DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 83     <-- 83 -->        PDF

ekoloških niša, neke s velikim diverzitetom. Izrađen je Nacionalni plan za očuvanja genetskih resursa svih vrsta šumskog drveća. Sličan je prirodnom konceptu za brojne namjene i uporabe. Šume bukve pretrpjele su u dolazećim godinama velike suše tijekom ljeta (2003), ali su sve šume bukve jako produktivne i godinama s dobrim urodom bukvice (sjeme) vrlo frekventne. Ekonomika uzgoja bukve je unaprijeđena posljednjih godina uslijed različite uporabe. Navedeno je 9 citata literature.
Ključne riječi: bukove šume, obična bukva, distribucija, ekologija, biološka raznolikost, uzgajnje, regeneracija, ekonomika, očuvanje šuma, istraživanje
Scott McG. Wilson
The European Beech (Fagus sylvatica L.) in GREAT BRITAIN: Ecological status, Silvicurure and Management of Genetic Resources
Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Velikoj Britaniji: Ekološki status, silvikultura i gospodarenje genetskim resursima
SAŽETAK: U ovome članku prikazana je informacija o stanju obične bukve (Fagus sylvatica L.) u Velikoj Britaniji. Bukva je prirodna vrsta koja dolazi u južnim dijelovima Velike Britanije gdje se nalazi na tri tipa staništa (vapnenasti, mezotropski i kiseli). Bukvom su također umjetno sađene kulture u mnogim dijelovima prije 400 godina i osnovana je u plantažama u mnogim dijelovima Velike Britanije. Treća je vrsta iza hrasta i jasena. Različiti uzgojni postupci primijenjeni su na staništima bukve, iako je cijena zemljišta i konzervacija krajobraza smanjila intenzitet gospodarenja. Važni primjeri sastojina britanske bukve su zaštićeni prema postupcima u Europi. Mreža sjemenskih sastojina u Velikoj Britaniji izabrana je kao u Europi. Nedavno se krenulo s izborom plus stabala i osnivanjem klonskih sjemenskih plantaža. Navedeno je 30 citata literature.
Ključne riječi: obična bukva (Fagus sylvatica L.), prirodni areal, ekologija, uzgoj šuma, reprodukcijski materijal, genetska konzervacija, Velika Britanija, istraživanja šuma
Konsantinos Spanos, Dionysios Gaitanis
Current status of Genetic Resources of Beech i Greece
Sadašnje stanje bukve u Grčkoj
SAŽETAK: U ovom radu prikazan je pregled bukovih šuma u Grčkoj. Dana je informacija o prirodnom arealu bukve u Grčkoj, te informacija o ekologiji i genetici bukve, kao i gospodarenju genetskim resursima bukve. Također je dan podatak o važnosti bukve u prošlosti i sadašnjosti. Informacija o uzgoju, razmnožavanju i gospodarenju je najvažnija. Tip i kakvoća drvnih proizvoda, stojeća drvna masa i obim sječa kratko su prikazani. Opća informacija o zdravstvenom stanju, opći uvjeti i štete na bukvi i genetskim resursima uslijed nedavnih klimatskih promjena na bukove šume su poznate. Daljnje potankosti, uključujući i studije o bukvi, kao i najvažniji problemi o ekosustavima i održivo gospodarenje također su navedeni. Navedena su 34 citata literature.
Ključne riječi: obična bukva, pregled šuma bukve, taksonomija, genetika, ekologija, održivo uzgajanje, proizvodnja stojeće drvne mase, gospodarenje šumama
Erno Fürer. Csaba Matyas, György Csoka, Ferenc Lakatos, Sandor Bordacs, Laszlo Nagy, Ervin Rasztovits
Sadašnje stanje obične bukve (Fagus sylvatica L.) genetskih resoursa u Mađarskoj
SAŽETAK: Obična bukva u Mađarskoj većinom se prostire u brdskom jugozapadnom području. Rezultati pokusa provenijencija pokazuju komparativno bolje uspijevanje mađarskih provenijencija. One spadaju u provenijencije koje rano listaju. Korištenje mađarskih provenijencija može povećati interes za reproduktivni materijal koji je otporan na sušu. Izabrana je mreža selekcioniranih pokusa na površini od oko 750 ha. Vrste su postigle limit visokih temperatura na području Mađarske i još će porasti uslijed klimatskih promjena. Povremeni nedostatak vlage doveo je do povećanja šteta uslijed povećanja štetnika i bolesti u mađarskim šumama od 1990. godine. S obzirom na stabilnost i budućnost ekosustava bukve, dugoročna strategija gospodarenja šumama i konzervacija prirode trebaju prognozirati rezultate genetskih testova. Navedeno je 14 citata literature.
Ključne riječi: obična bukva, testovi provenijencija, fenologija, suša, štetnici i bolesti, genofond
David Thopson, John Fennessy
Beech (Fagus sylvatica L.) in Irish Forestry
Bukva (Fagus sylvatica L) u šumarstvu Irske.
SAŽETAK: Bukva (Fagus sylvatica L) nije prirodna vrsta u Irskoj, ali na veliko je umjetno sađena od 17. stoljeća i rasprostire se na 1,4 % ukupne površine i na 5,7 % od površine bjelogorice u Republici Irskoj. Dobro je adaptirana na maritimnu klimu s ophodnjom od 100 do 120 godina.