DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2013 str. 19     <-- 19 -->        PDF

7. Zahvala
Acknowledgement
Zahvaljujemo poduzeću "Hrvatske šume" d.o.o. koje je omogućilo terenski dio ovoga istraživanja, ali i ustupilo dio podataka. Posebno zahvaljujemo djelatnicima Uprava šuma podružnica Zagreb, Sisak i Nova Gradiška.
8. Literatura
References
Anon, 1995: Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma. II izdanje, Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, Zagreb.
Anon, 1999: Hrvatska norma. Oblo drvo listača – Razvrstavanje po kakvoći – 1 dio: Hrast i bukva (EN1316-1:1997); I izdanje, Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1–4, Zagreb.
Antoljak, R.,1949: Mali šumarsko-tehnički priručnik, Sekcija šumarstva i drvne industrije društva injžinjera i tehničara NR Hrvatske, 410 str., Zagreb.
Baričević, D., 1999: Ekološko-vegetacijske promjene u  šu­ma­ma hrasta lužnjaka na području GJ "Žutica". Šumarski list (1–2): 17–28, Zagreb.
Cestarić, D., 2008: Današnje stanje šumske vegetacije spač­van­skog bazena u ovisnosti o promjenama staništa u razdoblju od 1969–2007. godine. Magistarski rad, Zagreb, 102 str.
Čavlović, J., M. Božić, K. Teslak, 2006: Mogućnost uspostave potrajnog gospodarenja šumama hrasta lužnjaka u budućum gospodarskim razdobljima, Glasnik za šumske pokuse, posebno izdanje (5): 419–431, Zagreb.
Čavlović, J., M. Božić, K. Teslak, 2009: Ophodnja i obrast pri planiranju gospodarenja šumama hrasta lužnjaka u uvjetima narušene strukture sastojina, U: S, Matić (ur.), Šume hrasta luž­njaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 23–37, Zagreb.
Čavlović, J., K. Teslak, A. Jazbec, M. Vedriš, 2011a: Utjecaj sastojinskih, stanišnih i strukturnih obilježja na planiranje obnove sastojina u šumama hrasta lužnjaka. Croatian Journal of Forest Engineering, 32(1): 271–286, Zagreb.
Čavlović, J., K. Teslak, A. Seletković, 2011b: Primjena i uspo­redba pristupa planiranja obnove sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na primjeru gospodarske jedinice "Josip Kozarac", Šumarski list 135 (9–10): 423–435, Zagreb.
Kangas, A., M. Maltamo, 2002: Anticipating the variance of predicted stand volume and timber assortments with respect to stand characteristics and field measurements, Silva Fennica, 36 (4): 799–811, Vantaa.
Koprivica, M., B. Matović, V. Cokeša, S. Stajić 2010: Quality and Assortment Structure of Beech High Forests in Serbia, Acta Silv. Lign. Hung., 6: 183–196, Sopron.
Kovačević, P., M. Kalinić, V. Pavlić, M. Bogunović, 1972: Tla gornjeg dijela bazena rijeke Save. Znanstveni projekt. Institut za znanost o tlu, Zagreb, 331 str.
Musić, J., 2005: Wood assortment in thinning raw material of scots pine forest plantations. (Pinus sylvestris L.), Works of the Faculty of Forestry University of Sarajevo, (1): 67–75, Sarajevo.
Paladinić, E., D. Vuletić, 2006: Modeliranje sortimentne strukture dubećih stabala bukve, Rad. Šumar. inst. Izvanredno izda­nje (9): 279–296, Jastrebarsko.
Petráš, R., 2002: Reduction of timber value from damaged spru­ce stands after their dieback, Journal of forest science 48 (2): 80–87, Prag.
Petráš, R., J. Mecko, V. Nociar, 2008: Models of assortment yield tables for poplar clones, Journal of forest science 54 (5): 227–233, Prag.
Prka, M., 2008: Određivanje sortimentne strukture jednodobnih bukovih sastojina primjenom norme HRN EN 1316-1:1999, Šumarski list, 132. (5–6): 223–238, Zagreb.
Seletković. Z., 1996: Klima lužnjakovih šuma, Hrast lužnjak u Hrvatskoj, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, 56–71, Zagreb.
Sokal., R.R., F.J. Rohlf, 1995: Biometry, Freeman and Company, New York, 887 str.
Špiranec, M. 1975: Prirasno-prihodne tablice za hrastove, buk­- vu, obični grab i pitomi kesten. Radovi Šumarskog instituta, (25): 1–103, Zagreb.
Šušnjar, M., 2002: Neke značajke kakvoće stabala obične jele (Abies alba, Mill.) u gospodarskoj jedinici Belevina Nastavno-pokusnog šumskog objekta Zalesina, Magistarski rad, Šumarski fakultet Zagreb.
Teslak, K., 2010: Utjecaj strukturnih i prostorno-vremenskih odrednica na planiranje gospodarenja šumama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), Disertacija, Šumarski fakultet Zagreb.
Tikvić, I., Ž. Zečić, D. Ugarković, D. Posarić, 2009: Oštećenost stabala i kakvoća drvnih sortimenata hrasta lužnjaka na spač­vanskom području, Šumarski list, 135 (5–6): 237–248, Zagreb.
Ugrenović, A., 1956: Eksploatacija šuma, Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb, 481 str.
Vondra, V., 1995: Usporedne analize postojećih modela za pro­cjenu očekivanih obujmova sortimenata sječivog etata u jednodobnim šumama u Hrvatskoj (dijagnostička studija). ZIŠ, Šumarski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, str. 1−47, Zagreb.
Vuletić, D., 1999: Prilog poznavanju sortimentne strukture hra­sta lužnjaka (Quercus robur L.) u EGT-u II-G-11, Rad. Šumar. inst. 34(2): 5–20, Jastrebarsko.
Zečić, Ž., I. Stankić, D. Vusić, A. Bosner, D. Jakšić, 2009: Isko­rištenje obujma i vrijednost drvnih sortimenta posušenih stabala jele obične (Abies alba Mill.), Šumarski list, 132. (1–2): 27–37, Zagreb.