarije Đurmanec, UŠP Zagreb, jednoglasno je prihvaćen.
Ad 2.
Predsjednik mr. sc. Petar Jurjević, kao član Povjerenstva, izvijestio je o izradi prijedloga Izmjena i dopuna Zakona o šumama. Jedan od razloga donošenja izmjena i dopuna postojećeg Zakona bilo je ubrzanje procedure oko izdvajanja šuma i šumskog zemljišta iz šumskogospodarskog područja prilikom investicijskih zahvata. Temelj za takva izdvajanja su Prostorni planovi, što podrazumijeva i aktivno sudjelovanje predstavnika šumarstva u proceduri izrade prostornih planova. Naknade zbog takvih izdvajanja za državno šumsko zemljište, prihod su Hrvatskih šuma d. o. o. i moraju se namjenski upotrijebiti za podizanje novih šuma. Dakle, cilj izmjena je u skraćivanju postupka izdvajanja, a da nema posljedica gleda smanjnja ukupne površine šuma. Druga bitna izmjena odnosi se na izmjenu u Zakonu kojim državnim šumskim zemljištem mogu gospodariti samo Hrvatske šume d. o. o., a sada se to omogućuje i drugim institucijama, kao što je Šumarski fakultet. Povjerenstvo je i u prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o šumama zadržalo izdvajanje za općekorisne funkcije šuma. Sljedeća bitna stavka je da i nadalje državnim šumama i šumskim zemljištem, osim onima koje su prije spomenute, gospodare Hrvatske šume d. o. o., što onemogućuje osnivanje koncesija nad šumama i šumskim zemljištem. Ima i drugih odredbi koje su regulirane ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Zakona o šumama, no mislimo da su navedene za nas najzanimljivije.
Stjepan Blažičević, dipl. ing. osvrnuo se na dio koji se odnosi na izdvajanje šuma i šumskog zemljišta iz šumskogospodarskog područja, napose onog na području Sredozemlja, za trajne nasade. Zanima ga da li tu postoji neka strategija, jer postoji realna opasnost da se tu radi samo o putu ka pretvorbi šumskog u građevinsko zemljište. Misli da bi se cijela šumarska struka trebala uključiti u tu problematiku.
Predsjednik mr. sc. Jurjević rekao je kako bi to pitanje svakako trebalo uključiti u buduću Nacionalnu strategiju šumarstva.
Akademik Slavko Matić osvrnuo se na dio koji se odnosi na investicijska ulaganja na površinama šuma i šumskog zemljišta, zaključivši kako ni do sada za njih nije bilo zakonskih prepreka, niti su to priječili šumari, već birokracija. Ona je uvijek bila prepreka razvoju države, a ne šumarstvo.
Dr. sc. Vlado Topić naglasio je kako postoji realna opasnost da se Zakonom o investicijskim ulaganjima širom otvore vrata ka većim zahvatima u šumama. Kod izdvajanja svakako treba konzultirati šumarsku struku koja je kompetentna za donošenje takvih odluka. Na području Sredozemlja ta opasnost je povećana zbog atraktivnosti zemljišta i nerazumijevanja važnosti svih degradacijskih oblika ovih šuma. Zadatak cijele šumarske struke je ukazivanje na važnost ovih šuma, kako bi se ovi prostori sačuvali od devastacije.
Hranislav Jakovac, dipl. ing. prisjetio se nastojanja Šumarskog društva za osnivanjem Komore šumarskih inženjera. Jedna od glavnih potreba za osnivanjem Komore bila je ta, da ovlašteni inženjeri kontroliraju i odobravaju sve zahvate u šumama, jer je šuma također infrastrukturni subjekt. Primjeri u drugim Europskim državama pokazuju da se bez potpisa predstavnika struke, ovlaštenog šumarskog inženjera, ništa u prostoru šuma ne može poduzeti. Zadatak HKIŠDT je da takav status izbori i za naše ovlaštene inženjere.
Akademik Igor Anić, koji je predsjednik razreda šumara u HKIŠDT, rekao je kako je prijedlogom Izmjena i dopuna Zakona o šumama pozicija Komore ojačana. U šumarstvu se bez licence, tj. pečata ovlaštenog inženjera više neće moći izvoditi nikakvi radovi. HKIŠDT reagirala je na mnoge stvari glede prostornog planiranja, no mnoge stvari se kod nas ne donose na temelju stava

ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 98     <-- 98 -->        PDF

struke, već političkih odluka. Nada se da će ove Izmjene i dopune Zakona o šumama ipak pozitivno pokrenuti neke stvari. Dopunjen je i Pravilnik o oduzimanju licenci, pa se tako ovlaštenom inženjeru koji napravi nestručan zahvat u šumi, ili na drugi način zlouporabi pravila struke, može oduzeti licenca.
Dubravko Hodak, dipl. ing. ukazao je na problem koji se u praksi javlja zbog neusklađenosti Zakona o šumama s ostalim zakonima od utjecaja na šume i šumska zemljišta, što vrlo često zbunjuje ljude na terenu.
Akademik Slavko Matić izvijestio je o predstavljanju ideje projekta Zagreb na Savi na Javnoj raspravi u HAZU. "Građevinski lobi" i HEP planiraju od Zaprešića do Siska na Savi izgraditi 7 hidrocentrala, jednu reverzibilnu hidrocentralu na Sljemenu, urediti tok rijeke Save, tj. kanalizirati je za brodski promet, "urediti" prilaze Savi itd. Razred za poljoprivredu i šumarstvo HAZU otvoreno se usprotivio toj nerazumnoj investiciji, koja uz minimalnu proizvodnju električne energije (170 MW) stvara pred Zagrebom ogromne vodene površine koje će imati izravni utjecaj na klimu, kao što je npr. stvaranje magle, a pod utjecajem smanjenja podzemnih voda naći će se oko 38000 ha šuma kojima prijeti sušenje. U pitanje se dovode i izvorišta pitke vode grada Zagreba. Nažalost, na takvim skupovima u pravilu je vrlo malo predstavnika šumarske struke.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš vratio se na problematiku nazočnosti predstavnika Hrvatskih šuma na Znanstvenom simpoziju iz Zaštite bilja. S Upravom Hrvatskih šuma dogovorio je sudjelovanje dva predstavnika Direkcije i po jednog iz svake UŠ podružnice.
Akademik Slavko Matić izvijestio je o sušenja poljskog jasena u većem dijelu Europe i o suradnji naših i šumarskih znanstvenika Češke i Slovačke na toj problematici. Kao rezultat iznjedrila se ideja o zajedničkom projektu tiskanja znanstvene monografije Poljski jasen. Glavni urednik znanstvene monografije bit će akademik Igor Anić.
Prof. dr. sc. Ivica Tikvić iznio je informacije vezane za sudjelovanjem na skupu u Vukovaru vezanom na izgradnju Višenamjenskog kanala Dunav-Sava. Poziv za skup dobio je preko HAZU i bio je jedini predstavnik šumarske struke. U prezentaciji naglašeno je kako će upravo šume, zbog navodnjavanja, imati najveću korist od izgradnje kanala (28 %), vjerojatno misle na povećanje prirasta. Na to je rekao da ćemo mi biti prvi u Europi koji navodnjavaju šume. Prema Studiji kanal od Vukovara do Šamca košta 2,2 milijarde €, no on će biti u funkciji samo ako se poveže barem do Siska, ako se izgradi nizinska pruga te ako se u Rijeci izgrade terminali i ako bude adekvatan promet roba. Prema Cost benefit analizi trebat će 200 godina da kanal bude isplativ. Treba napraviti i novu studiju utjecaja na okoliš zbog prolaska kanala kroz područje i utjecaja na Natura 2000 staništa. Na njegove primjedbe prof. dr. sc. Marušić rekao mu je da je kočničar razvoja Hrvatske, na što mu je on odgovorio – ako takav projekt predstavlja razvoj Hrvatske, onda mu je drago da je kočničar. Ja imam svoje argumente i zastupam šumarsku struku, naglasio je kolega Tikvić. Tješi me što EU ima svoje kriterije ocjenjivanja Studija izvodljivosti, a ovakav projekt kanala Dunav-Sava sigurno neće dobiti pozitivno mišljenje. Kod izrade Studije utjecaja na Natura staništa i Studiju izvodljivosti šumarska struka mora biti jedinstvena i iznijeti svoje stavove.
Mr. sc. Josip Dundović priredio je članak u Šumarskom listu o 8. Hrvatskim danima biomase i najavio je 4. Srednjeeuropsku konferenciju o biomasi, koja će se od, 15–18. siječnja održati u Grazu u Austriji.
Tihomir Kolar, dipl. ing. izvijestio je o stručnoj temi Skupštine ogranka Koprivnica, na kojoj su predstavnici HEP-a prezentirali projekt hidrocentrala na Dravi, Molve 1 i Molve 2. Isto se u početku pričalo o koristi za šumu od ovih projekata, međutim poznato je što se događalo sa šumama u zoni utjecaja ovih zahvata.
Tajnik HŠD-a, mr. sc. Damir Delač izvijestio je o sudjelovanju na sastanku komiteta EFNS-a, 27–29. rujna 2013. u Joensuu u Finskoj. O tome je napisao članak u Šumarskom listu 9–10/2013.
Kao član Upravnog odbora Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS) izvijestio je o inicijativi za osnivanjem Stručnog savjeta ove udruge. Kako bi, kao krovna inženjerska udruga HIS iznio svoje stavove o bitnim projektima za Hrvatsku državu, predloženo je da svaka udruga članica, u skladu s brojem članova, predloži jednog ili dva predstavnika u Stručni savjet HIS-a. Kao predstavnici HŠD-a u Stručni savjet HIS-a predloženi su akademik Igor Anić i prof. dr. sc. Ivica Tikvić.
Primili smo poziv iz Ministarstva Regionalnog razvoja za skup Hrvatska i fondovi EU, Partnerske konzultacije o programskim dokumentima za financijsko razdoblje 2014–2020. godine. Otvaranje skupa održava se upravo za vrijeme održavanja ove sjednice u Hotelu Westin. Za nas je zanimljivo izlaganje "Poticanje energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energija i zaštite prirodnih resursa", koje je na programu 5. 12. od 13–16 h, gdje će nazočiti naši predstavnici, mr. sc. Josip Dundović i prof. dr. sc. Ivica Tikvić.
Mr. sc. Petar Jurjević izvijestio je o odlasku u mirovinu referenta za administrativno-tehničke i blagajničke poslove gospođe Đurđice Belić. S obzirom na neizvjesnu situaciju oko najma, tj. najavljenu mogućnost selidbe Hrvatskih šuma d. o. o. iz prostora zgrade Šumarskog doma i s tim u vezi moguće probleme pronalaženja novog

ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 99     <-- 99 -->        PDF

najmoprimca, predloženo je da se za to radno mjesto za sada, ne zasniva novi radni odnos, već da se ti poslovi pokušaju izvršiti preraspodjelom unutar sadašnjih zaposlenika središnjice HŠD-a. Odluka o tome donosi se na rok od 6 mjeseci, kada će se ponovno preispitati.
Kako bi se definirali članovi HŠD-a koji su odlukom Upravnog odbora matičnog ogranka oslobođeni plaćanja članarine (umirovljenici) predloženo je da u Statut HŠD-a, uz redovite i počasne članova, uvrstimo i kategoriju izvanrednih članova. S tim u vezi, promjena Statuta HŠD-a predložit će se na sljedećeoj Sjednici Upravnog i Nadzornog odbora. Prijedlog je prihvaćen, uz 1 glas protiv.
Kako bi HŠD bilo u pravom smislu krovna šumarska udruga, cilj je da kroz Upravni odbor objedini predstavnike svih šumarskih institucija. Zato je predloženo da u Upravnom odboru HŠD-a bude i zvanični predstavnik HKIŠDT. S tim u vezi, promjena Statuta HŠD-a predložit će se na idućoj Sjednici Upravnog i Nadzornog odbora. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Predloženo je i prihvaćeno da se za potrebe središnjice kupi prijenosno računalo.
Predloženo je i prihvaćeno da blagajnički maksimum HŠD-a iznosi 10000 kuna.
Predloženo je donošenja cjenika oglašavanja u Šumarskom listu: Jedna stranica 1/1 – 2500 kn + PDV Pola stranice 1/2 – 1500 kn + PDV Trećina stranice 1/3 – 1000 kn + PDV Četvrtina stranice 1/4 – 800 kn + PDV Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Ad 3.
Devetomjesečno financijsko izvješće prezentirala je i komentirala voditeljica financijske službe HŠD-a Biserka Marković, dipl. oec. Kako su svi pokazatelji u skladu s planiranim, nije bilo potrebno nikakvih dodatnih pojašnjenja i financijsko izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
Ad 4.
Prijedlog programa rada središnjice HŠD-a:
- Hrvatsko šumarsko društvo, kao krovna udruga, poticat će članstvo da kroz sve šumarske institucije djeluju na promidžbi šumarske struke i naših šuma, jer ćemo samo tako uvjeriti javnost u važnost šuma, pa time i naše struke, za opstanak, dobrobit i napredak cijeloga društva. - Poticat ćemo izradu nacionalne Šumarske strategije, sudjelovati ili dati svoje stavove, pri izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih akata vezanih za šumarstvo i ostala područja koja utječu na šume. - Poticat ćemo i pomagati ogranke da nastave s aktivnostima promicanja šumarske struke kroz izdavaštvo, organizaciju stručnih skupova, radionica, okruglih stolova, druženja i stručnih ekskurzija. - Sekcije HŠD-a u skladu s idejom osnivanja trebaju okupljati specijaliste iz svojih područja i aktivno sudjelovati u svim događanjima vezanim za svoja područja. Središnjica će im pritom pružati potrebnu logistiku. - Nastavit ćemo dobru suradnju s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti putem naša dva člana u Znanstvenom vijeću za poljoprivredu i šumarstvo. - Pomagat ćemo aktivnosti Akademije šumarskih znanosti (AŠZ), posebice pri izvedbi novog projekta, izdavanja znanstvene monografije "Poljski jasen". - Aktivno ćemo sudjelovati u radu naše krovne udruge, Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS). - Inicirat ćemo formiranje povjerenstva koje će napraviti program obilježavanja 250. godišnjice organiziranog šumarstva u Hrvatskoj u 2015. godini. - Nastavit ćemo s uhodanim projektima sudjelovanja na sportsko stručnim susretima Europskih šumara EFNS, koji će se 2014. godine odvijati u Finskoj, kao i regionalnom Alpe-Adria natjecanju, čiji će zimski dio biti u pokrajini Južni Tirol u Italiji, a u Hrvatskoj će se organizirati ljetno natjecanje. I nadalje ćemo pomagati međunarodnu izložbu fotografija "Šuma okom šumara" bjelovarskoga ogranka, kao i slične projekte. - Sjednice Upravnog i Nadzornog odbora održavat ćemo uobičajenim kontinuitetom, a u skladu s aktualnom problematikom bit će i tematske sjednice. Dan hrvatskoga šumarstva 20. lipnja, kao i svake godine obilježit ćemo prigodnim događanjima i 118. Redovitom izbornom skupštinom HŠD-a. - I u svojoj 138. godini izlaženja, nastojat ćemo da naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski list, bude što kvalitetniji i da redovito izlazi u 6 dvobroja. Svakako treba nastojati zadržati, ili još popraviti, visoki status A1 SCI bodovanja znanstvenih članaka. - U 2014. godini planiramo završiti knjigu o prof. dr. sc. Branimiru Prpiću i izdati brošuru sa slikama entomofaune i oštećenja koje uzrokuje, tiskanih na zadnjoj stranici Šumarskog lista. - Nakon provedenog ažuriranja članstva tiskat ćemo nove iskaznice HŠD-a. - WEB sustav Hrvatskog šumarskog društva www.sumari.hr i nadalje će se održavati i nadopunjavati.

ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 100     <-- 100 -->        PDF

- Nastavit ćemo s radovima na izradi Šumarskog informacijskog-dokumentacijskog centra, kao mjesta gdje će se pohraniti sve informacije o djelovanju šumarske struke u Hrvatskoj, kako bi ih sačuvali za buduća vremena, a potom i uspostavili mehanizme za učinkovito servisiranje informacijama svih zainteresiranih. - Na Šumarskom domu vršit ćemo radove tekućeg održavanja.
Prijedlog programa rada sekcije Pro Silva Croatia
Sekcija Pro Silva Croatia u 2014. godini namjerava ostvariti sljedeće aktivnosti: - sudjelovati na sastanku Upravnoga vijeća asocijacije - organizirati i sudjelovati na znanstvenim, stručnim i edukativnim ekskurzijama u suradnji s kolegama iz inozemstva - prirediti poster na temu Pro Silva Europa – Pro Silva Croatia i izraditi informativni letak - nadopunjavati postojeću Web stranicu Sekcije u sklopu Web stranica HŠD-a; - propagirati rad asocijacije Pro Silva Europa informiranjem članova HŠD i javnosti.
Prijedlog programa rada Hrvatske udruge za biomasu
Zadaća Hrvatske udruge za biomasu bit će i u 2014. godini, tj. devetu godinu zaredom: - Organizacija savjetovanja, stručnih skupova, seminara i dr. - putem 9. HRVATSKIH DANA BIOMASE 5. 9. 2014. u Našicama, povodom festivala "Dani slavonske šume", a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede RH organizirati međunarodni znanstveno-stručni skup na temu "Biomasa (električna i toplinska energija), bioplin i biogoriva i sunčeva energija". - Tijekom 2014. godine održat će više predavanja za ogranke HŠD, regionalnu i lokalnu samoupravu! - Izdavanje publikacija i promidžbenih materijala, - Pripremiti podloga za toplinsku energetsku politiku putem: HGK Zajednice obnovljivih izvora energije, Grupacije za biomasu, Grupacije za bioplin i Grupacije za solarnu ehergiju, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika. - Predavanja i kooperacija s drugim organizacijama i udrugama koje imaju slične ciljeve, na primjer: iz tuzemstva: Šumska biomasa d.o.o., kćerka HŠ d.o.o. (od 1. svibnja 2007. godine) i Obnovljivi izvori energije d.o.o. kćerka HEP d.d. (od prosinca 2006. godine), Udruga za razvoj Hrvatske (URH) Zagreb na Savjetovanju "Biotoplifikacija Hrvatske", Energetski institut Hrvoje Požar Zagreb, Hrvatski drvni klaster (od 2011.godine), iz inozemstva: C.A.R.M.E.N. e.V. Straubing, Bavarska (od lipnja 2002. godine) na 21. CARMEN Simpoziju Straubing, 2014.; Austrijska udruga za biomasu (od siječnja 2005.) na Srednjeeuropskoj konferenciji o biomasi, Graz, 15. do 18.siječanj 2014. i 19. Austrijskim danima biomase, AEBIOM-Europska udruga za biomasu, Svjetska udruga za biomasu (od siječnja 2005.) i Slovenska udruga za biomasu (od lipnja 2008. godine); SWH GmbH – ÖBf AG (Austrijske savezne šume d.d.) Purkersdorf, Austrija; Europski centar za obnovljivu energiju (EEE Güssing), na ostvarenju Sporazuma o izradi Energetskog koncepta Našice između grada Güssinga i grada Našica (od 19. lipnja 2009.) i na izradi Modela energetski neovisnih općina RH; SEEG Mureck (od rujna 2008. godine); - Lobiranje na nacionalnim i međunarodnim procesima u pripremi Zakona iz energetske i okolišne politike te provedbi Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2020. (NN 130/09) s težištem na sustav poticanja proizvodnje toplinske i rashladne energije; - Potpora praktičarima u uporabi bioenergije, na primjer tvrtkama koje proizvode kotlove i peći, te kogeneracijska postrojenja na biomasu "Centrometal" d.o.o. Macinec, Đuro Đaković Elektromont d.d. Slavonski Brod i sl.; - Organizacija i potpora u koncesiji marketinga i oglašavanje (plakate, letke i sl.) za bioenergiju, na primjer: - Snimanje studijskih emisija na radiju i TV; - Suradnja s politikom (saborski odbori i dr.), korisnicima, proizvođačima, znanosti i istraživanju u tijeku daljnjeg razvoja sustava bioenergije; - Hrvatska udruga za biomasu svojim radom i afirmativnim nastupima na stručnim savjetovanjima, konferencijama i aktivnostima, i u 2014. godini pridonosit će jačanju nacionalne svijesti o važnosti korištenja biomase kao obnovljivog izvora energije.
Prijedlog plana aktivnosti sekcije za kulturu, sport i rekreaciju
KULTURA
- 4 koncerta - retrospektiva 10 bjelovarskih salona fotografija "Šuma okom šumara" – Bjelovar - izložbe fotografija 10. bjelovarskog salona diljem Hrvatske u organizaciji ogranaka - foto izlet i izložba fotografija s foto izleta – Karlovac

ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 101     <-- 101 -->        PDF

SPORT
- 46. Europsko prvenstvo šumara u nordijskom skijanju (EFNS) – Finska - Alpe-Adria – skijaško natjecanje šumara Italije, Austrije, Slovenije i Hrvatske – Italija - 15. memorijalni turnir "Mijo Kovačević" – Bjelovar - 15. državno prvenstvo inženjera šumarstva i drvne tehnologije u tenisu – Vinkovci - ljetni EFNS – malo-nogometni turniri - biciklijade – Vinkovci i Osijek.

ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 102     <-- 102 -->        PDF

REKREACIJA
- godišnje okupljanje članova PD Šumar – Štirovača - šumarijski pohod PD Šumar.
Tijekom godine moguće su nenabrojene i neplanirane aktivnosti koje će se održavati na razini središnjice i ogranaka.
Prijedlog plana rada Sekcije za zaštitu šuma
Sekcija za zaštitu šuma u 2014. godini planira sljedeće radove: - Sa zaštitarima u pojedinim Upravama podružnicama šuma znanstvenici i specijalisti procjenjivat će stanje i donositi odluke o provedbi zaštite šuma i biljaka u rasadnicima od štetnih kukaca, gljiva i sitnih glodavaca. - Aktivno će se sudjelovati na 58. seminaru biljne zaštite i na 11. simpoziju zaštite bilja u BiH i u radu Hrvatske udruge za arborikulturu, posebno na radovima u svezi s njegom stabala. Sudjelovat će se i na COST Permit završnom kongresu. U suradnji s HKIŠDT kroz predavanja i radionice sudjelovat će se u raspravama o problematici zaštite šuma u Hrvatskoj, a u pojedinim ograncima HŠD održat će se popularna predavanja. - Znanstvenici će istraživati i provoditi nadzor nad karantenskim i invazivnim štetnim organizmima kao što su Giblerella circinata, Chalara fraxinea, Eutypella parasitica, Anoplaphora chinensis, Bursaphelenchus xylophilus, Globodera spp. i dr. Posebno će se istraživati novoutvrđena entomopatogena gljiva na gubaru, kao i biološke mogućnosti suzbijanja štetnih kukaca, gljiva i sitnih glodavaca. - Nastavit će se suradnja sa znanstvenim institucijama u inozemstvu. Prema prilikama organizirat će se stručna ekspedicija na području gdje će se provoditi mjere zaštite šuma.
Ad 5.
Glavni urednik Šumarskoga lista, prof. dr. sc. Boris Hrašovec, podnio je izviješće o Šumarskom listu. Iz tiska je netom izašao broj 9–10 u kojemu je posebno značajno mjesto zauzeo prikaz proslave 115. Obljetnice Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Posljednji ovogodišnji broj Šumarskog lista u dovršnoj je fazi pripreme i prof. Hrašovec obvezao se da će izići iz tiska oko Božića, čime će ponovno uhvatiti ritam redovitog izlaska. Broj kandidiranih znanstvenih članaka je u kontinuiranom porastu i u završnom postupku redakcijske pripreme nalazi se dovoljno članaka za dva do tri sljedeća broja. Tijekom iduće godine bit će konačno dovršena knjiga posvećena radu i djelu prof. emer. Branimira Prpića, koju željno iščekujemo. U svezi s već ranije najavljenim tiskanjem objedinjene knjižice radnog naziva "Kukci – važni pokazatelji bioraznolikosti ali i povremeni uzročnici kalamiteta u šumskom ekosustavu", koja bi predstavljala ponovljeno i objedinjeno izdanje priloga sa zadnjih korica Šumarskog lista, prof. Hrašovec najavio je mogućnost oblikovanja ovih sadržaja u svježem i modernom džepnom izdanju potpuno originalnog dizajna.
Ad 6.
Predloženo je i prihvaćeno povjerenstvo za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2013. u sastavu:
Jolanda Vincelj, dipl. ing. – predsjednik, Branko Meštrić, dipl. ing. – član, Ana Žnidarec – član, te Ivan Krajačić, dipl. ing. – zamjenik predsjednika, mr. sc. Ivica Milković – zamjenik člana i Damir Miškulin, dipl. ing. – zamjenik člana.
Ad 7.
Po ovoj točki Dnevnoga reda nije se nitko javio za riječ.
 
Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a       Predsjednik HŠD-a
mr. sc. Damir Delač, v. r.                mr. sc. Petar Jurjević, v. r.

ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 103     <-- 103 -->        PDF


ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 104     <-- 104 -->        PDF