DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 133     <-- 133 -->        PDF

prijedloga sporazuma dostavljen na engleskom jeziku, što nije najveći problem, već i stoga što do sada nismo bili pobliže upoznati s ovom problematikom, uputili smo poziv u Ministarstvo poljoprivrede sa zamolbom da na današnji sastanak pošalje osobu koja će nas upoznati s tom problematikom. Odgovorili su nam da na ovaj sastanak ne mogu poslati stručnu osobu, već će to učiniti nakon zasjedanja pregovaračkog tima koji će se održati u Moskvi od 3. do 5. travnja 2013. godine.
Na prethodnom sastanku Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a formirano je povjerenstvo u sastavu: mr. sc. Petar Jurjević, Josip Maradin, dipl. ing. i Davor Prnjak, dipl. ing., sa zadatkom da napravi popis zakonodavnih akata koji nedostaju u šumarskom sektoru, kao i naznači osnovne probleme koje bi trebao riješiti Novi zakon o šumama, a ti nisu bili regulirani niti u važećem Zakonu o šumama. Povjerenstvo je raspravilo ovu problematiku i donijelo je sljedeće prijedloge:
Važeći Zakon o šumama (N.N. 140/05, 82/06,129/08, 80/10, 124/10, 25/12 I 68 /12)
U ovom prijedlogu Zakona o šumama potrebno je:
Razmotriti potrebne promjene i definicije te uskladiti stručnu terminologiju s ostalim srodnim zakonskim i podzakonskim aktima (npr. Pravilnik o uređivanju šuma i dr.).
Definirati pojmove (posebice pojam šume i pojam šumskog zemljišta) te uvrstiti nove kojih nema (npr. definicija biomase i dr.).
Posebno razgraničiti i detaljno obrazložiti pojmove: gospodarenje šumama i šumskim zemljištima, korištenje, upravljanje raspolaganje i dr. te koje osobe mogu s njima gospodariti, odnosno koristiti (posebno se odnose na šume posebne namjene i dr.).
Predložiti kroz zakonski okvir ovoga Zakona koncept strateških ciljeva i programa-planiranja u šumarstvu (napraviti novu Strategiju šumarstva ili prilagoditi onu iz 2003. godine), Nacionalni šumarski program i šumskogospodarske planove, Hrvatske norme-standard drvnih sortimenata koji je usklađen s EU normama) te inzistirati na njihovoj bržoj izradi i primjeni.
Usklađenost sa Zakonom o preradi i uporabi drva, proizvoda od drva i namještaja koji je u izradi? (biomasa brzorastućih vrsta s kratkim ophodnjama – postoji Povjerenstvo za topole).
Posebna odredba u Zakonu "da šume i šumska zemljišta ne dajemo u koncesije".
Riješiti odnos šuma i šumskog zemljišta/poljoprivrednog zemljišta (novi prijedlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu prošao je prvo čitanje u Saboru RH u veljači 2013. godine (članci 3., 13., 78.).
Agencija za šumarstvo (da ili ne), ako "da" onda detaljno opisati poslove i zadatke te ustrojstvo.
Uskladiti podatke nacionalne inventarizacije šuma s etatima, površinama i ostalim propisanim ŠGOP te međunarodnim konvencijama i direktivama, s Naturom 2000 i dr.
Definirati privatne šumoposjednike (mali, srednji veliki?? – udruge, savezi) te koje obveze i dužnosti i popratnu dokumentaciju treba imati u gospodarenju šumama šumoposjednika (tko i kako će urediti te šume, doznaka, čekić, popratnica?).
Restrukturiranje trgovačkog društva, Hrvatske šume d. o. o.?
Za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u sadašnjem Zakonu nema propisanih jasnih kriterija, protokola propisanih procedura ili ih ima jako malo (odnosi se na sadašnji članak 4. stavak 5. – u slučaju sumnje ili spora smatra li se neko zemljište šumom ili šumskim zemljištem; zakup i služnosti – postoje samo uredbe Vlade RH, a nema procedura u rješavanju; za izdvajanje iz ŠGOP-a i prijenos prava vlasništva (postoji samo odluka Vlade RH o utvrđivanju interesa i zahtjev pravne ili fizičke osobe) – nema kriterija, isto za pravo građenja nema kriterija; sadašnji članak 55. Stavak 2. – podizanje novih šuma-nema kriterija (termin "nova šuma", koji radovi ulaze u podizanje novih šuma – postoji samo naputak HŠ koji je na usuglašavanju kod DORH-a, Ministarstva financija i Ministarstva poljoprivrede, a nema podzakonskih propisa).
Uvesti "institut" brzog rješavanja problema gospodarenja (npr. ako je na bilo koji način "kriva" štetna, neracionalna ili nepredvidiva smjernica gospodarenja – možda i riješiti kroz "stručni nadzor" povjerenstva s ovlaštenim inženjerima šumarstva osnovanog od HKIŠDT, a ne čekati ili raditi izvanrednu reviziju.
Ojačati ulogu Komore kroz stručni nadzor za problematiku stručnog gospodarenja šuma i šumskih zemljišta, ako se ne može riješiti kroz upravni inspekcijski nadzor.
Uskladiti ZOŠ sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 79/09) – riješiti pitanje javnih ovlasti trgovačkog društva "Hrvatske šume d. o. o." – da li HŠ mogu istovremeno biti regulator na tržištu i konkurent na tržištu gospodarenja sa šumama te pružanja usluga i obavljanje radova u šumarstvu (npr. provođenja javnih natječaja za izradu programa gospodarenja šumama dr.).
Proizvodnja drvnih sortimenata i materijalno praćenje proizvodnje drvnih sortimenata (godišnji etat 6–7 mil. m3) – propisati Pravilnik o proizvodnji (koristiti postojeći interni Pravilnik o materijalnom vođenju evidencije drvnih sortimenata, Pravilnik o uređivanju šuma, Pravilnik o doznaci, popratnici i šumskom redu, Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje