DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Godine 1993. nasljednici akademika Pevaleka, prof. dr. sc. Ivo Trinajstić i prof. dr. sc. Jozo Franjić organizirali su u Koprivnici Simpozij-Pevalek "Flora i vegetacija Hrvatske" u povodu 100-te godišnjice rođenja hrvatskoga botaničara akademika Ive Pevaleka. U sklopu Simpozija ispred Os­nov­ne škole u Novigradu Podravskome, rodnome mjestu Ive Pevaleka, otkrivena je Spomen-ploča.
Pevalekov rad kao profesora botanike Sveučilišta u Zagrebu toliko je značajan da zavređuje posebni prikaz.
Znanstveni radovi
Vegetaciona snimka sjevernodalmatinskog otoka Silbe u mje­secu maju. Nastavni vjesnik 23: 350–356. Zagreb 1914.
Sisyrinchium angustifolium u Hrvatskoj. Prirod. Istraž. 7: 1–2, Zagreb 1915; Bulletin des travaux 2. Zagreb, 1916.
Prilog poznavanju gljiva zagrebačke okoline. Prir. Istraž. Jugosl. Akad. 6: 17–25, Zagreb 1915. (zajedno s V. Voukom). Bulletin des travaux 4: 51–52. Zagreb 1915.
O biologiji i geografskom rasprostranjenju alga u sjevernoj Hrvatskoj. Prir. Istraž. Jugosl. Akad. 8: 25–55. Zagreb 1916; Bulletin der travaux 5: 121–132. Zagreb 1916.
Prilog poznavanju bazidiomiceta sjeverne Hrvaske. Prir. Istraž. Jugosl. Akad. 8: 18–24. Zagreb 1916., (zajedno s V. Voukom); Bulletin des travaux 5: 120–121. Zagreb 1916.
Prilog poznavanju alga Hrvatske i Slavonije. Prir. Istraž. Jugosl. Akad. 14: 155–162. Zagreb 1919.; Bulletin des travaux 11/12: 61–62. Zagreb 1919.
O šafranu Crocus vittatus Schloss et Vukot. Glasnik Hrv. Prir. društva 34(1): 39–44. Zagreb 1922.
Prilog poznavanju epizojskih vrsti roda Characium. Glasnik Hrv. Prir. društva 35(1–2): 115–117. Zagreb 1923.
Geobotanička i algološka istraživanja cretova u Hrvatskoj i Slo­veniji. Rad Jugosl. Akad. 230: 29–117. Zagreb 1924; Bulletin des travaux 19/20: 25–38. Zagreb 1924.
Le travertin phytogene des Lacs Plitvice. (Fitogeni travertin Plit­vičkih jezera). Comptes rendus du 1er Congres des geographes slaves. Prague 1924 (1926) 208.
Prilog poznavanju naših breza Farmaceutski vjesnik 14: 662–665. Zagreb 1924.
Prilog poznavanju alga Jezera i Poljane kod Dednog polja u Julijskim Alpama. Nuova Notrasia 26: 283–295. Padova 1925.
Oblici filogenih inkrustacija i sedre na Plitvičkim jezerima i nji­hovo geološko znamenovanje. Glasnik Hrv. Prir. društva 38/39: 101–110. Zagreb 1925.
Oblici vrste Laserpitium peucedanoides L. Acta Bot. 1: 115–120. Za­greb 1925.
Prilog poznavanju alga Kamniških Alpa. Glasnik Hrv. Prir. dru­štva 36: 127–131, Zagreb 1925.
Prilog poznavanju slatkovodnih alga otoka Krka. Acta Bot. 4: 1–16. Zagreb 1929.
Prilog poznavanju dezmidiaceja Julskih Alpa. Godišnjak Sve­učilišta, 446–472. Zagreb 1929/1930.
Vaskularna flora otočja Dugi i Kornati. Prir. Istraž. Jugosl. Akad. 16: 119–158. Zagreb 1930.; Bulletin des travaux 24: 37–44. Zagreb 1930.
Novo nalazište sapunike Saponaria bellidifolia. Zbornik 3. kongresa slav. geografa, 113, Beograd 1930.
Der Travertin und die Plitvicer Seen. (Travertin i Plitvička jezera.) Verhandl. d. Intern. Vereinig. f. Limnologie Bd. 7: 165–181. Beograd 1935.
Prilog poznavanju oblika Gentiana crispata. Glasnik Hrv. Prir. društva, 41–48. Zagreb 1936.
Biodinamika Plitvičkih jezera i njena zaštita. Zaštita prirode, 1–2. Zagreb 1938.
Dichrocephala sonchifolia nov pripadnik zagrebačke flore. Biol. Glasn. 1: 13–16. Zagreb 1947.
Dvije adventivne araceje u južnoj Dalmaciji. Godišnjak Bio­loškog instituta u Sarajevu, god. 5 (1952), sv. 1–2 (Spomenica Karlu Malyu), 331–334. Sarajevo 1953.
Zaštita prirode s osobitim obzirom na Plitvička jezera i Krku. Biol. Glasn. 7, (1953). Zagreb 1955.
Biodinamika Plitvičkih jezera i njena zaštita. II izdanje. Plitvička spomenica, 275–293. Zagreb 1958.
Sur les plantes rares et menacees de la region mediterraneenne de la Yougoslavie. Comptes rendus de la Reunion Technique d’Athenes d’U. I. C. N. V, 166–167. Bruxelles 1959.
Popularni članci i stručne rasprave
Zaštita prirode. Planinarski kalendar I, Zagreb 1924.
O zaštiti bilja u Zagrebačkoj okolini. Planinarski kalendar II, Zagreb 1925.
Stjepan Gjurašin, Ein Nachruf. (U spomen Stjepanu Gjurašinu.) Acta Bot. 10: 5–8. Zagreb 1935.
Svi botanički članci. Leksikon Minerva, Zagreb 1936.
Zaštita bilja. Zaštita prirode 1: 1–9. Zagreb 1938. (zajedno s I. Horvatom).
Hrvatska enciklopedija: Zagreb 1941: I. 24, 25, 35, 37, 70, 82, 84, 96, 123, 232, 283, 302, 335, 347, 357, 430, 467, 486, 659, 755, 872; II. 34, 131, 257, 290, 291, 310, 337, 398, 400, 445, 468, 589, 667; III. 89, 176, 183, 194, 212, 230, 238, 253, 273, 313, 396, 799; IV. 13, 46, 76, 93, 220, 430, 558, 581, 584, 598, 663; V. 1, 157, 276, 412, 546.
Vladimir Škorić. (Necrologue, Resume en francais.) Biol. Glasn. 1: 156–157, Zagreb 1947.
Sedrotvorci sedra i biodinamika. Krka i priblemi njene zaštite. Konzervatorski zavod NR Hrvatske, 15–30. Zagreb 1953.
Prikaz i stanje sedre na Krki. Krka i problemi njezine zaštite. Konzervatorski zavod NR Hrvatske, 31–41. Zagreb 1953.
Slap Plive u Jajcu na samrti. Naše starine 3: 269–273. Sarajevo 1956.
Sedreno područje Une u Martin-Brodu i pitanje njegove zaštite. Naše starine 4. Sarajevo 1957.
Prilog poznavanju sedrenih područja Bosne i Hercegovine ob­zirom na problem zaštite i turističkih mogućnosti. Naše starine 7: 165–175. Sarajevo 1960 (zajedno s ing. Ržehakom).