DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2013 str. 118     <-- 118 -->        PDF

Gospodarenje šumama jele i bukve u gospodarskoj jedinici Macelj
Ivica Milković
Uvod
Ukupna površina šuma bukve i jele u Republici Hrvatskoj, prema šumskogospodarskoj osnovi područja, iznosi oko 204 tisuće hektara, od čega Hrvatske šume d.o.o. gospodare s oko 177 tisuća hektara, drugi korisnici šuma u vlasništvu Republike Hrvatske s 19 tisuća hektara i privatni šumoposjednici s 8,6 tisuća hektara.
Oko 152 tisuće hektara šuma bukve i jele šume su gospodarske namjene, šume posebne namjene oko 43 tisuće hektara i zaštitne šume oko 9 tisuća hektara.
Glavnina šuma bukve i jele dolazi na dinarskom području Republike Hrvatske, a manje površine (oko 11 tisuća hektara) na slavonskom sredogorju, Medvednici, Maceljskoj gori, Ravnoj gori, Ivančici i Strahinjčici.
Na području Uprave šuma Zagreb je oko 5 tisuća hektara šuma bukve i jele, od čega oko 1700 hektara na području gospodarske jedinice Macelj.
Osnovni podaci o gospodarskoj jedinici "Macelj"
Gospodarska jedinica Macelj smještena je u krajnjem sjeverzapadnom dijelu Republike Hrvatske, uz granicu s Republikom Slovenijom. U sklopu HŠ d.o.o. gospodarskom jedinicom gospodari UŠP Zagreb, Šumarija Krapina.
Gospodarska jedinica obuhvaća dijelove Macelj gore s najvišom točkom u odsjeku 48d na nadmorskoj visini 621 m, a najnižom u odsjeku 15d na 204 m.
Macelj gora je krajnji istočni obronak Karavanki i po svojim orografskim obilježjima predstavlja Alpe u malom.
Specifične orografske prilike uz humidnu klimu uvjetuju pojavu inverzije vegetacije, pa se tako jela spušta po jarcima na sjevernim ekspozicijama sve do 200 metara nadmorske visine.
Površina gospodarske jedinice je 3.069 ha, od čega je obraslo 3.008 ha.
Drvna zaliha gospodarske jedinice iznosi 808 tisuća m3 (oko 282 m3/ha), bukva u drvnoj zalihi sudjeluje s 45 %, jela s 24 % i kitnjak sa 16 %;
Godišnji tečajni prirast – 21 tisuća m3 (oko 7,34 m3/ha);
Posječni godišnji etat – 16 tisuća m3 (2 % zalihe, 76 % prirasta);
Glavni uređajni razredi:
jela-bukva – 1714 ha (57 % površine);
Bukva iz sjemena – 682 ha (23 % površine);
Kitnjak iz sjemena – 480 ha (16 % površine);
Gospodarenje šumama jele i bukve u g.j. Macelj
Područjem današnje gospodarske jedinice Macelj do kraja Drugog svjetskog rata gospodarilo je više posjednika:
Krapinska industrija pokućstva – 970 ha (zapadani dio g.j.);
Filipa Deutscha- sinovi 621 ha – (sjeverni središnji dio);
barun Ottenfels- 650 ha (južni središnji dio);
Grof Drašković- Trakošćanski – 418 ha (istočni dio);
Zemljišne zajednice i mali šumoposjednici – 347 ha (južni i jugoistočni rubni pojas).
Gospodarenje šumama na području gospodarske jedinice u tom razdoblju obilježava neuredno preborno gospodarenje i prekomjerne sječe.
U svom današnjem obliku gospodarska jedinica je formirana 1956. godine.
U razdoblju 1956–1974. izrađene su dvije gospodarske osnove, koje su propisivale preborno gospodarenje šumama bukve i jele na oko 2100 ha. Drvna zaliha prebornih šuma prema ovim osnovama iznosila je oko 500 tisuća m3 (oko240m3/ha), a udio jele u omjeru smjese bio je oko 50 %.
Propisani etat prebornih šuma prema osnovi iz 1956. godine iznosio je oko 10 % od zalihe, a prema osnovi iz 1964. godine oko 18 %.
U razdoblju od 1965. do 1971. godine, zbog sušenja jele, dolazi do odstupanja od propisnog načina gospodarenja, te se osnova stavlja izvan snage.
Pravilnik o uređivanju šuma iz 1976. godine uvodi pojam ekološko-gospodarskog tipa.

ŠUMARSKI LIST 9-10/2013 str. 119     <-- 119 -->        PDF

Prema tipološkoj klasifikaciji šume gospodarske jedinice Macelj spadaju u Panonsko područje (II), unutar kojega se prema navedenoj klasifikaciji propisivalo regularno gospodarenje i obnova oplodnim sječama.
U skladu s ovim odredbama gospodarske osnove s važnosti 1975–1984. i 1987–1996. godina sve šume na području gospodarske jedinice Macelj, uključivo i šume bukve i jele, razvrstvaju u kategoriju jednodobnih šuma.
Zbog nedovoljnog pomlađenja šuma jele i bukve nastaje problem u realizaciji glavnog prihoda.
Na traženje prakse 1990. godine obavljena je izvanredna revizija osnove gospodarenja – uvodi se preborno gospodarenje u uređajnom razredu jela-bukva.
Izvanredna revizija izrađena prema smjernicama utvrđenim u studiji "Gospodarenje u prebornim šumama bukve i jele u Macelju" Matić S., Meštrović, Š. (1990)
Osnovni pokazatelji o gospodarenju šumama jele i bukve na području gospodarske jedinice Macelj nakon 1990. godine, prikazani su u tablici 1.

ŠUMARSKI LIST 9-10/2013 str. 120     <-- 120 -->        PDF

Terenskim obilaskom obuhvaćeni su odsjeci 61 c i 70 a. Osnovni podaci o strukturi drvne zalihe jele u navedenim odsjecima prikazani su sljedećim grafikonima i tablicama.