DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 141     <-- 141 -->        PDF

b) Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2012. god
Povjerenstvo u sastavu: Jolanda Vincelj, predsjednik Đurđica Belić, član Ana Žnidarec,član
obavilo je popis imovine prema Odluci s 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, od 5. prosinca 2012. godine. O obavljenim poslovima i utvrđenom stanju podnosimo sljedeći izvještaj;
Popis je obavljen u vremenu od 15. prosinca 2012. do 10. siječnja 2013. god.
Popisano je sljedeće:
dugotrajna i kratkotrajna materijalna imovina
financijska imovina (kratkoročni depoziti u banci)
potraživanje i obveze (dugoročne i kratkoročne)
novac u blagajnama i na žiro računima
Popisom dugotrajne imovine utvrđeno je da stvarno stanje odgovara knjižnom stanju.
Kratkoročna potraživanja iznose 270.084,69 kn i čine ih potraživanja od kupaca u iznosu od 194.250,00 kn, potraživanja za prihod od iznajmljivanja imovine u iznosu od 74.554,69 kn, te potraživanja za zajedničke troškove tj. troškove koje refundiraju najmoprimci u iznosu od 1.280,00 kn.
Kratkoročne obveze iznose 403.031,72 kn, a odnose se na obveze prema dobavljačima u iznosu od 158.413,54 kn, obveze za plaćanje poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 42.828,91 kn, te na obvezu u iznosu od 201.789,27 kn, što predstavlja kratkoročne obveze tj. iznos sredstva koja nisu utrošena u prethodnim razdobljima (rezervirana sredstva za radove na zgradi Šumarski dom) i koja se prenose u 2013. godinu kao neutrošena sredstva.
Stanje na kratkoročnim depozitima u banci iznose 2.100.000,00 kn.
Stanje na žiro računu iznosi 929.217,25 kn, stanje u blagajni 3.666,76 kn te stanje na deviznom računu iskazano u kunama iznosi 10.740,20 kn.
Povjerenstvo je utvrdilo da dio osnovnih sredstava nije više u uporabi zbog kvara ili dotrajalosti te stoga daje prijedlog za otpis osnovnih sredstava, čija je knjigovodstvena vrijednost nula.
Prijedlog se nalazi u prilogu.
Uz ovo Izvješće dostavljamo sljedeći popisni materijal:
popisne liste dugotrajne imovine i sitnog inventara u uporabi
popis dugovanja na dan 31. prosinca 2012. godine.
popis potraživanja na dan 31. prosinca 2012.godine.
prijedlog za rashod osnovnih sredstava
c)
Prošlogodišnje, 136-to godište Šumarskoga lista tiskano je na 660 stranica, držeći se vremenskih okvira, tako da je dvobroj 11–12 izašao iz tiska krajem 2012. godine. Gledajući strukturu ovoga našeg znanstveno-stručnog i staleškog glasila, bilježimo kako je u njemu objavljeno: 31 znanstveni rad, od čega 26 izvornih znanstvenih radova, 3 prethodna priopćenja, 2 pregledna rada te 3 stručna rada. U ostalim rubrikama objavljeno je još 97 različitih napisa i izvješća. Tako primjerice rubrika Zaštita prirode sadrži 17 tekstova, Izazovi i suprotstavljanja 4, Aktualno 7, Obljetnice 2 (Šloserov dom na Risnjaku 80-ta i 130-ta obljetnica Hrvatskoga društva za gajenje lova i ribarstva). U rubrici Knjige i časopisi prikazano je 17 naslova, a u rubrici Znanstveni i stručni skupovi prikazano je 9 skupova. Rubrika Iz HŠD-a bilježi 10 izvješća, In memoriam 12 napisa i ostale rubrike 19. Značajno je da časopis drži, pa i povećava razinu kvalitete, čime osigurava visoki međunarodni znanstveni status glede A1 SCI bodova. Šumarski list 1–2/ 2013. upravo izlazi iz tiska i kreće u distribuciju. Uz njega je kao prilog tiskan i godišnji Sadržaj časopisa za 2012. god. Trenutno je veći broj domaćih i inozemnih znanstveno-stručnih članaka u postupku recenzije i postepeno se uz pridolazeće tekstove priprema dvobroj 3–4/2013. Za najavljeni posebni broj Šumarskoga lista posvećen prošlogodišnjem simpoziju o dabru nisu još u redakciju stigli svi predviđeni radovi, pa još nije krenula njegova grafička priprema.
d)
Nadzorni odbor u sastavu: Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum., predsjednik dr. sc. Vlado Topić, član Ilija Gregorović, dipl. ing. šum., član
održao je sastanak dana 28. veljače 2013. godine kako bi pregledao materijalno – financijsku dokumentaciju HŠD-a s devetnaest ogranaka o čemu podnosi svoje Izvješće Upravnom odboru.
Hrvatsko šumarsko društvo je pravna osoba upisana 15. siječnja 1998. god. u Registar udruga Republike Hrvatske pod brojem 00000083 kao jedinstvena udruga sa svojim ustrojstvenim oblikom – ograncima (19) i osnovana je bez namjere stjecanje dobitka.
Od 1.1.2008. godine računovodstvo vodi sukladno odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija koju je na temelju Zakona o računovodstvu donijela Vlada RH (NN br. 109/07).
U poslovanju u 2012. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 657.056,35 kn. Rezultat proizlazi iz ostvarenja većih prihoda od onih predviđenih Planom i to posebno u kategoriji prihoda od pretplate na Šumarski list – planirano 425.000,00, a ostvareno 587.740,00 kuna. Razlog je